vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

ܫܲܠܩܵܐ ܕ COVID-19 vaccine) COVID-19 ) ـ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ (Assyrian)

ܡܕܥܢܘܼܝܬ̈ܐ ܒܘܼܕ ܡܚܝܬܐ ܕܫܲܠܩܵܐ ܕ COVID-19 ܘܣܠܡܬܘܼܬܐ

ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܒܸܕ ܡܚܲܠܨܵܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ.
ܐܸܢ ܒܸܙܕܵܥܝܵܐ ܝܬܘܿܢ، ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ coronavirus ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 398 675 1800 (ܦܬܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ 24 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ).
ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ، ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ. TIS National ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 450 131.
ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܨܝܼܦܵܪܹ̈ܐ(000) ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ.

ܡܘܼܕܝܼ ܣܢܝܼܩܐ ܝܬܘܼܢ ܕܝܕܥܝܼܬܘܼܢ

 • ܚܘܼܪܙܐ ܕܫܠܩܐ ܕܐܘܼܣܬܪܠܝܐ ܒܕ ܫܲܪܹܐ ܓܘ ܦ̮ܟܬܘܿܪܝܐ ܡܢ 22 ܫܒܼܛ 2021.
 • ܬܚܘܬ ܪܗܛܐ ܩܕܡܝܐ ܕܚܘܼܪܙܐ ܕܫܠܩܐ ܕܐܘܼܣܬܪܠܝܐ، ܐܢܝ ܒܘܼܫ ܓܘ ܩܢܛܐ ܥܠܝܐ ܝܢܐ ܓܘ ܫܘܬܦܘܼܬܢ ܒܦܝܫܐ ܝܢܐ ܡܘܬܒܼܹܐ ܠܩܕܡܐ، ܐܢܝܼ ܕܒܚܒܼܫܐ ܝܢܐ:
  • ܦܠܚ̈ܐ ܕܚܒܼܫܬܐ ܘܬܚܘܼܡܐ، ܐܢܝܼ ܕܒܚܒܼܫܐ ܝܢܐ ܥܠ ܟܠܝܗܝ ܦܠܚ̈ܐ ܕܦܠܚܐ ܝܢܐ
  • ܓܘ ܚܘܼܪܙܐ ܕܚܒܼܫܬܐ ܕܒܝܬ ܡܫܪ̈ܝܐ
  • ܦܠܚ̈ܐ ܕܡܣܡܬܐ ܕܒܵܠܵܐ ܐܣܝܘܬܢܝܬܐ ܕܩܕܡܝܐ ܝܢܐ ܓܘ ܩܢܛܐ، ܐܢܝܼ ܕܒܚܒܼܫܐ ܝܢܐ ܦܠܚ̈ܐ ܕܒܝܬ ܟܪܝܼܗ̈ܐ ܐܢܝܼ ܕܦܠܚܐ ܝܢܐ ܓܘ ܐܵܘܵܢ̈ܐ ܕ COVID-19 ܘCOVID-19 ܚܫܝܼܘܵܐ
  • ܦܠܚ̈ܐ ܕܡܣܡܬܐ ܕܒܠܐ ܕܥܒܼܝܼܪ̈ܐ ܒܫܢ̈ܐ ܘܡܣܡܬܐ ܕܒܠܐ ܕܡܬܥܘܟܢܘܼܬܐ
