vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

واکسین ویروس کرونا (COVID-19 vaccine) - دری (Dari)

معلومات در مورد راه اندازی تطبیق واکسین ویروس کرونا (COVID-19 ) و ایمن بودن آن

اگر تشویش دارید، با نمبر تلفون 398 675 1800 (24 ساعت) لین تلفون coronavirus تماس بگیرید.
اگر به ترجمان شفاهی ضرورت دارید ، با نمبر 450 131 با TIS National تماس بگیرید.
لطفاً (000)سه صفر را فقط برای موارد اضطراری نگه دارید.

چیزی را که شما باید بدانید

 • هر شخصی که سن او ۴۰ سال یا بیشتر باشد حالا میتواند واکسین ویروس کرونا (COVID-19) را دریافت کند.
 • تعدادی از افراد که سن‌شان از ۴۰ سال کمتر است نیز مستحق واکسین میباشند، به شمول:
  • اشخاصیکه بخاطر کار شان در معرض خطر بیشتر مبتلاء شدن به ویروس کرونا (COVID-19) قرار داشته باشند، مانند کارکنان خدمات صحی، کارمندان مراقبت از معیوبین و سالمندان، کارکنان خدمات عاجل، کارکنان قرنطین هوتل و میدان هوایی و بندرها.
  • اشخاصیکه ممکن است بشدت مریض شوند اگر به ویروس کرونا (COVID-19) مبتلاء شوند،‌ مانند اشخاصیکه معیوبیت یا بیماری داردند.
  • اشخاصیکه با افرادی زندگی، کار یا مراقبت میکنند که در معرض خطر بیشتر مبتلاء شدن ویروس کرونا (COVID-19) قرار داشته باشند، مانند مراقبت کننده گان افراد دارای معیوبیت و اشخاصیکه با کارکنان قرنطین هوتل و افسران سرحدی زندگی میکنند.
  • برای لیست کامل کی‌ها میتوانند واکسین کنند را بیبینید.
 • اشخاصیکه عمر‌شان ۶۰ سال و یا بیشتر باشد میتوانند واکسین AstraZeneca را دریافت نمایند
 • اشخاصیکه عمر‌شان کمتر از ۶۰ سال باشد برای آنها واکسین Pfizer داده خواهد شد
 • واکسین ویروس کرونا (COVID-19) برای هر شخص مجانی میباشد. شما به کارت Medicare نیاز ندارید
 • واکسین داوطلبانه میباشد. شما اختیار دارید که اگر بخواهید واکسین شوید.
 • برای مؤثر بودن شما به دو دوز (پیچکاری) عین واکسین ویروس کرونا (COVID-19) نیاز دارید.
 • وقتیکه شما دوز اولی واکسین را دریافت نمودید، برای شما گفته میشود که چه وقت برای شما دوز دوم داده میشود.
 • همه واکسین ها به طور محتاطانه آزمایش شده اند تا از این اطمنان حاصل شود که اینها محفوظ استند قبل ازاینکه برای استفاده در استرالیا منظور گردند.
 • اگر شما در مورد صحت تان و یا در گرفتن واکسین ویروس کرونا (COVID-19) نگران باشید، با داکتر خود صحبت کنید.

چرا شما باید واکسین شوید

گرفتن واکسین ویروس کرونا (COVID-19):

 • امکان اینکه ویروس کرونا (COVID-19) شما را مریض کند کمتر میسازد
 • اگر به ویروس کرونا (COVID-19) مبتلاء نیز شوید شما را در مقابل مریض شدن جدی به این ویروس محافظت میکند
 • در محافظت دوستان،‌ خانواده و جامعه شما کمک میکند.

اگر اکثریت مردم واکسین شوند، ویروس کرونا (COVID-19) نمیتواند به آسانی شیوع پیدا کند. و این اشخاصی را که نمیتوانند واکسین شوند را نیز محافظت میکند.

