vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Bakuna laban sa COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Tagalog (Filipino)

Impormasyon tungkol sa paglulunsad at kaligtasan ng bakuna laban sa COVID-19.

Kung ikaw ay nag-aalala, tawagan ang coronavirus hotline sa 1800 675 398 (24 oras).
Kung kailangan mo ng interpreter, tawagan ang TIS National sa 131 450.
Tawagan ang Triple Zero (000) sa oras lamang ng kagipitan.

Ang dapat mong malaman

 • Lahat ng nasa edad na 40 taong gulang pataas ay maaaring magpabakuna laban sa COVID-19 ngayon
 • May mga tao na mas mababa ang edad sa 40 taon ay karapat-dapat din, kasama ang:
  • Ang mga taong mas nanganganib na mahahawaan ng COVID-19 dahil sa kanilang trabaho, katulad ang mga manggagawa sa pangangalaga ng kalusugan, mga manggagawa sa mga serbisyong pang-emerhensya, at mga manggagawa sa otel na pangkwarantina at mga manggagawa sa paliparan at daungan
  • Mga taong maaaring lumala ang karamdaman kung sila ay mahahawaan ng COVID-19, katulad ng mga may kapansanan o kondisyong medikal
  • Mga taong nakatira, nagtatrabaho o nangangalaga sa mga taong may mas malaking panganib na magkakasakit o mahahawaan ng COVID-19, katulad ng mga tagapag-alaga ng mga taong may kapansanan at mga taong nakatira sa otel na pangkwarantina at mga mangggagawa sa hangganan
  • Para sa kabuuang listahan, tingnan ang Kung sino ang maaaring bakunahan.
 • Mga taong nasa edad na 60 taon pataas ay maaaring mabakunahan ng AstraZeneca
 • Mga taong may mas mababa sa 60 taong gulang ay mabibigyan ng bakunang Pfizer
 • Ang bakuna laban sa COVID-19 ay libre para sa lahat. Hindi mo kailangan ang Medicare card
 • Ang pagkakabakuna ay boluntaryo. Maaaring mong piliin na magpabakuna
 • Kailangan mo ng dalawang dosis (mga iniksyon) ng magkaparehong bakuna laban sa COVID-19 upang maging mabisa
 • Kapag nakuha mo na ang unang dosis, sasabihin sa iyo kung kailan mo kailangang makuha ang ikalawang dosis
 • Lahat ng mga bakuna ay maingat na sinuri upang masigurong ligtas ang mga ito bago sila aprubahang gamitin sa Australya
 • Kung ikaw ay nababahala tungkol sa iyong kalusugan o pagpapabakuna laban sa COVID-19, kausapin ang iyong doctor.

Bakit kailangan mong magpabakuna

Ang pagpapabakuna laban sa COVID-19 ay:

 • mababawasan ang panganib ng pagkakasakit sa COVID-19
 • magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa malubhang pagkakasakit kung mahawahan ka ng COVID-19
 • tutulong na maprotektahan ang iyong mga kaibigan, pamilya at komunidad.

Kung karamihan sa mga tao ay nabakunahan, ang mikrobyo ng COVID-19 ay hindi madaling kumalat. Mapoprotektahan din nito ang mga taong di-maaaring mabakunahan.

Kaligtasan ng bakuna

 • Lahat ng mga bakuna, kabilang ang bakuna laban sa COVID-19, ay kinakailangang pumasa sa mahihigpit na mga pamantayan sa kaligtasan na itinakda ng Australian Therapeutic Goods Administration, bago gamitin ang mga ito sa Australya.
 • Ikaw ay mababakunahan ng isang kwalipikadong manggagawa sa pangangalaga ng kalusugan
 • Katulad sa lahat ng mga bakuna, ang ilang mga tao ay maaaring makaranas ng normal na mga pangalawang epekto (side effects) matapos mabakunahan laban sa COVID-19. Ito ay maaaring may kasamang
  • pananakit sa lugar ng iniksyon
  • pagkapagod
  • pananakit ng kalamnan
  • masakit ang ulo
  • lagnat at panginginig
  • kirot sa kasu-kasuan.

Basahin ang impormasyon bago ka magpabakuna

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga pangalawang epekto kasunod ng iyong bakuna laban sa COVID-19, tingnan ang:

Kung mayroon kang anumang pag-aalala tungkol sa bakunang COVID-19, kailangan mong makipag-usap sa iyong doktor.

Pagiging mabisa

Habang milyon-milyong tao ang nababakunahan sa buong mundo, mas nauunawaan natin kung paano tayo mapoprotektahan ng mga bakuna. Ang impormasyon sa ibaba ay nakabatay sa pinakabagong pananaliksik, kasama ang mga pananaliksik sa mga komunidad kung saan maraming tao na ang nabakunahan laban sa COVID-19.

