vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Kittibaatii COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Oromo (Oromo)

Odeeffannoo waa’ee Kittibaata COVID-19 akka itti kennamuu fi nageenya.

Yoo si yaaddesse sararaa gargaarsa coronavirus 1800 675 398 (sa’aa 24) bilbili.
Afaan hiikaa yoo barbaadde, TIS National 131 450 irratti itti bilbili.
Duwwaa sadden (000) haala sardamaa qofaaf qabadhu.

Waan beekuu qabdu

 • Namootni umriin isaanii waggaa 40 fii sanaa ol tahan hundi amma talaallii COVID-19 fudhatuu ni danda’an
 • Namootni gariin kan umriin isaanii wagga 40 gadi tahes fudhatuuf seerri ni hayyamaaf, kunis kan dabalu:
  • Namoota sababa dalagaa isaaniitiif jecha tarii dhibeen dhukuba COVID-19 isaan argatuu malu, kan akka hojjattoota tajaajila fayyaa, hojjattoota dhibamtoota irrina qaamaa qabuu fii hojjattoota tajaajila jaarroolee, hojjattoota tajaajila sardama fii, hojjattoota hoteela itti adda baasamanii fii dirree xayyaaraa tiifii buufataa hojatan
  • Namoota tarii yoo dhibeen dhukuba COVID-19 isaan argate akka hamtuu isaan dhukubuun malu kan akka namoota dhibee irrina qaamaa yokaan dhukkuba addaa qabu
  • Namoota balaan dhukuba COVID-19 salphaatti tarii isaan argatuu malu waliin kan dalagan, kan akka namoota irrina qaamaa qabuuf tajaajilan , namoota bakka hoteelaa namootni qofaatti baasaman turan fi hojetoota daangaa eegan waliin dalaganis kan dabalu taha
  • Guutummaa tarree Warreen talaallii argatuu danda’anii as ilaali.
 • Namootni umriin waggaa 60 fii sanaa ol tahe talaallii AstraZenecaargatuu ni danda’u.
 • Namootni umriin 60 gadi tahe talaallii Pfizer kennamaaf
 • Talaalliin COVID-19 hundaaf bilaashitti kennama. Medicare si hin barbaachisu
 • Talaallii fudhatuun fedhii keetiin. Talaallii fudhatuu filatuu dandeessa
 • Lilmee lama tan gosa takkaa tan COVID-19 sibarbaachisa tallaalli siif hojjatuuf
 • Lilmeen jalqabaa yeroo siif kenname , kan lammaffaas yoom akka siif kennamu sitti himama.
 • Kittibaatiileen i hundi nageenya qabaatuun isaa osoo Australia keeysatti dhimma itti bahu hin eegalin eeggannoodhaan laalamee jira.
 • Waa’ee fayyaa keetii irraa yaaddoo yoo qabaatte yookaan kittibaatii COVID-19 fudhatuu irraa yoo yaaddofte dokotora fayyaa keetti dubbisi.

Waan Kittibaatii fudhatuu qabduuf

Kittibaatii COVID-19 fudhatuun:

 • Balaa dhibee dhukuba COVID-19 qabamuu kee hir’isa
 • COVID-19 yoo si qabe akkamalee akka si hin dhukubne sirraa ittisa
 • Hiriyoota, maatii fi hawaasa kee irraa dhukuba ittisuuf gargaara

Yoo namootni irra hedduun talaalaman dhibeen dhukuba COVID-19 salphaatti daddabruu hin danda’u. Kunis namoota talaallii hin fudhataniifis ittisa godhchuuf gargaara.

Nageenna Kittibaatii

 • Kittibaatiin hundi, kittibaatii i COVID-19 dabalee, osoo Australia keeysatti dhimma itti bahuu hin jalqabin seera AustralianTherapeutic Goods Administration, kan sadarkaan eeggannoo isaa akkaan jabaa tahe dabruu barbaachisa.
 • Hojjetoot fayyaa ogummaa isaa qabaniin talaalamta
 • Akkuma talaallii hunda, namootni tokko tokko erga talaallii COVID-19 fudhataniin booda dhukubbiin tokko tokko itti dhagahamuun waanuma jiruu dha. Kunis kan inni dabalu:
  • bakka lilmeen si dirte si dhukubuu
  • dadhabuu
  • dhukkubbii humnaa
  • dhukubbii mataa)
  • qaama ho’isa yookaan layidaa (fever) fi dhaamochiisa
  • dhukubbii buusaa qaamaa (joint pain)

Osoo talaallii hin fudhatin dura odeeffannoo dubbisi:

Odeeffannoo waa’ee miidhaa talaallii COVID-19 talaalliin fudhatamuu boodaa laali:

Waa’ee talaallii COVID-19 irraa yaaddoo kam illee yoo qabaatte, doktora fayyaa keetti dubbatuu qabda.

