Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

Wäl COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Nuer (Nuer)

Lääri kɛ kui wäl tomä KO̱BID-19

Ji̱n mi̱ gööri luɔc thuɔk, yɔtni ji̱ lät locä thuɔk i̱ kä kɛnɛ ji̱ locä gɔ̱rä kɛ 131 450.

Ɛ ŋu go̱o̱ri tuɔ̲m kɛ jɛ mɔ

Wal tumä cakɛ rialikä a gɔaa kɛ gaŋ naath mi̱ ro̱ŋ kɛ ɣöö/cakɛ bi̱ ɛ juey KO̱BI̱D-19. Mɛmɛ ɛ mi̱ gɔaa kɛ ji ɛn ɣöö bi tumku diaal rɔŋ kɛ ɣöö bi kulɛ te kɛ ga̱ŋ mi̱ ro̱ŋ kɛ kuic jua̱th bayrɔth. Kɛ kui nɛɛni tin gɔw, a ci nyinkiɛn ro̱ŋ mi̱ lot ni ɣöö ci kɛ te kɛ ŋäc ni kɛ nhiam kɛ kui tumni KO̱BID-19 kɛnɛ ɣöö nhɔakɛ jɛ i bi tum rep.

Tää in de jek tuɔ̱m

Wältumä te kɛ thi̱n gua̱th in thie̱e̱k kɛ ji̱ gua̱th kökä wal kɛnɛ (GP).

Ji̱n deri ruac kɛ kimdu mi̱ ti kɛ riɛk jua̱th ti te ji̱ kiɛ mi̱ thiɛlɛ ji̱ ŋäc mi̱ gɔaa i̱ kɛ tom da̱ŋdi go̱o̱ri tɔ.

Wäl tumä tuɔm kɛ jɛ baaŋ, thiɛlɛ mɛdikɛr mi̱ gööri i̱ ba ji̱ tum kɛ jɛ.

Ɛ ŋa de tom mɔ

Nɛy diaal ti te run da̱ŋ 5 ɛ wä nhiam tin ro̱ŋ kɛ tuɔm. Tha̱a̱ŋ gan tin ro̱ŋ tin te kam pa̱thni da̱ŋ 6 diethkädiɛn a wä piny runi da̱ŋ 5 dekɛ wältumä jek.

Rep tumni te kɛ thi̱n kä nɛy tin te run 18 diethkädiɛn a wä nhial, kä cakɛ rialikä kɛ:

  • nɛy te run 65 diethkädiɛn a wä nhial
  • nɛy te run 18 die̱thkädiɛn a wä nhial kɛ Ji bumni kiɛ puɔl puääny in te diɛw

Te kɛ wäl tumä mi̱ pay ben go̱o̱r ni Omikrɔn (Omcron) ti gööl te thi̱n kɛ rep tumä.

Ji̱n deri rep tumä naŋ kɛ päth 6 kɛ kɔr KO̱BIDdu min jɔak kiɛ mëë ci juey ji ka̱p.

Ruacni kɛ Kimdu kɛ ɣöö biɛ ŋa̱c i̱ kɛ tumni da̱ŋ di̱ ti ba tuɔm ni ji̱ kɛnɛ ɣöö ɛ wäl indiɛn bɛ nhɔkɔ i̱ ba toom ni̱ ji. Kɛ lääri ti ŋuan, guil werkɛ ɛ ji tuɔmkɛExternal Link .

Kɔr tomädu

Kɛ tha̱a̱ŋ gua̱thni deri te kɛ gua̱th mi̱ bɛc puɔ̱ɔ̱nydu cetkɛ bɛc mi̱ ci rɔ tom kɛ libɛ, cuɔ̲c, kuɛ̈ɛ̈m cɔɔni, lëth pua̱a̱ny kiɛ kɔ̲c kɛnɛ bɛc wäŋ cɔ̲ɔ̲ni. Gua̱th ti̱ la bɛc la tekɛ thi̱n kä lapa nyuuth kä ɣöö wäl tomä i̱ la̱tdɛ. Tha̱a̱ŋ gua̱thni lapa mi̱ tɔt kä la jiɛnɛ kɛ kɔr ni̱ni da̱ŋ rɛw.

Gua̱th tin la bɛcdiɛn ɛ di̱t la dakɛ. Ruacni kɛ Kimdu mi̱ diɛɛri, kiɛ mi̱ te kɛ gua̱th mi̱ bɛc kä jek i̱ jɛ i̱ /ci bɛcdɛ jiɛn kɛ kɔr ni̱ni ti̱ tɔt.

Kɛ kui Wal KO̱BID-19

Wal diaal bakɛ dhil ŋäc i̱ gɔwkɛ kɛ pek in ca la̱th piny ɛ Australian Therapeutic Goods AdministrationExternal Link ɛ ŋotkɛ /ka̱nkɛ ni̱ la̱th lät i̱ bakɛ tuɔm kä Ɣöthtɛrɔlia. Kɛn kɛ la̱a̱t ti röŋ ŋäcdiɛn kɛ Lät puɔlä pua̱a̱ny.

Kä Ɣo̱thtɛrɔlia, te kɛ wal tumä da̱ŋ 3 ti ca nhɔk i̱ ba tuɔm:

  • Padhɛr
  • Modɛrna
  • Nöbabak

De naath tom ti̱ gööl jek kɛ pek runikiɛn kɛnɛ rik jua̱thnikiɛn. Ruacni kɛ Kimdu (GP) kɛ ɣöö biɛ ŋäc ɛ wa̱l indiɛn de gɔaa kɛ ji̱ mɔ.

Lääri ti ŋuan

Riali cäŋ dɔŋ mi̱ ikä kɛ Kim mi̱ ba wä tom ni ji kiɛ gua̱th kökä wal thia̱k Health Direct Service FinderExternal Link . Kɛ kui lääri ti ŋuan cɔl National Coronavirus nämbärluäk 1800 020 080.

Reviewed 28 July 2023

Coronavirus Hotline

Call the National Coronavirus Helpline if you have any questions about COVID-19.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?