vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

ܫܲܠܩܵܐ ܕ COVID-19 vaccine) COVID-19 ) ـ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܟܲܠܕܵܝܵܐ (Assyrian)

ܡܕܥܢܘܼܝܬ̈ܐ ܒܘܼܕ ܡܚܝܬܐ ܕܫܲܠܩܵܐ ܕ COVID-19 ܘܣܠܡܬܘܼܬܐ

ܓܵܪܲܓ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܒܸܕ ܡܚܲܠܨܵܐ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ.
ܐܸܢ ܒܸܙܕܵܥܝܵܐ ܝܬܘܿܢ، ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ coronavirus ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 398 675 1800 (ܦܬܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ 24 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ).
ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ، ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ. TIS National ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 450 131.
ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܨܝܼܦܵܪܹ̈ܐ(000) ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܥܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ.

ܡܘܼܕܝܼ ܣܢܝܼܩܐ ܝܬܘܼܢ ܕܝܕܥܝܼܬܘܼܢ

 • ܟܠ ܚܕ ܕ40 ܫܢ̈ܐ ܝܠܹܗ ܒܥܘܼܡܪܐ ܘܥܠܠ ܡܨܝܼ ܫܩܠܝܼ ܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕCOVID-19 ܕܝܼܝܗܝ ܐܲܕܝܼܐ
 • ܚܕܟܡܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܐܢܝܼ ܕܝܼܢܐ ܐܠܬܚ ܡܢ 40 ܫܢ̈ܐ ܒܥܘܼܡܪܐ ܐܦ ܙܼܐ ܪܘܼܫܡܝܹܐ ܝܢܐ، ܒܚܒܼܫܐ:
  • ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܝܑܢܐ ܓܘ ܩܢܛܐ ܕܛܦܹܝܬܵܐ ܒ COVID-19 ܒܥܠܬܐ ܕܦܠܚܢܝܗܝ، ܐܝܟܼ ܦܵܠܵܚ̈ܐ ܕܡܣܡܬܐ ܕܒܵܠܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܝܬܐ، ܡܣܡܬܐ ܕܒܵܠܵܐ ܕܡܬܥܵܘܟܵܢܘܼܬܐ ܘܦܵܠܵܚ̈ܐ ܕܡܣܡܬܐ ܕܒܵܠܵܐ ܥܠ ܥܒܼܝܼܪ̈ܐ ܒܫܢ̈ܐ، ܦܵܠܵܚ̈ܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܙܢܬܐ، ܘܚܒܼܫܬܐ ܕܓܘ ܒܝܬ ܡܫܪܝܬܐ ܘܒܝܬ ܛܘܣ̈ܐ ܘܦܠܚ̈ܐ ܕܠܡܹܐܢܵܐ.
  • ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܝܑܢܐ ܓܘ ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܘܼܬܐ ܕܗܵܘܝܼ ܟܪ̈ܝܼܗܐ ܪܒܐ ܐܢ ܛܦܝܼܠܗܘܼܢ ܒ COVID-19، ܐܝܟܼ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܼܢ ܡܬܥܵܘܟܵܢܘܼܬܐ ܝܢ ܐܝܼܟܢܝܘܬܐ ܐܣܝܘܼܬܢܝܬܐ
  • ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܑܢܐ، ܦܠܵܚܵܐ ܝܢ ܡܣܘܼܡܐ ܒܵܠܵܐ ܥܠ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܝܑܢܐ ܓܘ ܩܢܛܐ ܓܘܼܪܐ ܕܦܝܫܝܼ ܟܪܝܼܪܗܹܐ ܝܢ ܛܵܦܝܼ COVID-19، ܐܝܟܼ ܡܣܡܢ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܥܠ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܼܢ ܡܬܥܵܘܟܵܢܘܼܬܐ ܘܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܒܚܝܐ ܝܢܐ ܓܘ ܚܒܼܫܬܐ ܕܓܘ ܒܝܬ ܡܫܪܝܬܐ ܘܦܵܠܵܚ̈ܐ ܕܬܚܘܼܡܵܐ.
  • ܠܦܘܼܬ ܠܝܼܣܬܐ ܓܡܝܼܪܬܐ ܚܙܝܼܡܘܼܢ ܡܵܢܝܼ ܡܵܨܹܐ ܩܢܹܐ ܛܘܼܥܵܡܵܐ.
 • ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܒܥܘܼܡܪܐ ܕ60 ܫܢ̈ܐ ܘܒܫ ܓܘܼܪܹܐ ܡܨܝܼ ܫܩܠܝܼ ܗܘ ܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕAstraZeneca
 • ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܐܠܬܚ ܡܢ 60 ܫܢ̈ܐ ܒܥܘܼܡܪܐ ܒܕ ܦܝܫܝܼ ܝܘܼܗܒܼܹܐ ܗܘ ܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕpfizer
 • ܛܘܼܥܵܡܵܐ ܕ COVID-19 ܡܲܓܲܢ ܝܠܹܗ ܩܐ ܟܠ ܚܕ. ܠܐ ܝܬܘܼܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܚܕ ܦܬܩܐ ܕMedicare
 • ܛܘܼܥܡܐ ܚܹܪܐ ܝܠܹܗ. ܡܨܝܼܬܘܼܢ ܦܪܫܝܼܬܘܼܢ ܕܫܩܠܝܼܬܘܼܢ ܛܘܼܥܡܐ.
 • ܣܢܝܼܩܐ ܝܬܘܼܢ ܬܪܝܢ ܡܚܝܬ̈ܐ (ܚܡܵܛܵܬ̈ܐ) ܕܗܪ ܗܘ ܛܘܼܥܡܐ ܕ COVID-19ܩܐ ܕܗܘܝܠܗܿ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ.
 • ܐܝܼܡܢ ܕܫܩܠܝܼܬܘܼܢ ܗܝ ܡܚܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܝܼܘܟܼܘܼܢ، ܒܕ ܦܝܫܝܼܬܘܼܢ ܐܡܝܼܪܹܐ ܐܝܼܡܢ ܣܢܝܼܩܐ ܝܬܘܼܢ ܕܫܩܠܝܼܬܘܼܢ ܗܝ ܡܚܝܬܐ ܕܬܪܝܢ.
 • ܟܠܝܗܝ ܫܠܩ̈ܐ ܒܗܫܪܘܼܬܐ ܨܘܼܚܨܝܐ ܝܢܐ ܩܐ ܕܦܝܫܐ ܚܬܝܼܬܐ ܣܠܡܬ ܝܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܦܝܫܝܼ ܡܩܘܝܹܐ ܩܐ ܡܦܠܚܬܐ ܓܘ ܐܘܼܣܬܪܠܝܐ.
 • ܐܢ ܫܓܼܝܼܫܐ ܝܬܘܼܢ ܒܘܼܕ ܚܘܼܠܡܢܘܟܼܘܿܢ ܝܢ ܫܩܠܬܐ ܕܫܠܩܐ ܕ COVID-19، ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܡ ܐܲܣܝܵܐ ܕܝܼܵܘܟܼܘܼܢ.

