Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

ថ្នាំ​វ៉ាក់​សាំង​បង្ការ​ COVID-19 (COVID-19 vaccine) - ខ្មែរ (Khmer)

ព័ត៌មានអំពីវ៉ាក់សាំង COVID-19

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ សូមហៅទូរសព្ទទៅសេវាកម្មបកប្រែភាសាសរសេរ និងបកប្រែផ្ទាល់មាត់ តាមលេខ 131 450

មូលហេតុដែលអ្នកគួរតែចាក់វ៉ាក់សាំង

វ៉ាក់សាំងមានសុវត្ថិភាព និងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការការពារមនុស្សពីការធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងដោយសារ COVID-19។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកក្នុងការបន្តទទួលវ៉ាក់សាំង ដើម្បីធានាបាននូវការការពារអតិបរមាប្រឆាំងនឹងមេរោគ។ សម្រាប់អ្នកដែលមានសិទ្ធិទទួលបាន បច្ចុប្បន្នភាពមានន័យថា អ្នកបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 និងកម្រិតដូសជំរុញដែលត្រូវបានណែនាំ។

របៀបទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង

វ៉ាក់សាំងមាននៅឱសថស្ថាន និង GP ក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

អ្នកគួរតែនិយាយជាមួយ GP ប្រសិនបើអ្នកមានរោគប្រចាំកាយ ឬមិនប្រាកដអ្នកត្រូវការចាក់ប៉ុន្មានដូស។

វ៉ាក់សាំងគឺឥតគិតថ្លៃ ហើយអ្នកមិនត្រូវការប័ណ្ណ Medicare ដើម្បីទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងទេ ។

អ្នកណាខ្លះអាចចាក់វ៉ាក់សាំង

មនុស្សគ្រប់រូបដែលមានអាយុ 5 ឆ្នាំ និងអាយុលើសនេះ មានសិទ្ធិទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំង។ កុមារដែលមានសិទ្ធិមួយចំនួនដែលមានអាយុពី 6 ខែដល់ក្រោម 5 ឆ្នាំក៏អាចចាក់វ៉ាក់សាំងផងដែរ។

ដូសជំរុញ មានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបដែលមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ ហើយត្រូវបានណែនាំយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់៖

  • មនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី 65 ឆ្នាំឡើងទៅ
  • មនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅដែលមានពិការភាព ឬស្ថានភាពសុខភាពស្មុគស្មាញ

វ៉ាក់សាំងពីរប្រភេទថ្មីដែលកំណត់គោលដៅទម្រង់បំប្លែង Omicron គឺអាចរកបានជាដូសជំរុញ។

អ្នកអាចទទួលបានដូសជំរុញរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេល 6 ខែ បន្ទាប់ពីដូសជំរុញ COVID ចុងក្រោយរបស់អ្នក ឬការឆ្លងមេរោគ។

សូមនិយាយជាមួយ GP អំពីបរិមាណដូស ហើយវ៉ាក់សាំងមួយណាដែលត្រូវបានណែនាំសម្រាប់អ្នក និងកូនរបស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលមើល ទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងExternal Link

ក្រោយការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អ្នក

អ្នកអាចមានផលប៉ះពាល់មួយចំនួនដូចជា ការឈឺនៅកន្លែងម្ជុលចាក់ ការអស់កម្លាំង ការឈឺសាច់ដុំ គ្រុនក្ដៅ ឬគ្រុនរងារ និងការឈឺសន្លាក់។ ផលប៉ះពាល់គឺធម្មតា ហើយជាសញ្ញាថាវ៉ាក់សាំងកំពុងដំណើរការ។ ជាធម្មតាផលប៉ះពាល់ទាំងនេះគឺស្រាល ហើយបាត់ទៅវិញបន្ទាប់ពីមួយថ្ងៃ ឬពីរថ្ងៃ។

ផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរគឺកម្រណាស់។ សូមទាក់ទងជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកព្រួយបារម្ភ ឬប្រសិនបើផលប៉ះពាល់ណាមួយមិនបានបាត់ទៅវិញ ក្រោយពីរបីថ្ងៃទេ។

អំពីវ៉ាក់សាំង COVID-19

វ៉ាក់សាំងទាំងអស់ត្រូវតែបំពេញតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពតឹងរ៉ឹងដែលកំណត់ដោយ រដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងលើទំនិញទាក់ទងនឹងការព្យាបាលអូស្ត្រាលី (Australian Therapeutic Goods Administration)External Link នៅមុនពេលវ៉ាក់សាំងទាំងនោះអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី។ វ៉ាក់សាំងទាំងនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយគ្រូពេទ្យសុខភាពដែលមានគុណសម្បត្តិ។

នៅប្រទេសអូស្ត្រាលី មានវ៉ាក់សាំងចំនួន 3 ម៉ាកដែលអាចរកបាន ហើយត្រូវបានអនុម័តសម្រាប់ប្រើប្រាស់៖

  • វ៉ាក់សាំងម៉ាក Pfizer
  • វ៉ាក់សាំងម៉ាក Moderna
  • វ៉ាក់សាំងម៉ាក Novavax

មនុស្សអាចចាក់វ៉ាក់សាំងខុសៗគ្នា ផ្អែកលើអាយុ និងស្ថានភាពផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្ររបស់ពួកគេ។ សូមនិយាយជាមួយ GP ដើម្បីស្វែងយល់ថាវ៉ាក់សាំងមួយណាដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នក។

ព័ត៌មានបន្ថែម

កក់ដូសបន្ទាប់របស់អ្នកនៅកន្លែង GP ឬឱសថស្ថានក្នុងតំបន់ដោយប្រើ ឧបករណ៍ស្វែងរកសេវាកម្មសុខភាពដោយផ្ទាល់ (Health Direct Service Finder)External Link ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមហៅទូរសព្ទទៅបណ្តាញទូរសព្ទជំនួយវីរុសកូរ៉ូណាថ្នាក់ជាតិ (National Coronavirus Helpline) តាមលេខ 1800 020 080

Reviewed 28 July 2023

Coronavirus Hotline

Call the National Coronavirus Helpline if you have any questions about COVID-19.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?