  • ܚܲܝܵܢ̈ܐ ܕܡܣܡܬܐ ܕܒܠܐ ܕܥܒܼܝܼܪ̈ܐ ܒܫܢ̈ܐ ܘܡܣܡܬܐ ܕܒܠܐ ܕܡܬܥܘܟܢܘܼܬܐ
 • ܐܝܟܼ ܚܕܐ ܡܢܵܬܵܐ ܡܢ ܡܚܝܬܐ ܕܫܠܩܐ، ܗܘܼܟܡܐ ܕܦ̮ܟܬܘܿܪܝܐ ܒܕ ܡܡܛܹܐ ܡܚܵܝܵܬ̈ܐ ܕܫܠܩܐ ܕ COVID-19 ܩܐ ܦܠܚ̈ܐ ܕܚܒܼܫܬܐ ܕܒܝܬ ܡܫܪ̈ܝܐ، ܦܠܚ̈ܐ ܕܒܝܬ ܛܘܣ̈ܐ ܘܠܡܹܢܵܐ، ܦܠܚ̈ܐ ܐܣܝܘܼܬܢܝ̈ܐ ܕܩܕܡܝܐ ܝܢܐ ܓܘ ܩܢܛܐ ܥܠܝܐ ܘܦܠܚ̈ܐ ܕܡܣܡܬܐ ܕܒܵܠܵܐ ܥܠ ܥܒܼܝܼܪܹܐ ܒܫܢ̈ܐ ܚܲܝܵܢܹܐ ܓܘ ܩܘܼܛܵܥܵܐ ܥܡܝܐ ܘܚܲܝܵܢ̈ܐ، ܫܲܪܝܵܢܬܵܐ ܝܠܗܿ ܝܘܿܡ 22 ܫܒܼܵܛ (2021).
 • ܗܘܼܟܡܐ ܕܐܘܼܣܬܪܠܝܐ ܡܫܬܐܠܢܐ ܝܠܗ ܠܡܩܪܘܒܼܐ ܫܠܩܐ ܩܐ ܚܝܢ̈ܐ ܘܦܠܚ̈ܐ ܓܘ ܩܘܼܛܵܥܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܕܡܣܡܬܐ ܕܒܠܐ ܕܥܒܼܝܼܪ̈ܐ ܒܫܢ̈ܐ ܘܡܣܡܬܐ ܕܒܠܐ ܕܡܬܥܘܟܢܘܼܬܐ.
 • ܟܡܐ ܕܪܵܒܵܐ ܡܚܝܬ̈ܐ ܦܝܫܝܼ ܡܗܘܼܕܪܹܐ، ܪܒܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܒܕ ܗܘܝܼ ܡܨܝܢܹܐ ܕܩܢܝܼ ܫܠܩܐ. ܗܘܼܟܡܐ ܕܐܘܼܣܬܪܠܝܐ ܐܝܼܬ ܠܹܗ ܢܝܼܫܐ ܕܟܠܝܗܝ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܐܘܼܣܬܪܠܝܐ ܦܝܫܝܼ ܡܚܝܹܐ ܫܠܩܐ ܓܘ ܡܬܚܐ ܕ 2021.
 • ܫܠܩܐ ܕ COVID-19 ܡܲܓܲܢ ܝܠܹܗ ܩܐ ܟܠܚܕ.
 • ܣܢܝܼܩܐ ܝܬܘܼܢ ܬܪܝܢ ܡܚܝܬ̈ܐ (ܚܡܛܬ̈ܐ) ܕܗܘ ܕܲܡܝܵܢܵܐ ܕܫܠܩܐ ܕ COVID-19
 • ܐܝܼܡܢ ܕܫܩܠܝܼܬܘܼܢ ܗܝ ܡܚܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܼܘܟܼܘܼܢ، ܒܕ ܦܝܫܝܼܬܘܼܢ ܐܡܝܼܪܹܐ ܐܝܼܡܢ ܣܢܝܼܩܐ ܝܬܘܼܢ ܕܫܩܠܝܼܬܘܼܢ ܗܝ ܡܚܝܬܐ ܕܬܪܝܢ.
 • ܐܢܢܩܝܬܐ ܝܠܗܿ ܕܫܩܠܝܼܬܘܼܢ ܗܝ ܡܚܝܬܐ ܬܪܝܢܝܼܬܐ ܩܐ ܕܫܠܩܐ ܗܵܘܝܠܹܗ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ.
 • ܟܠܝܗܝ ܫܠܩ̈ܐ ܒܗܫܪܘܼܬܐ ܨܘܼܚܨܝܐ ܝܢܐ ܩܐ ܕܦܝܫܐ ܚܬܝܼܬܐ ܣܠܡܬ ܝܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܦܝܫܝܼ ܡܩܘܝܹܐ ܩܐ ܡܦܠܚܬܐ ܓܘ ܐܘܼܣܬܪܠܝܐ.
 • ܐܢ ܫܓܼܝܼܫܐ ܝܬܘܼܢ ܒܘܼܕ ܚܘܼܠܡܢܘܟܼܘܿܢ ܝܢ ܫܩܠܬܐ ܕܫܠܩܐ ܕ COVID-19، ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܡ ܐܲܣܝܵܐ ܕܝܼܵܘܟܼܘܼܢ.