ܩܡܘܼܕܝܼ ܘܵܠܵܐ ܝܠܗܿ ܕܫܩܠܝܼܬܘܼܢ ܫܠܩܐ

ܫܩܠܬܐ ܕܫܠܩܐ ܕ COVID-19:

 • ܡܒܲܨܪܐ ܩܢܛܘܟܼܘܢ ܕܗܵܘܝܼܬܘܼܢ ܡܪܝܼܥܹܐ ܒ COVID-19
 • ܚܡܝܐ ܠܘܟܼܘܼܢ ܕܪܩܘܼܒܼܠ ܕܗܘܝܼܬܘܢ ܪܒܐ ܡܪܝܼܥܹܐ ܐܢ ܛܦܝܼ ܠܘܟܼܘܼܢ COVID-19
 • ܥܲܕܪܸܢܐ ܠܚܡܘܼܝܐ ܚܒܼܪܵܘܵܬܵܘܟܼܘܼܢ، ܟܠܦܬܘܟܼܘܼܢ ܘܫܘܬܦܘܼܬܘܟܼܘܼܢ.

ܐܢ ܒܘܼܫܝܘܼܬܐ ܕܐ̄ܢܫ̈ܐ ܫܩܠܗܘܼܢ ܛܘܼܥܡܐ، ܦ̮ܝܪܘܣ ܕ COVID-19 ܠܐ ܡܨܐ ܦܵܪܸܣ ܒܗܣܢܝܘܼܬܐ. ܘܐܗܐ ܐܦ ܙܐ ܡܣܵܬܪܵܐ ܐܢܝܼ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܠܐ ܡܨܝܼ ܫܵܩܠܝܼ ܛܘܥܡܐ.

ܣܠܡܬܘܼܬܐ ܕܫܠܩܐ

 • ܟܠܝܗܝ ܫܠܩ̈ܐ، ܒܚܒܼܫܐ ܫܠܩܐ ܕ COVID-19، ܣܢܝܼܩܐ ܝܠܹܗ ܕܥܒܼܪ ܡܬܩܒܠܢܘܼܝܬ̈ܐ ܕܣܠܡܬܘܼܬܐ ܩܫܝ̈ܐ ܡܘܼܪܝܙܹܐ ܒܝܕ Australian Therapeutic Good Administration، ܡܢ ܩܕܡ ܦܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܚܹܐ ܓܘ ܐܘܼܣܬܪܠܝܐ.
 • ܒܕ ܗܘܝܼܬܘܢ ܡܸܚܝܹܐ ܛܘܼܥܡܐ ܒܝܕ ܚܕ ܦܠܚܐ ܕܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܐܣܝܘܼܬܢܝܬܐ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܣܗܕܘܼܬܐ
 • ܟܕ ܥܡ ܟܠܝܗܝ ܛܘܼܥܡ̈ܐ، ܚܕܟܡܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗܿ ܕܗܘܹܝܠܗܘܼܢ ܢܣܝܢܐ ܕܡܥܒܕܢܘܼܝܬ̈ܐ ܦܠܝܼܛ̈ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܩܠܬܐ ܕܛܘܼܥܡܐ ܕ COVID-19. ܐܗܐ ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܚܒܼܫܐ:
  • ܡܪܥܐ ܕܐܹܝܟܐ ܫܩܠܘܟܼܘܼܢ ܚܡܛܐ
  • ܟܸܟ̰ܚܵܐ
  • ܡܪ̈ܥܐ ܕܥܲܨܲܠܬܵܐ
  • ܡܪܥܐ ܕܪܹܝܫܐ
  • ܚܡܚܡܬܐ ܘܩܪܝܼܪܘܼܬܐ
  • ܡܪܥܐ ܕܐܲܣܵܪ̈ܐ.

