vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Luup ë nhom de pialgup ke luup ë gël cäth (Health advice and restrictions) - thuɔŋjäŋ (Dinka)

Wël ë lëk, kääŋ ku wëët alɔŋ ye tuɔ̈l ë tuanycoronavirus (COVID-19).

Na neŋ kë dir yïn keyï yup telepun hotline 1800 675 398 (ee luui ë thää 24 yic).
Na yïn kɔɔr/awïc raan ë thök waaric,yen e cɔl TIS National ë 131 450, tedä ka cɔl laany ye dac/lac kuany de coronavirus ë 1800 675 398 ku lɔc/tuany 0 yic.
Alim ba Triple Zero (000) de karillic ë röt tɛ̈ɛ̈m kepɛ̈c ya muɔ̈k.

Kedäŋ bï yïn dhiɛl muknhom

Yen anɔŋ kä thiek yiic kek lëu buk ke looi ago ku kɔc kuɛk macthok ku kɔc cieŋ baai bï ciɛ̈n kërɛɛc yök kek tënë tuaamy de juänŋaknhom (COVID-19):

 • Muk alanh kum ë wum ku thok tënë ayï thää ku ruɔ̈k alanh kum ë wum ku thök tëwën cë yïn la aɣer ë pandu yic, alëu na cë lööŋ cin puöl.
 • Caw cinku në nyindhiɛ.  Luɔ̈ɔ̈i ë athabun (adaracuɔl) ku pïu ka luɔ̈ɔ̈i kë yenë ke cin weec. Kän ee ɣook kony ë gël tënë tuaany de juänŋaknhom (COVID-19), kek lëu rëër në kaye dac gɔɔt kɔ̈ɔ̈th në nïn juɛ̈c.
 • Rɛ̈ɛ̈rë në akem ke mïtïïr ke 1.5 mec yic tënë kɔc kɔ̈k.
 • Na ye të bec yïn, cɔk rɔt athem ku rɛ̈ɛ̈r ë baai. Dac/lac thëm tueŋ, na cɔk cït kuk ë tuaany kur, ee kony në cuɔ̈k tekpiny ë tuaany de juänŋaknhom (COVID-19).
 • Athëm de tuaany ë juänŋaknhom (COVID-19) acïn wëu yeke thiëëc tënë raan abɛ̈n. Kän anɔŋic kɔc cïn kaat ë Medicare, cïtmɛn de amïkeeny bɔ̈ në bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k yiic, abaköök/apaköök ë luɔi ku kɔc kɔɔr/awïc rëër cï kek cuɔp roor ë bɛ̈ɛ̈i ken yiic.
 • Cɔk rɔt atom COVID-19 na yïn acï nyiɛndu bɛ̈n ba jal looi keya.
 • Na yïn alɔɔ luɔi/tacjier yic tedä ke tënë luɔi, yïn adhil ba rɔt gätpiny në luui de app ë Service Victoria – të cɔk thää dun ë keny ya kë cekic.

Abɛ̈r ke gël ë cäth ke Victoria emɛn

Victorian Chief Health Officer alëu bï gël ë cäth geric na cï kɛ̈ŋ ke yiic geer.

