vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Kittibaatii COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Oromo (Oromo)

Odeeffannoo waa’ee Kittibaata COVID-19 akka itti kennamuu fi nageenya.

Yoo si yaaddesse sararaa gargaarsa coronavirus 1800 675 398 (sa’aa 24) bilbili.
Afaan hiikaa yoo barbaadde, TIS National 131 450 irratti itti bilbili.
Duwwaa sadden (000) haala sardamaa qofaaf qabadhu.

Waan beekuu qabdu

 • Sagantaan Kittibaatii Australia 22 Guraandhala 2021 Victoria keessatti eegala.
 • Fuula jalqabaa sagantaa Kittibaatii Australia keessatti, hawaasa keenya keeysaa kanneen balaaf saaxilamoo tahaniif dursi kennama, kan kun dabalus:
  • Hojjatoota addati-baasiinsa (quarantine) fii daangaa hojatan, kuniis kan dabalatu hojjetoota hoteellan sagantaa addatti-baasiinsaa keessa dalagan hunda
  • Hojjetoota fayyaa adda duree tahan (frontline) balaaf saaxilamoo tahan, hojjetoota hospitaalaa bakka COVID-19 fi bakka COVID-19 jiraatuun itti shakkamu keeysa dalgan dabalee
  • Hojjetoota kunuunsa jaarroolee tiifii kunuunsa namoota dhibee qaamaa yokaa dhibee sammuu qabuu hojjetan.
  • Jiraattota bakka kunuunsa jaarolee (aged care) fi qaamaa fii sammuun-dhibamtootaa (disability care).
 • Akka itti kittibaatiin kennamu ilaalchisee Mootummaan Victoria hojjetoota hoteela addatti baasiinsaa (hotel quarantine), hojjetoota dirree xayaaraa fi kan buufata galaanaa (port workers), hojjetoota fayyaa adda duree tahan kan balaaf saaxilamuun malan f hojjetootaa fi jiraatota bakka jireenya kunuunsa jaaroleef ta Kittibaatiin COVID-19 Gurandhala 22 bara (2021) kennamuu eegala.
 • Mootummaan Australia jiraatotaa fi hojjetoota bakka kunuunsa jaarolee fi kunuunsa namoota qaamaaf fii sammuun-dhibamoo tahanii kan dhuunfaatiif talaallii kennuun dirqama isaa ti.
 • Waan qorsi kun baayinaan oomishamaa jiruuf, namni baayyeen kittibaati ni argatan taha. Mootummaa Australia akka namni hundi kittibaatii argatan xiyyeefannaa qaba
 • Kittibaatiin COVID-19 hundaaf tola kennama.
 • Lilmee Kittibaatii COVID-19 lama diratuu si barbaachisa.
 • Lilmeen jalqabaa yeroo siif kenname , kan lammaffaas yoom akka siif kennamu sitti himama.
 • Lilmee lammaffaa fudhatuun ittisa guutuu argatuuf baayyee barbaachisa.
 • Kittibaatiileen i hundi nageenya qabaatuun isaa osoo Australia keeysatti dhimma itti bahu hin eegalin eeggannoodhaan laalamee jira.
 • Waa’ee fayyaa keetii irraa yaaddoo yoo qabaatte yookaan kittibaatii COVID-19 fudhatuu irraa yoo yaaddofte dokotora fayyaa keetti dubbisi.

Waan Kittibaatii fudhatuu qabduuf

Kittibaatii COVID-19 fudhatuun:

 • Balaa dhibee dhukuba COVID-19 qabamuu kee hir’isa
 • COVID-19 yoo si qabe akkamalee akka si hin dhukubne sirraa ittisa
 • Hiriyoota, maatii fi hawaasa kee irraa dhukuba ittisuuf gargaara

Yoo namootni hedduun kittibaatii fudhatan , Vaayrastichi saphlaatti daddabruu hin danda’u. Kuniis namoota kittibaatii fudhatuu hin dandeenyefis dhibee dhukubaa irraa isaan ittisa.

Nageenna Kittibaatii

 • Kittibaatiin hundi, kittibaatii i COVID-19 dabalee, osoo Australia keeysatti dhimma itti bahuu hin jalqabin seera Australian Therapeutic Goods Administration, kan sadarkaan eeggannoo isaa akkaan jabaa tahe dabruu barbaachisa.
 • Hojjetoota fayyaa leenjii iqabaniitu kittibaata siif kenna
 • Akkuma kittibaatiile kaan hundaatti, i, namootni kittibaatii COVID-19 fudhatan dhukkubbii qaamaa xixiqqoo tahe itti dhagahamuutu mala inni dabaluu danda’u:
  • Bakka lilmeen si dirame dhukkubbiin sitti dhagahamuu
  • Qaama gubaa, yookaan layidaa
  • dhukkubii humna humnaa
 • Waa’ee kittibaatii kanaarraa yaaddoo kam illee yoo qabaatte doktora fayyaa keetii dubisi.

Odeeffannoo caaluuf

Odeefannoo kana caalu kan waa’ee sagantaa kittibaatii kanaatiifii karoora hojiiratti oolchuu asirratti argama the Australian Government’s website.

Reviewed 06 April 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?