vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

ܢܲܣܝܼܗܲܬ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܩܵܘܕܹ̈ܐ (Health advice and restrictions) – ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ (Assyrian)

ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܚܘܼܕܵܬܹ̈ܐ ܘܡܸܠܟܵܐ ܒܘܼܬ ܦܪܵܣܬܵܐ ܕܦ̮ܝܪܘܣ ܟܘܿܪܘܿܢܐ (COVID-19).

ܐܸܢ ܒܸܙܕܵܥܝܵܐ ܝܬܘܿܢ، ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Coronavirus ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 675 398 (ܦܬܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ 24 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ).
ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܬܲܪܓܡܵܢܵܐ، ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ TIS National ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 450 131، ܝܲܢ ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Coronavirus ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 675 398  ܘܕܘܼܫܘܼܢ ܥܲܠ ܓܘܼܒܵܝܵܐ 0.
ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܨܝܼܦܵܪܹ̈ܐ(000) ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ.

ܡܘܼܕܝܼ ܘܵܠܹܐ ܝܠܗܿ ܕܕܵܟܼܪܝܼܬܘܿܢ

ܐܝܼܬ ܡܢܕܝܢ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܝ̈ܐ ܡܨܚ ܥܒܼܕܚܠܗܘܿܢ ܠܚܡܘܝܐ ܟܸܠܦܲܬ̈ܐ ܘܫܵܘܬܵܦܘܼܝܵܬ̈ܐ ܕܝܼܲܢ ܒܣܲܠܲܡܲܬܘܼܬܵܐ ܡܢ ܦ̮ܵܝܪܘܿܣ ܕܟܘܿܪܘܿܢܐ (COVID-19):

 • ܫܩܘܿܠܘܿܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܘܼܢܵܥܵܐ ܗܲܡܵܫܵܐ ܐܝܼܡܵܢ ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܒܲܕܲܪ ܡ݂ܢ ܒܲܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ݂ܢ ܕܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܣܵܣܵܐ ܐܵܘ ܫܘܼܒ݂ܩܵܢܵܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ.
 • ܡܚܲܠܸܠܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܐܝܼܕܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܪܹܐܙܵܢܵܝܬܵܐ. ܡܲܦܠܚܘܼܢ ܨܵܒܘܼܢ ܘܡܝܼܐ ܝܢ ܡܲܦܠܚܘܼܢ ܕܵܟܼܝܵܢܵܐ ܕܐܝܼܕܵܬܹ̈ܐ. ܐܗܐ ܒܕ ܥܲܕܪܸܢܐ ܩܵܐ ܚܡܝܬܢ ܒܣܠܡܬܘܼܬܐ ܡܢ COVID-19 ܗܝ ܕܡܨܝܐ ܚܝܐ ܒܪܫ ܦܐܬܐ ܕܡܢܕܝܼ ܩܐ ܚܕܟܡܐ ܝܘܡܢ̈ܐ.
 • ܚܲܡܝܼܡܘܼܢ ܗܝ ܒܲܨܘܼܪܬܐ 1.5 ܡܲܬܖܹ̈ܐ ܪܸܚܩܵܐ ܡܸܢ ܐ̄ܢܵܫ̈ܐ ܐ̄ܚܪܹ̈ܢܹܐ.
 • ܐܸܢ ܒܪܓܼܵܫܵܐ ܝܬܘܿܢ  ܒܡܲܪܥܵܐ ܦܘܼܫܘܼܢ ܨܘܼܚܨܸܝܹܐ ܘܦܘܼܫܘܼܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ. ܨܲܚܨܹܵܝܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ، ܐܵܦܸܢ ܕܢܝܼܫܲܢܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܲܟܝܼܟ݂ܹܐ ܝܢܵܐ، ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܒܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܦܪܵܣܬܵܐ ܕ COVID-19.
 • ܨܲܚܨܹܝܬܵܐ ܕ COVID-19 ܡܲܓܲܢ ܝܠܗܿ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ. ܐܗܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗܿ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܠܝܼܬܠܗܘܿܢ ܦܬܩܐ ܕ Medicare ܐܝܟܼ ܣܲܚܒܪ̈ܢܐ ܡܢ ܒܼܕܪ، ܦܠܚ̈ܐ ܬܒܼܬܒܼ̈ܐ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܛܵܠܒܵܢܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܓܵܘܣܵܐ.
 • ܩܢܝܼܡܘܼܢ ܠܛܘܼܥܵܡܵܐ ܐܸܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ.
 • ܐܢ ܒܥܒܼܪܐ ܝܬܘܿܢ ܓܘ ܚܕ ܦܠܚܢܐ ܝܢ ܕܘܼܟܬܐ ܕܫܘܼܓܼ̄ܠܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܗܿ ܡܟܬܒܼܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܚܘܼܪܙܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܦ̮ܟܬܘܿܪܝܐ (Service Victoria app).

