vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

ክታበት ኮቪድ-19 (COVID-19 vaccine) - ትግርኛ (Tigrinya)

ሓበሬታ ብዛዕባ መስርሕ ዝርጋሐን ድሕንነትን ክታበት ኮቪድ-19

ዘተሓሳስበካ እንተኾይኑ ናብ ኮሮና ቫይረስ/coronavirus ብሆትላይን 1800 675 398 (24 ሰዓታት) ጌርካ ምድዋል።.
ኣስተርጓማይ እንተደሊኻ፤ ን TIS National ብስልኪ 131 450 ጌርካ ምድዋል.
በጃኹም ብሰለስተ ዜሮ (000) ንህጹጽ ጸገም ጥራይ.

ክትፈልጦ ዘሎካ

 • ኣብዚ ግዜ እዚ፡ ዕድሚኡ 40 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ዝዀነ ኩሉ ሰብ ክታበት ኮቪድ-19 ክወስድ ይኽእል እዩ
 • ገሊኦም ዕድሚኦም ትሕቲ 40 ዓመት ዝዀኑ እውን ክወስዱ ይኽእሉ እዮም፣ እዚኦም ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልሉ፦
  • ብሰንኪ ስራሖም ብኮቪድ-19 ብቐሊሉ ኽልከፉ ዝኽእሉ ሰባት፣ ከም እኒ ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና፡ ኣለይቲ ስንኩላንን ኣለይቲ ኣረጋውያንን፡ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ህጹጽ ኵነታት፡ ሰራሕተኛታት ውሸባ ሆቴል፡ ከምኡ እውን ሰራሕተኛታት መዕርፎ ነፈርትን ወደብን
  • ኮቪድ-19 እንተ ሒዝዎም ኣዝዮም ክሓምሙ ዝኽእሉ ሰባት፣ ከም ኣካል ጕድዓተኛ ወይ ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም ሰባት
  • ብቐሊሉ ኽሓምሙ ወይ ብኮቪድ-19 ኽልከፉ ምስ ዝኽእሉ ሰባት ዝነብሩ፡ ዝሰርሑ፡ ወይ ንዕኦም ዝኣልዩ ሰባት፣ ከም እኒ ኣለይቲ ስንኩላን፡ ምስ ሰራሕተኛታት ውሸባ ሆቴልን ሰራሕተኛታት ዶብን ዝነብሩ ሰባት
  • ምሉእ ዝርዝር ንምርካብ፡ መን ክኽተብ ይኽእል ዝብል ርአ።
 • ዕድሚኦም 60 ወይ ልዕሊኡ ዝዀኑ ሰባት ክታበት AstraZeneca ክወስዱ ይኽእሉ እዮም
 • ትሕቲ 60 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ክታበት Pfizer ክውሃቦም እዩ
 • ክታበት ኮቪድ-19 ብናጻ እዩ ዝውሃብ። Medicare ካርድ ኣየድልየካን እዩ
 • ክታበት ብወለንታ እዩ ዝውሃብ። ክትክተብ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።
 • እቲ ክታበት ውጽኢታዊ ንክኸውን ክልተ ዓቐን (መርፍእ ብምውጋእ) ፈውሲ ናይ ሕደ ክታበት ኮቪድ-19 ክትወስድ የድልየካ።
 • ነታ ቐዳመይቲ ፈውሲ ምስ ወሰድካያ፡ ነታ ኻልአይቲ ፈውሲ መዓስ ክትወስዳ ኸም ዘድልየካ ኽትሕበር ኢኻ።
 • ኩሉ እቲ ኽታበት ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ጥቕሚ ኽውዕል ፍቓድ ቅድሚ ምርካቡ፡ ድሕንነቱ ዝሓለወ እንተ ዀይኑ ንምርግጋጽ ብጥንቃቐ ተፈቲኑ እዩ።
 • ብዛዕባ ጥዕናኻ ወይ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 ምውሳድ እንተ ተሻቒልካ፡ ንሓኪምካ ኣዛርቦ።