ایمن/محفوظ بودن واکسین

 • همه واکسین ها، به شمول واکسین ویروس کرونا (COVID-19)، از معیار های شدید ایمنی باید مؤفقانه بگزرند معیار های که توسط اداره اجناس معالجوی استرالیا (Australian Therapeutic Goods Administration) معرفی گردیده اند، قبل از اینکه در استرالیا استعمال گردند.
 • شما توسط کارمند مسلکی خدمات صحی واکسین میشوید
 • مانند سایر واکسین‌ها، بعضی اشخاص بعد از اینکه واکسین ویروس کرونا (COVID-19) میزنند ممکن است عوارض جانبی عادی را تجربه کنند. که شامل اینها میشود:
  • درد در جایی که پیچکاری شده
  • خستگی
  • درد عضلات
  • سر درد
  • تب و لرزه
  • درد مفاصل

قبل از اینکه واکسین شوید این معلومات را مطالعه نمائید:

برای معلومات بیشتر در مورد عوارض جانبی بعد از واکسین ویروس کرونا (COVID-19) ذیل را ببینید:

اگر شما در مورد واکسین ویروس کرونا (COVID-19) نگرانی دارید، شما باید با داکتر خویش صحبت نمائید.

مؤثریت

چون میلیون‌ها نفر در سرتاسر جهان واکسین شده‌اند، فهم ما از اینکه تا چه حد واکسین از ما محافظت میکند بیشتر شده است. معلومات ذیل بر اساس تحقیقات اخیر میباشد، این شامل تحقیقات در جوامعی که اکثریت مردم واکسین ویروس کرونا (COVID-19)‌ را دریافت نموده اند نیر میشود.

واکسین AstraZeneca شما را علیه مبتلاء شدن به ویروس کرونا (COVID-19) محافظت مینماید.

 • با دو دوز این واکسین که در بین شان فاصله زمانی ۱۲ هفته میباشد، امکان بیمار شدن شما به ویروس کرونا (COVID-19) تا ۹۰ درصد کاهش می‌یابد
 • بعد از دوز اول واکسین، امکان بستر شدن شما در شفاخانه بخاطر ویروس کرونا (COVID-19) بیشتر ۹۰ درصد کاهش می‌یابد.

واکسین Pfizer شما را علیه مبتلاء شدن به ویروس کرونا (COVID-19) محافظت مینماید.

 • با دو دوز این واکسین که در بین شان فاصله زمانی ۲۱ روز میباشد، امکان بیمار شدن شما با ویروس کرونا (COVID-19) ۹۵ درصد کاهش می‌یابد
 • بعد از دوز اول واکسین، امکان بستر شدن شما در شفاخانه بخاطر ویروس کرونا (COVID-19) بیشتر ۸۰ درصد کاهش می‌یابد.

اجزاء واکسین‌های ویروس کرونا (COVID-19)

واکسین های Pfizer و AstraZeneca دارای اینها نیستند:

 • شیر
 • تخم
 • لاتکس (رابر خام)
 • خوک و یا مواد خوک (مانند ژلاتین خوک)

چه وقت میتوانید واکسین دریافت نمایید

اشخاص ذیل میتوانند همین حالا واکسین ویروس کرونا (COVID-19) را دریافت نمایند:

 • اشخاص با سن ۴۰ سال و به بالا
 • کارکنان قرنطین هوتل و افسران سرحدات
 • اشخاصیکه با کارکنان قرنطین هوتل و افسران سرحدات در یک خانه زندگی میکنند
 • کارکنان خدمات صحی
 • کارمندان و باشندگان محل های مراقبت از سالمندان
 • کارمندان و باشندگان محل های مراقبت از معیوبین
 • اشخاصیکه به عمر ۱۶ سالگی یا بیشتر رسیده باشند و بیماری از قبل داشته باشند
 • بزرگسالانی که معیوبیت جدی دارند
 • اشخاصیکه معیوبیت دارند و در برنامه ملی بیمه معیوبیت (NDIS) شامل هستند
 • مراقبت کننده گان (معاش گیر و یا بدون معاش) بعضی افراد که تحت مرحله Phase 1a و 1b مستحق باشند، ویا اطفالی که تکلیف مشخص صحی داشته باشند – برای جزئیات بیشتر به برنامه واکسین ویروس کرونا (COVID-19) مرحله Phase 1b مراجعه نمائید
 • بعضی از داوطلبان کمکی برای مراقبت از معیوبین و سالمندان - برای جزئیات بیشتر به برنامه واکسین ویروس کرونا (COVID-19) مرحله Phase 1b مراجعه نمائید
 • کارکنان حساس (مهم) و آنهایی که در معرض جدی خطر کار میکنند و فعلاً‌ استخدام هستند به شمول:
  • پرسونل قوای دفاعی
  • کارکنان پولیس، اطفائیه و خدمات عاجل
  • کارکنان پروسس گوشت و غذای بحری
 • حکومت ویکتوریا دسترسی را وسیعتر نموده است تا افرادی که در جاهای ذیل کار میکنند نیز شامل شوند:
  • کارمندان خدمات اصلاحی (محبس‌ها) و توقیف خانه ها به شمول اصلاح در جامعه
  • کارمندانی که در محل سکونت پرخطر کار میکنند مانند خدمات پشتیبانی مسکونی
  • رانندگان و کارمندان ترانسپورت عامه که با مردم عامه روبرو میشوند
  • رانندگان موتر های مسافربری و تکسی
  • همه کارمندانی که در بنادر ورود بین المللی کار میکنند
 • اشخاصیکه آسیب پذیر هستند و در معرض جدی خطر مبتلاء شدن و یا بیمار شدن شدید از ویروس کرونا (COVID-19) هستند، مانند:
  • آنهایی که بی خانمان هستند، در مکانهای نامناسب میخابند و یا در محل اسکان عاجل زندگی میکنند
  • آنهایی که از خدمات حمایوی مواد مخدر و الکل استفاده میکنند
  • باشنده گانی در تسهیلات معالجه عصبی زندگی میکنند
  • آنهایی که در محل سکونت حساس هستند به شمول خانه های دولتی «بلند» یا «پایین» منزل، خدمات حمایوی سکونت، خانه های دولتی، خانه های مشترک و غیره هستند
  • محبوسین در زندان و مظنونین در اماکن اصلاحی (محبس‌ها)
 • مسافرینی که از حکومت استرالیا استثناء سفر را بدست آورده باشند تا استرالیا را ترک کنند
 • اشخاصیکه قبلاً دوز اول واکسین ویروس کرونا (COVID-19) خویشرا دریافت نموده باشند (به شمول افرادی که از ایالت های دیگر و یا خارج از کشور برگشته باشند) میتوانند دوز دوم خویش را در اوقات مناسب که بین دو دوز میباشد دریافت نمایند بدون در نظرداشت اینکه در کدام مرحله قرار دارند.

در کجا میتوانید واکسین ویروس کرونا (COVID-19) خویشرا دریافت نمائید

اگر شما مستحق باشید، شما میتوانید نوبت یا وقت را قرار ذیل بگیرید:

 • معالج عمومی (داکتران)
 • خدمات صحی اجتماعی
 • خدمات صحی کنترول شده توسط جامعه بومی (اب اوریجنل)
 • کلینیک های تنفسی داکتران عمومی
 • مراکز واکسیناسیون

اگر شما بخواهید میتوانید توسط داکتر خویش واکسین شوید در صورتیکه داکتر شما واکسین های ویروس کرونا (COVID-19) را عرضه نماید. بهترین شخصیکه شما میتوانید همراهش صحبت کنید داکتر شما میباشد، اگر شما:

 • بیماری از قبل داشته باشید
 • سوالهایی داشته باشید و یا در مورد واکسین ویروس کرونا (COVID-19) وارخطا باشید.

