vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Huhu maluʻi KŌVITI-19 (COVID-19 vaccine) - Tongan

Fakamatala fekauʻaki mo e huhu maluʻi KŌVITI-19 hono palani ngāué pea mo ‘ene malú.

Kapau ‘oku ke hoha’a, tā ki he laine ta’emamotu ‘a e kolonavailasi´ 1800 675 398 (houa 24).
Kapau ‘oku ke fiema’u ha taha fakatonulea, tā ki he Ngāue Fakatonulea Telefoni Fakafonuá ‘i he 131 450.
Kātaki ‘o tauhi ‘a e Noa Noa Noá (000) ki he ngaahi me’a fakafokifaá ‘ata’atā pē.

Meʻa ʻoku fiemaʻu ke ke ‘iló

 • Ko kinautolu kotoa ʻoku taʻu 40 pe lahi haké ʻoku lava ke maʻu ʻenau huhu maluʻi KŌVITI-19 he taimí ni
 • Ko e niʻihi ʻoku siʻi hifo he taʻu 40 te nau lava ke huhu maluʻi, kau ai:
  • ʻA e faʻahinga ʻoku tuʻu lavea ngofua ke maʻu ʻa e KŌVITI-19 koeʻuhí ko ʻenau ngāué, hangē ko e kau ʻōfisa moʻui, kau tauhi ʻo e kau ālongá pe tauhi vaivai, kau ngāue fiemaʻu fakavavevave, kau ngāue hōtele tauhi fakakolonitiní mo e kau ngāue ʻi he malaʻe vakapuná pe kau ngāue he uafú.
  • Ko e faʻahinga ʻoku ngalingali te nau puke lahi kapau te nau maʻu ʻa e KŌVITI-19, hangē ko kinautolu ʻoku palopalema fakaesino pe ʻoku ʻi ai honau mahaki tauhi
  • Ko e faʻahinga ʻoku nofo, ʻo ngāue pe tauhi ki he niʻihi ʻoku nau tuʻu lavea ngofua ke puke pe maʻu ʻa e KŌVITI-19, hangē ko e kau tauhi ʻo e kau faingataʻaʻia fakaesinó mo kinautolu ʻoku nofo ʻapitaha mo e kau ngāue ʻi ha hōtele tauhi fakakolonitini mo e kau ngāue ʻi he kauʻāfonuá
  • Ke ma'u 'a e lisi kakato sio ki he Ko hai 'e lava 'o huhu malu'i
 • Ko kinautolu ʻoku taʻu 60 pe lahi haké te nau lava ke maʻu ʻa e huhu maluʻi ko e AstraZeneca
 • Ko e faʻahinga siʻi hifo he taʻu 60 ʻe ʻoange kia kinautolu ʻa e huhu maluʻi Pfizer
 • Ko e huhu maluʻi KŌVITI-19 ʻoku taʻetotongi ki he tokotaha kotoa. ʻOku ʻikai fiemaʻu ia ke ʻi ai haʻo kaati Medicare
 • ʻOku ʻikai fakamālohiʻi ʻa e huhu maluʻí. ʻOku lava ke ke fili pe te ke huhu maluʻi.
 • ʻOku fiemaʻu ke (huhu) tuʻo ua koe ʻaki ʻa e huhu maluʻi tatau KŌVITI-19 kae ngāue.
 • ʻI hoʻo maʻu pē hoʻo foʻi ʻuluaki huhú, ‘e fakahā atu ai ‘a e taimi ke fai ai ‘a ho hoaní.
 • Ko e ngaahi huhu maluʻí kotoa kuo ‘osi fai ‘a hono sivisiviʻi fakamākukanga ke fakapapauʻi ‘oku malu kimuʻa pea fakaʻatā ke ngāueʻaki ‘i ‘Aositelēlia ní.
 • Kapau ‘okú ke hohaʻa fekauʻaki mo hoʻo moʻuí pe ko e huhu maluʻi KŌVITI-19 kātaki ‘o talanoa ki hoʻo toketaá.