ስለምንታይ ክትክተብ ኣለካ፧

ክታበት ኮቪድ-19 ምውሳድ፦

 • ብኮቪድ-19 ንኽትሓምም ዘሎካ ተኽእሎ ይንክዮ
 • ብኮቪድ-19 እንተ ተለኺፍካ ድማ ኣዚኻ ንኸይትሓምም ይከላኸለልካ።
 • ንፈተውትኻን ንስድራቤትካን ንማሕበረሰብካን ንምዕቋብ ይሕግዝ።

መብዛሕትኦም ሰባት እንተ ተኸቲቦም፡ ቫይረስ ኮቪድ-19 ብቐሊሉ ክምሓላለፍ ኣይክእልን። እዚ ኸኣ ነቶም ክኽተቡ ክወስዱ ንዘይክእሉ እውን የዕቍቦም እዩ።

ድሕንነት ክታበት

 • ኩሉ ክታበታት፡ እንተላይ ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ጥቕሚ ኽውዕል ቅድሚ ምጅማሩ ብናይ ኣውስትራልያ Therapeutic Goods Administration ንዝወጸ ጥብቂ ዝዀነ መለክዒታት ድሕንነት ክሓልፎ የድልዮ እዩ።
 • ብቕዓቱ ብዘረጋገጸ ሰራሕተኛ ክንክን ጥዕና ክትክተብ ኢኻ
 • ከም ኩሉ ካልእ ክታበት፡ ገሊኦም ሰባት ክታበት ኮቪድ-19 ድሕሪ ምውሳዶም ንቡር ጎድናዊ ሳዕቤናት ክስምዖም ይኽእል እዩ። እዚ ኸኣ ነዚ ዝስዕብ ከጠቓልል ይኽእል፦
  • ኣብቲ እተወጋእካሉ ቃንዛ ይስምዓካ
  • ድኻም
  • ምቕንዛው ጭዋዳታት
  • ሕማም ርእሲ
  • ረስኒ ከምኡ እውን ገብገብታ
  • S ቅርጥማት።

ክታበት ቅድሚ ምውሳድካ ሓበሬታ ኣንብብ፦

ክታበት ኮቪድ-19 ድሕሪ ምውሳድካ ብዛዕባ ዝርአ ጎድናዊ ሳዕቤናት ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ፦

ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 ዝዀነ ስክፍታ እንተ ኣልዩካ፡ ንሓኪምካ ክተዘራርብ ኣለካ።

ውጽኢታውነት

ኣብ መላእ ዓለም ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ክታበት ብምውሳዶም፡ እቲ ክታበታት ክሳዕ ክንደይ ከም ዘዕቍበና ዘሎና ምርዳእ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ። እዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ኣዝዩ እዋናዊ ዝዀነ መርመራ፡ እንተላይ ብዙሓት ሰባት ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ዝወሰዱሉ ማሕበረሰባትእተመስረተ እዩ።

ክታበት AstraZeneca ብኮቪድ-19 ከይትልከፍ ይከላኸለልካ።

 • ነቲ ኽልተ ዓቐን ፈውሲ ናይቲ ኽታበት፡ 12 ሰሙን ኣረሓሒቕካ እንተ ወሲድካዮ፡ ብኮቪድ-19 ክትልከፍ ዘለካ ተኽእሎ ብ90 ሚእታዊት ይንኪ
 • ነታ ቐዳመይቲ ዓቐን ፈውሲ ናይቲ ኽታበት ድሕሪ ምውሳድካ፡ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ኣብ ኣስበዳለ ሕክምና ኽትኣቱ ዘሎካ ተኽእሎ ብልዕሊ 90 ሚእታዊት ይንኪ።

ክታበት Pfizer ብኮቪድ-19 ከይትልከፍ ይከላኸለልካ።

 • ነቲ ኽልተ ዓቐን ፈውሲ ናይቲ ኽታበት፡ እንተወሓደ 21 መዓልቲ ኣረሓሒቕካ እንተ ወሲድካዮ፡ ኮቪድ-19 ክትሓምም ዘለካ ተኽእሎ ብ95 ሚእታዊት ይንኪ
 • ነታ ቐዳመይቲ ዓቐን ፈውሲ ናይቲ ኽታበት ድሕሪ ምውሳድካ፡ ብምኽንያት ኮቪድ-19 ኣብ ኣስበዳለ ሕክምና ኽትኣቱ ዘሎካ ተኽእሎ ብልዕሊ 80 ሚእታዊት ይንኪ።