Cimina (Effectiveness)

Addunyaa irratti ummatni miliyoonotaan lakayaman taalaallii waan fudhtanaiif, talaalliin kun akkamiin akka dhukuba irraa nu tiksaa jiru hubannoo gaariin argataa jirra. Odeeffannoon kanaa gadii kuni qorannoo dhiheenya taasifame kan qorannoo namoota hedduu hawaasoota keessaa talaallii COVID-19 fudhatan irraa odeeffannoo argame irratti hundaawee ti.

Talaalliin AstraZeneca dhibee dhukuba COVID-19 irraa si tiksa

 • Talaallii lilmee (dose) lama, torban 12 gargar hiiqsitee yoo fudhatte dhibba keessaa harka 90 carraan dhibee dhukuba COVID-19 si qabuu gadi hir’isuu danda’a.
 • Talaallii lilmee (dose) duraa erga fudhatteen booda carraan dhibee dhukuba COVID-19 irraa dhibamtee hospitaala seenuu kee dhibba keessaa harka 90 gadi hir’isuu danda’a.

Talaalliin Pfizer dhibee dhukuba COVID-19 irraa si tiksa

 • Talaallii lilmee (dose) lama, guyyoota 21 gargar hiiqsitee yoo fudhatte, dhibba keessaa harka 95 carraan dhibee dhukuba COVID-19 si qabuu gadi hir’isuu danda’a.
 • Talaallii lilmee (dose) duraa erga fudhatteen booda carraan dhibee dhukuba COVID-19 irraa dhibamtee hospitaala seenuu kee dhibba keessaa harka 80 gadi hir’isuu danda’a.

Waan talaalliin COVID-19 irraa tolchame

Talaalliin Pfizer fi AstraZeneca kan inni of keessaa hin qabne:

 • Aannan
 • killee
 • Laateksii (dhangalawaa)
 • Booyyee yookaan coraa booyyee (kan akka cooma booyyee).

Yeroo talaallii argatuu dandeessu

Namootni kun amma talaallii COVID-19 argatuu ni danda’u:

 • Namoota umriin waggaa 40 fii sanaa ol tahan
 • Hojetota namoota hoteela keessatti qofaatti bahanii fi daangaa eegan
 • Warroota qunnamtii namoota hoteela keessatti qofaatti bahanii fi daangaa eegan waliin qaban
 • Hojjetoota tajaajila fayyaa
 • Hojetoota bakka kunuunsa jaarolee (aged care) fi jiraatotaa (residents)
 • Hojetoota qaama dhibamtootaa fi jiraatotaa
 • Namoota umriin 16 fi sanaa ol tahe dhibee dhukubaa beekamaa tahe qaban
 • Namoota gudguddaa qaama dhibama guddaa tahe qaban
 • Namoota qaamni dhibamaa tahee Qindeessoma Biyyoolessaa Inshuraansii Qaama dhibamtootaa (NDIS)) keessatti hirmaataa jiran
 • Kunuunsitootni (kafaltiin kennamuufii fii kan hin kennamneef) kanneen namoota fuula Phase 1a fii 1b jalatti hayyama qabanii ffi, yokan ijoollee dhukkuba addaa qaban -odeeffanni caaluuf COVID-19 vaccination program Phase 1b laali
 • Garii tola ooltoota namoota qaamaan dhibamtootaa tiifii kunuunsaa jaarroolee - odeeffannoo caaluuf COVID-19 vaccination program Phase 1b laali
 • Hojetoota bakka balaa hamtii keessa dalagan kunis kan inni dabalu:
  • Humna raayya ittisaa (defence force)
  • poolisii, hojetoota tajaajila gargaarsa sardamaa (emergency)
  • Hojetoota mana foonii (meat) fii nyaata galaanaa (seafoods)
 • Mootummaan Victoria namoota iddoolee asii gaditti tarrefame kana keessa hojataniis akka tajaajila kana argatan hayyama babaliseetiifi jira:
  • hojetoota mana sirreessaa fii hidhaa keessa dalagan, sirreessa hawaasaa dabalee
  • hojetoota bakka qubsuma balaa hamaaf saaxilamuu danda’an keessa dalagan kan akka tajaajila jiraatotaa (residential services)
  • konkolaachistoota fi hojetoota geejibsa ummataa irra dalagan kanneen ummata waliin fuulaa fi fuulaan wal argan
  • konkolaataa namni hirmaatee waliin deemu fi konkolaachistoota taaksii
  • hojetoota daangaa fii buufata gara biyyaa seensisu hunda irra dalagan
 • Namoota balaa dhibee dhukubaaf saaxilamoo tahanii fi dhukuba COVID-19 irraa miidhaa guddaan isaan mudatuu danda’u, kan akka:
  • Kanneen rakkoo mana dhabuutiin saaxilaman, kan bakka bulan hin qabne yokaan qubsuma sardamaa keessa jiraatan
  • kanneen tajaajila gargaarsa dandamata diraagaa fii farshoo argataa jiran
  • jiraatota bakka gargaarsa dhibee mataa jiraatan
  • kanneen bakka qubsumaa walitti gobbatee jiru kan akka manneen ol dheeroo (high rise) yookaan tuuta manoomina hawaasaa keessa jiraatan, kanneen bakka tajaajila jiraatotaa keessa jiraatan, manooma hawaasaa, kutaa waliin qooddatanii fi kan biro keessa jiraatan
  • Hidhamtoota hidhaa keessaa fii kanneen iddoolee sirreefamaa keessa jiran.
 • Imaltoota Australia keessaa bahanii biyya alaa deemuuf hayyama Mootummaa Australia qaban kan qoqqobbiin isaan hin ilaalle
 • Namoota talaallii COVID-19 lilmee jalqabaa (first dose) fudhatan fii (namoota kutaalee biyyaa yookaan biyya alaa irraa deebi’an) yoo yeroon isaan talaallii lilmee lammafaa fudhatan gahe, fudhatuu ni danda’an fuula kammillee keessa yoo jiraataniis.