ܡܫܵܘܝ̈ܐ ܕܩܵܘܕܹ̈ܐ ܒܩܵܐܸܡ ܓܵܘ ܦ̮ܸܟܬܘܿܪܝܵܐ

ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܦ̮ܟܬܘܿܪܝܵܐ Victorian Chief Health Officer ܡܵܨܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܩܵܘܕܹ̈ܐ ܐܸܢ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܵܐ ܫܲܚܠܸܦܵܐ.

ܡ݂ܢ 11:59 ܒܠܲܝܠܹܐ 27 ܒܬܲܡܘܼܙ 2021

 • ܬܵܡܵܐ ܠܝܼܬ ܩܵܘܕ̈ܐ ܥܠ ܥܠܬ̈ܐ ܠܦܠܛܐ ܡܢ ܒܝܬܐ.
 • ܬܵܡܵܐ ܠܝܼܬ ܬܚܘܼܡ̈ܐ ܥܠ ܪܚܩܝܘܼܬܐ ܕܡܨܝܼܬܘܿܢ ܚܙܩܝܼܬܘܿܢ.
 • ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܚܵܙܩܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘܵܐ ܓܵܘ ܕܒܼܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܝܼܬ ܩܵܕܹ̈ܐ ܕܐ݉ܙܵܠܵܐ ܠܕܘܼܟܬܵܐ ܕܐܲܠܦܵܝܢ.
 • ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܵܙܩܝܼܬܘܿܢ ܠܦܸܢܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒܼܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܠܕܘܼܟܬܵܐ ܕܐܲܠܦܵܝܢ ܐܸܢ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܝܬܘܿܢ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܓܵܘ 72 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܩܲܕ݉ܡ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܕܘܼܟܬܵܐ ܕܐܲܠܦܵܝܢ ܘܐܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܠܵܛܵܐ ܡܪܝܼܡܵܢܵܐ ܕܨܲܚܨܲܝܬܵܐ. ܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܬܚܘܿ12 ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܥܸܠܸܠ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܠܨܲܚܨܲܝܬܵܐ. ܘܵܠܢܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܚܙܝܼܬܘܿܢ ܫܘܼܪܵܖܹ̈ܐ ܦܠܵܛܵܐ ܡܪܝܼܡܵܢܵܐ ܕܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܫܲܪܛܵܐ ܕܥܒܲܪܬܵܐ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܓ̰ܪܵܛܵܐ ܥܲܠ ܓܕܝܼܠܵܐ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡ݂ܢ ܡܲܩܖ̈ܒ݂ܵܢܹܐ ܕܨܲܚܨܲܝܬܵܐ.
 • ܘܵܠܹܐ ܝܠܗܿ ܕܛܵܥܢܝܼܬܘܿܢ ܩܘܼܢܥ̈ܐ ܕܦܐܬܐ ܥܡܘܟܼܘܿܢ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܥܕܢ̈ܐ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܸܢ ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ.
 • ܘܵܠܹܐ ܕܠܵܒ݂ܫܝܬܘܿܢ ܩܘܼܢܵܥܵܐ ܕܦܲܐܬܵܐ ܓܵܘܵܝ ܘܠܒܲܕܲܪ، ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܣܵܣܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ. ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܕܠܵܒ݂ܫܝܬܘܿܢ ܩܘܼܢܵܥܵܐ ܕܦܲܐܬܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܘܟ݂ܵܐ ܥܲܡ ܫܲܖ̈ܝܼܟܹܐ ܕܚܘܼܒܵܐ
 • ܠܲܝܬ ܦܣܵܣܵܐ ܩܵܐ ܬܦܵܩܝܵܬܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܵܗܵܐ ܡܥܲܢܝܘܗ̇ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܒ݂ܖ̈ܵܘܵܬܹܐ ܐܵܘ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܐܵܙܠ݉ܝܬܘܿܢ ܠܟܸܣܠܵܝܜ.
 • ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܚܲܒ݂ܖ̈ܵܘܵܬܹܐ ܐܵܘ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܠܒܲܕܲܪ ܒܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡܵܝܹ̈ܐ ( ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ݂ܢ ܙܥܘܿܖܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬ 12 ܫܸܢܹ̈ܐ. ܚܕܐ ܕܘܼܟܬܐ ܥܡܝܬܐ ܚܕܐ ܕܘܼܟܬܐ ܝܠܗܿ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܦܠܸܚܬܵܐ ܒܝܲܕ ܒܢܝ ܥܲܡܵܐ ܐܝܟܼ ܦܵܪܟ ܝܢ ܡܲܪܙܵܐ ܕܝܲܡܐ. ܠܐ ܝܠܗܿ ܒܚܒܼܫܐ ܕܲܪܬܵܐ ܕܒܬܪ ܒܝܬܐ ܕܝܼܝܵܘܟܼܘܿܢ.
 • ܐܢ ܒܥܒܼܪܐ ܝܬܘܿܢ ܓܘ ܚܕ ܦܠܚܢܐ ܝܢ ܕܘܼܟܬܐ ܕܫܘܼܓܼ̄ܠܐ ܘܵܠܹܐ ܝܠܗܿ ܡܟܬܒܼܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܦܠܚܬܐ ܕܚܘܼܪܙܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܦ̮ܟܬܘܿܪܝܐ (Service Victoria app). ܐܗܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗܿ ܕܘܼܟܢ̈ܐ ܐܝܟܼ ܣܘܼܦܲܪܡܵܪܟܸܬ، ܟܵܦ̮ܹ̈ܐ ܘܦܘܼܪ̈ܢܵܣܐ ܕܫܵܘܦܐ ܕܦܠܚܢܐ.

ܦܸܠܚܵܢܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢܵܐ

 • ܡܲܕܖ̈ܲܫܝܵܬܹܐ ܘܓܲܢܝܵܬܹ̈ܐ ܕܫܲܒ݂ܖܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܦܬܝܼܚܹ̈ܐ.
 • ܒܝܬܨܘܒ̈ܐ ܘܕܘܟܢ̈ܐ ܕܝܘܼܠܦܢܐ ܥܠܝܐ ܦܬܝܼܚܐ ܝܢܐ.
 • ܐܸܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܡܢ ܒܲܝܬܵܐ، ܦܠܘܿܚܘܼܢ.
 • ܐܸܢ ܠܵܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܡܢ ܒܲܝܬܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܐܵܙܠ݉ܝܬܘܿܢ ܠܫܘܓ݂ܠܵܐ.
 • ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܦܘܠܚܵܢܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܲܟ݂ܬܒܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܡܲܙܝܸܕܝܼ ܗܲܠ 25 ܐܸܡܘܿܢܹ̈ܐ ܐܵܘ 10 ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ (ܟܠ ܕܒܘܫ ܙܵܘܕܵܐ) ܕܡܵܨܝܼ ܦܵܠܚܝܼ. ܡܸܬܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܙܝܲܕܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܒܘܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ݂ܢ 25 ܐܸܡܘܿܢܹ̈ܐ ܐܵܘ 10 ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ (ܟܠ ܕܒܘܫ ܙܵܘܕܵܐ) ܕܠܵܐ ܕܡܵܨܝܼ ܦܵܠܚܝܼ ܡ݂ܢ ܒܲܝܬܵܐ. 

ܡܢܕܝܢ̈ܐ ܘܬܫܡܫܝܬ̈ܐ

 • ܕܘܼܟܵܢܵܢܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܦܬܝܼܚܹ̈ܐ. 1 ܐ݉ܢܵܫܵܐ ܓܵܘ ܟܠ 4 ܡܬܖܹ̈ܐ ܡܖ̈ܲܒܥܹܐ. ܘܟܕ ܫܲܘܘܼܩܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܐ ܝܬܘܿܢ ܡܝܵܩܪܝܼܬܘܿܢ ܗܝ ܟܡܝܘܼܬܐ ܡܬܩܒܠܢܬܐ ܕܙܒܼܢܢ̈ܐ ܓܘ ܚܕ ܫܘܼܩܐ. ܓܵܘ ܕܘܼܟܵܢܵܢܹ̈ܐ ܟܠ ܚܲܕ݉ ܪܸܚܩܵܐ 1.5 ܡ݂ܢ ܐ݉ܚܖܹ̈ܢܹܐ.
 • ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܫܲܦܪܢܬܵܐ ܘܝܲܨܝܼܦܘܿܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܦܬܝܼܚܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ 1 ܐ݉ܢܵܫܵܐ ܓܳܘ ܓܵܘ ܟܠ 4 ܡܬܖܹ̈ܐ ܡܖ̈ܲܒܥܹܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿ ܫܵܩܠܝܼܬܘܿ ܩܘܼܢܵܥܵܐ ܕܦܲܐܬܵܐ ܐܝܼܡܵܢ ܦܵܪܩܝܼܬܘܿܢ ܕܲܪܡܵܢܬܵܐ، ܐܙܝܟ݂ ܓܪܵܝܬܵܐ ܕܕܩܢܵܐ. ܡܲܩܪܸܒ݂ܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܕܠܵܒ݂ܫܝ ܩܘܼܢܵܥܵܐ ܕܦܲܐܬܵܐ ܐܸܠܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܗ݉ܘܿܢ ܦܣܵܣܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ.

ܐܬܠܝܼܛܝܘܼܬܐ

 • ܐܬܠܝܼܛܝܘܼܝܬ̈ܐ ܫܘܬܦܝ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܦܣܣܐ ܓܵܘܵܐ ܘܩܕܡ ܬܪܥܐ.
 • ܒܵܨܘܪܵܐ ܕܫܲܖ̈ܟܵܢܹܐ (ܛܲܐܠܵܢܹ̈ܐ، ܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ) ܩܵܐ ܡܲܠܲܦܬܵܐ ܐܵܘ ܕܡܘܼܪܵܝܵܐ ܡܵܨܝܼ ܗܲܕܪܝܼ ܒܫܲܪܛܵܐ ܕܪܚܩܵܝܘܼܬܵܐ.
 • ܩܸܢܛܖ̈ܘܿܢܹܐ ܕܢܘܼܦܵܩܹ̈ܐ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܓ̰ܝܡ ܦܬܝܼܚܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܫܲܪܛܵܐ ܕܪܚܩܵܝܘܼܬܵܐ ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ.
 • ܣܸܕܖܹ̈ܐ ܕܝܲܗܠܹ̈ܐ ܕܢܘܼܦܵܩܵܐ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ ܘܠܒܲܕܲܪ ܡܵܨܝܼ ܕܫܵܩܠܝܼ ܫܵܘܦܵܐ ܒܫܲܪܛܵܐ ܕܪܚܩܵܝܘܼܬܵܐ ܘܡܸܢܝܵܢܵܐ.
 • ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܣܚܵܝܵܐ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐܗܲܠ 100 ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܠܒܲܕܲܪ ܗܲܠ 300 ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ

ܬܘܕܝܼܬܐ ܘܙܘܼܝܚܐ

 • ܚܠܘܿܠܵܢܹ̈ܐ ܗܲܠ 50 ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܐܗܐ ܟܡܝܘܼܬܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗܿ ܗܘ ܙܘܓܐ ܕܒܸܓܒ݂ܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܘܬܪܝܢ ܣܵܗܵܕ̈ܐ. ܡܒܲܪܟܼܢܐ، ܘܓܪܫܢܐ ܕܫܟܠ̈ܐ ܘܦܠܚ̈ܐ ܐ̄ܚܪ̈ܝܢܐ ܕܙܘܼܝܚܐ ܠܐ ܝܢܐ ܚܒܼܝܼܫܐ ܓܘ ܐܗܐ ܬܚܒܬܐ.
 • ܬܫܡܫܝܬ̈ܐ ܕܥܢܝܼܕ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܗܠ 50 ܐ̄ܢܫ̈ܐ.  ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܡܬܛܠܒܢܬܐ ܝܠܗܿ ܡܪܝܙܝܼ ܗܝ ܬܫܡܫܬܐ ܕܥܢܝܼܕ̈ܐ ܠܐ ܝܢܐ ܚܒܼܝܼܫܐ ܓܘ ܐܗܐ ܬܲܚܲܒܬܐ.
 • ܓ̰ܡܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܬܵܘܕܝܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܗܵܘܝܼ ܒܘܼܫ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ݂ܼܢ 100 ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܵܘܵܝܹ̈ܐ ܘ300 ܠܒܲܕܲܪ. ܩܵܘܕܹ̈ܐ 1 ܐ݉ܢܵܫܵܐ ܟܠ 4 ܡܬܖܹ̈ܐ ܡܖ̈ܲܒܥܹܐ.

ܒܵܬܲܝ̈ ܐܵܪܚܘܼܬܵܐ

 • ܡܲܛܥܡܹ̈ܐ ܘܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܫܬܵܝܬܵܐ ܘܒܵܖܹ̈ܐ ܘܩܲܗܘܹ̈ܐ ܦܬܝܼܚܹܐ ܝܢܵܐ ܗܲܠ 100 ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ. ܩܵܘܕܹ̈ܐ ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܛܠܝܒܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܟܠܝܜ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐܠܗܳܘܿܢ ܣܲܚܒܲܪܬܵܐ ܕܡܵܪܫܵܠ ܩܵܐ ܓܲܫܲܩܬܵܐ ܠܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܥܒ݂ܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܠܬܸܫܚܡܸܫܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܸܟܬܘܿܪܝܵܐ.
 • ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܙܥܘܿܖܹ̈ܐ ܡ݂ܢ 100 ܡܬܖܹ̈ܐ ܡܪܲܒܥܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܗܵܘܹܐ ܠܗ݉ܘܢ ܗܠ 25 ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ.
 • ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܡܹܐܟ݂ܘܠܬܵܐ ܦܵܬܚܝܼ ܩܵܐ ܚܸܡܲܬ ܡܩܘܿܝܸܣܬܵܐ. ܩܵܘܕܹ̈ܐ ܕܡܼܢܝܵܢܵܐ ܛܠܝܼܒܐ ܝܢܵܐ ܗܲܠ 100 ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܩܵܐ ܟܠ ܐܵܘܵܢܵܐ.

ܚܘܼܡܠܵܢܵܐ

 • ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܒܘܼܣܵܡܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܝܼܢܲܡܹ̈ܐ، ܟܵܙܝܢܘܿ، ܦܘܟܲܪ، ܐܪܟܝܕ، ܟܵܪܘܟܝ، ܘܒܵܬܝ ܣܡܵܟ݂ܵܐ ܕܠܲܝܠܹܐ ܦܬܝܼܚܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܡܸܢܝܵܢܵܐ  ܒܩܵܘܕܹ̈ܐ ܕܝܲܗܠܹ̈ܐ ܘܟܘܿܒ݂ܝܼܕ ܡܵܪܫܵܠ ܥܒܲܪܬܵܐ.
 • ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܟܢܘܼܫܝܵܝܹ̈ܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܒܵܬ̈ܝ ܐܲܖ̈ܟܹܐ ܘܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܩܵܘܕܹ̈ܐ ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ ܛܠܝܒܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܠܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܝܲܗܠܵܐ ܡ݂ܢ 10 ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ.
 • ܟܠܝܜ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐܠܗܳܘܿܢ ܣܲܚܒܲܪܬܵܐ ܕܡܵܪܫܵܠ ܩܵܐ ܓܲܫܲܩܬܵܐ ܠܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܥܒ݂ܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܠܬܸܫܚܡܸܫܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܸܟܬܘܿܪܝܵܐ.