ትሕዝቶ ክታበታት ኮቪድ-19

ክታበት Pfizer ከምኡ እውን ክታበት AstraZeneca እዚ ዝስዕብ ነገራት የብሉን፦

 • ጸባ
 • እንቋቕሖ
 • ነጕዒ (Latex)
 • ስጋ ሓሰማን ውጽኢቱን

ክታበት መዓስ ክትወስድ ትኽእል

እዞም ዝስዕቡ ሰባት ኣብዚ ግዜ እዚ ክታበት ኮቪድ-19 ክወስዱ ይኽእሉ እዮም፦

 • ዕድሚኦም 40 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ዝዀኑ ሰባት
 • ሰራሕተኛታት ውሸባ ሆቴልን ዶብን
 • ምስ ሰራሕተኛታት ውሸባ ሆቴልን ዶብን ዝነብሩ ሰባት
 • ሰራሕተኛታት ክንክን ጥዕና
 • ሰራሕተኛታትን ተቐማጦን ክንክን ኣረጋውያን
 • ሰራሕተኛታትን ተቐማጦን ክንክን ስንኩላን
 • ዕድሚኦም 16 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ዝዀኑ ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም ሰባት
 • ከቢድ ናይ ኣካል ጕድዓት/ስንክልና ዘለዎም ጐርዞታት
 • እቶም ተኻፈልቲ National Disability Insurance Scheme (NDIS) ዝዀኑ ስንክልና ዘለዎም ሰባት
 • ኣለይቲ (ዝኽፈሉ ይኹኑ ዘይክፈሉ) ናይቶም ኣብ ትሕቲ Phase 1a ከምኡ እውን 1b ክዀኑ ዝበቕዑ ገሊኦም ውልቀሰባት፡ ወይ ድማ ኣለይቲ ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም ቆልዑ - ንዝያዳ ሓበሬታ መደብ ክታበት ኮቪድ-19 Phase 1b ርአ
 • ገሊኦም ንስንኩላንን ኣረጋውያንን ደገፍ ዝህቡ ወለንተኛታት - ንዝያዳ ሓበሬታ መደብ ክታበት ኮቪድ-19 Phase 1b ርአ
 • ሕጂ ተቖጺሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ኣገደስትን ንሕማም እተቓልዑን ሰራሕተኛታት፡ እንተላይ፦
  • ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል
  • ፖሊስ፡ መጥፋእቲ ሓዊ፡ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ህጹጽ ኩነታት
  • ሰራሕተኛታት ትካላት እንዳ ስጋን ምግብታት ባሕርን
 • መንግስቲ ቪክቶርያ ኣብዚ ዝስዕብ ቦታታት ስራሕ ንዘለዉ እውን ክታበት ክረኽቡ ኣጋጣሚ ኸፊቱ ኣሎ፦
  • መአረሚ ቦታታትን ኣብያተ ማእሰርትን፡ እንተላይ ሰራሕተኛታት መአረሚ ማሕበረሰብ
  • ንሕማም ኣብ እተቓልዐ መንበሪ ኣባይቲ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት፣ ከም እኒ ደገፋዊ ኣገልግሎታት መንበሪ ኣባይቲ
  • ዘወርቲ ማሕበራዊ መጐዓዝያን ምስ ህዝቢ ዝራኸቡ ሰራሕተኛታትን
  • ዘወርቲ ታክስን ከም ኡበር ዝኣመሰለ ኣገልግሎት መጓዓዝያን
  • መእተዊ ኣብ ዝዀነ ኣህጉራዊ ወደባት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት
 • ብኮቪድ-19 ንዝልዓል ከቢድ ሕማም እተቓልዑ ወይ ብቐሊሉ ክሓምሙን ከማዕብሉን ዝኽእሉ ሰባት፣ ንኣብነት፦
  • መጽለሊ ዘይብሉ ግዳም ሓደራት፡ ኣብ ዘምሹእ ቦታ ዝሓድሩ፡ ወይ ኣብ ግዝያዊ መጽለሊ ቦታ ዝሓድሩ
  • ካብ ወልፊ ሓሽሽን ኣልኮላዊ መስተን ንምግልጋል ደገፍ ዝውሃቦም ሰባት
  • ኣብ ሕክምና ሕማም ኣእምሮ መገልገሊታት ዝሕከሙ ሰባት
  • ኣብ ተነቃፊ መንበሪ፡ እንተላይ ኣብ ነዊሕ/ሓጺር ማሕበራዊ ኣባይቲ፡ ደገፍ ዝግበረሉ ኣገልግሎታት መንበሪ ኣባይቲ፡ ወይ ኣብ ተመሳሳሊ ኣባይቲ ዝነበሩ ተቐማጦ
  • ኣብ መአረሚ ቦታታት ዝርከቡ እሱራት
 • ካብ ኣውስትራልያ ክወጹ ብመንግስቲ ኣውስትራልያ ፍቓድ ዝረኸቡ ተጓዓዝቲ
 • ነታ ቐዳመይቲ ዓቐን ፈውሲ ክታበት ኮቪድ-19 ዝወሰዱ ሰባት (እንተላይ ካብ ካልእ ክፍለ ግዝኣት ወይ ካብ ወጻኢ ሃገር ዝመጹ) ምስ ኣየናይ ደረጃ ይስርዑ ብዘየገድስ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኽልተ ዓቐን ፈውሲ ዝውሰደሉ ግቡእ ግዜ ነታ ኻልአይቲ ዓቐን ፈውሲ ኽወስድዋ ይኽእሉ እዮም።