Ko e hā ‘oku totonu ai ke ke huhu maluʻí

Kapau te ke fai ‘a e huhu maluʻi KŌVITI-19:

 • te ne holoki ai ‘a e faingamālie ke ke puke ai ʻi he KŌVITI-19
 • ʻe maluʻi ai koe mei he hoko ʻo puke lahi kapau te ke maʻu ʻa e KŌVITI-19
 • ‘e tokoni ke maluʻi ai ho ngaahi kaumeʻá, fāmilí mo e komiunitií.

Kapau ʻe huhu maluʻi ʻa e meimei tokotaha kotoa, ʻe ʻikai lava ke mafola ngofua ʻa e KŌVITI-19. ʻE maluʻi ai heni ʻa e faʻahinga ko ia ʻoku ʻikai lava ʻo huhu maluʻí.

Ko e malu ‘o e huhu maluʻi

 • Ko e huhu maluʻi kotoa pē, kau ai ‘a e huhu maluʻi KŌVITI-19, kuo pau ke fakapaasi he ngaahi sivi fefeka ‘aupito ‘e he Australian Therapeutic Goods Administration,
 • ki muʻa ke ngāueʻaki ‘i ‘Aositeleliá ni.
 • ʻE huhu maluʻi koe ʻe ha ʻōfisa moʻui ʻosi laiseni
 • Hangē pē ko e ngaahi huhu maluʻi kehé, ko e faʻahinga ʻe niʻihi te nau hokosia nai ha ngaahi fakaʻilonga hili ʻa e huhu maluʻi KŌVITI-19. ʻO kau heni ʻa e:
  • mamahi ʻa e feituʻu naʻe huhu ai koé
  • tāvaivaia
  • fēlāngaaki ho uouá
  • langaʻulu
  • mofi mo fakamomoko
  • langa ʻa e hokotanga huí.

Lau ʻa e fakamatalá kimuʻa ke huhu maluʻi koé:

o hili ho huhu maluʻi KŌVITI-19 sio ki he:

Kapau ʻoku ʻi ai haʻo hohaʻa fekauʻaki mo e huhu maluʻi KŌVITI-19, ʻoku totonu ke ke fakatalanoa ki hoʻo toketaá.

ʻAongá

ʻI hono huhu maluʻi ʻo e laui miliona he māmaní fakalukufuá, ʻoku lava ke tau mahinoʻi leleiange ʻa e lelei hono maluʻi kitautolu ʻe he huhu maluʻí. Ko e fakamatala ʻi laló ʻoku fakatefito ia ʻi he fakatotolo fakamuimui taha, kau ai mo e ngaahi fekumi ʻi he ngaahi komiunitī ʻa ia ne tokolahi ai e kakai ne nau ʻosi maʻu e huhu maluʻi KŌVITI-19.

Ko e huhu maluʻi AstraZeneca ʻokú ne maluʻi koe mei hono maʻu ʻe he KŌVITI-19.

 • ʻI hono maʻu ʻa e foʻi huhu maluʻi ʻe uá, ʻo fakavahaʻaki e uike ʻe 12, ʻe aʻu pē ki he pēseti ʻe 90 ʻa ʻene maluʻi koe mei haʻo puke ʻi he KŌVITI-19
 • ʻI hili pē ʻa e ʻuluaki foʻi huhu maluʻí, ʻe aʻu pē ki he pēseti ʻe 90 hono maluʻi koe mei haʻo tokoto falemahaki koeʻuhí ko haʻo puke ʻi he KŌVITI-19.

Ko e huhu maluʻi Pfizer ʻokú ne maluʻi koe mei hono maʻu ʻe he KŌVITI-19.

 • ʻI hono maʻu ʻa e foʻi huhu maluʻi ʻe uá, ʻo fakavahaʻaki ha ʻaho ʻe 21, ko e pēseti ʻe 95 hono maluʻi koe mei haʻo puke ʻi he KŌVITI-19.
 • ʻI hili pē ʻa e foʻi ʻuluaki huhu maluʻí, ʻe aʻu pē ki he pēseti ʻe 80 hono maluʻi koe mei haʻo tokoto falemahaki koeʻuhí ko haʻo puke ʻi he KŌVITI-19.

