Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

Luup ë nhom de pialgup ke luup ë gël cäth (Health advice and restrictions) - thuɔŋjäŋ (Dinka)

Wëët tënë mɛ̈c ku gël/tiët në abaŋde COVID-19.

Naa wïc dugër/agamlöŋ, ke yï yuöpë Translating ku Interpreting Service në 131 450 ic.

Gël/tit rot ku kɔc kɔ̈k tënɔŋ COVID-19

COVID-19 ee ŋoot kë ciath wutiic. Yen aleu bë ŋoot kë loi kɔc kɔ̈k bïkë tuaany apɛi. Gël/tit ërotdu ee kuer piɛth bïn kɔc kɔ̈k kony. Yïn cië lëu ba COVID thiäi bic/aɣer naa kɛ̈cë yök COVID.

Cɔ̈k yï them/ciɛth

Rɛ̈ɛ̈rë baai ku löm thëm de rapid antigen (RAT) naa:

 • nɔŋ kït cïtmanë thonythony, tök de röl, ɣɔɔl atuöc, ka wiir.
 • ca thiääk ke raan nɔŋ COVID-19.

Naa mäl thëmdu yic ëpɛth, kë yïn lëu kuba latueŋ kë yï muk rapid antigen në nïn reen kɔ̈k ku rɛ̈ɛ̈rë baai agut bë kïtku jääl.

Naa nɔŋ thëmdu yic naŋ ke tɔ̈ thïn kë yï looi rapid antigen kë yïn lëu ba nëtïjadu luel tënë Mäktäm de Pial. Yïn lëu ba nëtïja lueel ɣɔnlanyExternal Link ka cɔl/yuöpë 1800 675 398 Naa luel nëtïjadu, kë yïn lëu kuba tïïtë nyin akïm ku wal abɛc ke COVID yök.

Thiëc GP në thëmë PCR naa lëu ba tuaany apɛi në COVID-19. Yïn cë lëu ba nëtïjadu luel naa nɔŋ thëmdu yic tuaany tënɔŋ thëmë PCR.

Yök thön/wël gäk tënë Yök Thëmë COVID -19External Link .

Tiëëtë nyin në pialdu

Naa nɔŋ thëmdu yic COVID -19 kë yïn lëu ba rëër baai ku jamë ke GP. Kɔc juëc aabë naŋ kït piɔliic ku aa lëu bïkë piath baai. Yïn alëu:

 • Rɛ̈ɛ̈rë baai në të cït nïn kaa 5. Dukë lɔ luɔi yic ka (tedä ke) thukul. Rɛ̈ɛ̈rë kë yï cïe lɔ në bɛ̈i akïm iic, ɣän ke tïïtë nyin kɔc cë ŋuɛ̈ɛ̈n, ku ɣän ke kɔc cë riäi/abɛ̈ɛ̈l.
 • Cieŋ këde kumë wum naa dhil ba jääl baai tënë kë cë rot tɛɛm. Käŋë kumë wum piɛth aaye käŋ aamäliya ka N95.
 • Lɛ̈kë kɔc ca tïŋ ka/wälë ɣän cïn ke piac tɔ̈ thïn lɔn nɔŋ yïn COVID.

Naa lɔ kïtku tueŋ këke rɛc apɛi, kë yïn lëu ba jam kenë GP ka yuöpë Panakïm ë GP de WëëïExternal Link .

Yïn lëu ba National Coronavirus Helpline cɔɔlExternal Link 1800 020 080 ic.

Cɔl Mäktäm ë Ɣɔnlany de kënë Rot TɛɛmExternal Link tënë muöök dɛc/lac wïc naa cïë lëu ba jam kenë GP.

Tënë kä teem rot yuöp Gueu/Tɔ̈ɔ̈ric Kaa diäk (000).

Tɛkdɛ̈t yïn lëu ba wuɔɔk në të cït tënë nïn kaa 10. Yïn lëu ba rëër baai naa nɔŋ thonythony, tök de röl, ɣɔɔl, atuöc wïïr, tuc, ka tɛ̈më wëëï kɔ̈ɔ̈th. Loi thëmë rapid antigen ka jamë kenë GP tëna yïn cïë ŋic.

Kuɔɔny

Tënë thön/wël gäk/juëc:

Kuba jam ke raan:

Thiëc alɔŋ wɛl ke COVID

Wɛl ke COVID aaye pïr kony ku aacie ë tuaany apɛi në COVID -19. Keek lëu bïï ke yaa lööm të dɔc en rot lëu ku në nïn iic kee 5 ke yök ke tuaany kubïk luui apiɛth.

Bɛ̈ɛ̈rë thiëcthiëëc käkäExternal Link ku ba yök naa ee yï gam tënë wal ke COVID. Jamë kenë GP tëna yïn yee tak/yök kë yï yee gam. GP alëu kubë kony bë looi bë kɔc cïke gam dac yök ke wal

Tënë thön/wël gäk/juëc tïŋ Antivirals ku wal kɔ̈kExternal Link .

Cieŋ këde kum ë wum

Këde kum ë wum alëu bë yïn cɔk kë yï cïï yök ku thiäi COVID -19 bic. Käke kumë aa lëu bïkkï piath apiɛth ku lekkï rok agɔ̈rë nyin ic. Käke kum ë wum ë N95 ku P2 (käŋë wëëï) aaye gɛm në gël dït.

