Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

Wäl COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Nuer (Nuer)

Lääri kɛ kui wäl tomä KO̱BID-19

Ji̱n mi̱ gööri luɔc thuɔk, yɔtni ji̱ lät locä thuɔk i̱ kä kɛnɛ ji̱ locä gɔ̱rä kɛ 131 450.

Ɛ ŋu go̱o̱ri tuɔ̲m kɛ jɛ mɔ

Wal tumä cakɛ rialikä a gɔaa kɛ gaŋ naath mi̱ ro̱ŋ kɛ ɣöö/cakɛ bi̱ ɛ juey KO̱BI̱D-19. Ɛ mi̱ gɔaa ɛ lɔŋ kɛ kuidu ɛn ɣöö bi tumku diaal dhil ka̱n kɛ ɣöö bɛ ji̱ ga̱ŋ agɔaa kɛ riɛk jua̱th bayrɔth.

De ji̱ tom idi

Wäl tumä te thi̱n:

Ji̱n deri ruac kɛ kimdu mi̱ ti kɛ riɛk jua̱th ti te ji̱ kiɛ mi̱ thiɛlɛ ji̱ ŋäc mi̱ gɔaa i̱ kɛ tom da̱ŋdi go̱o̱ri tɔ.

Wäl tumä tuɔm kɛ jɛ baaŋ, thiɛlɛ mɛdikɛr mi̱ gööri i̱ ba ji̱ tum kɛ jɛ.

Ɛ ŋa de tom mɔ

Nɛy diaal ti te run da̱ŋ 5 ɛ wä nhiam tin ro̱ŋ kɛ tuɔm. Tha̱a̱ŋ gan ti runkiɛn kam päthni da̱ŋ 6 kɛnɛ piny runi da̱ŋ 5 ro̱ŋkɛ kɛ tuɔm mi̱ kɛ̱:

  • tha̱a̱ŋ nath kuiy buɔm pua̱a̱nynikiɛn
  • ti kɛ buɔ̲m
  • ti kɛ riɛk puɔlä pua̱a̱ny ti gööl.

Wäl tumä mi̱ pay tuɔk la̱tkɛ jɛ kɛ jua̱th Omikɔrɔn ti gööl kä te thi̱n kɛ rep tomä kä nɛy diaal ti te kɛ run da̱ŋ 18 a wä nhiam.

Ruacni kɛ Kimdu kɛ ɣöö biɛ ŋa̱c i̱ kɛ tumni da̱ŋ di̱ ti ba tuɔm ni ji̱ kɛnɛ ɣöö ɛ wäl indiɛn bɛ nhɔkɔ i̱ ba toom ni̱ ji. Kɛ lääri ti ŋuan, guil werkɛ ɛ ji tuɔmkɛExternal Link .

Kɔr tomädu

Kɛ tha̱a̱ŋ gua̱thni deri te kɛ gua̱th mi̱ bɛc puɔ̱ɔ̱nydu cetkɛ bɛc mi̱ ci rɔ tom kɛ libɛ, cuɔ̲c, kuɛ̈ɛ̈m cɔɔni, lëth pua̱a̱ny kiɛ kɔ̲c kɛnɛ bɛc wäŋ cɔ̲ɔ̲ni. Gua̱th ti̱ la bɛc la tekɛ thi̱n kä lapa nyuuth kä ɣöö wäl tomä i̱ la̱tdɛ. Tha̱a̱ŋ gua̱thni lapa mi̱ tɔt kä la jiɛnɛ kɛ kɔr ni̱ni da̱ŋ rɛw.

Gua̱th tin la bɛcdiɛn ɛ di̱t la dakɛ. Ruacni kɛ Kimdu mi̱ diɛɛri, kiɛ mi̱ te kɛ gua̱th mi̱ bɛc kä jek i̱ jɛ i̱ /ci bɛcdɛ jiɛn kɛ kɔr ni̱ni ti̱ tɔt.

Kɛ kui Wal KO̱BID-19

Wal diaal bakɛ dhil ŋäc i̱ gɔwkɛ kɛ pek in ca la̱th piny ɛ Australian Therapeutic Goods AdministrationExternal Link ɛ ŋotkɛ /ka̱nkɛ ni̱ la̱th lät i̱ bakɛ tuɔm kä Ɣöthtɛrɔlia. Kɛn kɛ la̱a̱t ti röŋ ŋäcdiɛn kɛ Lät puɔlä pua̱a̱ny.

Rɛy Ɣo̱thtɛrɔlia, te kɛ wä tomi da̱ŋ 4 ti̱ te thi̱n kä ca nhɔ̱n i̱ ba la̱th lät:

  • Padhɛr
  • Modɛrna
  • Nöbabak
  • Ɣo̱thtardhɛnaka

De naath tom ti̱ gööl jek kɛ pek runikiɛn kɛnɛ rik jua̱thnikiɛn. Ruacni kɛ Kimdu (GP) kɛ ɣöö biɛ ŋäc ɛ wa̱l indiɛn de gɔaa kɛ ji̱ mɔ.

Lääri ti ŋuan

La̱thi cäŋ piny kɛ tuɔmdu min dɔ̱ŋ kɛ Kimdu kiɛ gua̱th kökä wal ti lät kɛJe̱k Kilinik tomäExternal Link . Kɛ kui lääri ti ŋuan cɔl National Coronavirus nämbärluäk 1800 020 080.

Reviewed 14 December 2022

Coronavirus Victoria

Coronavirus Hotline

Call the Coronavirus Hotline if you need help to report a rapid antigen test (RAT) or if you have any questions about COVID-19.

The Victorian Coronavirus Hotline diverts to the National Coronavirus Helpline every night between 4pm and 9am.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?