vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p (wɛ̈l ë tuɔ̈m de tiɛ̈t ë guɔ̈p) (COVID-19 vaccine) - thuɔŋjäŋ (Dinka)

Lëk ë biäk ë ɣɛ̈t aɣeer ku nyïntïït Wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p (wɛ̈l ë tuɔ̈m de tiɛ̈t ë guɔ̈p de COVID-19).

Na neŋ kë dir yïn keyï yup teliphone hotline 1800 675 398 (ee luui ë thä 24 yic).
Na wïc raan kɔc waar thook ke TIS National 131450.
Them ba teliphone yeyup ë Ziro ka diäk tɛ̈ le yen kë wic yïn bë yï lac dööt ye tök.

Kë yen kɔɔr yïn nyic

 • Raan abɛ̈n nɔŋ run ke 40 ku lɔtueŋ alëu bï kek toom ë wɛ̈l tuɔ̈m abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19 ëmɛn
 • Kɔc kɔ̈k kën run ya 40 anɔŋ yic aya, nɔŋiic:
  • Kɔc lëu bï tuaany de COVID-19 ke dac dɔm në wɛ̈t ë luɔi den, cïtmɛn de kɔc ë luɔɔi ë muɔ̈ɔ̈k de pialgup, kɔc ë luɔi ë muɔ̈ɔ̈k de ŋäk ë guɔ̈p ku muɔ̈ɔ̈k ë kɔcdït, kɔc ë luɔi de konykony ë akarääk de kɛ̈k cï röt ya tɛ̈ɛ̈m, tëde nyuuc ë kɔc cï wɛɛk roor ku mataar ku kɔc luui ë wëth thook
  • Kɔc lëu bïk dac bɛc na ye të yök kek tuaany de COVID-19, cïtmɛn de kɔc nɔŋ gup ŋäk ka bëc tɔ̈ ë guɔ̈p
  • Kɔc rɛ̈ɛ̈r, luui ka muk kë kɔc kek nɔŋ kërɛɛc ë yök ë bëc ka tuaany de COVID-19, cïtmɛn de amïmuuk ke kɔc nɔŋ gup ŋäk ku kɔc kek rɛ̈ɛ̈r kekë tëde nyuuc ë kɔc cï wɛɛk roor ku kɔc ë luɔi në wëth thook.
  • Në aker ë wël cï gɔ̈’t abɛ̈n tïŋ yeŋa lëu bï toom ë wɛ̈l abirguɔ̈p.
 • Kɔc nɔŋ run ke 60 ku lɔtueŋ alëu bï kek toom në wɛ̈ ë tuɔm abirguɔ̈p ë AstraZeneca
 • Kɔc kën run ya 60 abï kek gäm wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ë Pfizer
 • Wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p de tuaany acïn wëu yeke cuatpiny tënë kɔc abɛ̈n. yïn acie kɔɔr ba naŋ kääd ë Medicare
 • Wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ee kë ye ŋɛk gam ë rɔt. yïn alëu ba lɔc ë tuɔ̈m abirguɔ̈p
 • Yïn akɔɔr tuɔ̈m yic ë rou (wum ë yith) në wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19 bï jal luui apuɔth
 • Të cï yïn tuɔ̈m tueŋ du yök, yïn abï lɛ̈k të kɔɔr yïn tuɔ̈m dun ë rou
 • Wɛl ë tuɔ̈m abirguɔ̈p bɛ̈n acï kek them apuɔth bï nyic lɔn cïn yen kërɛɛc yök kake kënë gäm luɔi në Australia
 • Na nɔŋ yïn kë dir yïn në biäk de kɛ̈k ë pialgup ka yök ë wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p de tuaany COVID-19, jam kekë dïktordu.

Yeŋu yen piath bï yïn toom

Yök ë tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19 :

 • Tëk ë yic ë cuɔ̈k yökdu kekë tuaany ë COVID-19
 • Gël ë yïn ba cuɔ̈k bec arët në tuaany ë COVID-19
 • Kuɔɔny ë gël de mɛ̈th, kɔc macthok ku kɔc ë baai.