ܩܡܘܼܕܝܼ ܘܵܠܵܐ ܝܠܗܿ ܕܫܩܠܝܼܬܘܼܢ ܫܠܩܐ

ܫܩܠܬܐ ܕܫܠܩܐ ܕ COVID-19:

 • ܡܒܲܨܪܐ ܩܢܛܘܟܼܘܢ ܕܗܵܘܝܼܬܘܼܢ ܡܪܝܼܥܹܐ ܒ COVID-19
 • ܚܡܝܐ ܠܘܟܼܘܼܢ ܕܪܩܘܼܒܼܠ ܕܗܘܝܼܬܘܢ ܪܒܐ ܡܪܝܼܥܹܐ ܐܢ ܛܦܝܼ ܠܘܟܼܘܼܢ COVID-19
 • ܥܲܕܪܸܢܐ ܠܚܡܘܼܝܐ ܚܒܼܪܵܘܵܬܵܘܟܼܘܼܢ، ܟܠܦܬܘܟܼܘܼܢ ܘܫܘܬܦܘܼܬܘܟܼܘܼܢ.

ܐܢ ܣܐܡܐ ܓܘܼܪܐ ܡܢ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܦܝܫܝܼ ܫܩܝܼܠܹܐ ܫܠܩܐ، ܦ̮ܝܪܘܿܣ ܠܐ ܡܨܹܐ ܦܵܪܸܣ ܒܗܣܢܝܘܼܬܐ. ܐܗܐ ܐܦ ܙܹܐ ܒܚܵܡܹܐ ܐܵܢܝܼ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܠܐ ܡܨܝܼ ܗܵܘܝܼ ܫܩܝܼܠܹܐ ܫܠܩܐ.

ܣܠܡܬܘܼܬܐ ܕܫܠܩܐ

 • ܟܠܝܗܝ ܫܠܩ̈ܐ، ܒܚܒܼܫܐ ܫܠܩܐ ܕ COVID-19، ܣܢܝܼܩܐ ܝܠܹܗ ܕܥܒܼܪ ܡܬܩܒܠܢܘܼܝܬ̈ܐ ܕܣܠܡܬܘܼܬܐ ܩܫܝ̈ܐ ܡܘܼܪܝܙܹܐ ܒܝܕ Australian Therapeutic Good Administration، ܡܢ ܩܕܡ ܦܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܚܹܐ ܓܘ ܐܘܼܣܬܪܠܝܐ.
 • ܒܕ ܦܝܫܝܼܬܘܼܢ ܫܩܝܼܠܹܐ ܫܠܩܐ ܒܝܕ ܚܕ ܦܠܚܐ ܕܡܣܡܬܐ ܕܒܠܐ ܐܣܝܘܼܬܢܝܐ ܝܠܝܼܦܐ.
 • ܐܝܟܼ ܕܟܠܝܗܝ ܫܠܩ̈ܐ، ܚܕܟܡܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗܿ ܢܣܝܢܝܼ ܡܥܒܕܢܘܼܝܬ̈ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܩܠܬܐ ܕܫܩܠܐ ܕCOVID-19. ܐܗܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗܿ ܚܒܼܫܐ:
  • ܡܪܥܐ ܐܝܟܐ ܕܗܘܝܼܠܘܟܼܘܼܢ ܚܡܛܐ.
  • ܚܡܚܡܬܐ
  • ܡܪ̈ܥܐ ܕܥܵܨܲܠܬܵܐ
 • ܐܢ ܐܝܼܬܠܘܟܼܘܼܢ ܢܝܼܓܪܵ̈ܢܘܼܝܬܵܐ ܒܘܼܕ ܫܠܩܐ، ܘܵܠܵܐ ܝܠܗܿ ܗܡܙܡܝܼܬܘܼܢ ܥܡ ܐܣܝܐ ܕܝܼܵܘܟܼܘܼܢ.

ܡܕܥܢܘܼܝܬ̈ܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ

ܡܕܥܢܘܼܝܬ̈ܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܒܘܕ ܚܘܼܪܙܐ ܕܫܠܩܐ ܕܐܘܼܣܬܪܠܝܐ، ܒܚܒܼܫܐ ܚܘܼܛܛܐ ܕܡܚܝܬܐ، ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗܿ ܦܝܫܝܼ ܡܟ̰ܝܼܚܹܐ ܥܠ the Australian Government’s website.

Reviewed 06 April 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?