Yïn lëu ba cieŋ në këde kum ë wum:

 • të tɔ̈ yïn në käŋë ciäth ke juɔ̈ɔ̈r, të tɔ̈ yïn tëde juɔ̈ɔ̈r ë rëër, ku bic tɔ̈ cïï thiööŋ.
 • yïn naa nɔŋ COVID -19 ku dhil ba jääl baai
 • yïn naa ee ka kenë raan tɔ̈ në rɛ̈ɛ̈c dït bïï yen tuaany apɛi ic.

Mïth nɔŋ run kee 2 ka korkï aa cë lëu bikkï cieŋ në këde kumë um cëman en rɛ̈ɛ̈c në rɔ̈t ku dec.

Tënë thön/wël gäk/juëc tïŋ käke kumë um/nyinExternal Link .

Yök waldun ë tuöm dɛ̈të

Wɛl ke tuöm aa kek kuɛr ke gël/tiët ë rot ku anïn tënɔŋ yökë tuaany de COVID-19 dït apɛi. Yïn lëu ba rëër kë ŋic kenë wɛl tuöm cïke luel tënë yïn. Jamë kenë GP kuba yök yee tuöm keedï yekke luel.

Yïn lëu ba ŋoot ke yï tom naa yïn nɔŋ COVID -19. Loi kë ye panakïm de wäl nyuɔɔthExternal Link kuba tuomdun dɛ̈të alɔŋde GP ka tëde tɔ̈ɔ̈uë/ɣɔ̈c wal kɔɔŋ.

Tënë thön gäk/juëc ke yïn tïŋ wäl tuöm në COVID -19External Link .

Cɔk aliir piɛth lɔthïn

COVID-19 ee lathiɛ̈i bic/aɣer aliiric. Bëëi aliir piɛth ɣööt alɔŋthïn alëu bë rɛ̈ɛ̈c ë lathiɛ̈i bic/aɣer de COVID-19 dhuök nyin piny. Liep awër/aluïït të yen rot lëu të kut wek we nhïïm kenë kɔc kɔ̈k ɣööt alɔŋthïn. Naa cïï lëu, kë yïn loi kën aliir dhiim ic larok (dhïmde HEPA) wɛ̈n ye thueithuei tɔ̈ aliir ic nyaai.

Tënë thön gäk/juëc tïŋ kën aliir geerExternal Link .

Pial tënɔŋ COVID-19

Kɔc juëc aa ye röt yök këke cïï piɔl tënɔŋ COVID-19 bat cë be kek ŋoot këke wuk. Päl ë guöpdu tïïtë nyin ku kaam/dhamɛn kuba pial apiɛth.

Yïn lëu ba tïït në pɛ̈i kee 3 bat cïn wuɔɔk, ke yï këc tuömdun dɛ̈të de wäl yök. Kënë abë looi bë yïn yök kenë gël piɛɛth de kɔ̈m yök.

Yïn lëu ba COVID-19 bɛ yök pe arëtic cïtmanë läät kee 4 bat cïn pial. Naa yïn nɔŋ kït në läät iic kee 4 ka latueŋ bat cïn wuɔɔk, kë yïn lëu bï yï them.

COVID cë cieŋ ee të rëër kït ke COVID-19 në kaam wär pɛ̈i kee 3. Yïn lëu ba GP-du tïŋ wɛ̈n en lëu bë yïn kuɔny ba kïtku muk/mac ka tuc yïn akïïm/dïktoor naa ye wïc yenë kënë.

Yök thön gäk/juëc alɔŋde COVID cë cieŋ apɛiExternal Link .

Naa ca thiääk kenë raan cë wuɔɔk

Yïn tɔ̈ në rɛ̈ɛ̈c bïn kït COVID-19 looi ic naa rɔm ɣöt ka/tedä ke ca thiääk kenë raan cïï them ku yök kë nɔŋ tuaany.

Yïn lëu ba kït muöknyïïn ku them në dhamɛn ic ëbɛ̈n në kaa 7 iic në wɛ̈të thiäk cïn thiääk kenë raan cïï them ku yök kë nɔŋ tuaany. Në ye kaam kënë yic, ayee luel bë yïn:

 • bɛ̈i akïm puöl, ɣän ke tïïtë nyin kɔc cë ŋuɛ̈ɛ̈n, ku ɣänë/käŋë kɔc cë riäi
 • cieŋ këde kumë um të jɛ̈l yïn baai, anɔŋ yïk käke ciäth ke juɔ̈ɔ̈r ku ɣän ɣööt alɔŋthïn cïtmanë luɔi ku thukul
 • cɔk aliir piɛth lɔ ɣööt alɔŋthïn në liëp bïn awër/aluïït liep nyïïn, të lëu en rot

Tënë thön gäk/juëc alɔŋde tïŋ athör në kɔc cë thiääk kenë kɔc cë wuɔɔkExternal Link .

Reviewed 12 December 2022

Coronavirus Hotline

Call the Coronavirus Hotline if you have any questions about COVID-19.

The Victorian Coronavirus Hotline diverts to the National Coronavirus Helpline every night between 4pm and 9am.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?