vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Bakuna laban sa COVID-19 (COVID-19 vaccine) - Tagalog (Filipino)

Impormasyon tungkol sa paglulunsad at kaligtasan ng bakuna laban sa COVID-19.

Kung ikaw ay nag-aalala, tawagan ang coronavirus hotline sa 1800 675 398 (24 oras).
Kung kailangan mo ng interpreter, tawagan ang TIS National sa 131 450.
Tawagan ang Triple Zero (000) sa oras lamang ng kagipitan.

Ang dapat mong malaman

 • Magsisimula sa Victoria ang programa sa pagbabakuna sa Australya mula ika-22 ng Pebrero 2021.
 • Sa unang bahagi ng programa sa pagbabakuna sa Australya, uunahin ang mga pinakananganganib sa ating komunidad, kabilang ang:
  • Mga manggagawa sa kwarentina at mga border, kabilang ang lahat ng mga tauhan sa programang kwarentina sa mga otel.
  • Nasa unahan (frontline) at nanganganib na mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang mga tauhan ng mga ospital na nagtatrabaho sa mga ward sa COVID-19 at sa pinaghihinalaang COVID-19
  • Mga tauhan ng pasilidad sa pangangalaga ng matatanda at mga may kapansanan
  • Mga residente ng pasilidad sa pangangalaga ng matatanda at mga may kapansanan .
 • Bilang bahagi ng paglulunsad, ihahatid ng Pamahalaang Victoria ang mga dosis ng bakuna laban sa COVID-19 sa mga manggagawa sa kwarentina sa mga otel, paliparan at daungan, nasa unahan (frontline) at nanganganib na mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan at mga manggagawa at mga residente ng pasilidad sa pangangalaga ng matatanda sa pampublikong sektor, mula ika-22 ng Pebrero (2021).
 • Ang Pamahalaang Australya ay may pananagutan sa pagbibigay ng bakuna sa mga residente at manggagawa sa pangangalaga ng matatanda at may kapansanan sa pribadong sektor.
 • Habang paparami ang mga dosis na ginagawa, mas maraming tao ang makakatanggap ng bakuna. Nilalayon ng Pamahalaang Australya na mabakunahan ang lahat ng mga tao sa Australya sa 2021.
 • Ang bakuna laban sa COVID-19 ay libre para sa lahat.
 • Kailangan mo ng dalawang dosis (iniksyon) ng parehong bakuna laban sa COVID-19.
 • Kapag nakuha mo na ang unang dosis, sasabihin sa iyo kung kailan mo kailangang makuha ang ikalawang dosis.
 • Kailangang kunin ang ikalawang dosis upang maging ganap na epektibo ang bakuna.
 • Lahat ng mga bakuna ay maingat na sinuri upang masigurong ligtas ang mga ito bago sila aprubahang gamitin sa Australya.
 • Kung ikaw ay nababahala tungkol sa iyong kalusugan o pagpapabakuna laban sa COVID-19, kausapin ang iyong doctor.

Bakit kailangan mong magpabakuna

Ang pagpapabakuna laban sa COVID-19 ay:

 • mababawasan ang panganib ng pagkakasakit sa COVID-19
 • magbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa malubhang pagkakasakit kung mahawahan ka ng COVID-19
 • tutulong na maprotektahan ang iyong mga kaibigan, pamilya at komunidad.

Kung karamihan ng mga tao ay mababakunahan, hindi mabilis na kakalat ang mikrobyo. Pinoprotektahan din nito ang mga taong hindi maaaring magpabakuna dahil sa iba pang kadahilanan.

Kaligtasan ng bakuna

 • Lahat ng mga bakuna, kabilang ang bakuna laban sa COVID-19, ay kinakailangang pumasa sa mahihigpit na mga pamantayan sa kaligtasan na itinakda ng Australian Therapeutic Goods Administration, bago gamitin ang mga ito sa Australya.
 • Ikaw ay babakunahan ng isang nagsanay na manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan.
 • Gaya ng lahat ng mga bakuna, ang ilang tao ay maaaring makaramdam ng bahagyang mga side effect makaraang mabakunahan laban sa COVID-19. Kabilang dito ang:
  • pananakit ng bahaging ininiksyunan
  • lagnat
  • pananakit ng kalamnan
 • Kung mayroon kang mga pag-aalala tungkol sa bakuna, kausapin ang iyong doctor.

Karagdagang impormasyon

Ang karagdagang impormasyon tungkol sa programa ng pagbabakuna sa Australya, kabilang ang plano sa paglulunsad, ay matatagpuan sa website ng Pamahalaang Australya.

Reviewed 08 April 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?