vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ (COVID-19 vaccine) - ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, coronavirus ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 1800 675 398 (24ਘੰਟੇ).
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, TIS National ਨੂੰ 131 450 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ.
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਰਿਪਲ ਜ਼ੀਰੋ (000) ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

 • ਹਰ ਕੋਈ ਜੋ 40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ
 • ਕੁਝ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ, ਸਮੇਤ:
  • ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਪਾਹਜ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਕਰਮਚਾਰੀ
  • ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪੰਗ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ
  • ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਵਧੇਰਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
  • ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਲਈ ਵੇਖੋਟੀਕਾ ਕੌਣ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ|
 • 60 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ AstraZeneca ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
 • 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ Pfizer ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਹਰੇਕ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈ| ਤੁਹਾਨੂੰ Medicare ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਟੀਕਾ ਸਵੈਇੱਛੁਕ ਹੈ| ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ|
 • ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ (ਟੀਕੇ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ|
 • ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ:

 • COVID-19 ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ| ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ।

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

 • ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ Therapeutic Goods Administration ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
 • ਸਾਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਸਾਈਡ ਇਫ਼ੈਕਟ) ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:ਦਰਦ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ
  • ਥਕਾਵਟ
  • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦਰਦ
  • ਸਿਰ ਦਰਦ
  • ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਬਾ
  • ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜੋ:

ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਉਪਰੰਤ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ (ਸਾਈਡ ਇਫ਼ੈਕਟ) ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੇਖੋ:

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ|

ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਣਤਾ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਵੀਨਤਮ ਖੋਜ ਅਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ|

AstraZeneca ਟੀਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

 • 12 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
 • ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|

Pfizer ਟੀਕਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ

 • ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ, ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|
 • ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ|

ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ

Pfizer ਅਤੇ AstraZeneca ਟੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ:

 • ਦੁੱਧ
 • ਅੰਡਾ
 • ਲੇਟੈਕਸ
 • ਸੂਰ ਜਾਂ ਸੂਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦ (ਜਿਵੇਂ ਸੂਰ ਦਾ ਜੈਲੇਟਾਈਨ)|

ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਕਦੋਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ:

 • 40 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ
 • ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ
 • ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਸੰਪਰਕ
 • ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀ
 • ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ
 • ਅਪੰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕ
 • ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਰਨ 16 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ
 • ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ
 • ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪੰਗਤਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (NDIS) ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
 • Phase 1a ਅਤੇ Phase 1b ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ (ਭੁਗਤਾਨ-ਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ-ਰਹਿਤ) -ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Phase 1b ਦੇਖੋ
 • ਕੁਝ ਅਪੰਗਤਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰ - ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ Phase 1b ਦੇਖੋ
 • ਨਾਜ਼ੁਕ (ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ) ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ:
  • ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
  • ਪੁਲਿਸ, ਅੱਗ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ
  • ਮੀਟ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
 • ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:
  • ਸੁਧਾਰਕ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮੇਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਧ ਕਰਮਚਾਰੀ
  • ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ
  • ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
  • ਰਾਈਡ ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ
  • ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
 • ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਵੱਧਣ ਦੇ ਜੋਖਮ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
  • ਜਿਹੜੇ ਬੇਘਰ ਹਨ, ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸਉਂਦੇ ਹਨ
  • ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
  • ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ
  • ਜਿਹੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮੇਤ ਉੱਚ ਮੰਜਲੀ/ਨੀਵੀਆਂ ਜਨਤਕ ਘਰਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਹਨ
  • ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ
 • ਯਾਤਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਛੱਡਣ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ
 • ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ (ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਨ) ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਚਿੱਤ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ|

ਆਪਣਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਿਥੋਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

 • ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ (ਡਾਕਟਰ)
 • ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ
 • ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਵਾਖ਼ਾਨੇ
 • ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੇਂਦਰ|

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ| ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ:

 • ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਤ ਹਨ
 • ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਹਟ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾ ਦੀ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁਕਿੰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਕੱਲਪ ਹਨ|

60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜੀਪੀ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਬੁੱਕ ਕਰੋ·
 • 1800 675 398 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰੋ| ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 0 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ |
 • ਕੁਝ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾ ਅੰਦਰ ਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਿਧਾ ਅੰਦਰ ਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ|

60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਲਈ

 • 1800 675 398 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਬੁੱਕ ਕਰੋ| ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 0 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ |
 • ਕੁਝ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਸਿਧਾ ਅੰਦਰ ਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ| ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਿਧਾ ਅੰਦਰ ਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ|

ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਤ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ|

ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਅਪੌਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ

 • ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ
 • ਫੋਟੋ ਆਈ ਡੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ
 • Medicare ਕਾਰਡ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ Medicare ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ)
 • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਨੰਬਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Medicare ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ|

ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਲਹੂ ਜੰਮਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ (ਸਾਈਡ ਇਫ਼ੈਕਟ)

AstraZeneca ਦੇ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਅਵੱਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਲੱਡ ਪਲੇਟਲੈਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਾਈਟੁਪੀਨੀਆ ਸਿੰਡਰੋਮ (TTS) ਨਾਲ ਥ੍ਰੋਮਬੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ|

ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਰਲੱਭ ਖੂਨ ਜੰਮਣ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ (ਸਾਈਡ ਇਫ਼ੈਕਟ) ਬਾਰੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰਪੜ੍ਹੋ|

ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦਿਤ ਤੱਥ-ਪੱਤਰ

ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ

Pfizeer ਟੀਕੇ ਲਈ ਸਰੋਤ

AstraZeneca ਟੀਕੇ ਲਈ ਸਰੋਤ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਸਟਰੇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਲਿੰਕ

ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਟਾਂ

Reviewed 11 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?