Na cï kɔc juɛ̈c toom në wɛ̈l abirguɔ̈p, tuaany de COVID-19 virus acie lëu bï rɔt dac tɛkpiny. Yen aya ee kɔc cë lëu bë kek toom ë wɛ̈l abirguɔ̈p gël.

Ciɛ̈n kërɛɛc yök në wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ( wɛ̈l ë tuɔ̈m ë tiɛ̈t gup)

 • Wɛl ë tuɔ̈m abirguɔ̈p (wɛ̈l ë tuɔ̈m ë tiɛ̈t gup), nɔŋiic wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p tënë tuaany de COVID-19, akɔɔr bï kuɛr ë luɔi puɔth ya tiaam cï kek juiir në Therapeutic Goods Administration ë kɔc Australia, kake ŋot ëke kënë luɔ̈ɔ̈I Australia
 • Yïn abï toom në wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p në raan ë luɔi de pialgup cë piööc ë londe
 • Ke tɔ̈ kekë wɛl ë tuɔ̈m abirguɔ̈p abɛ̈n. kɔc lik kɔ̈k alëu bïk röt ya yök kake nɔŋ kɛ̈k ë wuɔ̈ɔ̈c ke guɔ̈p të cïnë kek toom ë wɛ̈l ë tuɔ̈m abriguɔ̈p de tuaany ë COVID-19. Yen alëu bï yic naŋ:
  • Ariɛɛm të cïnë yïn toom thïn
  • Dɛ̈k ë guɔ̈p
  • Tök/ ariɛɛm ë rɛ̈l
  • Aɣarnhom
  • Atuɔ̈c ku wiir/yuir
  • Ariɛɛm ë yom thook.

Kuen lëk ke yïn ŋot ë kënë toom në wɛl abirguɔ̈p:

Në lëk juɛ̈c ë biäk de kɛ̈k ë wuɔ̈ɔ̈c ke guɔ̈p buɔth wɛ̈l dun ë tuɔ̈m abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19 tïŋ:

Naa nɔŋ kä diir yïn në biäk ë wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19, yïn apɔuth ba jam kekë dilktordu.

Luui apuɔth

Në tuɔ̈ɔ̈m toom ë millions ke kɔc në wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ë pinynhom abɛ̈n, ɣok ayök dɛ̈t ë yic de luui wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p thïn apuɔth në gël ë ɣook. Lëk tɔ̈ piiny ëtɛ̈ɛ̈n acï kek tääu në kë puɔc göörcök, nɔŋiic göör ë cök de kɔc cieŋ baai kek cï kɔc juɛ̈c ëke cï toom ë wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19.

Wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ë AstraZeneca ee yïn gël tënë tuaany de COVID-19

 • Kekë tuɔ̈m yic ë rou në wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p, cï gɔ̈ɔ̈u yic ë läät/wiik ke 12 mec yiic, yïn anɔŋ agut cï 90 ë buɔtic ba cuɔ̈k bec në tuaany de COVID-19
 • Në thök ë tuɔ̈m tueŋ de wɛ̈ l abirguɔ̈p, yïn atɔ̈ kacït 90 ë buɔtic ba rɔt cɔk cuɔ̈k tɛ̈ɛ̈c ë panakïm kekë tuaany ë COVID-19.

Wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ë Pfizer ee yïn gël tënë tuaany de COVID-19.

 • Kekë tuɔ̈m yic ë rou në wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p, cï gɔ̈ɔ̈u yic ë nïn ke 21 mec yiic, yïn anɔŋ agut cï 95 ë buɔtic ba cuɔ̈k bec në tuaany de COVID-19
 • Në thök ë tuɔ̈m tueŋ de wɛ̈l abirguɔ̈p, yïn atɔ̈ kacït 80 ë buɔtic ba rɔt cɔk cuɔ̈k tɛ̈ɛ̈c ë panakïm kekë tuaany ë COVID-19.