Ngaahi meʻa ʻi loto ʻi he huhu maluʻi KŌVITI-19

Ko e huhu maluʻi Pfizer mo e AstraZeneca ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha:

 • Huʻakau
 • Fuaʻimoa
 • Toiʻi ʻakau
 • Kakanoʻi puaka pe ngaahi meʻa ngaohi mei he kakanoʻi puaká (hangē ko e selí).

Ko e taimi ʻe lava ke ke maʻu ai ha huhu maluʻí

Ko e faʻahinga eni ʻe lava ke nau maʻu ha huhu maluʻi KŌVITI-19 he taimi ní:

 • Ko e faʻahinga ʻoku taʻu 40 pe laka hake aí
 • Kau ngāue ʻo e ngaahi hōtele tauhi fakakolonitiní pea mo e kau ngāue ʻi he kauʻāfonuá
 • Ngaahi fāmili ʻoku nau fetuʻutaki mo e kau ngāue ʻo e ngaahi hōtele tauhi fakakolonitiní pea moe kau ngāue ʻi he kauʻāfonuá
 • Kau ngāue ʻa e Potungāue Moʻuí
 • Kau ngāue mo e faʻahinga ʻoku nofo ʻi he ngaahi nofoʻanga kau vaivaí
 • Kau ngāue mo e faʻahinga ʻoku nofo ʻi he nofoʻanga maʻá e kau faingataʻaʻia fakaesinó
 • Faʻahinga ʻoku taʻu 16 pe lahi hake mo ha tuʻunga fakafaitoʻo mahuʻinga
 • Kakai lalahi ʻoku nau moʻua ʻi ha faingataʻaʻia fakaesino
 • Ko e faʻahinga ʻoku ʻi ai haʻanau faingataʻaʻia fakaesinó pea ʻoku nau kau ki he Polokalama Tokoni Fakapuleʻanga ki he kau Faingataʻaʻia Fakaesinó (NDIS)
 • Ko e kau tauhi (totongi pe taʻetotongi) ki ha niʻihi ʻoku nau kau ki he Phase 1a mo e 1b, pe ko e tauhi ʻo e longaʻi fānau ʻoku nau moʻua ʻi ha ngaahi mahaki fakaesino makehe – sio ki he polokalama huhu malu'i KOVITI-19 Phase 1b ki ha toe fakaikiiki
 • Ko e niʻihi ʻo e kaungāueʻofa ki he kau faingataʻaʻia fakaesinó mo e kau vaivaí sio ki he polokalama huhu malu'i KOVITI-19 Phase 1b. ki ha toe ngaahi fakaikiiki
 • Kau ngāue mahuʻinga mo tuʻu laveangofua ʻa ia ʻoku lolotonga fakangāueʻi kau ai e:
  • kau ʻōfisa taumaluʻi fonuá
  • kau polisi, tāmate afi, kau tokoni fakavavevave
  • Kau ngāue falekakanoʻi manu mo e meʻa tahí.
 • Kuo fakalahi atu ʻe he Puleʻanga Vikatōliá ke fakakau atu ki ai ʻa e faʻahinga ʻi he ngaahi ngāueʻangá ni:
  • ngaahi ʻapi pōpulá mo e faʻahinga ʻoku tauhi fakalao pea mo honau kau ʻōfisa tauhí
  • kau ngāue ʻoku nau ngāue ʻi he ngaahi nofoʻanga maluʻi maʻá e kau liʻekiná
  • kau fakaʻuli meʻalele fakapuleʻangá mo e kau ngāue kotoa ʻoku fehangahangai mo e kakaí
  • kau fakaʻuli ʻi he ngaahi uber mo e kau fakaʻuli tekisī
  • kau ngāue kotoa ʻo e ngaahi taulanga fakavahaʻapuleʻangá.
 • Faʻahinga pelepelengesi pea tuʻu laveangofua ʻo faingofua ai hano maʻu ʻe he mahaki fakalilifu ʻo e KŌVITI-19, ʻo hangē ko:
  • kinautolu ʻoku nau nofo tukuhausia, mohe takai holo pē, pe ʻoku nau ʻi he nofoʻanga fakatuʻupakeé
  • kinautolu ʻoku fai ki ai ha tokoni koeʻuhí ko hono ngāueʻaki e faitoʻo konatapú pe ʻolokaholó
  • kinautolu ʻoku nofo ʻi he ngaahi nofoʻanga ʻo e kau fokoutua fakaʻatamaí
  • kinautolu ʻi he ngaahi fale fakapuleʻanga fungavaka māʻolunga pe māʻulalo, ngaahi nofoʻanga tokoniʻi ʻe he ngaahi sēvesi, ngaahi nofoʻanga fakakomiunitī, ngaahi fale fevahevaheʻaki mo e ngaahi nofoʻanga tokoni kehekehe
  • Kinautolu ʻoku nofo pilīsoné mo e kau ʻova ʻoku tauhi ʻi he ngaahi tauhiʻanga fakapuleʻanga.
 • Kinautolu ʻa e kau folau kuo ʻosi maʻu ha tohi fakaʻatā mei he Puleʻanga ʻAositelēliá ke nau mavahe mei ʻAositelēlia
 • Kinautolu kuo ʻosi fai honau ʻuluaki huhu maluʻi KŌVITI-19 (kau ki ai mo e faʻahinga kuo nau foki mai mei he ngaahi siteiti kehé pe tuʻapuleʻanga) ʻe lava ke fai honau huhu maluʻi hono uá ʻi ha taimi faingamālie fakatatau ki hono taimi ko ia kuo ʻosi tuʻutuʻuní pea ʻikai ha kaunga ki ai ʻa e faʻahinga fakakalakalasi ʻoku nau kau ki aí.

