vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ (COVID-19 vaccine) - ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, coronavirus ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 1800 675 398 (24ਘੰਟੇ).
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, TIS National ਨੂੰ 131 450 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ.
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਰਿਪਲ ਜ਼ੀਰੋ (000) ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ 22 ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ-ਖਤਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
  • ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
  • ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਾਮੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ COVID-19 ਵਿੱਚ ਅਤੇ COVID-19 ਦੀਆਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
  • ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
  • ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕ।
 • ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰਨਟੀਨ ਕਾਮਿਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਉੱਚ-ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ 22 ਫਰਵਰੀ (2021) ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
 • ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
 • ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ 2021 ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
 • COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ (ਟੀਕਿਆਂ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।
 • ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਜਾਂ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣਾ:

 • COVID-19 ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ COVID-19 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਓਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ।

ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

 • ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ Therapeutic Goods Administration ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਕਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਣਚਾਹੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
  • ਦਰਦ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ
  • ਬੁਖ਼ਾਰ
  • ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ
 • ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Reviewed 08 April 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?