Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

Huhu maluʻi KŌVITI-19 (COVID-19 vaccine) - Fakatonga (Tongan)

Fakamatala fekauʻaki mo e ngaahi huhu maluʻi KŌVITI-19

Kapau ʻokú ke fiemaʻu ha taha fakatonulea, tā ki he sēvesi Liliulea mo Fakatonulea ʻi he 131 450.

ʻUhinga ʻoku totonu ai ke ke huhu maluʻí

Ko e ngaahi huhu maluʻí ʻoku malu pea ʻaonga ʻi hono maluʻi ʻa e kakaí mei he puke lahi ʻi he KŌVITI-19. ʻOku mahuʻinga foki kiate koe ke fakapapauʻi ʻoku kakato maʻu pē ʻa ho ngaahi huhu maluʻí ke fakapapauʻi ʻa ho maluʻi taupotu taha mei he vailasí.

Founga hono maʻu ʻa e huhu maluʻí

Ko e ngaahi huhu maluʻí ʻoku ala maʻu mei he:

ʻOku tonu ke ke talanoa ki ha Toketā kapau ʻoku ʻi ai hao mahaki tauhi ki muʻa pe ʻikai ke ke pauʻia pe koe tousi ʻe fiha ʻokú ke fiemaʻú.

Ko e ngaahi huhu maluʻí ʻoku taʻetotongi, pea ʻoku ʻikai fiemaʻu haʻo kaati Metikea ka ke toki lava ʻo huhu maluʻi.

Ko hai ʻe lava ke huhu maluʻí

Ko e tokotaha kotoa pē kuo ʻosi taʻu 5 pe lahi hake ʻoku nau ʻatā ke huhu maluʻi. ʻOku ʻi ai ʻa e fānau ʻe niʻihi ʻi he vahaʻa ʻo e māhina ʻe 6 pea siʻi hifo ʻi he taʻu ʻe 5 ʻoku nau ʻatā pē ke nau huhu maluʻi kapau ʻoku:

  • vaivai honau mafai maluʻi faka-e-natulá
  • moʻua ʻi ha faingataʻaʻia fakaesino
  • ʻi ai ha nau ngaahi mahaki fakaesino kehekehe.

ʻOku ʻi ai ha faitoʻo huhu maluʻi foʻou ke tāketiʻi ʻa e kalasi velieni ʻOmikoloní ʻa ia ʻoku lolotonga faingamālie ko ha tousi maluʻi fakalahi ki he taha kotoa pē ʻoku ʻosi taʻu 18 mo lahi hake.

Talanoa ki ha toketā ki he lahi ʻo e ngaahi tousi pea mo e kalasi faitoʻo huhu maluʻi ʻe feʻunga mo koe mo hoʻo kiʻi tamá. Ki ha fakamatala lahiange, ʻaʻahi ki he Fai ho huhu maluʻíExternal Link .

Hili ho huhu maluʻí

Te ke ala maʻu ha faʻahinga uesia makehe ʻo hangē ko ha mamahi ʻa e feituʻu naʻe huhu ai koé, tāvaivaia, felangaaki e uouá, mofi pe fakamomoko pe langa e hokotanga huí. Ko e ngaahi uesia makehé ʻoku anga maheni pē ia pea koe fakaʻilonga ia ʻoku ʻaonga ʻa e huhu maluʻí. ʻOku meimei tō maʻamaʻa pē pea mole atu pe hili ha ʻaho ʻe taha pe ua.

Ko e ngaahi uesia makehe fakatuʻutāmakí ʻoku tātaaitaha pē. Fetuʻutaki ki hoʻo toketaá kapau ʻokú ke hohaʻa, pe ʻoku ʻikai ke mōlea atu hoʻo ongoʻi ha uesia makehe hili ha ngaahi ʻaho siʻi.

Fekauʻaki mo e ngaahi huhu maluʻi KŌVITI-19

Ko e ngaahi huhu maluʻi kotoa kuo pau ke nau maʻu ʻa e ngaahi tuʻunga malu pau ʻaupito ʻa ia kuo ʻosi fokotuʻu ʻe he Australia Therapeutic Goods AdministrationExternal Link kimuʻa pea toki fakaʻaongaʻi ʻi ʻAositelēlia. ʻOku fai atu leva ʻa honau huhu ʻe ha kau ʻōfisa moʻui ʻosi kualifai.

ʻI ʻAositelēlia, ʻoku ʻi ai ha huhu maluʻi ʻe 4 ʻoku faingamālie pea ʻosi fakaʻatā ke ngāueʻaki:

  • Faisa (Pfizer)
  • Mōtena (Moderna)
  • Novaveki (Novavax)
  • ʻEsitelāSenekā (AstraZeneca)

ʻOku lava ʻa e kakaí ke nau maʻu e ngaahi faitoʻo huhu maluʻi kehekehe ʻo fakatatau ki honau ngaahi taʻu motuʻá pea mo e ngaahi tuʻunga fakafaitoʻo honau sinó. Talanoa ki ha Toketā ke maʻu pe ko fē ʻa e faitoʻo huhu maluʻi ʻoku feʻunga mo koé.

Fakamatala lahiange

Puka leva ho huhu maluʻi hoko ki he Toketaá pe ko hoʻo faamasī lōkoló ʻo ngāueʻaki ʻa e Meʻa kumi ʻo e kiliniki huhu maluʻí (vaccine clinic finder)External Link . Ki ha fakamatala lahiange, telefoni ki he Laine Tokoni ʻa e Kolonavailasi Fakapuleʻangá ʻi he1800 020 080.

Reviewed 08 December 2022

Coronavirus Victoria

Coronavirus Hotline

Call the Coronavirus Hotline if you need help to report a rapid antigen test (RAT) or if you have any questions about COVID-19.

The Victorian Coronavirus Hotline diverts to the National Coronavirus Helpline every night between 4pm and 9am.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?