vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

ܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ - Coronavirus (COVID-19) - ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ (Assyrian)

ܡܲܫܟ݂ܚܘܼܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܐ (COVID-19).

ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܒܸܕ ܡܚܲܠܨܵܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ.
ܐܸܢ ܒܸܙܕܵܥܝܵܐ ܝܬܘܿܢ، ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ coronavirus ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 398 675 1800 (ܦܬܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ 24 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ).
ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ، ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ. TIS National ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 450 131.
ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܨܝܼܦܵܪܹ̈ܐ(000) ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ.

ܗܵܘܝܼܬܘܼܢ ܒܲܣܝܼܡ̈ܐ ܩܐ ܡܣܬܪܢܘܼܬܐ ܕܚܒܼܪ̈ܘܬܐ ܕܕܝܼܘܟܼܘܼܢ ܘܗܕܟܼ ܟܠܦܬ

Reviewed 13 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?