Kɛ̈k tɔ̈ në wɛl ë tuɔ̈m abirguɔ̈p yic de tuaany ë COVID-19

Wɛl ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ë Pfizer ku AstraZeneca acïn yiic:

 • Ca
 • Tuɔŋ
 • Adöŋ ë tim
 • Kuɔ̈l (diɛ̈ɛ̈r) ka kaye yök ë diɛ̈ɛ̈r guɔ̈p (cïtmɛn de cuaai ë diɛ̈ɛ̈r).

Të lëu bï yïn toom ë wɛ̈l abirguɔ̈p

Kɔc ke böthkë alëu bï kek toom ë wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ëmɛn:

 • Kɔc nɔŋ run ke 40 ku lɔtueŋ
 • Kɔc ë luɔi tëde nyuuc ë kɔc wɛɛk roor ku akeunhom
 • Kɔc ciëŋ baai rɔ̈m kekë kɔc ë luɔi tëde nyuuc ë kɔc wɛɛk roor ku akeunhom
 • Kɔc ë luɔi de muɔ̈ɔ̈k ë pialgup
 • Raan luui tëdu muɔ̈ɔ̈k ë kɔcdït ku kɔc ciëŋ thïn
 • Raan luui tëde muɔ̈ɔ̈k ë kɔc nɔŋ gup ŋäk ku kɔc ciëŋ thïn
 • Kɔc nɔŋ run ke 16 ku lɔtueŋ wën nɔŋ bëc ë guɔ̈p tɔ̈ thïn thɛɛr condition
 • Kɔcdït nɔŋ gup ŋäk dït arët
 • Kɔc nɔŋ gup ŋäk tɔ̈ ajuiɛɛr de National Disability Insurance Scheme (NDIS) yic.
 • Amïmuuk (yeke dɔ̈m ku cie ke ye dɔ̈m) ke kɔc lik anɔŋ yic në ajuiɛɛr de Abër 1a ku 1b , ka kek nɔŋ gup bëc cï tekthok- tïŋ Ajuiɛɛr ë tuɔ̈m de wɛ̈l abirguɔ̈p de tuaany COVID-19 Abër ë 1b në lëk kɔ̈k tɔ̈
 • Ŋäk ë gup lik ku kɔc ë luɔi ë kuɔɔny de muɔ̈ɔ̈k de kɔcdït – tïŋAjuiɛɛr ë tuɔ̈m de wɛ̈l abirguɔ̈p de tuaany COVID-19 Abër ë 1b në lëk kɔ̈k tɔ̈
 • Kɔc ë luɔi të thiekic arët ku lëu bï kërɛɛc dac yök ë luɔi yic kek cï luɔ̈ɔ̈i ëmɛn nɔŋiic:
  • Raan ë luɔi de gël ë baai
  • Kɔc ë luɔi ë bolïth yic, mac, konykony akarääk ye röt tɛ̈ɛ̈m,
  • Kɔc ë luɔi tëde rïŋ ku rec wɛ̈ric.
 • Akuma de kɔc ë Victoria acï ka yök kek juakic bï yic naŋ kɔc luui në ɣän ë luɔi böthkë:
  • Konykony ë cökpiny/ wëët ë kɔc cï ya wuɔ̈c ku mɛ̈c nɔŋiic kɔc ë luɔi de cökpiny ë kɔc cieŋ baai
  • kɔc luui tëde nïïn ë kɔc nɔŋ kërɛɛc lëu bï kek yök thïn cïtmɛn de konykony ë kuɔɔny de ciëŋ kɔc thïn
  • Kɔc ye kaye juääc ke cath kuaath ku kɔc ye luui në luɔi yeke rɔ̈m ke juääc
  • Kɔc ë kuɛth ë rɛ̈th ye kɔc rɔm ë yöt ku rɛ̈th ë tacjir yenë ke jɔt
  • Kɔc ë luɔɔi abɛ̈n në ɣän/kuer ye kɔc bɔ̈ aɣeer kedhiɛ yenë kek bɛ̈n baai.
 • Kɔc kek niɔp ku atɔ̈ ke nɔŋ kërɛɛc lëu bë ke dac yök tënë döm ë bec ku jɔ̈ɔ̈k ë bëcdït arët tënë tuaany de COVID-19, cïtmɛn de:
  • Kɔc cï röt yök kake cïn të rëër kek thïn, nïn të rac, ka tënë ë nïn cekic në wɛ̈t ë kërilic cï rɔt tɛ̈ɛ̈m.
  • Kɔc ke ye gäm konykony ë kuɔɔny de cääm ë wɛl rac ku dëk ë mäu
  • Kɔc ciëŋ tëde ciɛɛŋ ë kɔc kɔɔr muɔ̈ɔ̈k de pialgup tënë bëc ë tɛ̈ktɛ̈k/nhomic
  • Kɔc ke ciëŋ de nïn nɔŋ adiɛɛr dit nɔŋ bɛ̈ɛ̈i ë juääc ye amäraa/ ɣööt tɔ̈ piiny, konykony ë kuɔɔny de ɣän cieŋ kek, bɛ̈ɛ̈I ë kuɔɔny ke kɔc baai, ɣööt keke rɔm ku kɔ̈k thöŋ kake
  • Kɔc cï mac tɔ̈ ɣön ë mɛ̈c ku kɔc cë dampiny tɔ̈ në ɣän ë cökpiny/wëët kɔc cï ya wuɔ̈c.
 • Kɔc cath kek cï yiɛ̈k awɛ̈reŋ ë pɛ̈l cäth tënë akuma de kɔc Australia ba jääl Australia
 • Kɔc kek cï toom thɛɛr në tuɔ̈m dɛn tueŋ ë wɛ̈l ë abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19 (nɔŋiic kactöök ke cï lɔ dhuuk ë state ka baai mec dɔ̈ yic) alëu bïk tuɔ̈m dɛn ë rou yök në thää puɔth cï rɔt juiir ë kaam de tuɔ̈m yic ke cïn abër tɔ̈ kek thïn.

