vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

دری (Dari) -هنگام دخول به محلات ثبت نام نمائید QR با استفاده از کود

معلومات در مورد چگونگی ثبت نام هنگام دخول به تجارت ها که شما به آنجا میروید با استفاده از کود QR و اپ مبایل Service Victoria app

چطور میتوان هنگام دخول ثبت نام کرد

1.   برنامه یا اپ کامره مبایل خویش را باز کنید، و بعداً‌ تلفون خویش را بالای کود QR قرار دهید.

2.  وقتیکه لینک مربوطه معلوم شود بر آن کلیک کنید.

3.  مشخصات خویش را داخل نموده و بعداً (در اینجا برای داخل شدن ثبت نام کنید) را فشار دهید

اپ یا برنامه مبایل Service Victoria app. را دانلود کنید.

چرا باید هنگام دخول ثبت نام نمایم؟

وقتیکه برای دخول ثبت نام مینمایید، شما یک سند را ایجاد میکنید که همان تاریخ ووقت را نشان میدهد که شما به آنجا رفته اید.

به این معنی است که اگر ویروس کرونا (COVID-19 ) نا به هنگام انتشار کند، تعقیب کننده گان ارتباطات اشخاص که با افراد مبتلاء به ویروس در تماس شده اند را سریعاً‌ بدست آورده و با شما در تماس میشوند، اگر شما به جای عامه رفته باشید که در آنجا در معرض خطر ویروس کرونا قرار گرفته باشید. این در جلو گیری از انتشار نا به هنگام ویروس کرونا (COVID-19 ) کمک میکند.

در کجا باید هنگام دخول ثبت نام نمایم؟

همه جاها و تسهیلات ذیل باید مراجعین را مکلف بر ثبت نام هنگام ورود به آنجا نمایند با استفاده از خدمات مجانی سیستم دیجیتال نگهداری اسناد وصل شده به
Victorian Government QR Service و یا خط اتصال

 Victorian Government Application Programming Interface (API).

 • مهمان نوازی (به شمول اماکن غذا و مشروبات، مانند قهوه خانه ها، رستوران ها،‌ پب ها، بارها،‌ کلب ها، نایت کلب ها، کریوکی یا آواز خواني‌ و هوتل ها به استثناء خدمات غذاء آماده).
 • جاهای تفریحی داخلی و جاهای ورزشی جامعه (به شمول جیم های دارای کارمندان و بدون کارمند،‌ مراکز بازی ها، پارک های یخ مالک داخلی و مراکز جمپ زدن/زیر پاه زدن داخلی)
 • تسهیلات بیرونی برای تفریح فزیکی و ورزش جامعه.
 • حوض ها، سپا، سونا، اطاق های بخار و چشمه ها (ساحات داخلی و بیرونی، به شمول قسمت های آب و بدون آب همان جاه)
 • خدمات سلمانی، زیبایی و مراقبت شخصی
 • هوتل ها یا محلات بودوباش (مراجعین که در ساحات مشترک و عامه باشند)
 • مراسم و گردهمایی های مذهبی (به شمول جاهای عبادت)
 • عروسی ها: مکلفیت برای نگهداشتن اسناد مطابق به جای که عروسی در آنجا صورت میگیرد.
 • جنازه ها: مکلفیت برای نگهداشتن اسناد مطابق به جای که در آنجا مراسم جنازه صورت میگیرد.
 • جاها و تسهیلات جامعه به شمول کتابخانه ها و کتابخانه های که بازیچه های اطفال در آنجا میباشد (به شمول پارک های سکیت بورد بیرونی، میدان های بازی و دیگر ساحات بیرونی که مربوط به جامعه میشود)
 • تسهیلات هنر های تخلیقی یا زیبا
 • هنگام دیدن خانه ها و فروش خانه ها
 • جاهای تفریحی که در آنجا مردم نشسته میباشد (داخلی و بیرونی)
 • جاهای داخلی تفریحی که در آنجا مردم نشسته نمیتوانند (مانند گالری ها)
 • جاهای بیرونی تفریحی که در آنجا مردم نشسته نمیتوانند (مانند باغ های وحش، موزیم های بطور زنده)
 • محل بازی های ویدیوی، اطاق های escape rooms، و مراکز بازی بینگو
 • سینما های که از داخل موتر تماشا میگردند
 • پارک های تفریحی هیجان کننده
 • بازی کردن‌ (قمارخانه، ساحات ماشین های بازی، جاهای شرط بندی)
 • سرگرمی بزرگسالان (فاحشه خانه ها، محلات که در آنجا روابط جنسی برقرار میگردند، سرگرمی های که در آن جسم برهنه میباشد)
 • فعالین سیاحت تجارتی که شامل اند، ولی محدود نیست بر:
  • سیر های رهنمایی شده موزیم ها، گالری ها، جاهای تاریخی
  • ورزش های ماجراجویانه (بالون های هوای گرم، توسط ریسمان از روی سنگ ها پایین آمدن، بر سنگ ها بالا شدن،‌ قایق رانی، کایاک سواری)
  • سیر های آبی (کایاک سواری، زیر آب رفتن، ماهی گیری، بر روی موج سواری کردن)
 • موتر های کرایی مسافر بری.

