vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Luup ë nhom de pialgup ke luup ë gël cäth (Health advice and restrictions) - thuɔŋjäŋ (Dinka)

Luup ë nhom de pialgup ke luup ë gël cäth, nɔŋiic lëk në biäk de të yenë rëër thïn apuɔth, yök athëm, ku kuɔɔny atɔ̈ tënë yïn.

Na neŋ kë dir yïn keyï yup teliphone hotline 1800 675 398 (ee luui ë thä 24 yic).
Na wïc raan kɔc waar thook ke TIS National 131450.
Them ba teliphone yeyup ë Ziro ka diäk tɛ̈ le yen kë wic yïn bë yï lac dööt ye tök.

Kë yen ba dhil ë muknhom

Yen anɔŋ ka thiekiic lëu ëko në luɔi buk kɔc ë mɛ̈cthook kua ku kɔc ë baai tiit acïn kërɛɛc yök tënë tuaany de coronavirus (COVID-19):

 • Caw cinku ë nyindhiɛ. Luɔ̈ɔ̈I ë athabun ku pïu ka muk kë yenë weec. Kän ee ɣook kony ë tiɛ̈t tënë tuaanye de coronavirus (COVID-19), yen lëu rëër në kaye gɔɔt kɔ̈ɔ̈th ë në nïn juɛ̈c
 • Rɛ̈ɛ̈rë akem ke 1.5 mec yic tënë kɔc kɔ̈k
 • Yïn adhil ba alanh ë kum ë nyin ya muk ke yïn akölköl.
 • Akör ba dhil ya ceŋ ë kë de kum ë wum ku thok të le yïn nem pan akëm ka të de töök, në kä ke kar/cäth yiic, në rɛ̈th ë jöt ë kɔc yic ka kä tënë yɔt ye rɔm ku në metaar ku të tɔ̈ yïn ë tiɛɛr yic (të cïn e bë looi ëya ee na nɔŋ wën ye yï puɔ̈l ba ciɛ̈ cieŋ).
 • Ciɛɛŋ alanh ë kum ë nyin aye lueel arët bï ya looi në ɣän kɔ̈k cie lëu ba rëër në akem ke 1.5 mec yic tënë kɔc kɔ̈k. kän ee kërɛɛc ë tekpiny de tuaany ë coronavirus (COVID-19) cuɔtpiny.
 • Rämë kekë kɔc macthok ku mɛ̈th akënbaai (aɣeer) , ke cie akënthïïn (ɣöt). ɣok acie lëu buk tuaany de coronavirus (COVID-19) ke dac dɔm akënbaai (aɣeer).
 • Na bec yïn guɔ̈p cɔk rɔt athem ku rɛ̈ɛ̈rë baai. Dac thëm ë tueŋ, te cɔk cït kuk ë tuaamy kuuir, ee kony në cuɔ̈ tekpiny ë tuaany de (COVID-19)
 • Thëm de tuaany ë coronavirus (COVID-19) acïn wëu ye thiëëc tënë kɔc abɛ̈n. kän anɔŋic kɔc kek cïn kääd de Medicare card, cïtmɛn de amïkeeny bɔ̈ pand, abaköök ë luɔi ku kɔc kɔɔr rëër cï ke cuɔp roor ë bɛ̈ɛ̈I ken yiic.

Abɛ̈r ke gël ë cäth ke Victoria emɛn

Kuen kä yenë kɔc gël tɔ̈ ëmɛn Victoria.

Victorian Chief Health Officer alëu bï gël ë cäth geric na cï kɛ̈ŋ ke yiic geer.

Kä yenë kɔc gël tɔ̈ ëmɛn

Jɔɔk në thää kän:

 • Agut cï kɔc ke 200 alëu bïk rɔ̈m akënbaai (aɣeer). Kän adhil bï ya akënbaai në ɣän ye juääc rɔ̈m, cïtmɛn de këërnhom ka wɛ̈rthok- acie baai pandu.
 • Yïn alëu ba naŋ amïkeeny ke 100 baai pandu akältök.
 • Yïn alëu ba të rëër në thää de ɣɔu ajatha juiir kekë kɔc ciëŋ pandu ku agut cï kɔc ke 100 na lɔɔr ɣɔu ë thää ajatha në Victoria yic. Kɔc nhiar röt ku mïth thii kor nɔŋ pɛ̈ɛ̈i ke 12 dhukpiny acie ye kuɛɛn në kɔc ke 100 yiic.
 • Luɔi ë nhiëm, piath ku konykony ë muɔ̈ɔ̈k ë ŋɛk alëu bïk bɛ̈n baai pandu.
 • ɣän ë cääm, dëk ku ciɛ̈m ku ɣän ä määu ku dëk ë cääu acï liep. Kek dhil bïk löŋ de akem kerou cï thɔ̈ɔ̈ŋ nhïïm ya luɔ̈ɔ̈I nhom tënë akɛ̈r ë cin ë kɔc yuïc kuɔɔny akënthïïn ku akënbaai. Agut cï kɔc ke 25 kɔɔr kuɔɔny aye ke puɔ̈l ke löŋ de akem kerou cï thɔ̈ɔ̈ŋ nhïïm kënë tääu.
 • ɣän ë pol ë gummär (wëu), kekë akɛ̈r ë cin de kɔc kɔɔr kuɔɔny.
 • Diɛ̈r ë lɔ̈ɔ̈r acï puɔ̈l bï ya looi.
 • ɣän ë mïth cï kutnhïïm acï liep.
 • Polpol yenë ke röt gɔɔt aye ke puɔ̈l akënthïïn ku akënbaai.
 • Gyms (ɣän ke pol ë piööc ë guɔ̈p) ku piööc ë pol ë tuuc ë gup akënthïïn acï liep. Gyms (ɣän ke pol ë piööc ë guɔ̈p) ku polpol akënthïn adhil bïk löŋ de akem ke rou cï thɔ̈ɔ̈ŋ nhïïmtääu ago akɛ̈r ë kɔc kɔɔr kuɔɔny ye bɛ̈n tekic. Gyms ( ɣän ke pol ë piööc ë guɔ̈p) cïn kɔc luui thïn adhil bïk löŋ de akem ke ŋuan cï thɔ̈ɔ̈ŋ nhïïm tääu.
 • Puɔ̈t yenë ke kuaŋ thïn aa liep. Puɔ̈t akënthïïn adhil bïk löŋ de akem ke rou cï thɔ̈ɔ̈ŋ nhïïmtënë akɛ̈r ë kɔc kɔɔr kuɔɔny ye puɔ̈l.
 • ɣän ë daai ë thuraa cath acï liep kekë akɛ̈r ë kɔc kɔɔr kuɔɔny ye puɔl.
 • Thiëëk (gɛm ë tik) alëu bï rɔt looi. Dït ë yic ëtë looi yen alëu bï luɔ̈ɔ̈I bïnë cin ë kɔc lëu lɔ thïn nyic thok. Të looi yen thïn adhil bï löŋ de akem kerou cï thɔ̈ɔ̈ŋ nhïïm ya tääu. Na looi yïn thiëëk baai pandu, agut cï kɔc ke 100 alëu bïk lɔ thïn.
 • Lɔŋ ajuiɛɛr ë thiɛ̈k ë raan cï thou aye puɔ̈l. Dït ë yic ëtë looi yen alëu bï luɔ̈ɔ̈I bïnë cin ë kɔc lëu lɔ thïn nyic thok. Të looi yen thïn adhil bï löŋ de akem kerou cï thɔ̈ɔ̈ŋ nhïïm ya tääu. Na looi yïn lɔ̈ŋ ajuiɛɛr ë thiɛ̈k ë raan baai pandu, agut cï kɔc ke 100 alëu bïk lɔ thïn.
 • Akutnhom ë löŋ de Nhialic. Akɛ̈r ë kɔc kek lëu bïk lɔ tënë akutnhom ë lɔ̈ŋ de nhialic aye käärkɔ̈u në tɛ̈ɛ̈u de löŋ de akem kerou cï thɔ̈ɔ̈ŋ nhïïm. Yen acïn akɛ̈r ë cïn ë akutnhïïm ye kɔɔr ku dɔ̈ɔ̈r akënthïïn ku akënbaai, ku konykony alëu bïk röt looi në kuat ë thää.
 • ɣän ye kɔc ë baai kaken looi thïn, anɔŋiic ɣööt ë kuɛ̈n athör ku ɣööt akɛthnhïïm, acï liep. Kek adhil bïk löŋ de akem kerou cï thɔ̈ɔ̈ŋ nhïïm ya tääu tënë cin ë kɔc ye kɔɔr tëdɛn tök nɔŋ kë looi thïn.
 • ɣän yenë ke kɛ̈ŋ looi thïn abɛ̈n adhil bïk të yenë kɛ̈ŋ gätpiny thïn në electronics ya luɔ̈ɔ̈i të bïï ë pɛi ŋuan ke ye nïn 23.

Alɛ̈th ë kum ë nyin

Yïn adhil ba alanh ë kum ë nyin ya muk ke yïn ë thää thook abɛ̈n të jɛ̈l yïn baai ku cieŋ të kɔɔr ë yen, yilë yïn anɔŋ wɛ̈t ye löŋ gam ba cuɔ̈k ye cieŋ në alanh ë kum ë nyi. Wël ye löŋ ke gam nyoth lɔn cien ye cieŋ në alanh ë kum ë nyin anɔŋic:

 • na nɔŋ yïn guɔ̈p bëc cïtɛmn de tuaanydït tɔ̈ ë dɛ̈l kɔ̈u në yïn nyin ka nɔŋ kërɛɛc tɔ̈ në wëëi yic
 • yïn acï awëëi thök keyï looi pol ë tuuc ë gup

Mith kor kën run ke 12 acie ye kɔɔr bïk ya cieŋ në alanh ë kum ë nyin.

