vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

واکسین بلدی وایرس کرونا(COVID-19 vaccine) - هزارگی (Hazaragi)

معلومات د باره شروع شدو و محفوظ بودو واکسین بلدی وایرس کرونا

اگر تشویش دارید، با شماره تلفون 398 675 1800 (24 ساعت) لین تلفون coronavirus تماس بگیرید.
اگر به ترجمان شفاهی ضرورت دارید ، با شماره 450 131 با TIS National تماس بگیرید.
لطفاً (000)سه صفر را فقط برای موارد اضطراری نگه دارید.

چیزایکه ضروره شمو بوفامین

 • هرکس که سن شی 40 سال یا غدرتر استه میتنه که حالی واکسین کوید-19 شونن
 • باضی کسا که سین شی زیر 40 استه هم مستحق استن که واکسین شونن اونا شامل موشن د:
  • کسایکه بخاطر کار خو غدرتر د خطر ازی استه که اوره کوید -19 بیگره، مثل کارگرای صحی، کارگرای معیوبین و کارگرای خانه سالمندا، کارگرای که د بخش خدمات عاجل کار مونن، کسایکه د بخش قرنطینه هوتل و د میدان هوایی و د بندرگاه کار مونن.
  • کسایکه اگر کوید -19 بیگره شاید غدر مریض شونین، مثل کسایکه معیوب استن یا کدم مشکل صحی دیگه دیره
  • کسایکه قد کسی زنده گی مونه، بلدی شی کار مونه یا ازو رقم نفرا سرپرستی مونه که غدرتر د خطر ازی استن که اوره کوید -19 بیگره، مثل سرپرستای کسایکه معیوب استن و کسایکه قد کارگرای قرنطینه هوتل یا کارگرای مرززنده گی مونن.
  • بلدی ازیکه لیست مکمل ازی ره توغ کنین که کیها میتنه واکسین شونن.
 • کسایکه سن شی 60 یا بالتر استن میتنن که واکسین AstraZenecaشونن.
 • کسایکه زیر 60 سال استن بلدی شی واکسین Pfizerره میدیه
 • واکسین کوید -19 بلدی تمام مفت استه. شمو نیاز نیه که کارد Medicare دیشته باشین
 • واکسین جبری نیه. شمو میتنین که انتخاب کنین تا واکسین شونین.
 • شمو نیاز دیرین که دو دفعه (دو سیزو) از واکسین کوید -19 شونین بلدی ازیکه واکسین تاثیر کنه.
 • وقتی که شمو اولین واکسین ره شودین، بلدی شیم موگیه که چی وقتا واکسین دوم ره شونین.
 • تمام واکسین ها خوب دقیق امتحان شده تا مطمیین شونی که واکسین بلدی استفاده د استرالیا محفوظ استه.
 • اگر شمو تشویش د باره صحت خو یا د باره واکسین وایرس کرونا (COVID-19) دیرین، قنجغه داکتر خو توره بوگین.

چرا شمو واکسین شونین

واکسین شدو بلدی وایرس کرونا (COVID-19)

 • خطر گرفتو وایرس کرونا (COVID-19) بلدی از شمو کم موشه
 • شمو را کمک مونه که غدر ناجور نشونین اگر وایرس کرونا (COVID-19) بیگره.
 • شموره کمک مونه، دوست فامیل و کمیونتی شیم محفوظ بومنین.

اگر اکثریت مردم واکسین شونن، کوید -19 نمیتنه که د آسانی تیت شونه. ای کسایکه نمیتنن واکسین شونن ره محفوظ نگا مونه.

محفوظ واکسین شونین.

 • تمام واکسین که شامل واکسین وایرس کرونا COVID-19) هم موشه، باید مرحله امنیت خیلی مکم ره از زیر نظر Australian Therapeutic Goods Administration, را تیر کنه پیش ازیکه د استرالیا استفاده شونه.
 • شمو ره یک کارگر قابل صحی واکسین مونه
 • مثل هر واکسین دیگه، باضی کسا ممکنه که تاثیر منفی عمومی واکسین کوید -19 ره تجربه کنه ، ای شامل موشه د:
  • درد د جای که شموره سیزو زیده
  • خستگی
  • عضله دردی
  • سردردی
  • تاو و یخی
  • بند دردی.