  این جاها باید برای سیستم نگهداشتن اسناد بدیل را ارایه نماید برای کسانیکه نمیتوانند از وسیله کار بیگیرند که کود QR را سکن نماید. که عبارت از فراهم آوری خدمات میباشد که مردم بتوانند از (مانند iPad) استفاده نمایند و یا برایشان قلم و قاغذ داده شود تا به شکل کتبی خود را ثبت نام نمایند اگر سیستم نگهداری اسناد الیکترونیکی موجود نباشد.

  از ۲۶ مارچ روز جمعه، این لازمی شده است برای کاروبار هایکه با مشتریان رو در رو استند تا از خدمات مجانی کود QR دولت ویکتوریا و یا خدمات دیگر دیجیتالی ثبت اسناد که با API مطابقت داشته باشد استفاده نمایند. لست کاروبار ها را میتوان از coronavirus.vic.gov.au دریافت نمود.

  اگر خدمات کود QR شما با خدمات API ماطبقت نداشته باشد، لطفاً به خدمات مجانی کود QR دولت ویکتوریا تبدیل نمایید. برای رهنمایی اینکه چگونه تبدیل نمائید، لطفاً‌ مراجعه نمائید به coronavirus.vic.gov.au/register-to-use-vic-gov-qr-code-service.

  برای جاهای دیگر که در لست موجود نیستند به شمول سوپر مارکیت ها، مارکیت ها، دکان ها و مراکز خرید استفاده از خدمات  مجانی کود QR دولت ویکتوریا و یا خدمات نگهداری اسناد مطابق به API توصیه میگردد.

  معلومات بیشتر را در نگهداری اسناد برای تعقیب تماس ها – معلومات برای تجارت ها

  معلومات من چطور استفاده میگردد؟

  معلومات ثبت نام شما هنگام دخول تنها برای مقصد تعقیب تماس ها استفاده و یا شریک میشود در صورت که اگر قضیه مثبت ویروس کرونا در یک از جاهایکه شما رفته اید بوقوع بپیوندد.

  معلومات شخصی شما تنها توسط مسؤلین صحی استفاده میگردند تا در صورت انتشار نابه هنگام ویروس کرونا وضعیت را مدیریت کنند.

  اگر انتشار نابه هنگام صورت نگیرد در جاهایکه شما رفته اید، معلومات ثبت نام شما بعد از ۲۸ روز از بین میرود. اگر معلومات شما به رئیس عمومی صحت عامه ویکتوریا (Victorian Chief Health Officer) رسیده باشد تا در مدیریت انتشار نابه هنگام کمک نماید، معلومات شما برای مدت ۲۸ روز دیگر نگهداری میشود اگر این معلومات برای تعقیب تماس ها استفاده میشود. معلومات شما برای بازاریابی و دیگر مقاصد استفاده نمیگردد.

  در مورد اینکه معلومات شخصی شما وقتیکه به طور آنلاین ثبت نام میکنید چطور محافظت میشوند بیشتر مطالعه نمایید.

  برای ثبت نام آیا من باید چیزی را دانلود کنم؟

  اکثریت مردم نیاز ندارند که چیزی را دانلود نکنند، شما تنها از کامره مبایل هوشمند تان استفاده میکنید.

  اگر شما مبایل هوشمند ندارید و یا استفاده از آنرا نمی فهمید، آن محل باید بدیل را برای شما ارایه نماید تا شما ثبت نام کنید مانند iPad تا معلومات خویشرا درج نمایید و یا از قلم و قاغذ استفاده نمایید درصورتیکه نگهداری اسناد به شکل الکترونیکی موجود نباشند.

  کود QR چیست؟

  کود QR یک لینک است که کامره مبایل شما میتواند آنرا شناسائی نماید.

  در این صورت، سیستم ثبت نام را برای محل که شما داخل میشوید فعال مینماید.

  تلفون من سکن نمیکند. چطور میتوانم برای دخول ثبت نام نمایم؟

  اگر تلفون شما پروسه ثبت نام را به شکل اتوماتیک آغاز نکرد، در آنصورت اپ Service Victoria را دانلود نمایید و به کمک آن ثبت نام نمایید.

  اگر شما با استفاده از کود QR نتوانید که برای دخول ثبت نام نمایید بخاطر مشکل تخنیکی و یا شبکه مانند سیگنال ضعیف و یا چارج بطری کم باشد، آن محل باید برای شما روش بدیل برای ثبت نام ارائه نماید مانند iPad تا شما معلومات خویشرا درج نمایید و یا با استفاده از قلم و قاغذ این را انجام داده بتوانید اگر سیستم الکترونیکی نگهداری اسناد مجود نباشد.

  اگر به کمک ضرورت داشته باشم برای که تلفون کنم؟

  اگر شما ضرورت به کمک دارید به خط مستقیم ویروس کرونا وزارت صحت عامه ویکتوریا به شماره   398 675 1800
  زنگ بزنید.

  اگر شما نیاز به ترجمان از طریق تلفون دارید،‌ لطفاً‌ با TIS National یا خدمات ملی ترجمه به شماره  450 131  زنگ بزنید.

Reviewed 05 May 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?