Pinoprotektahan ka ng bakunang AstraZenica laban sa COVID-19

 • Sa dalawang dosis ng bakuna, na may pagitang 12 linggo, ikaw ay hanggang 90 porsyentong maaaring hindi magkakasakit ng COVID-19
 • Pagkatapos ng unang dosis ng bakuna, ikaw ay mahigit sa 90 porsyentong maaaring hindi ma-oospital sa sakit ng COVID-19.

Pinoprotektahan ka ng bakunang Pfizer laban sa COVID-19

 • Sa dalawang dosis ng bakuna, na may pagitang 12 linggo, ikaw ay 95 porsyentong maaaring hindi magkakasakit ng COVID-19
 • Pagkatapos ng unang dosis ng bakuna, ikaw ay mahigit na 80 porsyentong maaaring hindi ma-oospital sa sakit na COVID-19.

Mga sangkap ng mga bakuna laban sa COVID-19

Ang mga bakunang Pfizer at AstraZenica ay walang nilalaman na:

 • Gatas
 • Itlog
 • Dagta
 • Baboy o mga produkto mula sa baboy (katulad ng gulamang baboy)

Kailan ka maaaring magpabakuna

Ang mga sumusunod na mga tao ay maaaring makakapagbakuna na laban sa COVID-19 ngayon

 • Mga taong nasa 40 taong gulang at mahigit
 • Mga manggagawa sa hotel quarantine at hangganan
 • Mga kasama sa bahay ng mga manggagawa sa otel kwarantina at hangganan
 • Mga manggagawang tagapangalaga ng kalusugan
 • Mga tauhan at residente sa paalagaan ng mga matatanda
 • Mga tauhan at residente sa paalagaan ng mga may kapansanan
 • Mga taong 16 na taong gulang at mahigit na may pinagbabatayang kondisyong medikal
 • Mga matatanda na may mahalagang kapansanan
 • Mga taong may kapansanan na kalahok sa National Disability Insurance Scheme (NDIS)
 • Mga tagapag-alaga (bayad at di-bayad) ng ilang mga taong kasama sa Phase 1a at 1b o mga batang may tiyak na kondisyong medikal – tingnan ang COVID-19 programang bakuna Phase 1b para sa karagdagang detalye
 • Mga boluntaryong suporta sa ilang mga tagapangalaga ng may mga kapansanan at matatanda – tingnan ang COVID-19 programang bakuna Phase 1b para sa karagdagang detalye
 • Ang mga manggagawa ng mga kritikal at mapanganib na trabaho na kasalukuyang nagtatrabaho, kasama ang:
  • mga tauhan ng tanggulang pwersa
  • mga manggagawa sa pulisya, bumbero, mga serbisyong pang-emerhensya
  • Mga manggagawa sa pagpoproseso ng karne at pagkaing-dagat.
 • Pinalawak ng Pamahalaang Victoria ang pagbibigay ng serbisyo para maisama ang mga taong nasa sumusunod na mga pagawaan:
  • mga serbisyo sa pagwawasto at detensyon, kasama ang mga kawani ng pagwawasto ng komunidad
  • mga kawaning nagtatrabaho sa mga lugar na higit na mapanganib, katulad ng mga serbisyo sa suportadong tirahan
  • mga drayber at manggagawa ng mga pampublikong transportasyon na humaharap sa publiko
  • mga nakikibahagi sa pagsakay at mga drayber ng taxi
  • lahat ng mga tauhan sa mga internasyonal na daungan
 • Mga taong may kahinaan at mas malaki ang panganib na makakakuha o magkakaroon ng mas malalang sakit mula sa COVID-19, katulad ng:
  • mga nakakaranas ng kawalan ng tirahan, kahirapan ng matutulugan, o yun mga nasa tirahang pang-emerhensya
  • mga tumatanggap ng mga pasuportang serbisyo laban sa droga at alak
  • mga residente ng mga pasilidad para sa kalusugang pangkaisipan
  • doon sa mga nasa sensitibong tirahan kabilang ang mga mataas/mababang pampublikong tirahan, mga serbisyo sa suportadong tirahan, pabahay sa komunidad, mga paupahang silid (rooming houses) at iba pa
  • mga bilanggong nasa pangangalaga at mga nakakulong na nasa mga pasilidad ng pagwawasto.
 • Mga manlalakbay na nakatanggap ng ‘travel restriction exemption’ mula sa Pamahalaan ng Australya na lisanin ang Australya
 • Mga taong nakatanggap na ng unang dosis ng bakunang COVID-19 (kasama ang mga indibidwal na bumalik mula sa ibang estado o bansa) ay maaaring tumanggap na ng pangalawang dosis sa tamang oras sa pagitan ng mga dosis anumang antas sila naroon.