معلومات بیگرین پیش ازیکه شمو واکسین شونین:

بلدی معلومات غدرتر د باره تاثیر منفی واکسین کوید -19 توغ کنین:

اگر شمو کدم نگرانی د باره واکسین دیرین، شمو باید قد داکتر خو توره بوگین.

تاثیر

مثل که میلیون ها نفرکه د سرتاسر دنیا واکسین موشن، ایره مو بهتر موفامی که چطور خوب واکسین موره محفوظ نگا مونه. معلومات پایین مطابق آخرین تحقیق استه٬ شامل موشه د تحقیق بین مردم د جایکه مردم واکسین کوید -19 شدن.

واکسین AstraZeneca شموره محفوظ نگا مونه که کوید -19 نگرین.

 • با هردو( ۲ دوز ) واکسین ، د فاصله 12 هفته ، شمو 90 فیصد کمتر د خطر گروفتون کوید -19 استین.
 • باد از اولین واکسین، شمو بالایی 90 فیصد کمتر د خطرمریض شدون کوید -19 استین

واکسین Pfizer شموره د مقابل کوید -19 محفوظ نگا مونه

 • با هردو ( دوز ) واکسین ، دفاصله حداقل 21 روز، خطر گروفتون کوید -19 در شمو 95 فیصد کمتر موشه.
 • باد از اولین واکسین، ، شمو بالایی 08 فیصد کمتر د خطرمریض شدون کوید -19 استین

مواد داخل واکسین کوید -19

د بین واکسین Pfizer و AstraZeneca اینی چیزا نیه:

 • شیر
 • تخم
 • شیره گیا (لاتیکس)
 • خوک یا مواد خوکی (مثل ژیلاتین)

وقتیکه شمو واکسین شودین

اینی نفرا میتنه که حالی واکسین کوید -19 شونن:

 • کسایکه 40 ساله استن یا کیته تر
 • کارگرای قرنطینه هوتل و کارگرای مرزی
 • کسایکه قد کارگرای قرنطینه هوتل و کارگرای مرزی زنده گی مونن
 • کارگرای صحی
 • کارگرای خانه سالمندا و خود سالمندا
 • کارگرای معیوبین و خود معیوبین
 • کسایکه 16 ساله یا کیته تر استن و کدم مشکل صحی دیرین
 • کیته گو که غدر معیوب باشن
 • کسایکه معیوب استن و گرینده برنامه National Disability Insurance Scheme (NDIS) استن
 • سرپرستا (کسایکه مفت کار مونن و کسایکه ماش میگرن) کسایکه که مستحق Phase 1a و 1b استن، یا زوستون که کدم مشکل صحی نامبرده دیره - بلدی معلومات غدرتر توغ کنین برنامه واکسین کوید -19 بخش Phase 1b
 • باضی کسایکه مفت کارکمکی مونن بلدی معیوبین و سالمندا – بلدی معلومات غدرتر توغ کنین برنامه واکسین کوید -19 بخش Phase 1b
 • کارگرای مهم و کارگرای که کار شی خطر غدر دیره و فعلا کار مونن
  • کارگرای نیروی دفاعی
  • پولیس، کارگرای عاجل آتیش فشانی، کارگرای بخش خدمات عاجل
  • کسایکه د بخش گوشت و غذایی دریایی کار مونن
 • دولت ویکتوریا لیست خو اضافه کیدن تا کسایکه د اینی بخشا کار مونن هم شامل شونن:
  • کارگرای بخش قضایی و زندان و کارگرای خدمات اصلاحی جامعه (community correction staff )
  • کارگرای که دجاهای که د اونجی خطر زیاد استن کار مونن مثل خانه سالمندا
  • موتروانای ترانسپورت عمومی و کارگرای که قد مردم رو د رو موشن
  • موتر وانا که قد دیگرو یکجای دیک موتر استن و موتروانای تاکستی
  • تمام کارگرای که د بندرگاهای دخولی بین المللی کار مونن.
 • کسایکه آسیب پذیر استن و د خطر غدرتر استن که غدرمریض شونن بخاطر کوید -19، مثل:
  • کسایکه بی خانه استن، د بورو خواب موشن، د جاهای عاجل استن
  • کسایکه بلدی شی خدمات مواد مخدرو شراب دیده موشن
  • کسایکه د جاهای خدمات روانی استن
  • کسایکه د جاهای حساس مثل برجهای بلند/یا خانه های دولتی ، جاهای کمکی، خانه های اجتماعی، خانه های بلدی چند مدت و دیگه جایا زنده گی مونن
  • زندانیا و کسایکه که د بخش خدمات اصلاحی جامعه (community correction) زندانی استن.
 • کسایکه سفر مونن و بلدی شی از طرف دولت استرالیا اجازه دیده شده که از استرالیا بور شونن.
 • کسایکه اولین سیزون کوید -19 ره گرفته (شامل کسای موشه که از دیگه شار یا خارج امده باشن)اونا میتنن که واکسین دومی ره بگرن بدون ازیکه اونا د کدم بخش باشن د صورتیکه وقت بین هردو واکسین پوره شده باشه.