ክታበት ኮቪድ-19 ንምውሳድ ናበይ ትኸይድ

ነቲ ብቕዓታት ዘማላእካ እንተ ዄንካ፡ ኣብዚ ዝስዕብ ቦታታት ቆጸራ ኽትሕዝ ትኽእል ኢኻ፦

 • ሓፈሻዊ ሓኪማት (ዶክተራት)
 • ኣገልግሎታት ጥዕና ማሕበረሰብ
 • ብማሕበረሰብ ኣቦርጅንስ ዝመሓደር ኣገልግሎታት ጥዕና
 • ሓፈሻዊ ተግባር ክሊኒካት ስርዓተ ምስትንፋስ
 • ማእከላት ክታበት መውሃቢ።

ንስኻ እንተ ደሊኻ፡ ሓኪምካ ድማ ክታበት ይህብ ኣሎ እንተ ዀይኑ፡ ብሓኪምካ ኽትክተብ ትኽእል ኢኻ። እዚ ዝስዕብ ኣልዩካ እንተ ዀይኑ ከተዛርቦ እትኽእል ዝሓሸ ሰብ ሓኪምካ እዩ፦

 • ሕዱር ሕማም
 • ሕቶታት እንተ ኣልዩካ፡ ወይ ድማ ክታበት ኮቪድ-19 ብዛዕባ ምውሳድ ስክፍታታት እንተ ኣልዩካ

ንኽታበት ኮቪድ-19 ብኸመይ ቆጸራ ትሕዝ

ንኽታበት ኮቪድ-19 ቆጸራ ክትሕዘሉ እትኽእል ሒደት ኣማራጺታት ኣሎ።

ልዕሊ 60 ዓመት ንዝዕድሚኦም ሰባት

 • ኣብ ጥቓኻ ኣብ ዝርከብ ሓፈሻዊ ሓኪም/ GP ወይ ኣገልግሎት ጥዕና ቆጸራ ሓዝ
 • ኣብ መኽተቢ ቦታ ናብ 1800 675 398 ብምድዋል ቆጸራ ሓዝ። ኣስተርጓማይ እንተ ደሊኻ 0 ጠውቕ።
 • ገሊኡ መኽተቢ ቦታታት ሰባት ቆጸራ ከይሓዙ ክኣትዉ ይፈቕዳ እየን። ቆጸራ ከይሓዝካ እንተ ኣቲኻ፡ እቲ ኽታበት ዝህብ ሰብ ክታበት ክህበካ ክሳዕ ዝጥዕሞ ክትጽበ የድልየካ ይኸውን። ኣየኖታት ቦታታት ቆጸራ ዘይሓዙ ሰባት ከም ዝቕበላን ዝኸፍታሉ ሰዓታትን ፍለጥ።