ܩܪܝܼܡܘܼܢ ܡܕܥܢܘܝܬ̈ܐ ܡܢ ܩܕܡ ܫܩܠܝܼܬܘܼܢ ܛܘܼܥܵܡܵܐ:

ܩܐ ܡܕܥܢܘܼܝܬ̈ܐ ܒܫ ܙܘܕܐ ܒܘܼܕ ܦܠܛܐ ܕܡܥܒܕܢܘܝܬ̈ܐ ܡܢ ܒܬܪ ܛܘܼܥܡܐ ܕ COVID-19ܕܝܼܝܘܟܼܘܼܢ ܚܙܝܼܡܘܼܢ:

ܐܢ ܐܝܼܬܠܘܟܼܘܼܢ ܟܠ ܕܐܟܼܝܼ ܕܗܘܝܼ ܫܓܼܫܝܬ̈ܐ ܒܘܼܕ ܛܘܼܥܡܐ ܕCOVID-19، ܘܵܠܵܐ ܝܠܗܿ ܕܗܡܙܡܝܼܬܘܼܢ ܥܡ ܐܲܣܝܵܐ ܕܝܼܝܘܟܼܘܼܢ.

 

ܡܥܲܒܕܵܢܵܝܘܼܬܐ

ܟܕ ܡܠܝܘܼܢ̈ܐ ܕܐ̄ܢܫ̈ܐ ܫܩܠܗܘܼܢ ܛܘܼܥܡܐ ܥܠ ܡܫܛܚܐ ܕܬܝܼܒܼܠ، ܐܚܢܢ ܒܩܢܝܐ ܝܘܚ ܚܕܐ ܦܪܡܝܬܐ ܨܦܝܝܼ ܒܘܼܕ ܕܐܟܼܝܼ ܒܛܝܒܘܼܬܐ ܛܘܼܥܡ̈ܐ ܚܲܡܘܼܝܢ ܝܢܐ. ܡܕܥܢܘܼܝܬ̈ܐ ܕܐܠܬܚ ܣܢܝܼܕܐ ܝܢܐ ܥܠ ܗܘ ܒܘܼܨܝܐ ܐ̄ܚܪܝܐ، ܒܚܒܼܫܐ ܒܘܼܨܝ̈ܐ ܓܘ ܫܘܬܦܘܼܝܬ̈ܐ ܐܝܟܐ ܕܪܒܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܩܘܼܒܠܗܘܼܢ ܛܘܼܥܡܐ ܕCOVID-19.

ܛܘܼܥܡܐ ܕAstraZeneca ܚܲܡܝܼܠܘܟܼܘܼܢ ܕܪܩܘܼܒܼܠ ܕCOVID-19

 • ܥܡ ܬܪܝܢ ܡܚܵܝܵܬ̈ܐ ܕܛܘܼܥܡܐ، ܕܡܬܚܐ ܕ12 ܫܒܬ̈ܐ ܒܪܚܩܝܘܼܬܐ، ܐܚܬܘܼܢ ܗܠ 90 ܓܘ ܡܐܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗܿ ܒܣܘܼܪܐ ܝܬܘܼܢ ܠܗܘܝܐ ܟܪ̈ܝܼܗܐ ܡܢ COVID-19
 • ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܩܠܬܐ ܕܗܝ ܡܚܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܛܘܼܥܡܐ، ܐܚܬܘܼܢ ܥܠܠ ܡܢ 90 ܓܘ ܡܐܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗܿ ܒܣܘܼܪܬܐ ܝܠܗܿ ܕܥܒܼܪܝܼܬܘܢ ܓܘ ܒܝܬ ܟܪ̈ܝܼܗܐ ܒܥܠܬܐ ܕCOVID-19

ܛܘܼܥܡܐ ܕPfizer ܚܲܡܝܼܠܘܟܼܘܼܢ ܕܪܩܘܼܒܼܠ ܕCOVID-19

 • ܥܡ ܬܪܝܢ ܡܚܵܝܵܬ̈ܐ ܕܛܘܼܥܡܐ، ܕܡܬܚܐ ܕܗܝ ܒܣܘܼܪܐ 21 ܝܘܡܢ̈ܐ ܒܪܚܩܝܘܼܬܐ، ܐܚܬܘܼܢ ܗܠ 95 ܓܘ ܡܐܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗܿ ܒܣܘܼܪܐ ܝܬܘܼܢ ܠܗܘܝܐ ܟܪ̈ܝܼܗܐ ܡܢ COVID-19
 • ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܩܠܬܐ ܕܗܝ ܡܚܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܛܘܼܥܡܐ، ܐܚܬܘܼܢ ܥܠܠ ܡܢ 80 ܓܘ ܡܐܐ ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗܿ ܒܣܘܼܪܬܐ ܝܠܗܿ ܕܥܒܼܪܝܼܬܘܢ ܓܘ ܒܝܬ ܟܪ̈ܝܼܗܐ ܒܥܠܬܐ ܕCOVID-19