Ye tëno yenë lɔ thïn ba wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19 yök

Na nɔŋ yic, yïn alëu ba thää ë rɔm ruk tënë:

 • Dïktor ë luɔi de yïlac abɛ̈n
 • Konykony ë pialgup tënë kɔc cieŋ baai (Community Health Services)
 • Konykony ë pialgup cï juiir tënë kɔc Aboriginal cieŋ baai (Aboriginal Community Controlled Health Services)
 • Panakïm de pialgup abɛ̈n ë wëëi (General Practice Respiratory Clinics)
 • Amädaa/ɣän ke tuɔ̈m abirguɔ̈p

Yïn alëu ba rɔt cɔk atoom në wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p në dïktordu na kɔɔr yïn ye ba looi ku dïktordu agɛm wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19. Raan puɔth arët bï wek jam ee dïktordu na yïn anɔŋ:

 • Bëc ë guɔ̈p tɔ̈ thïn thɛɛr
 • Kë thiëc ka lɛth ë puɔ̈u në biäk de tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19.

Të yenë thää dun ë tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19 yɔ̈k thïn

Yen anɔŋ kuer lik yenë ke lɔc thïn në ruk ë thää dun ë tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19.

Tënë kɔc nɔŋ run wɛ̈r run ke 60

 • Ruk thää ë rɔ̈m kekë dïktor ka tëdun ë yïlac de pialgup thiɔ̈k ke yïn
 • Ruk thää ë rɔ̈m në amädaa de tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p ë cɔl de 1800 675 398. kuany 0 na kɔɔr raan ë thok waaric.
 • Amääda lik ke tum ë wɛ̈l abirguɔ̈p aye ke puɔ̈l bï kɔc ya lɔ thïn ke cïn thää ë rɔ̈m cï ruk. Na yïn alɔ thïn, yïn abï kɔɔr ba tïït agut bï immuniser (raan toom kɔc) lääu bï yïn jaal gäm wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p. tïŋ yekë amääda ko ye gam cäth yenë lɔ thïn ku thää ken yekek liep.

