vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

COVID-19 အကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါ (COVID-19 vaccine) - ကျိာ် (Karen)

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃး COVID-19 ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအတၢ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤဒီးတၢ်ပူၤဖျဲး

If you are concerned, call the coronavirus hotline 1800 675 398 (24 Hours).
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450.
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

တၢ်လၢနကလိၣ်သ့ၣ်ညါ

 • အီးစတြ့လယါအကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤကစးထီၣ်လၢဘံးထိရံယါအပူၤစးထီၣ် ၂၂ သီလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၀၂၁ န့ၣ်လီၤ.
 • လၢအီးစတြ့လယါကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအတၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအခီၣ်ထံးတပတီၢ်အဖီလာ်န့ၣ်,ပပှၤတ၀ၢအပူၤပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်အအါကတၢၢ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်လီၤဆီအီၤလၢအကဒိးန့ၢ်ဆိကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအံၤပာ်ဃုာ်ပှၤဒ်သိးဒီး-
  • ပှၤမၤတၢ်ဖိဖံးမၤတၢ်လၢတၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်ကွၢ်ဟုၣ်တၢ်ဆါဒီးကီၢ်ဆၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်,ပာ်ဃုာ်ကယဲၢ်မ့ၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိဖံးမၤတၢ်လၢဟံၣ်ဒွဲအတၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်ကွၢ်ဟုၣ်တၢ်ဆါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤတဖၣ်
  • ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အပှၤမၤတၢ်ဖိအိၣ်လၢတၢ်မဲာ်ညါလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢကမၤန့ၢ်တၢ်ဆါအဃၢ်တဖၣ်,ပာ်ဃုာ်တၢ်ဆါဟံၣ်အပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအမၤတၢ်လၢ COVID-19 အလီၢ် ဒီးတၢ်လီၢ်လၢပှၤပာ်ပှၤလၢတၢ်သးဒ့ဒီအိၣ်လၢအအိၣ်ဒီး COVID-19 တဖၣ်
  • ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်သးပှၢ်ဒီးပှၤအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့တဖၣ်
  • ပှၤအိၣ်ဆိးလၢသးပှၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ဒီးပှၤအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိနီၢ်သးက့ၢ်ဂီၤတလၢတပှဲၤအတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • ဒ်တၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအံၤအသိး,ဘံးထိရံယါပဒိၣ်ကလဲၤဆှၢဟ့ၣ်လီၤ COVID-19 အကသံၣ်ဒီသဒၢအဖျၢၣ်တဖၣ်ဆူဟံၣ်ဒွဲတၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်ကွၢ်ဟုၣ်တၢ်ဆါအပှၤ မၤတၢ်ဖိတဖၣ်,ပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအဖံးမၤတၢ်လၢကဘီယူၤသန့ဒီးကဘီသန့,တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအအိၣ်လၢတၢ်မဲာ်ညါလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢကဒိးန့ၢ်တၢ်ဆါအဃၢ်ဒီးကမျၢၢ်အတၢ်ဖံးတၢ်မၤပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအဖံးမၤတၢ်လၢသးပှၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အလီၢ်အကျဲစးထီၣ် ၂၂ သီလါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၂သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • အီးစတြ့လယါအပဒိၣ်န့ၣ်အမူအဒါအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကဟ့ၣ်ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါဆူ ပှၤမၤတၢ်ဖိဒီးပှၤအိၣ်ဆိးလၢသးပှၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အလီၢ်အကျဲဒီးနီၢ်ခိနီၢ်သးက့ၢ် ဂီၤတလၢတပှဲၤတဆူၣ်တချ့အတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အလီၢ်အကျဲလၢတဘၣ်ထွဲဒီးပဒိၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • ဒ်ကသံၣ်တဖၣ်တၢ်ထုးထီၣ်အါထီၣ်အီၤအသိး,ပှၤအါဂၤကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအံၤန့ၣ်လီၤ. အီးစတြ့လယါအပဒိၣ်ပညိၣ်လီၤပာ်၀ဲဒၣ်လၢပှၤကိးဂၤဒဲးလၢအီးစတြ့လယါအပူၤကဆဲးဘၣ်ကသံၣ်ဒီသဒၢဖဲ ၂၀၂၁နံၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.
 • COVID-19 အကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအံၤတၢ်ဆဲးန့ၢ်ကလီအီၤလၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်လီၤ.
 • နလိၣ်ဘၣ် COVID-19 ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါတမံၤဃီခံဖျၢၣ်(ကသံၣ်ဆဲးတဖၣ်)
 • ဖဲနမ့ၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကသံၣ်အခီၣ်ထံးတဖျၢၣ်န့ၣ်,နကဘၣ်တၢ်တဲဘၣ်နၤဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢနကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ကဒီးကသံၣ်ဆဲးခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်လၢအခါဖဲလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်အံၤအကါဒိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်ကသံၣ်ဆဲးခံဖျၢၣ်တဖျၢၣ်လၢကသံၣ်အံၤကတုၤလီၤတီၤလီၤဖံးမၤတၢ်ဂ့ၤဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • ကယဲၢ်မ့ၢ်ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါတဖၣ်တၢ်သမံသမိးအီၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢတၢ်ကမၤလီၤတံၢ်အတၢ်ပူၤဖျဲး တချုးတၢ်ဟ့ၣ်အီၤဒီးတၢ်ပျဲလၢတၢ်ကသူအီၤလၢအီးစတြ့လယါအပူၤန့ၣ်လီၤ.
 • ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဃးနတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့မ့တမ့ၢ်လၢတၢ်ကမၤန့ၢ် COVID-19 အကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအခါန့ၣ်,ကတိၤတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ်တက့ၢ်.