 

ܡܢܕܝܢ̈ܐ ܕܡܢܝܗܝ ܛܘܼܪܣܐ ܝܢܐ ܛܘܼܥܡ̈ܐ ܕCOVID-19

ܛܘܼܥܡ̈ܐ ܕPfizer ܘAstraZeneca ܠܐ ܚܒܼܫܝܼ:

 • ܚܠܒܼܐ
 • ܒܥܬܐ
 • ܠܵܬܝܼܟܣ
 • ܚܙܘܼܪܐ ܝܢ ܦܠܛ̈ܐ ܕܚܙܘܼܪܐ (ܐܝܟܼ ܓ̰ܝܼܠܵܬܝܼܢ ܕܚܙܘܼܪܐ).

 

ܐܝܼܡܢ ܡܨܝܼܬܘܼܢ ܩܢܝܼܬܘܼܢ ܚܕ ܛܘܼܥܡܐ

ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܒܐܬܝܐ ܝܢܐ ܡܨܝܼ ܩܢܝ ܚܕ ܛܘܼܥܡܐ ܕCOVID-19 ܐܲܕܝܼܵܐ:

 • ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܝܑܢܐ 40 ܫܢ̈ܐ ܒܥܘܼܡܪܐ ܘܒܫ ܓܘܼܪ̈ܐ
 • ܦܠܚ̈ܐ ܕܚܒܼܫܬܐ ܕܓܘ ܒܝܬ ܡܫܪܝܬܐ ܘܬܚܘܼܡܐ
 • ܘܘܼܨܠ̈ܐ ܕܒܢܝ ܒܝܬܐ ܕ ܦܠܚ̈ܐ ܕܚܒܼܫܬܐ ܕܓܘ ܒܝܬ ܡܫܪܝܬܐ ܘܬܚܘܼܡܐ
 • ܦܵܠܵܚ̈ܐ ܕܡܣܡܬܐ ܕܒܵܠܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܝܬܐ
 • ܦܵܠܵܚ̈ܐ ܕܡܣܡܬܐ ܕܒܵܠܵܐ ܥܠ ܥܒܼܝܼܪ̈ܐ ܒܫܢ̈ܐ ܘܡܫܟܢܢ̈ܐ
 • ܦܵܠܵܚ̈ܐ ܕܡܣܡܬܐ ܕܒܵܠܵܐ ܕܡܬܥܵܘܟܵܢܘܼܬܐ ܘܡܫܟܢܢ̈ܐ
 • ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܝܑܢܐ 16 ܫܢ̈ܐ ܒܥܘܼܡܪܐ ܘܒܫ ܓܘܼܪ̈ܐ ܥܡ ܚܕܐ ܐܝܼܟܢܝܘܬܐ ܐܣܝܘܬܢܝܬܐ ܐܣܝܝܬܐ
 • ܓܘܼܪ̈ܐ ܒܥܘܼܡܪܐ ܥܡ ܡܬܥܘܟܢܘܼܬܐ ܓܘܼܪܬܐ
 • ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܥܡ ܚܕܐ ܡܬܥܘܟܢܘܼܬܐ ܐܢܝܼ ܕܝܑܢܐ ܗܕܪ̈ܢܐ ܕNational Disability Insurance Scheme (NDIS)
 • ܡܣܡܢ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ (ܒܗܩܐ ܘܕܠܐ ܗܩܐ) ܕܚܕܟܡܐ ܦܪ̈ܨܘܼܦܐ ܪܘܼܫܡܝܹܐ ܬܚܘܼܬ Phase 1aܘ1b، ܝܢ ܫܒܼܪ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܼܢ ܐܝܼܟܢܝܘܼܝܬ̈ܐ ܐܣܝܘܼܬܢܝ̈ܐ ܪܫܝܼܡܹܐ – ܚܙܝܼܡܘܼܢ ܚܘܼܪܙܐ ܕܛܘܼܥܡܐ ܕCOVID-19 ܓܓܼܠܐ 1bܩܐ ܐܪܝܼܟܼܘܝܬ̈ܐ ܝܬܝܼܪ̈ܐ
 • ܕܒܼܚܢ̈ܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܚܕܟܡܐ ܡܬܥܘܟܢܘܝܬ̈ܐ ܘܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܕܥܒܼܝܼܪ̈ܐ ܒܫܢ̈ܐ – ܚܙܝܼܡܘܼܢ ܚܘܼܪܙܐ ܕܛܘܼܥܡܐ ܕCOVID-19 ܓܓܼܠܐ 1bܩܐ ܐܪܝܼܟܼܘܝܬ̈ܐ ܝܬܝܼܪ̈ܐ
 • ܦܠܚ̈ܐ ܕܫܓܼܝܼܫܘܼܬܐ ܘܩܢܛܐ ܓܘܼܪܐ ܐܢܝܼ ܕܐܲܕܝܼܵܐ ܡܘܼܦܠܚܐ ܝܢܐ ܒܚܒܼܫܐ:
  • ܦܲܠܚ̈ܐ ܕܚܝܠܐ ܕܡܣܵܬܪܵܢܘܼܬܵܐ
  • ܦܵܠܵܚ̈ܐ ܕܬܫܡܫܝܬ̈ܐ ܕܕܲܚܫ̈ܐ، ܕܢܘܼܪܵܐ ܘܡܲܠܝܙܬܐ
  • ܦܵܠܵܚ̈ܐ ܕܣܘܼܥܪܵܢܵܐ ܕܒܸܣܪܵܐ ܘܡܹܐܟܼܘܼܠܬܵܐ ܕܢܘܼܢ̈ܐ.
 • ܗܘܼܟܡܐ ܕܦ̮ܟܬܘܿܪܝܐ ܡܘܼܪܘܚܠܗܿ ܡܛܹܝܬܐ ܠܚܒܼܫܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܓܘ ܫܘܦܢ̈ܐ ܕܦܠܚܢܐ ܕܒܐܬܝܐ ܝܢܐ:
  • ܬܫܡܫܝܬ̈ܐ ܕܡܲܕܪܵܣܬܵܐ ܘܚܒܼܫܬܐ ܘܥܡܝܗܝ ܦܵܠܵܚ̈ܐ ܕܡܕܪܣܬܐ ܫܘܬܦܝܬܐ
  • ܦܵܠܵܚ̈ܐ ܦܠܵܚܵܐ ܓܵܘܵܐ ܓܘ ܩܲܪܩܲܙܬܵܐ ܕܡܫܪܝܬܐ ܕܩܢܛܐ ܓܘܼܪܐ ܐܝܟܼ ܬܫܡܫܝܬ̈ܐ ܕܡܲܫܸܟܢܵܢܘܼܬܐ ܣܢܝܼܕܬܐ
  • ܛܪ̈ܝܢܐ ܕܢܘܼܩܠܐ ܥܡܝܐ ܘܦܵܠܵܚ̈ܐ ܕܝܑܢܐ ܓܘ ܒܪܩܘܼܒܼܠܘܼܬܐ ܥܡܝܬܐ
  • ܛܪ̈ܝܢܐ ܕܫܲܪܲܟܬܵܐ ܕܪܟܵܒܼܬܵܐ ܘܬܵܟܣܝܼ
  • ܟܠܝܗܝ ܦܠܚ̈ܐ ܕܫܘܦܢ̈ܐ ܐܲܬܪܵܝܹܐ ܕܥܒܼܪܬܐ.
 • ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܠܝܼܬܠܗܘܼܢ ܡܣܵܬܪܵܢܘܼܬܐ ܘܓܘ ܩܢܛܐ ܓܘܼܪܐ ܝܢܐ ܕܓܪܵܫܬܐ ܘܫܵܘܫܵܛܬܵܐ ܕܡܪܥܐ ܥܣܩܐ ܡܢ COVID-19، ܐܝܟܼ:
  • ܐܢܝܼ ܕܢܣܝܘܼܢܐ ܝܢܐ ܚܝܹܝܬܵܐ ܕܠܐ ܒܝܬܐ، ܕܡܚܬܐ ܣܟܪܢܬܐ، ܝܢ ܓܘ ܡܫܪܝܬܐ ܡܠܝܙܢܬܐ
  • ܐܢܝܼ ܕܩܒܘܼܠܐ ܝܢܐ ܬܫܡܫܝܬ̈ܐ ܕܣܢܕܬܐ ܕܕܪ̈ܡܢܢܐ ܕܡܫܦܠܬܐ ܘܐܠܟܘܿܗܘܼܠ
  • ܫܲܪ̈ܝܢܐ ܕܕܘܼܟܢ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܢܐ ܢܲܦ̮ܫܝܐ ܡܲܫܸܟܢܵܝܵܐ
  • ܐܢܝܼ ܕܝܑܢܐ ܓܘ ܡܫܪܝܬܐ ܪܸܓܼܫܹܝܬܐ ܒܚܒܼܫܐ ܒܝܬܘܼܝܬ̈ܐ ܥܲܡܵܝܹܐ ܕܒܢܝܢ̈ܐ ܪܵܡܹܐ ܘܒܢܝܢ̈ܐ ܟܘܼܦܹܐ، ܬܫܡܫܝܬ̈ܐ ܕܡܫܟܢܢܘܼܬܐ ܣܢܝܼܕܬܐ، ܒܝܬܘܬ̈ܐ ܫܘܬܦܝܹܐ، ܒܝܬܘܬ̈ܐ ܕܬܵܘܵܢܵܐ ܘܐ̄ܚܪܝܢܹܐ.
  • ܐܲܣܝܼܪ̈ܐ ܕܓܘ ܚܒܼܫܬܐ ܘܚܒܼܝܼܫ̈ܐ ܓܘܐ ܓܘ ܕܘܼܟܢ̈ܐ ܕܡܕܪܙܬܐ.
 • ܚܲܕܘܼܪ̈ܐ ܕܝܑܢܐ ܩܘܒܠܹܐ ܚܕܐ ܫܢܙܬܐ ܡܢ ܩܘܕ̈ܐ ܡܢ ܗܘܼܟܡܐ ܕܐܘܼܣܬܪܠܝܐ ܩܐ ܕܚܙܩܝܼ ܡܢ ܐܘܼܣܬܪܠܝܐ
 • ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܕܝܑܢܐ ܫܪܝܼܪܐܝܼܬ ܥܒܼܝܼܕܐ ܗܝ ܡܚܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܕܝܼܝܗܝ ܕܚܕ ܛܘܼܥܡܐ ܕCOVID-19(ܒܚܒܼܫܐ ܦܪ̈ܨܘܼܦܐ ܕܝܑܢܐ ܕܥܝܼܪܹܐ ܡܢ ܐܘܼܚܕܢ̈ܐ ܝܢ ܡܢ ܒܼܕܪ) ܡܨܝܼ ܩܒܠܝܼ ܗܝ ܡܚܝܬܐ ܕܬܪܝܢ ܓܘ ܥܕܢܐ ܠܚܝܼܡܬܐ ܒܝܠ ܡܚܝܬ̈ܐ ܠܐ ܫܩܠܬܐ ܓܘ ܚܘܼܫܒܘܼܢܐ ܓܓܼܠܐ ܕܝܑܢܐ ܓܵܘܘܿܗܿ.