Saan ka kukuha ng iyong bakuna laban sa COVID-19

Kung ikaw ay karapat-dapat, maaari kang magpa-iskedyul ng appointment sa:

 • Pankalahatang Pagamutan (doktors)
 • Mga Serbisyong Pangkalusugan sa Komunidad (Community Health Services)
 • Mga Serbisyo para sa Kontroladong Kalusugan ng Komunidad ng mga Katutubo (Aboriginal Community Controlled Health Services)
 • Mga Klinika sa Paghinga na pinamumunuan ng mga GP (o mga medikal na doktor na na pangkalahatan ang pagdadalubhasa) (General Practice Respiratory Clinics)
 • Mga sentro ng bakunahan

Maaari kang magpabakuna sa iyong doktor kung gusto mo at ang iyong doktor ang magbibigay ng mga bakuna laban sa COVID-19. Ang pinakamabuting taong kausapin ay ang iyong doktor kung mayroon kang:

 • dating umiiral na kondisyong medikal
 • nag-aalinlangan o kinakabahan na magpabakuna laban sa COVID-19

Paano magpa-iskedyul ng pagpapabakuna laban sa COVID-19

Mayroon ilang pagpipilian para magpa-iskedyul ng pagpapabakuna laban sa COVID-19

Para sa mga taong mahigit sa 60 taong gulang

 • Magpa-iskedyul sa isang GP o serbisyong pangkalususgan na malapit sa iyo
 • Magpa-iskedyul sa isang sentro ng bakunahan sa pamamagitan ng pagtawag sa 1800 675 398. Piliin ang 0 kung kailangan mo ng isang interpreter.
 • May ilang mga sentro ng bakunahan ang tumatanggap ng mga basta pumunta (walk-in) nang walang iskedyul. Kung mag-walk- in, kailangan mong maghintay hanggang magkaroon ng libreng magbabakuna upang mabakunahan ka. Tingnan kung ano ang mga sentro ang tumatanggap ng mga walk-in sa oras ng kanilang pagbubukas.

Para sa mga taong mas mababa pa sa 60 taong gulang

 • Kailangan mong magpa-iskedyul ng appointment sa pamamagitan ng pagtawag sa 1800 675 398. Piliin ang 0 kung kailangan mo ng interpreter
 • May ilang mga sentro ng bakunahan ang tumatanggap ng walk-in nang walang iskedyul. Kung ikaw ay mag-walk-in, kailangan mong maghintay hanggang magkaroon ng libreng pagbabakuna upang mabakunahan ka. Tingnan kung anong sentro ang tumatanggap ng mga walk-in sa oras ng kanilang pagbubukas.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga sentro ng bakunahan sa Victoria kabilang ang mga oras ng pagbubukas, bisitahin ang mga Sentro ng Bakunahan.

Ano ang dapat mong dalhin sa iyong appointment ng pagbabakuna

 • Kailangan mong isuot ang iyong maskara kapag ikaw ay nasa sentro ng bakunahan
 • Photo ID, kung mayroon ka
 • Medicare card, kung mayroon ka (ngunit hindi kinakailangan ang Medicare card)
 • Numero ng Pansariling Pagkakakilanlan sa Kalusugang pangangalaga, kung wala kang Medicare card
 • Employee ID o sulat mula sa iyong taga-empleyo, kung mababakunahan ka laban sa COVID-19 dahil sa iyong trabaho
 • Impormasyon tungkol sa iyong kasaysayan sa pagkakagamot katulad ng mga alerdgi.

Isang pambihirang pangalawang epekto na pamumuo ng dugo

Mayroon koneksyon sa pagitan ng bakunang AstraZenica at ang pambihirang kondisyon, na kasama ang pamumuo ng dugo at mababang antas ng blood platelet. Ang tawag sa kondisyong ito ay Thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS)

Basahin ang pinakabagong impormasyon mula sa Pamahalaan ng Australya tungkol sa pangalawang epektong ito na pambihirang pamumuo ng dugo.

Naisalin na mga factsheet sa iyong wika

Paano maghanda para sa iyong bakuna laban sa COVID-19

Mga mapagkukunan para sa bakunang Pfizer

Mga mapagkukunan para sa bakunang AstraZenica

Karagdagang impormasyon

Ang mga karagdagang impormasyon sa programang pagbabakuna ng Australya ay matatagpuan sa website ng Pamahalaan ng Australia.

Karagdagang impormasyon

Ang karagdagang impormasyon tungkol sa programa ng pagbabakuna sa Australya, kabilang ang plano sa paglulunsad, ay matatagpuan sa website ng Pamahalaang Australya.

Mga artikulong gabay para sa mga lider ng komunidad at pananampalataya

Reviewed 11 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?