Feituʻu ke ʻalu ki ai ke maʻu ho huhu maluʻi KŌVITI-19

Kapau ʻokú ke ʻatā ki ai, ʻe lava ke ke puka hao taimi ki he:

 • Toketā Fakafāmilí
 • Ngaahi Sēvesi ki he Moʻui lelei ʻa e Komiunitií
 • Ngaahi sēvesi ki he Moʻui Lelei maʻá e Komiunitī ʻa e kau ʻApolisinoló
 • Ngaahi Kiliniki ki he Palopalema ʻo e Mānavá
 • Ngaahi faiʻanga huhu maluʻí.

ʻE lava ke huhu maluʻi koe ʻe hoʻo toketaá kapau ʻokú ke loto ki ai pea ʻoku maʻu atu ʻe hoʻo toketā ʻa e huhuʻi maluʻi KŌVITI-19. Ko e lelei tahá ke ke talanoa ki hoʻo toketā ʻo kapau ʻoku ʻi ai hao:

 • mahaki tauhi
 • ngaahi fehuʻi pe tailiili fekauʻaki mo e huhu maluʻi KŌVITI-19.

Founga ke puka hoʻo huhu maluʻi KŌVITI-19

ʻOku ʻi ai ha ngaahi fili ki hono puka hoʻo huhu maluʻi KŌVITI-19.

Maʻá e faʻahinga kuo laka ʻi he taʻu 60

 • Puka pē ki hoʻo toketā pe ko e sēvesi ki he moʻuí ofi taha atú
 • Puka ki ha senitā huhu maluʻi ʻaki hoʻo telefoni ki he 1800 675 398. Lomiʻi ʻa e 0 kapau ʻokú ke fiemaʻu ha fakatonulea.
 • ʻOku ʻi ai e ngaahi faiʻanga huhu maluʻi ʻe niʻihi ʻoku nau fakaʻatā pē ha taha ʻo ʻikai toe fiemaʻu ke puka. Kapau te ke ʻalu ki ai, ʻe fiemaʻu nai ke ke kiʻi tatali kae ʻoua leva ke ʻatā mai ha taha ʻo e kau fakahoko ʻo e huhú ke ne fai ho huhu maluʻí. Vakaiʻi e ngaahi faiʻanga huhú taliʻa e hu mai 'ikai puka mo e houa kamata.

