Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

واکسین بلدی وایرس کرونا(COVID-19 vaccine) - هزارگی (Hazaragi)

مالومات د باره واکسینای کووید-19

اگه به یک ترجمان نیاز دیرید، به خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی به شماره 450 131 زنگ دید.

چره باید خود خوره واکسین کنید

واکسینا د محافظت کیدون مردم از ناجوری شدید از خاطر کووید-19 بی خطر و تاثیر دار استه. بلده ازیکه بالاترین محافظت از ویروس ره دشته باشیم مهم استه که تازه ترین واکسینای توصیه شده ره تزریق کنیم.

چی رقم خود خوره واکسین کنیم

واکسنیا د جایایی زیر قابل دسترسی استه:

اگه از گاه اگو ناجوری دیرید یا نه موفامید که چند دوره واکسین نیاز دیرید باید قد یک داکتر فامیلی مشوره کنید.

واکسینا مفت استن، و بلده دریافت واکسین نیاز به کارت میدیکیر ندرید.

چی کسا می تنه واکسین شونن

هر کس که سن شی 5 ساله یا بالاتر باشه مستحق واکسین استن. باضی اطفال که سن شی بین 6 ماهه و 5 ساله باشه د شرایط زیر مستحق دریافت واکسین استن:

  • دچار نقص ایمنی استن
  • یک معیوبیت دشته باشن
  • چندین رقم ناجوری دشته باشن.

یک واکسین دوکاره که انواع نوع اومیکرون ره مورد هدف قرار میدیه به حیث دوره تقویت کننده بلده هر کس که سن شی 18 ساله یا بالتر باشه د دسترس استه.

د باره تعداد دوره و نوع واکسینی که بلده خود شیم و طفل شیم توصیه موشه قد یک داکتر فامیلی مشوره کید. بلده مالومات زیادتر به خود خوره واکسین کیدExternal Link مراجعه کید.

باد از واکسین کیدون شیم

شاید عوارض جانبی مثل درد د جای سیزو، خستگی، جان دردی، تاوو یا لرزه و درد بندای استخو د جان شیم پیدا شونه. عوارض جانبی طبیعی استه که پیدا شونه و نشو میدیه که واکسین تاثیر کیده. ای عوارضا معمولاً خفیف بوده و د بین یک یا دور روز خوب موشن.

عوارض جانبی شدید خیلی کم اتفاق موفته. اگه د تشویش استید، یا اگو عوارض جانبی باد از چند روز از بین نرفت قد داکتر خو تماس بیگرید.

د باره واکسین کووید-19

تمام واکسینا پیش ازیکه بی تینه د آسترالیا استفاده شونه باید معیارای ایمنی سختگیرانه ره که توسط اداره اقلام معالجوی آسترالیاExternal Link تعیین شده برآورده کنن. اینا توسط متخصصای صحی با تجربه تزریق موشن.

د آسترالیا، 4 رقم واکسین قابل دسترسی استه و بلده استفاده تایید شده:

  • فایزر
  • مدرنا
  • نووا وکس
  • آسترازنیکا

مردم نظر به سن و سال و تکلیفی صحی خو می تنن واکسینای مختلف ره دریافت کنن. بلده ازیکه بوفامید کدم واکسین بلده شیم درست استه قد داکتر فامیلی خو مشوره کید.

مالومات زیادتر

با استفاده از پیدا کننده کلینیک واکسینExternal Link بلده دوره بعدی واکسین خو قد معاینه خانه داکتر فامیلی یا دواخانه محلی خو وقت بیگرید. بلده مالوامت زیادتر، می تنید قد خط ملی کمکی ویروس کرونا د شماره 080 020 1800 تماس بیگرید.

Reviewed 08 December 2022

Coronavirus Hotline

Call the Coronavirus Hotline if you have any questions about COVID-19.

The Victorian Coronavirus Hotline diverts to the National Coronavirus Helpline every night between 4pm and 9am.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?