ဘၣ်မနုၤအဃိယကြၢးဆဲးဒီသဒၢယသးလဲၣ်

တၢ်မၤန့ၢ် COVID-19 အကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါန့ၣ်-

 • မၤစှၤလီၤနတၢ်လီၤပျံၤလၢနကဆူးဆါထီၣ်ဒီး COVID-19 န့ၣ်လီၤ
 • ဒီသဒၢနၤလၢနကဆူးဆါထီၣ်နးနးကလဲာ်ဖဲနမ့ၢ်မၤန့ၢ် COVID-19 အခါ
 • မၤစၢၤဒီသဒၢနတံၤသကိးတဖၣ်,ဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးပှၤတ၀ၢန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤအါဒၣ်တၢ်တက့ၢ်မ့ၢ်ဆဲးကသံၣ်ဒီသဒၢန့ၣ်,ဘဲရၢးစ်ရၤလီၤအသးညီညီတသ့ဘၣ်. တၢ်အံၤမၤစၢၤဒီသဒၢစ့ၢ်ကီးပှၤလၢအဆဲးဒီသဒၢအသးတသ့ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအတၢ်ပူၤဖျဲး

 • ကယဲၢ်မ့ၢ်ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါခဲလၢာ်,ပာ်ဃုာ် COVID-19 အကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါ န့ၣ်လိၣ်ဖျိ၀ဲဒၣ်တၢ်ပူၤ ဖျဲးအတၢ်ဖီၣ်ဃံးအပတီၢ်တဖၣ်လၢအီးစတြ့လယါ တၢ်ကူစါယါဘျါပီးလီတဖၣ်အပှၤပၢဆှၢရဲၣ်တၢ်တၢ် (Therapeutic Goods Administration) ပာ်လီၤ၀ဲဒၣ်တဖၣ်တချုးတၢ်သူအီၤလၢအီးစတြ့လယါအပူၤန့ၣ်လီၤ.
 • နကဘၣ်တၢ်ဆဲးန့ၢ်နၤဒီးကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါခီဖျိတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အပှၤမၤတၢ်ဖိလၢအန့ၢ်ဘၣ်တၢ်သိၣ်လိတဂၤန့ၣ်လီၤ.
 • ဒ်တၢ်လၢအမၤသးဒီးကယဲၢ်မ့ၢ်ကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါခဲလၢာ်အသိး, ပှၤတနီၤဘၣ်တဘၣ်ကလဲၤခီဖျိဘၣ်ကသံၣ် အတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးလၢအစှၤဖဲမၤန့ၢ် COVID-19 အကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါ၀ံၤလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤဘၣ်တဘၣ်ပာ်ဃုာ်-
  • တၢ်ဆါနၤဖဲတၢ်ဆဲးလီၤကသံၣ်အလီၢ်
  • တၢ်လိၤကိၢ်
  • ယုၢ်ညၣ်ဆါ
 • ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီးကသံၣ်ဆဲးဒီသဒၢတၢ်ဆါအခါ,နကြၢးကတိၤတၢ်ဒီးနကသံၣ်သရၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်

လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါထီၣ်ဘၣ်ဃးအီးစတြ့လယါကသံၣ်ဒီသဒၢတၢ်ဆါအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်,ပာ်ဃုာ်တၢ်ထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤကသံၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤဖဲ အီးစတြ့လယါပဒိၣ်အပှာ်ယဲၤသန့အလိၤသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

Reviewed 06 April 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?