ܩܘܼܢܥ̈ܐ ܕܦܲܐܬܐ

 • ܟܠ ܚܲܕ݉ 12 ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܥܸܠܸܠ ܘܵܠܹܐ ܕܠܵܒܹܫ ܩܘܼܢܵܥܵܐ ܕܦܐܬܵܐ ܐܵܠܐ ܒܦܣܵܣܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ. ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܕܠܵܒ݂ܫܝܬܘܢ ܩܘܼܢܵܥܵܐ ܕܦܐܬܵܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ.
 • ܘܵܠܹܐ ܝܠܗܿ ܕܛܵܥܢܝܼܬܘܿܢ ܩܘܼܢܥ̈ܐ ܕܦܐܬܐ ܥܡܘܟܼܘܿܢ ܓܘ ܟܠܝܗܝ ܥܕܢ̈ܐ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡܸܢ ܐܸܢ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܦܘܼܚܵܠܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܵܐ.
 • ܛܘܼܦ̮ܣ̈ܐ ܕܚܕܐ ܥܠܬܐ ܩܢܘܼܢܝܬܐ ܩܐ ܠܐ ܠܒܼܫܬܐ ܕܚܕ ܩܘܼܢܥܐ ܕܦܐܬܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܢܵܐ:
  • ܐܢ ܐܝܼܬܠܘܟܼܘܿܢ ܚܕܐ ܐܲܝܟܵܢܵܝܘܼܬܐ ܐܣܝܘܬܢܝܬܐ ܐܝܟܼ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܼܬܐ ܕܡܪܥܐ ܕܓܠܕܐ ܓܘܼܪܐ ܓܘ ܦܐܬܘܟܼܘܿܢ ܝܢ ܚܕ ܩܛܪܐ ܕܓܪܫܬܐ ܕܢܵܦܵܣ.
  • ܐܢ ܩܛܥܐ ܝܠܗܿ ܢܵܦܵܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܡܢ ܕܒܥܒܼܕܐ ܝܬܘܿܢ ܢܘܼܦܩܐ ܦܓܼܪܢܝܐ.

ܨܲܚܨܹܝܬܵܐ ܘܚܒܼܝܼܫ ܓܵܢܵܐ

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܢ ܚܲܕ ܡܸܢ ܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܕܽܦ̮ܵܝܪܘܼܣ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ (COVID-19)، ܘܵܠܹܐ ܝܠܗܿ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܨܘܼܚܨܸܝܹܐ ܘܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܗܲܠ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܦܠܵܛܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܠܵܐ ܐܵܙܠ̄ܝܼܬܘܿܢ ܠܫܘܓܼ̄ܠܵܐ ܝܲܢ ܠܫܘܼܩܵܐ.

ܢܝܼܫܵܢܩܹ̈ܐ ܕܟܘܿܒ݂ܝܕ 19 ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ:

 • ܚܲܡܚܲܡܬܵܐ، ܩܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܕܥܵܬܵܐ
 • ܫܥܵܠܬܵܐ ܘܡܲܪܥܵܐ ܕܒܲܠܘܼܥܬܵܐ
 • ܩܛܵܥܬܵܐ ܕܢܵܦܵܣ
 • ܨܠܹܝܬܵܐ ܕܢܲܚܝܼܪܵܐ
 • ܚܘܼܣܪܵܢܵܐ ܕܪܓܼܵܫܬܵܐ ܕܡܲܡܲܚܬܵܐ ܝܲܢ ܛܝܵܡܬܵܐ

ܨܲܚܨܹܝܬܵܐ ܕ COVID-19 ܡܲܓܲܢ ܝܠܗܿ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ. ܘܐܗܐ ܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗܿ ܥܠ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܠܝܼܬܠܗܘܿܢ ܦܬܩܐ ܕ Medicare، ܐܝܟܼ ܣܲܚܒܪ̈ܢܐ ܡܢ ܒܼܕܪ، ܦܠܚ̈ܐ ܬܒܼܬܒܼ̈ܐ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܛܵܠܒܵܢܹܐ ܕܒܹܝܬ ܓܵܘܣܵܐ.

ܐܸܢ ܦܠܵܛܵܐ ܕܨܲܚܨܹܝܬܘܿܢ ܡܣܝܼܡܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܦ̮ܝܪܘܣ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ (COVID-19)، ܘܵܠܹܐ ܝܠܗܿ ܕܚܵܒܼܫܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ.

ܐܵܢ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ݉ ܩܝܬܵܢܵܐ ܩܘܪܒܵܐ ܡ݂ܢ ܚܲܕ݉ ܕܐܝܼܬܠܗ ܟܘܒ݂ܝܕ 19 ܘܵܠܹܐ ܕܚܵܓܪܝܬܘܿܢ ܩܵܐ 14 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܗܙܠ ܕܦܝܼܫܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܘܿܕܸܥܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܬܘܢ ܦܸܠܛܝܬܘܢ ܡ݂ܢ ܚܴܕ4 ܦܲܠܵܚܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܕܡܦܲܪܢܵܣܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ.