 

ܐܝܟܐ ܐܙܠ̄ܝܼܬܘܼܢ ܠܩܢܝܐ ܛܘܼܥܡܐ ܕCOVID-19

ܐܢ ܝܬܘܼܢ ܪܘܼܫܡܵܝܹܐ، ܡܨܝܼܬܘܼܢ ܕܘܩܝܼܬܘܼܢ ܚܕܐ ܥܕܢܐ ܓܘ:

 • ܥܒܼܕ̈ܐ ܟܠܢܝ̈ܐ (ܐܲܣܝ̈ܐ)
 • ܬܫܡܫܝܬ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܢܐ ܫܘܬܦܝܐ
 • ܬܫܡܫܝܬ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܢܐ ܙܒܝܼܛܹܐ ܒܝܕ ܫܘܬܦܘܼܬܐ ܕܐܒܘܼܪܝܼܓ̰ܢܠ
 • ܒܝܬ ܨܚܨܝܬ̈ܐ ܕܓܪܫܬܐ ܕܢܦ̮ܫܐ ܕܥܒܼܕܐ ܟܠܢܝܐ
 • ܩܢܛܪ̈ܘܼܢܐ ܕܫܩܠܬܐ ܕܛܘܼܥܡܐ.

ܡܨܝܼܬܘܼܢ ܩܢܝܼܬܘܼܢ ܛܘܼܥܡܐ ܒܝܕ ܐܲܣܝܵܐ ܕܝܼܝܘܟܼܘܼܢ ܐܢ ܒܥܝܼܬܘܼܢ ܗܕܲܟܼ ܘܐܲܣܝܐ ܕܝܼܝܘܟܼܘܼܢ ܡܘܼܩܪܸܒܼܐ ܝܠܹܗ ܛܘܥܡ̈ܐ ܕ COVID-19. ܗܘ ܦܪܨܘܼܦܐ ܕܒܫ ܨܦܝܝܼ ܝܠܹܗ ܠܗܡܙܘܼܡܐ ܥܡܹܗ ܝܠܗ ܐܣܝܐ ܕܝܼܝܘܟܼܘܼܢ ܐܢ ܐܝܼܬ ܠܘܟܼܘܼܢ:

 • ܐܝܼܟܢܝܘܼܬܐ ܐܣܝܘܼܬܢܝܬܐ ܐܝܼܬܘܼܬܘܿܗܿ ܡܢ ܩܕܡ ܥܕܢܐ
 • ܒܘܼܩܪ̈ܐ ܝܢ ܫܓܼܝܼܫܘܼܬܐ ܒܘܼܕ ܩܢܝܬܐ ܚܕ ܛܘܼܥܡܐ ܕ COVID-19.

 

ܕܐܟܼܝܼ ܕܘܩܝܼܬܘܼܢ ܥܕܢܐ ܕܡܚܝܬܐ ܕܛܘܥܡܐ ܕ COVID-19 ܕܝܼܝܘܟܼܘܼܢ

ܬܡܐ ܐܝܼܬ ܚܕܟܡܐ ܦܪ̈ܫܝܬܐ ܠܕܘܵܩܵܐ ܥܕܢܐ ܕܡܚܝܬܐ ܕܛܘܥܡܐ ܕ COVID-19ܕܝܼܝܘܟܼܘܼܢ.

ܩܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܥܠܠ ܡܢ 60

 • ܕܘܘܼܩܘܼܢ ܓܘ ܚܕ GP ܝܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܚܘܼܠܡܢܐ ܩܘܼܪܒܐ ܥܠܘܟܼܘܼܢ ܒܐܘܼܪܚܐ
 • ܕܘܘܼܩܘܼܢ ܥܕܢܐ ܓܘ ܩܢܛܪܘܼܢ ܕܛܘܥܡܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܡܚܒܪܬܐ 1800675398 ܘܕܘܼܫܘܼܢ 0 ܐܢ ܣܢܝܼܩܐ ܝܬܘܼܢ ܚܕ ܬܪܓܡܢܐ.
 • ܚܕܟܡܐ ܡܢ ܩܢܛܪ̈ܘܼܢܐ ܕܡܚܹܝܬܐ ܕܛܘܼܥܡܐ ܒܫܒܼܩܐ ܝܢܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܥܒܼܪܝܼ ܕܠܐ ܕܘܵܩܬܵܐ ܕܥܕܢܐ. ܐܢ ܥܒܼܪܝܼܬܘܼܢ، ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗܿ ܣܒܪܝܼܬܘܼܢ ܗܠ ܚܕ ܡܚܝܢܐ ܕܛܘܥܡܐ ܗܘܹܐ ܣܦܝܼܩܐ ܩܐ ܕܝܗܒܼܠܘܟܼܘܼܢ ܚܕ ܛܘܼܥܡܐ. ܕܲܩܸܩܘܼܢ ܡܘܼܕܝ̄ ܩܢܛܪ̈ܘܼܢܐ ܟܐ ܩܒܠܝܼ ܥܒܼܪܬܐ ܓܘܐ ܘܫܥܝܬ̈ܐ ܕܦܬܚܬܝܗܝ.

ܩܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܐܠܬܚ ܡܢ 60

 • ܘܵܠܵܐ ܝܠܗܿ ܕܘܩܝܼܬܘܼܢ ܥܕܢܐ ܒܐܘܼܪܚܐ ܕܡܚܒܪܬܐ 1800675398 ܘܕܘܼܫܘܼܢ 0 ܐܢ ܣܢܝܼܩܐ ܝܬܘܼܢ ܚܕ ܬܪܓܡܢܐ.
 • ܚܕܟܡܐ ܡܢ ܩܢܛܪ̈ܘܼܢܐ ܕܡܚܝܬܐ ܕܛܘܼܥܡܐ ܒܫܒܼܩܐ ܝܢܐ ܐ̄ܢܫ̈ܐ ܥܒܼܪܝܼ ܕܠܐ ܕܘܵܩܬܵܐ ܕܥܕܢܐ. ܐܢ ܥܒܼܪܝܼܬܘܼܢ، ܡܬܗܘܝܢܬܐ ܝܠܗܿ ܣܒܪܝܼܬܘܼܢ ܗܠ ܚܕ ܡܚܝܢܐ ܕܛܘܥܡܐ ܗܘܹܐ ܣܦܝܼܩܐ ܩܐ ܕܝܗܒܼܠܘܟܼܘܼܢ ܚܕ ܛܘܼܥܡܐ. ܕܲܩܸܩܘܼܢ ܡܘܼܕܝ̄ ܩܢܛܪ̈ܘܼܢܐ ܟܐ ܩܒܠܝܼ ܥܒܼܪܬܐ ܓܘܐ ܘܫܥܝܬ̈ܐ ܕܦܬܚܬܝܗܝ.

ܩܐ ܡܕܥܢܘܝܬ̈ܐ ܒܫ ܙܘܕܐ ܒܘܕ ܩܢܛܪ̈ܘܼܢܐ ܕܡܚܝܬܐ ܕܛܘܼܥܡܐ ܕܦ̮ܟܬܘܿܪܝܐ ܒܚܒܼܫܐ ܫܥܝܬ̈ܐ ܕܦܬܚܬܐ ܣܓܼܒܪܘܼܢ ܩܢܛܪ̈ܘܼܢܐ ܕܛܘܼܥܡܐ.

 