Talaallii kee fudhatuuf eessa akka deemuu qabdu

Yoo seerri siif hayyama tahe baallama kee bakkeen kanatti qabatuu dandeessa:

 • Doktora fayyaa kee (GP) kee bira
 • Bakka Tajaajila Fayyaa Hawaasaa
 • Bakka Tajaajila Fayyaa Hawaasa Aborginaa
 • Bakka kiliniika wal’aansa afuuraa (sombaa) (Respiratory Clinics)
 • Iddoolee tallaalaa

Yoo barbaaddee fi yoo doktorri kee talaallii COVID-19 kan siif kennuu danda’u tahe biratti talaallii fudhatuu dandeessa. Irra caalaa namni ka dubbisuu qabdu doktora keeti yoo kanneen asii gadii kana ni qabda tahe.

 • Yoo dhukuba si irra ture qabda tahe
 • Gaaffii yoo qabaatte yookaan talaallii COVID-19 fudhatuuf yaaddoo yoo qabaatte

Baallama talaallii COVID-19 akka itti qabattu

Baallama kee talaallii COVID-19 qabatuuf filmaata tokko tokko ni qabda.

Namoota umriin 60 ol tahan

Namotoa umriin 60 gadi taheef

Odeeffanoo caalu kan waa ee iddoolee tallaala Victoria tiifii sa’aa itti banamanii baruuf laali Vaccination centres.

Baallama talaallii keetiif waan qabattee dhaquu qabdu

 • Yeroo bakka talaallii jirtu haguuggoo fuulaa uffatuu si barbaachisa
 • Waraqaa eenyummaa footoo kee of irraa qabu (yoo qabaatte)
 • Medicare kaardii yoo qabaatte (garuu Medicare qabaatuu si hin barbaachisu)
 • Yoo Medicare hin qabdu tahes lakoysa Kunuunsa Fayyaa Mata-yyaa Addatti(Individual Healthcare Identifier) ibsu
 • Sababa hojii keetiif jecha talaallii COVID-19 fudhatuu si barbaachisa yoo tahe waraqaa Eenyummaa Hojetaa, hojjechiisaa kee irraa fidatuu
 • Seenaa duubbee fayyummaa kee, kan akka alerjikii yoo qabaatte.

Miidhaa akka tasaa ititiinsa (blood clotting)

Talaallii AstraZeneca fi haala dhukubaa akka tasaa, kan dhiiga kantarsuu fi lakoysa baay’ina gosa dhiigaa (platelet) gadi buusuu gidduu wal hidhatni ni jira. Haalli dhukuba akkasii Tirombosis (Thrombosis) kan jedhamu kan dhibee (thrombocytopenia syndrome (TTS) jedhu waliin wal qabatuu dha.

Waa’ee miidhaa akka tasaa itichiinsa dhiiga qaama keessaa irratti odeessa haaraya Mootummaa Australia (latest information from the Australian Government) dubbisi.

Waraqaalee Odeessaa afaan keetti hiikaman

Talaallii COVID-19 keetiif akka itti of qopheessitu

Talaallii Pfizer f waan caqasamu

Talaallii AstraZeneca waan caqasamu

Odeeffannoo caaluuf

Odeeffannoon caalu kan sagantaa talaallii Australia mar-sariiteethe Australian Government’s irraa argamuu danda’a.

Odeeffannoo caaluuf

Odeefannoo kana caalu kan waa’ee sagantaa kittibaatii kanaatiifii karoora hojiiratti oolchuu asirratti argama the Australian Government’s website.

Maddeen amanamoo (reliable sources) afaa adda addaatti kan si geessu

ibsa(kits) hoganoota hawaasaa fi amantaatiif

Reviewed 11 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?