vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

واکسین بلدی وایرس کرونا (COVID-19 vaccine) - هزارگی (Hazaragi)

معلومات د باره شروع شدو و محفوظ بودو واکسین بلدی وایرس کرونا

اگر تشویش دارید، با شماره تلفون 398 675 1800 (24 ساعت) لین تلفون coronavirus تماس بگیرید.
اگر به ترجمان شفاهی ضرورت دارید ، با شماره 450 131 با TIS National تماس بگیرید.
لطفاً (000)سه صفر را فقط برای موارد اضطراری نگه دارید.

چیزایکه ضروره شمو بوفامین

 • برنامه واکسین استرالیا بلدی وایرس کرونا دویکتوریا د تاریخ 22 ماه فبروری 2021 شروع موشه.
 • د اولین مرحله برنامه واکسین استرالیا بلدی وایرس کرونا، کسایکه خطرزیاد دیرن دجامعه واکسین موشه ای شامل موشه د:
  • کارگرای قرنطین و کسایکه د مرزها کارمونن، ای شامل کارگرای هوتل که بلدی برنامه قرنطین کارمونن هم موشه.
  • کارگرای صحی که د خط اول استن، مثل کارگرای شفاخانه که د بخش وایرس کورنا (COVID-19) یا بخش های که احتمال وایرس کرونا ره دیره کارمونن
  • کارگرای جاهای سالمندا و کسایکه که سرپرستی از معیوبا مونن
  • سالمندا و کسایکه معیوب استن
 • بخش از برنامه دولت ویکتوریا بخاطر واکسین وایرس کرونا (COVID-19) ای استه که کسایکه کارگرای قرنطین استن، د میدان هوایی و لنگرگا های کشتی کارمونن، کارگرای صحی که د خطر زیاد مثل کسایکه که د خط اول استن و کسایکه که د خانه های دولتی سالمندان استن از تاریخ 22 ماه فبروری واکسین بلدی شی شروع موشه.
 • دولت استرالیا مسولیت دیره که کسایکه د بخش های شخصی جاهای سالمندا کار مونن یا اونجی زنده گی مونن وهمچنان کسایکه معیوبیت دیرین واکسین کنه.
 • وقتیکه واکسین غدرترجور شونه امو قدر نفر زیاد واکسین موشه. دولت استرالیا اراده دیره که تمام مردم د استرالیا د سال 2021 واکسین شونه.
 • واکسین کرونا (COVID-19) بلدی تمام مفت استه.
 • شمو دو واکسین (سیزو) از امو یک رقم واکسین کرونا (COVID-19) نیاز دیرین.
 • وقتی که شمو اولین واکسین ره شودین، بلدی شیم موگیه که چی وقتا واکسین دوم ره شونین.
 • ای مهم استه که واکسین دومی را بیگرین تا که واکسین تاثیر مکمل دیشته باشه.
 • تمام واکسین ها خوب دقیق امتحان شده تا مطمیین شونی که واکسین بلدی استفاده د استرالیا محفوظ استه.
 • اگر شمو تشویش د باره صحت خو یا د باره واکسین وایرس کرونا (COVID-19) دیرین، قنجغه داکتر خو توره بوگین.

چرا شمو واکسین شونین

واکسین شدو بلدی وایرس کرونا (COVID-19)

 • خطر گرفتو وایرس کرونا (COVID-19) بلدی از شمو کم موشه
 • شمو را کمک مونه که غدر ناجور نشونین اگر وایرس کرونا (COVID-19) بیگره.
 • شموره کمک مونه، دوست فامیل و کمیونتی شیم محفوظ بومنین.

اگر اکثریت مردم واکسین شونه، وایریس آسو تید شده نمیتنه. ای کسای دیگه واکسین شده نمیتنه را محفوظ نگاه مونه.

محفوظ واکسین شونین.

 • تمام واکسین که شامل واکسین وایرس کرونا COVID-19) هم موشه، باید مرحله امنیت خیلی مکم ره از زیر نظر Australian Therapeutic Goods Administration, را تیر کنه پیش ازیکه د استرالیا استفاده شونه.
 • شمو ره کارگرای صحی تربیه شده واکسین مونه.
 • مثل هر واکسین دیگه، بعضی کسا شاید یک عکس العمل نیشو بیدیه وقتی که واکسین کرونا وایرس (COVID-19) شودین. عکس العمل شامل موشه د:
  • درد د جای که واکسین شدین
  • تاو
  • جان دردی
 • اگر شمو اوگو تشویش دیرین د باره واکسین، قنجغه داکتر خو توره بوگین.

معلومات غدرتر

معلومات غدرتر د باره برنامه واکسین د استرالیا مثل که چی وقت شروع موشه را میتنین از ویبسایت the Australian Government’s websiteبخوانین.

Reviewed 06 April 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?