ܐܢ ܒܚܝܐ ܝܬܘܿܢ ܥܡ، ܝܢ ܡܘܼܥܒܼܪܐ ܝܬܘܿܢ ܥܕܢܐ ܥܡ، ܚܕ ܦܪܨܘܼܦܐ ܗܘ ܕܗܘܸܝܵܐ ܝܠܹܗ ܩܘܼܪܒܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܦ̮ܝܪܘܿܣ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ، ܐܦ ܐܚܬܘܿܢ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܛܠܝܼܒܬܐ ܡܸܢܘܟܼܘܿܢ ܠܦܝܫܐ ܓܘ ܒܝܬܐ.

ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡܵܝܹ̈ܐ ܓܲܠܝܹ̈ܐ

ܡܵܐ ܘܵܠܹܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ؟

ܐܸܢ ܝܼܬܘܿܢ ܗܘܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܚܲܕ݉ ܡ݂ܢ ܐܲܢܹܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܓܲܠܝܹ̈ܐ ܒܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܖ̈ܫܝܼܡܹܐ :

ܥܒ݂ܘܿܪܘܼܢ ܩܵܐ ܕܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܓܲܠܝܹ̈ܐ ܠܐܲܟ݂ܵܐ ܐ݉ܚܵܪ̈ܵܝܹܐ

ܐܲܢܹܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܐܝܼܬ ܗܘܳܵܘ ܠܗ݉ܘܿܢ ܡܲܖ̈ܥܵܢܹܐ ܡܫܘܿܪܸܖܹ̈ܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܛܸܦܝܹ̈ܐ ܗܘܵܘ ܡܲܪܥܵܐ ܡܛܲܦܝܵܢܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܥܢܵܝܘܗ̇ ܕܠܲܝܬ ܩܸܢܛܵܐ ܦܵܝܘܿܫܵܐ ܓܵܘ ܐܲܢܹܐ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܫܲܝܢܵܐܝܼܬ ܐܵܙܠ݉ܝܼܬܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܕܘܼܟܬܵܐ ܥܲܡ ܢܛܵܪܬܵܐ ܕܩܵܘܕܹ̈ܐ ܕܩܵܐܹܡ.

ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܓܲܠܝܘܼܬܵܐ ܡܲܕܥܘܿܝܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܐܵܘ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܚܲܕ݉ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܟܘܿܒ݂ܝܼܕ 19 ܐ݉ܙܝܼܠܵܐ ܠܹܗ ܠܗ̇ܝ ܕܘܼܟܬܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܐ݉ܙܵܠܬܵܐ ܒܪܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܗ̇ܘ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܝܼܗܘܵܐ ܡܲܛܦܸܝܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܪܘܿܤ. ܐܵܗܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ 48 ܝܠܵܗ̇ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܩܵܕ݉ܡ ܕܡܲܚܙܝܼ ܢܝܼܫܵܢܩܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܵܐ.

ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܦܝܫܹܐ ܝܢܵܐ ܖ̈ܫܝܼܡܹܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܕܩܵܪܬܵܐ ܡ݂ܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܒܐ݉ܚܖܹ̈ܢܹܐ. ܥܘܼܩܵܒ݂ܵܐ ܕܕܩܵܪܬܵܐ ܡ݂ܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܒܐ݉ܚܖܹ̈ܢܹܐ ܒܸܪܝܵܐ ܝܠܹܗ ܒܵܬܲܪ ܚܲܕ݉ ܨܘܿܚܨܸܝܵܐ ܘܛܸܦܝܵܐ ܒܟܘܿܒ݂ܝܼܕ 19.

ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܓܵܘ ܣܸܕܪܵܐ ܩܵܐ 14 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬܲܪ ܗ̇ܘ ܐ݉ܚܵܪܵܝܵܐ ܛܸܦܝܵܐ ܒܟܘܿܒ݂ܝܼܕ 19 ܐܸܬܝܵܐ ܠܹܗ ܒܗ̇ܝ ܥܸܕܵܢܵܐ.  14 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܡܸܬܚܵܐ ܒܘܼܫ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ (ܡܸܬܚܵܐ ܕܛܦܵܝܬܵܐ) ܕܚܲܕ݉ ܐ݉ܙܝܼܠܵܐ ܝܠܹܗ ܠܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܵܐ ܘܡܸܛܝܵܐ ܠܚܲܕ݉ ܛܸܦܝܵܐ ܒܟܘܿܒ݂ܝܼܕ 19 ܘܩܵܘܡܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܠܹܗ ܒ݂ܝܪܘܿܣ ܩܵܕ݉ܡ ܕܠܵܐ ܡܲܚܙܹܐ ܢܝܼܫܵܢܩܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܵܐ.

ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܩܸܢܛܵܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܥܲܠ ܣܸܕܪܵܐ ܩܵܐ 14 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܡ݂ܢ ܓܲܠܝܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܐ݉ܚܵܪܵܝܬܵܐ.

ܡܲܫ̃ܟ݂ܘܼܢ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡܵܝܹ̈ܐ ܓܲܠܝܹ̈ܐ

ܥܒ݂ܘܿܪܘܼܢ ܠܐܲܟ݂ܵܐ ܩܵܐ ܕܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܓܲܠܝܹ̈ܐ ܐ݉ܚܵܪ̈ܵܝܹܐ ܐܵܘ ܚܙܝܼܡܘܿܢ ܵܵܦܵܐ ܕܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡܵܝܹ̈ܐܓܲܠܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ.

ܐܵܢܝܼ ܕܚܙܝܼܩܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܙܝܼܡܘܼܢ ܣܸܕܪܵܐ ܦܪܝܼܣܵܐ ܕܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡܵܝܹ̈ܐ ܓܲܠܝܹ̈ܐ ܒܟܠ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܠܐܸܠܬܸܚܬ ؛

ܐܸܢ ܗܘܝܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܓܵܘ ܒ݂ܝܟܬܘܿܪܝܵܐ ܘܗܘܝܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܓܵܘ ܐܲܢܹܐ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܒܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܡܬܲܚܡܹ̈ܐ ، ܬܒ݂ܘܿܥܘܼܢ ܡܸܠܟܵܐ ܣܕܝܼܪܵܐ ܐܵܘ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ ܥܲܠ 1300 651 160.

ܐܲܢܹܐ ܐܵܘܵܢܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܚܘܿܕܸܕ̈ܬܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܡܵܘܕܥܢܘܼܬܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܘܿܒܸܠܬܵܐ، ܩܵܐ ܒܘܼܕ ܐܵܗܵܐ ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܗ݉ܘܿܢ ܗܲܡܵܫܵܐ.

ܩܵܐ ܕܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܐܲܝܟܵܐ ܦܵܝܫܸܚ ܡܨܘܿܚܨܸܝܹ̈ܐ.

ܕܲܖ̈ܓܹܐ 1 ، 2 ، 3 ܦܘܿܫܩܹ̈ܐ

ܕܲܪܓ݂ܵܐ 1 ܕܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܓܲܠܝܹ̈ܐ

ܟܠ ܚܲܕ݉ ܕܐ݉ܙܝܼܠܵܐ ܠܹܗ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ 1 ܕܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܓܲܠܝܹ̈ܐ ܒܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܣܕܝܼܖܹ̈ܐ ܘܵܠܹܐ ܚܲܕ݉ܪܹܫܵܐ ܦܵܪܫܝܼ ܓܵܢܵܝܗܝ ، ܘܥܵܒ݂ܕܝܼ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܟܘܒ݂ܝܼܕ19 ، ܘܚܵܓܪܝܼ ܩܵܐ 14 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܡ݂ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܕܓܲܠܝܘܼܬܵܐ. ܐܵܦ ܘܵܠܹܐ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܡܦܲܪܢܵܣܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܥܲܠ 1300 651 160.

ܕܲܪܓ݂ܵܐ 2 ܕܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܓܲܠܝܹ̈ܐ

ܟܠ ܚܲܕ݉ ܕܐ݉ܙܝܼܠܵܐ ܠܹܗ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ 2 ܕܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܓܲܠܝܹ̈ܐ ܒܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܣܕܝܼܖܹ̈ܐ ܘܵܠܹܐ ܒܡܸܚܕܵܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܟܘܒ݂ܝܼܕ 19 ، ܘܦܵܪܫܝܼ ܓܵܢܵܝܗܝ ܗܲܠ ܕܩܵܒܠܝܼ ܦܠܵܛܵܐ ܡܪܝܼܡܵܢܵܐ ܕܨܲܚܨܲܝܬܵܐ. ܐܵܦ ܘܵܠܹܐ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܡܦܲܪܢܵܣܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܥܲܠ 1300 651 160.

ܗܘܝܼܡܘܿܢ ܗܲܡܵܫܵܐ ܓܲܫܘܿܩܹ̈ܐ ܠܢܝܼܫܵܢܩܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ، ܥܒ݂ܘܿܕܘܼܢ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܡܸܢܕܪܫ݉ ܐܸܢ ܢܝܼܫܵܢܩܹ̈ܐ ܡܘܿܒܝܸܢܠܗ݉ܘܿܢ.

ܕܲܪܓ݂ܵܐ 3 ܕܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܓܲܠܝܹ̈ܐ

ܟܠ ܚܲܕ݉ ܕܐ݉ܙܝܼܠܵܐ ܠܹܗ ܠܕܲܪܓ݂ܵܐ 3 ܕܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܓܲܠܝܹ̈ܐ ܒܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܣܕܝܼܖܹ̈ܐ ܘܵܠܹܐ ܕܓܵܫܩܝܼ ܠܢܝܼܫܵܢܩܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܵܐ. ܐܸܢ ܙܝܼܕܠܗ݉ܘܿܢ ܢܝܼܫܵܢܩܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܵܐ، ܚܲܕ݉ܪܹܫܵܐ ܥܒ݂ܘܿܕܘܼܢ ܨܲܚܨܲܝܬܵܐ ܕܟܘܒ݂ܝܼܕ 19 ܘܦܪܘܿܫܘܼܢ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܠ ܕܩܵܒܠܝܼܬܘܿܢ ܦܠܵܛܵܐ ܡܪܝܼܡܵܢܵܐ ܕܨܲܚܨܲܝܬܵܐ.