Kiate kinautolu siʻi hifo he 60

 • ʻOku totonu ke ke puka ha taimi ʻaki haʻo telefoni ki he 1800 675 398. Lomiʻi ʻa e 0 kapau ʻokú ke fiemaʻu ha fakatonulea
 • ʻOku ʻi ai e ngaahi faiʻanga huhu maluʻi ʻe niʻihi ʻoku nau fakaʻatā pē ha taha ʻo ʻikai toe fiemaʻu ke puka. Kapau te ke ʻalu ki ai, ʻe fiemaʻu nai ke ke kiʻi tatali kae ʻoua leva ke ʻatā mai ha taha ʻo e kau fakahoko ʻo e huhú ke ne fai ho huhu maluʻí. Vakaiʻi e ngaahi faiʻanga huhú taliʻa e hu mai 'ikai puka mo e houa kamata.

Ki ha fakamatala lahiange fekauʻaki mo e ngaahi faiʻanga huhu maluʻi ʻa Vikatōliá pea mo e ngaahi taimi ʻoku nau ava aí, ʻaʻahi ki he Ngaahi Senita huhu malu'i

Meʻa ke ke haʻu mo ia ki hoʻo ʻapoinimeni huhu maluʻí

 • ʻE fiemaʻu ke ke tui ha meʻa maluʻi fofonga lolotonga hoʻo ʻi he senitā huhu maluʻí
 • Ko haʻo ID ʻoku ʻi ai hao tā, kapau ʻoku ʻi ai
 • Kaati Medicare, kapau ʻoku ʻi ai (neongo ʻoku ʻikai ko ha fiemaʻu pau ia)
 • Fika hoʻo Kaati Healthcare (Individual Healthcare Identifier), kapau ʻoku ʻikai haʻo kaati Medicare
 • ID ngāue pe ko ha tohi mei hoʻo ngāueʻangá, kapau ko e ʻuhinga hoʻo huhu maluʻí KŌVITI-19, ko e fiemaʻu ʻa hoʻo ngāué
 • Fakamatala fekauʻaki mo ho hisitōlia fakafaitoʻó ʻo hangē ko ha faitoʻo pe ha meʻa ʻoku kovi ki ho sinó (allergies)

Ko ha fakaʻilonga hāhāmolofia ʻo e toto pakupakú

ʻOku ʻi ai ha fekauʻaki ʻa e faitoʻo ʻo e huhu maluʻi AstraZeneca pea mo ha tuʻunga hāhāmolofia, ʻa ia ʻoku kau ai ʻa e pakupaku ʻo e totó mo e tōlalo ʻa e lēvolo ʻo e platelets ko e ʻelemēniti ʻokú ne taʻofi e fānoa ʻa e totó ʻi he laveá. ʻOku ui ʻa e faʻahinga tuʻunga ko ení ko e Thrombosis mo e (thrombocytopenia syndrome (TTS).

Lau ʻa e fakamatala fakamuimui taha mei he peesi 'a e Pule'anga 'Aositelelia fekau mo e uesia makehe ko ia ko e toto pakupaku.

Fakaikiiki ʻi hoʻo lea tuʻu fonuá

Founga hoʻo teuteu ki ho huhu maluʻi KŌVITI-19

Ngaahi maʻuʻanga fakamatala ki he faitoʻo huhu maluʻi Pfizer

Ngaahi maʻuʻanga fakamatala ki he faitoʻo huhu maluʻi AstraZeneca

Fakamatala lahiange

'E lava ke ke ma'u ha toe ngaahi fakamatala ki he polokalama huhu malu'i 'a 'Aositelelia 'i he uepisaiti 'a e Pule'anga 'Aositelelia.

Fakamatala lahiange

Ki ha fakamatala lahiange fekauʻaki mo e polokalama huhu maluʻi ‘a ‘Aositelēliá, kau ai ‘enau palani ngāué, ʻe lava ke maʻu ia ‘i he the Australian Government’s website.

‘E lava ke ke toe maʻu ha ngaahi maʻuʻanga fakamatala falalaʻanga ‘i heni reliable sources ‘i hoʻo lea fakafonuá.

Ngaahi tohi mo e fakaikiiki ke fakahinohino Kits maʻae komiunitií pea mo e kau taki lotú

Reviewed 11 July 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?