Yïlë yïn anɔŋ wɛ̈t ye löŋ gam duɔ̈ŋ ba ya cieŋ, yïn adhil ba cieŋ alanh ë kum ë nyin të:

 • cɛth ë në kaye juääc cath yiic
 • nɛ̈m de panakïm ka tëde muɔ̈ɔ̈k
 • cäth në rɛ̈th ë jöt ë kɔc ka kä yenë yɔt ye rɔm
 • mataar ku në tiɛɛr yic.

Yen aye lueel arët bï yïn ya cieŋ në alanh ë kum ë nyin të cie lëu yïn ba rëër në akem ke 1.5 mec yic tënë kɔc kɔ̈k.

Athëm ku wɛ̈k ë rɔt

Na nɔŋ yïn guɔ̈p kuat ë cït ë tuaany de coronavirus (COVID-19), yïn adhil ba rɔt cɔk athem ku rɛ̈ɛ̈r ë baai agut bï yïn kë yök në thëmdu yic kaŋ nyic. Dun ë lɔ ë luɔi yic ka adukään yiic.

Cït ke tuaany de coronavirus anɔŋic:

 • Atuɔ̈c, wiir ka tuc
 • Ɣɔɔl ka tök ë röl
 • Awëëi cekic
 • Jol ë wum
 • Määr ë ŋör ka thiëëp

Athëm de tuaany ë coronavirus (COVID-19) acïn wëu ye thiëëc tënë kuat ë raan abɛ̈n. kän anɔŋic kɔc cïn kääd ë Medicare, cïtmɛn de kɔc këny në bɛ̈ɛ̈I kɔ̈k yiic , abaköök ë luɔi ku kɔc cï kɔɔr tëde rëër cï kat ë bɛ̈ɛ̈I ken yiic

Na cï yök ke bec në athëm de tuaany ë coronavirus (COVID-19), yïn adhil ba rëër keyï week rɔt baai pandu. Në lëk juɛ̈c tïŋ.

Na ye raan cï thiɔ̈k kekë raan cï nyic ke bec në tuaany de coronavirus (COVID-19) yïn adhil bï yïn week ba rëër ë rɔt në nïn ke 14 yiic. Në lëk juɛ̈c tïŋ.

Na ciëŋ yïn kekë, ka nɔŋ kaam ca nɔk kekë, raan cï rɔ̈m kekë raan cï thiɔ̈k kekë, yïn abï thiëëc aya ba rëër baai.

Kuɔɔny atɔ̈

Na diɛɛr yïn në biäk de cuɔ̈k döm ë wëu ë luɔi ke yïn tït në kakuk bï kek yök athëmic, yïn alëu ba naŋ yic yök yïn wëu ke $450 ë kuɔɔny athëm de tuaany ë coronavirus (COVID-19). Kän abï yïn kuɔny në rëër baai.

Na cï yïn yök ke bec në athëmic ka ye raan cï yic thiɔ̈k kekë raan yen cï nyic ke bec, yïn alëu ba naŋ yic döm yïn në wëu ke $1,500 payment. Në lëk juɛ̈c cɔl laany ye dac kuany de tuaany ë Coronavirus në 1800 675 398 na kɔɔr yïn raan ë thok waaric, tuany geu yic (0).

Na ye yïn ka raan nyic yïn ee rɔt yök ke kuc kë looi rɔt ka diir, yïn alëu ba Lifeline cɔɔl në 13 11 14 ka Beyond Blue në 1800 512 348. Na kɔɔr yïn raan ë thok waric, tueŋ cɔɔl 131 450.

Na ye yïn rɔt yök keyï rɛ̈ɛ̈r ë rɔt, yïn alëu ba laany ye dac kuany de tuaanny ë coronavirus (COVID-19) cɔɔl në 1800 675 398 ku tuany diäk (3). Yïn abï dɔ̈ɔ̈r ba jam kekë raan ë kuɔɔny abɛc tënë Australian Red Cross yen bï yïn dɔ̈ɔ̈r kekë konykony ë kuɔɔny thiɔ̈k ke yïn ë baai cieŋ.

Ka yenë ke röt kuɔny

Alim ba ka yenë ke röt kuɔny tɔ̈ piny kë luɔ̈ɔ̈I ku rɔm kekë kɔc kuk ë baai në imeil, media yenë rɔ̈m thïn ke juäc ka kuɛr kɔ̈k yenë kɛ̈k ë baai nyuɔɔth thïn.

Thëm ku wɛ̈k ë röt

Rëër ke cïn kërɛɛc yök

Yök ë kuɔɔny

Alɛ̈th ë kum nyin

Reviewed 06 April 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?