ܡܵܢܝܼ ܡܲܚܒܸܪܸܚ ܩܵܐ ܥܘܼܕܪܵܢܵܐ؟

ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܠܥܘܼܕܪܵܢܵܐ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܡܦܲܪܢܵܣܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܟܬܘܿܪܝܵܐ ܥܲܠ 1800 675 398.

ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܠܬܲܪܓܸܡܵܢܵܐ ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ National TIS ܥܲܠ 131 450.

ܣܢܵܕܬܵܐ ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܝܠܗܿ

ܐܢ ܢܝܼܓܵܪܲܢ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܕ ܚܘܼܣܪܢܐ ܕܕܲܚܠܵܐ ܟܕ ܐܚܬܘܿܢ ܒܣܒܪܐ ܝܬܘܿܢ ܠܦܠܛ̈ܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܘܟܼܘܿܢ، ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗܿ ܕܗܘܝܼܬܘܿܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܚܲܕ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕ450$  ܕܣܢܕܬܐ ܕܨܚܨܵܝܬܐ ܘܕܚܒܼܫܬܐ ܕܦ̮ܝܪܘܿܣ ܕܟܘܿܪܘܿܢܐ (COVID-19). ܐܗܐ ܒܕ ܡܥܲܕܪܵܐ ܠܘܟܼܘܿܢ ܠܣܢܕܘܟܼܘܿܢ ܠܦܝܫܐ ܓܘ ܒܝܬܐ.

ܐܸܢ ܦܠܵܛܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܹܗ ܕܛܸܦܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡܲܪܥܵܐ ܝܲܢ ܐܸܢ ܗܘܸܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܪܸܪܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܦ̮ܝܪܘܣ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ، ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܝܠܗܿ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܐ ܚܲܕ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕ 1500$.  ܩܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܝܵܬ̈ܐ ܒܸܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕܦ̮ܝܪܘܣ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܥܲܠ  1800 675 398. ܘܐܸܢ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܬܲܪܓܸܡܵܢܵܐ، ܕܘܼܫܘܼܢ ܨܝܼܦܲܪ (0).

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܲܢ ܚܲܕ ܕܒܝܼܕܵܥܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܸܪܓܼܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܫܓܼܝܼܫܵܐ ܝܲܢ ܢܝܼܓܵܪܲܢ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ Lifeline ܥܲܠ 13 11 14 ܝܲܢ Beyond Blue ܥܲܠ 1800 512 348. ܘܐܸܢ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܬܲܪܓܸܡܵܢܵܐ، ܩܕܲܡܹܝܬܐ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ 450 131.

ܐܸܢ ܒܸܪܓܼܵܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܘܿܕܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕܦ̮ܝܪܘܣ ܕܟܘܿܪܘܿܢܵܐ (Coronavirus Hotline) ܥܲܠ 398 675 1800 ܘܕܘܼܫܘܼܢ ܬܠܵܬܵܐ (3). ܘܐܸܢ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܬܲܪܓܸܡܵܢܵܐ، ܕܘܼܫܘܼܢ ܨܝܼܦܲܪ (0). ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܢܵܐ ܕ Australian Red Cross ܗܵܘ ܕܡܵܨܹܐ ܐܲܣܸܪܠܵܘܟܼܘܿܢ ܥܲܡ ܚܸܠܡܲܬ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܦܢܝܼܬܵܝܬܵܐ.

ܡܲܒܘܼܥ̈ܐ

ܐܸܢ ܒܲܣܡܐ ܠܵܘܟܼܘܼܢ ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܡܸܢܕܝܵܢ̈ܐ ܕܐܸܠܬܸܚ ܘܫܲܪܟܘܼܢܗܘܿܢ ܥܲܡ ܫܵܘܬܵܦܘܼܬܲܘܟܼܘܼܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ ܐܝܼܡܝܠ، ܡܸܨܥܵܐ ܕܝܘܼܕܵܥܵܐ ܝܲܢ ܫܘܼܬܐܵܣ̈ܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝ̈ܐ ܐ̄ܚܪܹܢܹܐ.

ܨܲܚܨܹܝܬܵܐ ܘܚܒܼܝܼܫ ܓܵܢܵܐ

ܦܵܝܫܬܵܐ ܒܣܲܠܵܡܲܬܘܼܬܵܐ

ܩܢܵܝܬܵܐ ܕܥܘܼܕܪܵܢܵܐ

ܡܟܵܣܝܵܢ̈ܐ ܕܦܲܐܬܵܐ

Reviewed 29 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?