ܡܘܼܕܝܼ ܡܹܐܬܝܼܬܘܼܢ ܥܡܘܟܼܘܼܢ ܩܐ ܥܕܢܐ ܕܛܘܼܥܡܐ

 • ܘܵܠܵܐ ܝܠܗܿ ܕܠܒܼܫܝܼܬܘܼܢ ܚܕ ܩܘܼܢܥܐ ܕܦܐܬܐ ܐܝܼܡܢ ܕܓܘ ܚܕ ܩܢܛܪܘܼܢ ܕܛܘܼܥܡܐ ܝܬܘܼܢ
 • ܗܲܝܵܝܘܼܬܐ ܕܫܟܠܐ، ܐܢ ܐܝܼܬܠܘܟܼܘܼܢ ܚܕ
 • ܦܬܩܐ ܕMedicare ، ܐܢ ܐܝܼܬܠܘܟܼܘܼܢ ܚܕ (ܐܵܦܢ ܦܬܩܐ ܕMedicare ܠܐ ܝܠܗܿ ܡܬܛܠܒܢܬܐ)
 • ܡܢܝܢܐ ܡܕܥܝܢܐ ܕܝܨܝܼܦܘܼܬܐ ܐܣܝܘܼܬܢܝܬܐ ܦܪܨܘܼܦܝܬܐ، ܐܢ ܠܝܬ ܠܘܟܼܘܼܢ ܚܕ ܦܬܩܐ ܕMedicare
 • ܗܝܝܘܼܬܐ ܕܦܠܚܐ ܝܢ ܐܓܪܬܐ ܡܢ ܡܦܠܚܢܐ، ܐܢ ܒܫܩܠܐ ܝܬܘܼܢ ܚܕ ܛܘܥܡܐ ܕ COVID-19 ܒܥܠܬܐ ܕܫܘܼܓܼ̄ܠܘܟܼܘܼܢ
 • ܡܕܥܢܘܝܬ̈ܐ ܒܘܼܕ ܬܫܥܝܼܬܐ ܐܣܝܘܼܬܢܝܬܐ ܐܝܟܼ ܙܲܠܲܙܬܵܐ (allergies).

 

ܚܕܐ ܪܒܐ ܫܢܝܼܙܬܐ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܸܦܢܹܝܬܵܐ ܕܓܠܵܛܵܐ ܕܕܡܐ.

ܬܡܐ ܐܝܼܬ ܚܕ ܐܲܣܵܪܵܐ ܒܝܠ ܛܘܼܥܡ̈ܐ ܕ AstraZeneca ܘܒܝܠ ܚܕܐ ܪܒܐ ܫܢܝܼܙܬܐ ܐܝܼܟܢܝܘܼܬܐ، ܗܝ ܕܒܚܒܼܫܐ ܝܠܗܿ ܓܠܵܛܵܐ ܕܕܡܐ ܘܒܣܘܪܘܼܬܐ ܕܫܘܝ̈ܐ ܕܛܣܝܼܣܝܵܬ̈ܐ ܕܕܡܐ. ܐܗܐ ܐܝܼܟܢܝܘܼܬܐ ܟܐ ܦܝܫܐ ܩܪܝܼܬܐ ܬܼܪܘܿܡܒܘܿܣܝܼܣ ܥܡ thrombocytopenia syndrome
(TTS).

ܩܪܝܼܡܘܼܢ ܡܕܥܢܘܼܝܬ̈ܐ ܐ̄ܚܪܝܐ ܡܢ ܗܘܟܡܐ ܕܐܘܣܬܪܠܝܐ ܒܘܼܕ ܐܗܐ ܪܒܐ ܫܢܝܼܙܬܐ ܡܥܒܕܢܘܼܬܐ ܕܦܢܝܬܐ ܕܓܠܵܛܵܐ ܕܕܡܐ .

 

ܫܲܪܝܼܪܘܼܝܬ̈ܐ ܬܘܼܪܓܡܹܐ ܒܠܫܢܘܟܼܘܼܢ

ܕܐܟܼܝܼ ܗܕܪܝܼܬܘܼܢ ܩܐ ܛܘܼܥܡܐ ܕCOVID-19 ܕܝܼܝܵܘܟܼܘܼܢ

ܡܒܘܼܥ̈ܐ ܩܐ ܛܘܼܥܡܐ ܕPfizer

ܡܒܘܼܥ̈ܐ ܩܐ ܛܘܼܥܡܐ ܕAstraZeneca

 

ܡܕܥܢܘܼܝܬ̈ܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ

ܡܕܥܢܘܼܝܬ̈ܐ ܒܫ ܙܘܕܐ ܒܘܼܕ ܚܘܼܪܙܐ ܕܛܘܼܥܡܐ ܕܐܘܣܬܪܠܝܐ ܡܨܝܼ ܦܝܫܝܼ ܡܘܼܟ̰ܚܹܐ ܓܘ ܦܐܬܐ ܕܗܘܼܟܡܐ ܕܐܘܼܣܬܪܠܝܐ.

ܡܕܥܢܘܼܝܬ̈ܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ

ܡܕܥܢܘܼܝܬ̈ܐ ܒܘܫ ܙܘܕܐ ܒܘܕ ܚܘܼܪܙܐ ܕܫܠܩܐ ܕܐܘܼܣܬܪܠܝܐ، ܒܚܒܼܫܐ ܚܘܼܛܛܐ ܕܡܚܝܬܐ، ܡܬܡܨܝܢܬܐ ܝܠܗܿ ܦܝܫܝܼ ܡܟ̰ܝܼܚܹܐ ܥܠ the Australian Government’s website.

ܐܲܣܵܪ̈ܐ ܩܵܐ ܡܒܘܼܥ̈ܐ ܬܘܼܟܠܵܢܵܝܹܐ

ܟܘܼܪ̈ܣܐ ܩܐ ܡܗܕܝܢ̈ܐ ܕܫܘܬܦܘܼܬܐ ܘܗܝܡܢܘܼܬܐ

Reviewed 12 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?