ትሕቲ 60 ዓመት ንዝዕድሚኦም ሰባት

 • ናብ 1800 675 398 ብምድዋል ቆጸራ ክትሕዝ ኣለካ። ኣስተርጓሚ እንተ ደሊኻ 0 ጠውቕ።
 • ገሊኡ መኽተቢ ቦታታት ሰባት ቆጸራ ከይሓዙ ክኣትዉ ይፈቕዳ እየን። ቆጸራ ከይሓዝካ እንተ ኣቲኻ፡ እቲ ኽታበት ዝህብ ሰብ ክታበት ክህበካ ክሳዕ ዝጥዕሞ ክትጽበ የድልየካ ይኸውን። ኣየኖታት ቦታታት ቆጸራ ዘይሓዙ ሰባት ከም ዝቕበላን ዝኸፍታሉ ሰዓታትን ፍለጥ።

ብዛዕባ ኣብ ቪክቶርያ ዝርከባ መኽተቢ ቦታታት፡ እንተላይ ዝኸፍታሉ ሰዓታት ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ናብ መኽተቢ ቦታታት እቶ።

ናብ ናይ ክታበት ቆጸራኻ እንታይ ሒዝካ ኸም እትመጽእ

 • ኣብ መኽተቢ ቦታ፡ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክትገብር ኣለካ
 • ኣለካ እንተ ዀይኑ፡ ስእልኻ ዘለዎ ካርድ መንነት
 • እንተ ኣልዩካ Medicare ካርድ (Medicare ካርድ ግና ግድን ዘድሊ ኣይኰነን)
 • Medicare ካርድ እንተ ዘይብልካ፡ መለለዪ ቍጽሪ ክንክን ጥዕና ውልቀሰብ
 • ብምኽንያት ስራሕካ ክታበት ኮቪድ-19 ትወስድ ኣለኻ እንተ ዄንካ፡ ቍጽሪ ሰራሕተኛ ወይ ኣስራሒኻ ዝጸሓፈልካ ደብዳበ
 • ብዛዕባ ታሪኽ ጥዕናኻ ዝገልጽ ሓበሬታ፣ ንኣብነት፡ ምኵሳዕ/ኣለርጂ።

ኣዝዩ ሳሕቲ ዘጋጥም ጎድናዊ ሳዕቤናት ምርጋእ ደም

ኣብ መንጎ ክታበት AstraZeneca ከምኡ እውን ንምርጋእ ደምን ዋሕዲ ደረጃ ፕላተላት ደምን ዘጠቓልል ሳሕቲ ዘጋጥም ሕማምን ምትእስሳር ኣሎ። እዚ ሕማም እዚ ትሮምቦሲስ (Thrombosis) ዝብሃል ኮይኑ ምልክታት ሕማም thrombocytopenia syndrome (TTS) ኣለዎ።

ብዛዕባ እዚ ኣዝዩ ሳሕቲ ዘጋጥም ጎድናዊ ሳዕቤናት ምርጋእ ደም ብመንግስቲ ኣውስትራልያ እተዳለወ እዋናዊ ሓበሬታ ኣንብብ።

ብቛንቋኻ እተዳለወ ሓበሬታዊ ሓቓዊ ጽሑፍ ወረቐቲ

ንኽታበት ኮቪድ-19 ብኸመይ ትዳሎ

ሓበሬታታት ብዛዕባ ክታበት Pfizer

ሓበሬታታት ብዛዕባ ክታበት AstraZeneca

ዝያዳ ሓበሬታ

ብዛዕባ መደብ ክታበት ኣውስትራልያ ዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ወብሳይት መንግስቲ ኣውስትራልያ ክርከብ ይከኣል እዩ።

ዝያዳ ሓበሬታ

ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ መደብ ክታበት ኣውስትራልያ፡ እንተላይ መደብ ምዝርጋሕ እቲ ክታበት፡ ኣብ ናይ መንግስቲ ኣውስትራልያ ወብሳይት ክርከብ ይከኣል እዩ።

ብቛንቋኻ ናብ እተዳለወ ጠቓሚ ሓበሬታ ዝመርሕ ሊንክ

ንመራሕቲ ሕብረተሰብን እምነትን ዝኸውን ዓንቀጻት

Reviewed 11 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?