Tënë kɔc kën run ya 60

 • Ruk thää ë rɔ̈m në amädaa de tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p ë cɔl de 1800 675 398. kuany 0 na kɔɔr raan ë thok waaric.
 • Amääda lik ke tum ë wɛ̈l abirguɔ̈p aye ke puɔ̈l bï kɔc ya lɔ thïn ke cïn thää ë rɔ̈m cï ruk. Na yïn alɔ thïn, yïn abï kɔɔr ba tïït agut bï immuniser (raan toom kɔc) lääu bï yïn jaal gäm wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p. tïŋ yekë amääda ko ye gam cäth yenë lɔ thïn ku thää ken yekek liep.

Në lëk juɛ̈c në biäk de amääda ke kɔc ë Victoria looi ke tuɔ̈m abirguɔ̈p thïn nɔŋiic thää yeke liep nem amääda ë tuɔ̈m abirguɔ̈p (Vaccination centres).

Kë ba ya bɛ̈ï kekë yïn ë thää ë tuɔ̈m abirguɔ̈p cï ruk

 • Yïn abï kɔɔr ba cieŋ në alanh ë kum ë wum ku thok të tɔ̈ yïn në amääda de tuɔ̈m abirguɔ̈p yic
 • Athör (ID) yenë yïn nyic nɔŋic thura, na tɔ̈ ke yïn
 • Kääd de Medicare, naa tɔ̈ ke yïn (të cɔk ë kääd de Medicare acie ye kɔɔr)
 • Namba duun de kä ke pialwëi (Individual Healthcare Identifier), naa cïn kääd de Medicare
 • Athör (ID) ë luɔi yenë yïn nyic ka juɔɔp tënë raan cï yïn luɔ̈ɔ̈ï, të kɔɔr yïn tuɔ̈m de wɛ̈l abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19 në wɛ̈t ë luɔi du
 • Lëk ë biäk de akölköl dun ë yïlac cïtmɛn de akuɔ̈ɔ̈k/kä ye wääc ke guɔ̈p du.

Wuɔ̈ɔ̈c ke guɔ̈p ë duɔ̈t ë riɛm cie rɔt ye dac looi

Yen anɔŋ këye ke dɔ̈ɔ̈r ë kaam de wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ë AstraZeneca ku bëc ë guɔ̈p cie rɔt ye dac looi, yen nɔŋic duɔ̈t ë riɛm ku kur akuën ë riɛm riɛm ɣer. Yen bëc kënë aye cɔɔl Thrombosis kekë thrombocytopenia syndrome (TTS).

Kuen lëk puɔc bɛrpiny tënë akuma de kɔc Australia në biäk duɔ̈t ë riɛm kän cie rɔt ye dac looi.

Awɛ̈rak ë yith cï waaric në thoŋdu

Tënë röt juiir thïn lɔ tëdun ë tuɔ̈m abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19

Kɛ̈ŋ yenë ke röt kuɔny tënë wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ë Pfizer

Kɛ̈ŋ yenë ke röt kuɔny tënë wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ë AstraZeneca

Lëk juɛ̈c

Lëk juɛ̈c de ajuiɛɛr ë tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p de Australia alëu bï yök nëwebsite de akuma de kɔc ë Australia.

Lëk juɛ̈c

Lëk juɛ̈c në ajuiɛɛr ë wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ( wɛ̈l ë tuɔ̈m ë tiɛ̈t ë gup) , nɔŋic acir ë ɣɛ̈th aɣeer, alëu bï yök ë the Australian Government’s website.

Döör lɔ kaye yenë ke röt kuɔny kek puɔth në thok

akut ë lëk tënë kɔc ë baai ku bäny muk akutnhïïm ë gɛ̈m

Reviewed 11 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?