vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p (wɛ̈l ë tuɔ̈m de tiɛ̈t ë guɔ̈p) (COVID-19 vaccine) - thuɔŋjäŋ (Dinka)

Lëk ë biäk ë ɣɛ̈t aɣeer ku nyïntïït Wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p (wɛ̈l ë tuɔ̈m de tiɛ̈t ë guɔ̈p de COVID-19).

Na neŋ kë dir yïn keyï yup teliphone hotline 1800 675 398 (ee luui ë thä 24 yic).
Na wïc raan kɔc waar thook ke TIS National 131450.
Them ba teliphone yeyup ë Ziro ka diäk tɛ̈ le yen kë wic yïn bë yï lac dööt ye tök.

Kë yen kɔɔr yïn nyic

 • Ajuiɛɛr Australia ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ( wɛ̈l ë tiɛ̈ Wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ( wɛ̈l ë tuɔ̈m de tiɛ̈t ë guɔ̈p) abï jɔɔk në Victoria aye 22 Nyith 2021
 • Në juiɛɛr abër tueŋë Australia ë Wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ( wɛ̈l ë tuɔ̈m de tiɛ̈t ë guɔ̈p ) kë yen rac arët në baai yic yen cï tääu tueŋ në tuɔ̈m, anɔŋic:
  • Kɔc ë luɔi ë wɛ̈k ë röt ku akeunhom , nɔŋiic kɔc ë luɔi abɛ̈n kek luui në ɣän ajuiɛɛr yenë kɔc week roor thïn
  • Kɔc ë luɔɔi ë kɔc kɔc ë luɔi ë ɣän ë pialgup de muɔ̈ɔ̈k , nɔŋiic kɔc luui panakïm de tuaany ë COVID-19 ku ɣööt yenë ke kɔc bec në tuaany ë COVID-19
  • Kɔc ë luɔi tëde muɔ̈ɔ̈k ku ɣän ë muɔ̈ɔ̈k ë kɔc nɔŋ gup ŋäk
  • Kɔc ciëŋ tëde muɔ̈ɔ̈k ku muɔ̈ɔ̈ ë kɔc nɔŋ gup ŋäk
 • Keye bak ë ɣɛ̈th aɣeer , akuma de kɔc victoria abï wɛ̈l ë tuɔ̈m ɣäth de tuaany ë COVID-19 tënë kɔc luui ë ɣän ë week roor ë kɔc, kɔc luui mataar ku wath-thok, kɔc ë luɔi ril tueŋ ë pialgup ku kɔc ë luɔɔi ku ciëŋ në ɣän ë juääc ë muɔ̈k ë kɔc cï dhiɔp , jɔɔk aye 22 nyith ( 2021)
 • Akuma de kɔc Australia anɔŋ luɔi në gɛm de wɛ̈l ë tuɔ̈m abirgguɔ̈p ( wɛ̈l ë tiɛ̈t ë guɔ̈p) tënë kɔc cië ku kɔc ë luɔi në ɣän ë muɔ̈ɔ̈k de kɔc cï dhiɔp ku muɔ̈ɔ̈k ë kɔc nɔŋ gup ŋäk
 • Ke wɛl juɛ̈c ë tuɔ̈m jɔl looi, kɔc juɛ̈c abï lëu yök ke wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ( wɛ̈l ë tuɔ̈m ë tiɛ̈t ë guɔ̈p). akuma de kɔc Australia acï ye nyin tääu piny bï kɔc Australia toom abɛ̈n në run ë 2021 yic.
 • Wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19 acïn wëu yen cuatpiny tënë kɔc abɛ̈n.
 • Yïn akɔɔr tuɔ̈m yic ë rou ë kuan ë wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19
 • Të cï yïn tuɔ̈m tueŋ du yök, yïn abï lɛ̈k të kɔɔr yïn tuɔ̈m dun ë rou
 • Yen athiekic ba tuɔ̈m ë rou yök bï wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p jal luui apuɔth.
 • Wɛl ë tuɔ̈m abirguɔ̈p bɛ̈n acï kek them apuɔth bï nyic lɔn cïn yen kërɛɛc yök kake kënë gäm luɔi në Australia.
 • Na nɔŋ yïn kë dir yïn në biäk de kɛ̈k ë pialgup ka yök ë wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p de tuaany COVID-19 , jam kekë dïktordu

Yeŋu yen piath bï yïn toom

Yök ë tuɔ̈m ë wɛ̈l abirguɔ̈p de tuaany ë COVID-19 :

 • tëk ë yic ë cuɔ̈k yökdu kekë tuaany ë COVID-19
 • gël ë yïn ba cuɔ̈k bec arët në tuaany ë COVID-19
 • kuɔɔny ë gël de mɛ̈th, kɔc macthok ku kɔc ë baai

Na tom kɔc juɛ̈c arët, käm ë tuaany jɔɔk acie lëu bïk röt dac tɛkpiny. Kän ee kony aya ë kɔc kënë ke toom

Ciɛ̈n kërɛɛc yök në wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ( wɛ̈l ë tuɔ̈m ë tiɛ̈t gup)

 • Wɛl ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ( wɛ̈l ë tuɔ̈m ë tiɛ̈t gup), nɔŋiic wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p tënë tuaany de COVID-19, akɔɔr bï kuɛr ë luɔi puɔth ya tiaam cï kek juiir në Therapeutic Goods Administration ë kɔc Australia, kake ŋot ëke kënë luɔ̈ɔ̈I Australia.
 • Yïn abï toom në raan ë luɔi de kɛ̈k ë pialgup cï piɔ̈ɔ̈c .
 • Keye rɔt looi tënë wɛl ë tuɔ̈m abirguɔ̈p abɛ̈n . kɔc lik kɔ̈k alëu bïk ya naŋ wuɔ̈ɔ̈c kekë guɔ̈p të cïne wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p thöl ë toom. Kän alëu bï yic naŋ:
  • ariɛɛm të cïnë yïn toom thïn
  • atuɔ̈c
  • ariɛɛm ë rɛ̈l
 • Na naŋ yïn kuat ëkë dir yïn në biäk de wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p , yïn apuɔth ba jam kekë dïktor du

Lëk juɛ̈c

Lëk juɛ̈c në ajuiɛɛr ë wɛ̈l ë tuɔ̈m abirguɔ̈p ( wɛ̈l ë tuɔ̈m ë tiɛ̈t ë gup) , nɔŋic acir ë ɣɛ̈th aɣeer, alëu bï yök ë the Australian Government’s website.

Reviewed 06 April 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?