vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Huhu maluʻi KŌVITI-19 (COVID-19 vaccine) - Tongan

Fakamatala fekauʻaki mo e huhu maluʻi KŌVITI-19 hono palani ngāué pea mo ‘ene malú

Kapau ‘oku ke hoha’a, tā ki he laine ta’emamotu ‘a e kolonavailasi´ 1800 675 398 (houa 24).
Kapau ‘oku ke fiema’u ha taha fakatonulea, tā ki he Ngāue Fakatonulea Telefoni Fakafonuá ‘i he 131 450.
Kātaki ‘o tauhi ‘a e Noa Noa Noá (000) ki he ngaahi me’a fakafokifaá ‘ata’atā pē.

Meʻa ʻoku fiemaʻu ke ke ‘iló

 • Ko e polokalama huhu maluʻi ‘a ‘Aositelēliá ‘e kamata ‘i Vikatōlia mei he ‘aho 22 ‘o Fepueli 2021.
 • Fakatatau ki he ‘uluaki konga ‘o e polokalama huhu maluʻi ‘a ‘Aositelēliá, ko e faʻahinga tuʻu laveangofua taha ʻi he komiunitií ʻe fakamuʻomuʻá, kau ai:
  • Kau ngāue Kolonitiní mo e kauʻāfonuá, pehē ki he kau ngāue kotoa ‘o e ngaahi hōtele ‘oku fakahoko ai ‘a e polokalama kolonitiní
  • Ko e kau ngāue lainemuʻa ʻa e potungāue moʻuí ʻoku tuʻu laveangofuá, kau ai ʻa e kau ngāue ‘o e ngaahi falemahakí ‘oku nau ngāue ki he kau KŌVITI-19 pea mo e ngaahi uōti ‘oku mahaloʻi ‘oku ‘i ai ha kau mahaki KŌVITI-19.
  • Kau ngāue tauhi ‘o e ngaahi nofoʻanga kau toulekeleká mo e kau ālongá
  • Kinautolu kotoa ‘oku nofo ‘i he ngaahi nofoʻanga ‘o e kau toulekeleká mo e kau ālongá.
 • Ko e konga ‘o e palani ngāué ni, ʻe tiliva atu ‘e he Puleʻanga Vikatōliá ha ngaahi meʻahuhu maluʻi KŌVITI-19 ki he kaungāue ‘o e ngaahi hōtelé faiʻanga kolonitiní, malaʻe vakapuná mo e ngaahi taulangá, kau ngāue tuʻu laveangofua ʻoku nau tamuʻomuʻa ʻi he ngaahi falemahakí ngaahi nofoʻanga ‘o e kau vaivaí ‘a ia ‘oku ‘i he malumalu ‘o e puleʻangá ʻo fakataha pē ‘a e kau nofo aí mo honau kau tauhí, ‘a ia ‘e kamata ‘i he ‘aho 22 Fepueli (2021).
 • Ko e fatongia foki ia ‘o e Puleʻanga ‘Aositelēliá ke tufaki atu ‘a e huhu maluʻí ki he faʻahinga ʻoku nofo mo ngāue ‘i he ngaahi sekitoa tāutaha ‘o e kau vaivaí pea pehē ki he nofoʻanga ‘o e kau ālongá.
 • Ko e lahiange ʻa e ngaahi huhu maluʻi ʻe ngaohí, ko e tokolahi ange ia ʻo e kakai ʻe lava kenau maʻu ʻa e huhu maluʻí. ‘Oku fakataumuʻa ‘a e Puleʻanga ‘Aositelēliá ke kakato ‘a hono huhu maluʻi ʻo e tangataʻi fonua mo e fefineʻi fonua ʻAositelēlia kotoa pē lolotonga ʻa e 2021.
 • Ko e huhu maluʻi KŌVITI-19 ‘oku taʻetotongi ki he tokotaha kotoa.
 • Te ke fiemaʻu ‘a e foʻi huhu maluʻi ‘e ua ‘o e huhu maluʻi KŌVITI-19 tatau pē.
 • ʻI hoʻo maʻu pē hoʻo foʻi ʻuluaki huhú, ‘e fakahā atu ai ‘a e taimi ke fai ai ‘a ho hoaní.
 • ʻOku mahuʻinga ke ke fai mo e foʻi huhu hoaní ke fakapapauʻi ʻoku ngāue ʻa e foʻi ʻuluaki huhú.
 • Ko e ngaahi huhu maluʻí kotoa kuo ‘osi fai ‘a hono sivisiviʻi fakamākukanga ke fakapapauʻi ‘oku malu kimuʻa pea fakaʻatā ke ngāueʻaki ‘i ‘Aositelēlia ní.
 • Kapau ‘okú ke hohaʻa fekauʻaki mo hoʻo moʻuí pe ko e huhu maluʻi KŌVITI-19 kātaki ‘o talanoa ki hoʻo toketaá.

Ko e hā ‘oku totonu ai ke ke huhu maluʻí

Kapau te ke fai ‘a e huhu maluʻi KŌVITI-19:

 • te ne holoki ai ‘a e faingamālie ke ke puke ai ʻi he KŌVITI-19
 • ʻe maluʻi ai koe mei he hoko ʻo puke lahi kapau te ke maʻu ʻa e KŌVITI-19
 • ‘e tokoni ke maluʻi ai ho ngaahi kaumeʻá, fāmilí mo e komiunitií.

Kapau ʻe huhu maluʻi ʻa e tokolahi tahá, ‘e ‘ikai leva ke fuʻu faingofua e mafola ʻa e vailasí. ‘E lava ke toe maluʻi ai mo e niʻihi ʻoku ʻikai lava kenau huhu maluʻí.

Ko e malu ‘o e huhu maluʻi

 • Ko e huhu maluʻi kotoa pē, kau ai ‘a e huhu maluʻi KŌVITI-19, kuo pau ke fakapaasi he ngaahi sivi fefeka ‘aupito ‘e he Australian Therapeutic Goods Administration, ki muʻa ke ngāueʻaki ‘i ‘Aositeleliá ni.
 • Kuo pau ke fai ho huhu maluʻí ‘e ha taha kuo ‘osi akoʻi mei he potungāue moʻuí.
 • Hangē pē ko e ngaahi huhu maluʻi kotoa pē, ‘e ‘i ai ha niʻihi te nau ongoʻi ha ngaahi fakaʻilonga siʻisiʻi pē hili ko ia ‘a hono fai ‘o ho huhu maluʻi KŌVITI-19. ‘O anga pehé ni:
  • langa ‘a e feituʻu ne fai ai ho huhú
  • mofi
  • langa e uouá
 • Kapau ‘okú ʻi ai haʻo hohaʻa fekauʻaki mo e huhu maluʻí, talanoa ki hoʻo toketaá.

Fakamatala lahiange

Ki ha fakamatala lahiange fekauʻaki mo e polokalama huhu maluʻi ‘a ‘Aositelēliá, kau ai ‘enau palani ngāué, ʻe lava ke maʻu ia ‘i he the Australian Government’s website.

Reviewed 06 April 2021

Coronavirus Victoria

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?