دکجا واکسین کوید -19 ره گرفته میتنید

اگر شمو مستحق استین، شمو میتین که وقت بیگرین قد:

 • داکترGP (داکتر)
 • خدمات صحی اجتماعی
 • خدمات بسته صحی مردم بومی استرالیا (Aboriginal Community Controlled Health Services)
 • کلینکای داکترای متخصص تنفسی
 • مرا کز واکسین

شمو میتنین که پیش داکتر خو واکسین شونین اگر شمو میخوایین و داکتر شیم واکسین کوید -19 ره بزنه. بهترین نفرکه د ای باره قد شی توره بوگین داکتر شیم استه:

 • یک مشکل صحی قبلی دیرین
 • سوال یا نگرانی د باره واکسین کوید -19 دیرین.

چطور وقت بلدی واکسین کوید -19 بیگرین

چندین رای استه بلدی ازیکه وقت بلدی واکسین کوید -19 بیگرین.

بلدی کسایکه از 60 بالتر استن

 • قد یک داکتر یا خدمات صحی که نزدیک شیم استه وقت بیگرین
 • قد مراکز واکسین وقت بیگرین د شماره 1800 675 398 زنگ بزنین. بلدی ترجمان 0 ره فشار بیدین.
 • باضی مراکز واکسین بلدی مردم اجازه میدیه که بدون وقت ملاقات باین. اگر شمو بغیر وقت گرفتو بورین شمو شاید نیاز باشه که صبر کنین تا یک نفر فارغ شونه شموره واکسین کنه. توغ کنین که کدم جای بدون وقت ملاقات و د ساتای کاری شی قبول مونه.

بلدی کسایکه زیر 60 استن

بلدی معلومات غدرتر د باره مراکز واکسین د ویکتوریا و ساتای کاری شی مراکز واکسین ره توغ کنین.

بلدی وقت ملاقات واکسین چیز قد خو بیرین

 • شمو باید ماسک بوپشین وقتی که د مرکزواکسین رفتین
 • کارد شناسایی عکسدار اگه دیشته باشین
 • کارد Medicare ، اگر شمو دیرین (بااینکه کارد Medicare نیاز نیه)
 • شماره مخصوص صحی شیم (Individual Healthcare Identifier)، اگر شمو کارد Medicare ندیرین
 • کارد کارگری شیم یا یک خط از صایب کار شیم، اگر شمو واکسین کوید -19 ره بخاطر کار خو میزنین
 • معلومات د باره گذشته صحی شیم مثل ازیکه اگر کدم حساسیت دیرین.

یگ اثر جانبی لخته شدن خون بسیار کم

یک رابطه بین واکسین AstraZeneca و یک تاثیر منفی غدرکم استه ، که باعث لخته خونی و کمی پلاکت خونی موشه.ای حالت ره به نام Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS) یاد مونه.

معلومات تازه ره ازطرف دولت استرالیا بخوانین که د باره ازی تاثیر منفی غدرکم که باعث لخته خونی موشه.

ورق حقیقت ترجمه شده د زیبون از شمو

چطور بلدی واکسین کوید -19 آماده گی بیگرین

معلومات د باره واکسین Pfizer

معلومات د باره واکسین AstraZeneca

معلومات غدرتر

معلومات غدرتر د باره برنامه واکسین د استرالیا ره میتنین د ویبسایت دولت استرالیا بخوانین.

معلومات غدرتر

معلومات غدرتر د باره برنامه واکسین د استرالیا مثل که چی وقت شروع موشه را میتنین از ویبسایت the Australian Government’s websiteبخوانین.

آدرس آنلاین د معلومات قابل باور د زیبون از شمو

معلومات بلدی رهبرا و آخوندای جامعه

Reviewed 11 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?