vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

سفر و حمل و نقل (Travel and transport) - دری (Dari)

درباره تغییرات در حمل و نقل عمومی، قرنطین و سفرهای بین ایالتی و خارج از کشور معلومات کسب کنید.

معلومات بیشتر را به زبان انگلیسی در صفحه سفر و حمل و نقل ما پیدا کرده میتوانید.

اگر ضرورت به کمک بیشتری به زبان خود ضرورت دارید، از طریق شماره 131 450 با TIS National تماس گرفته و درخواست یک ترجمان شفاهی کرده میتوانید، سپس از طریق شماره تلیفون 1800 800 007به مرکز تماس حمل و نقل عمومی ویکتوریا متصل شوید.

برنامه اجازه سفر ویکتوریا (Victorian Travel Permit Scheme)

از ساعت ۶ شام دوشنبه مؤرخ ۱۱ جنوری ۲۰۲۱ از هرجای استرالیا اگر به ویکتوریا داخل میشوید شما نیاز به اجازه نامه دارید.

سیستم اجازه برای مسافرین و باشنده گان که در ویکتوریا زندگی میکنند و میخواهند به خانه هایشان برگردند میباشد.

ویکتوریا جاهای دیگر استرالیا را به رنگ های سبز، نارنجی و سرخ طبقه بندی میکند، که بستگی به خطر ویروس کرونا در همان منطقه دارد.

برای درخواست نمودن به اجازه، شما باید معلومات در مورد اینکه از کجا آمده اید و به کجا سفر میکنید ارایه نمائید.

افراد که در سرحد زندگی میکنند نیاز به اجازه نامه ندارند ولی مکلف استند در سرحد معلومات را که ادرس شان را تثبیت نمایند ارایه نمایند.

چطور درخواست بدهید

برای اجازه نامه از طریق خدمت ویکتوریا (Service Victoria) درخواست بدهید

مناطق که نیاز به اجازه دارند

منطقه سرخ به این معنی است که شما نمیتوانید به ویکتوریا داخل شوید. یکعده دلایل استند که شما میتوانید داخل شوید مانند اجازه کارگر خاص و یا کارگر باربری، و یا هم اجازه نامه استثناء و یا معافیت برای دلایل دلسوزانه. اگر شما از منطقه سرخ بدون اجازه نامه معافیت، استثناء و یا کار داخل شوید شما جریمه میشوید و برگردانیده میشوید.

منطقه نارنجي به این معنی است که شما میتوانید برای اجازه نامه درخواست بدهید و در مدت ۷۲ ساعت بعد از داخل شدن به ویکتوریا معاینه شوید. شما باید قبل و بعد از انجام معاینه در خانه بمانید، الی اینکه نتیجه معاینه شما منفی باشد.

منطقه سبز به این معنی است شما میتوانید برای اجازه نامه برای دخول به ویکتوریا درخواست بدهید. وقتیکه به ویکتوریا داخل شوید شما باید به علائم این مریضی متوجه باشید و اگر احساس مریضی میکنید در آنصورت خود را معاینه کنید.

اجازه نامه معافیت

شما میتوانید برای اجازه نامه معافیت درخواست بدهید اگر دلیل معتبر دارید. که ممکن شامل اینها باشد:

  • لحظات آخر زندگی و یا جنازه
  • برگشت به خانه به اساس دلایل صحی، سلامتی، مراقبت و یا دلسوزانه
  • بیجا شدن در حالات عاجل
  • برای سلامتی حیوان که به طرف دیگر سرحد باشد.

Reviewed 15 January 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?