چطور میتوانید برای واکسین ویروس کرونا (COVID-19) وقت بیگیرید

برای گرفتن وقت جهت واکسین ویروس کرونا (COVID-19) چندین راه وجود دارد.

برای اشخاصیکه عمر شان بیشتر از ۶۰ سال باشد

 • با داکتر خویش یا نزدیکترین عرضه کننده خدمات صحی وقت بیگیرید
 • با زنگ زدن به مرکز واکسین به شماره 398 675 1800 وقت بیگیرید. اگر به ترجمان نیاز دارید کلید 0 را انتخاب نمائید.
 • بعضی از مراکز واکسیناسیون برای مردم اجازه میدهند تا بدون گرفتن نوبت آنجا بروند. اگر شما بدون نوبت بروید، ممکن است شما منتظر بمانید تا یکی از واکسیناتوران فرصت پیدا کند تا شما را واکسین نماید. بیبینید که کدام یک از مراکز رفتن بدون نوبت به آنجا را میپذیرد و اوقات کاری شان چه است.

برای اشخاصیکه عمر شان کمتر از ۶۰ سال باشد

 • شما باید با زنگ زدن به شماره 1800675398 نوبت بیگیرید. اگر به ترجمان نیاز دارید دکمه 0 را انتخاب نمائید
 • بعضی از مراکز واکسیناسیون برای مردم اجازه میدهند تا بدون گرفتن نوبت آنجا بروند. اگر شما بدون نوبت بروید، ممکن است شما منتظر بمانید تا یکی از واکسیناتوران فرصت پیدا کند تا شما را واکسین نماید. بیبینید که کدام یک از مراکز رفتن بدون نوبت به آنجا را میپذیرد و اوقات کاری شان چه است.

برای معلومات بیشتر در مورد مراکز واکسیناسیون ویکتوریا به شمول اوقات کاری شان از مراکز واکسیناسیون بازدید نمائید.

چه چیز با خود به نوبت/وقت واکسین خویش باید بیاورید

 • وقتیکه شما در مرکز واکسیناسیون هستید شما باید ماسک صورت را بپوشید
 • کارت هویتی که عکس شما را داشته باشید، اگر چنین کارت را دارید
 • کارت Medicare، اگر شما آن را داشته باشید (با وجود اینکه کارت Medicare الازمي نیست)
 • شماره مشخص کننده انفرادی صحی، اگر شما کارت Medicare ندارید
 • کارت هویت کارمند و یا نامه از صاحب کار تان، اگر شما واکسین ویروس کرونا (COVID-19)‌ را بخاطر وظیفه خویش میگیرید
 • معلومات در مورد تاریخچه صحی شما مانند حساسیت ها.

عارضه جانبی خیلی نادر لخته شدن خون

بین واکسین AstraZeneca و حالت خیلی نادر رابطه وجود دارد، که این حالت شامل لخته شدن خون و مقدار پائین پلاکت (مواد که مانع خونریزی میشود) میشود. این حالت را ترومبوسیس با سیندروم ترومبوسیتوفینیا (TTS) مینمامند.

در مورد این عارضه جانبی لخته شدن خون معلومات تازه از طرف حکومت استرالیا را مطالعه نمائید.

اوراق معلوماتی ترجمه شده به زبان شما

چطور برای واکسین ویروس کرونا (COVID-19) خویش آماده شوید

منابع معلوماتی در مورد واکسین Pfizer

منابع معلوماتی در مورد واکسین AstraZeneca

معلومات بیشتر

معلومات بیشتر در مورد برنامه واکسیناسیون استرالیا را میتوان از ویب سایت حکومت استرالیا دریافت نمود.

معلومات بیشتر

معلومات بیشتر در مورد برنامه واکسیناسیون استرالیا، به شمول پلان آغاز این واکسین را میتوانید در صفحه انترنتی دولت استرالیا دریافت نمائید.

لینک (اتصال) به منابع معتبر در لسان شما

رهنمود ها برای رهبران جامعه و مذهبی

Reviewed 11 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?