Gɔl 11:59 th Akölrou ë nïïn 27 Bildït 2021

 • Yen acïn gël në kä yenë ke lɔ aɣeer baai.
 • Yen acïn gël akeer bï yïn ya cath
 • Yïn alëu cath Victoria yic ebën, keya anɔŋ käk gëël kɔ̈ɔ̈k alɔŋ cäth ba la alpine resorts.
 • Yïn alëu etök ba keny tënë regional Victorian Alpine Resorts na yïn acï naŋ luɔi athëm ë tuany COVID-19 looi thää 72 kaam tueŋ ɣëët yï alpine resort,ku yïn anɔŋ lɔn cë yï athëm yök ke cïn wuɔɔk/luaaŋ tënë ɣëët. Miith tɔ̈u runken piny 12 edït acï wïc bë kek them. Yïn adhil ba kedäŋ yen nyuɔth ë wuɔɔk/luaaŋ keyic lueth cïtmɛn yen lööŋ ë bɛ̈ɛ̈n thïn ski fields, tënë cïmɛn wët cë tuɔc tëdun athem gam.
 • Alɛ̈th ë kum ë wum ku thok adhil bï kek ya muk ë thää thok abɛ̈n, yilë na ye pan ë ŋɛk cieŋ, ka na ye pɛ̈l ye löŋ puɔ̈l.
 • Yïn adhil ruk alanh kum ë wum/thok thïn baai ku aɣeer, alëu na lööŋ acë puöl. Yïn acië wïc ba ruk alanh kum ë wum/thok thïn pandu tedä ke pan ë raandun mɛɛt wek pïïr.
 • Akutnhiim akëc puöl bë kek aloi. Kën wëtde yic lɔn yïn akëc puöl ba naŋ määthku tedä kɔc macthok bïk pandu neem ku yïn akëc puöl ba panden la neem.
 • Yïn alëu ba määthku  ku kɔc macthok tïŋ aɣeer thïn ɣän jääŋ rɔ̈ɔ̈m thïnic akut ë kɔc ka 10 (miithii kor apɛi lupiny pɛ̈ɛ̈I ka12 yic aliu) Ɣän ë juääc ee të yenë kɔc ë juääc rɔ̈m thïn cïtmɛn de këërnhom ka wɛ̈rthök. Yen acïnic ɣötkɔ̈u baai pandu.
 • Na yïn alɔɔ luɔi/tacjier yic tedä ke tënë luɔi, yïn adhil ba rɔt gätpiny në luui de app ë Service Victoria – të cɔk thää dun ë keny ya kë cekic. Kän anɔŋic ɣän cït thuukdït, tëde dëk ë cäi/ bun ku mɛ̈ktääp ë luɔi.

Luɔi ku piöc

 • Thukuul ku tënë muɔ̈kmïïth acë liep.
 • Jaama ku thukuul ë piöc tɔ̈ tueŋ acï liep.
 • Na yïn alëu balui tedä kuën baai, yïn adhil latueŋ baloi keya.
 • Na yïn acië lëu balui baai, yïn alëu ba la tënë luɔi.
 • Ɣän luɔi cïtmɛn maktäb ebën alëu bë ke juak tënë 25% edit tedä kɔc ka 10, tëwën lääu yic. Ajuëk kën alëu bë bɛɛr-tueŋ tëna 25% tedä kɔc ka 10 (tëwën lääu) acië lëu bïk lui baai.

Kä ye ɣɔɔc ku ka ye luɔɔi

 • Adukan acï liep, kek kutnhom koric ë raan 1 ye kaam arakic 4sqm. Ke yïn looi ɣɔ̈c ëkɛ̈ kɔɔr/awïc ba akɛ̈r/cin ë kɔc kɔɔr/awïc bïk ya lɔ adukänic ya theek. Kaam kor kën abï raan ebën kony thïn adukänic bë kaam 1.5 mitïïr në kɛmken.
 • Käk dhëëŋ ku loiloi muɔ̈k ŋɛk acë liep, kek kutnhom akor ë raan 1 kaam arakic 4sqm. Alanh kum ë wum ku thok alëu bë nyai tëwën wïc ba yïlac thööl, cïtmɛn nyin tedä ke tem nhiim yual. Aguiɛr luɔidu abï wïc ruk alanh kum ë wum ku thok, alëu beya kë cë lööŋ puöl.

Pol ë tuuc ë gup

 • ɣän abɛ̈n ye ke polpol ë tuuc gup ke kɔc cieŋ baai aye kek puɔ̈l akënthïïn ku akënbaai.
 • Akuën ë kɔc cë mɛ̈ɛ̈t ( kɔc thuëc, kɔc dupiöc, kɔc luɔi kura, bäny ku kɔc muɔ̈k/amïdhiëth) awïc piöc tedä thööl acë puöl bëla, luɔi tënë kutnhom cëloi ke koric.
 • Ɣän thuëc alɔŋthïn, naŋ yic gyms, acë liep ke tënë kutnhom koric.
 • Piööc thuëc akutnhom, kadhie thïn baai ku aɣeer, aye puöl ke kaam ë kɔc ka 10.
 • Puul kuaŋ ebën acë liep, ke kaamdït ë kɔc ka 100 tetök thïn ku aɣeer tënë kɔc ka 300 tetök.

Nhialic cï gam ku duɔ̈r

 • Luɔi alaɣöt/thiëk alëu bë naŋ kam ë kɔc ka 50 cë bɛ̈ɛ̈n. Akɛ̈r ye kɔɔr kän bï ya lɔ thïn anɔŋic kɔc ke thiɛɛk röt ku ciɛ̈t kerou. Raan looi ajuiɛɛr ë thiëëk, raan thuur ku kɔc kek luui në ajuiɛɛr yic acie yeke ya mat në akɛ̈r ye kɔɔr känic.
 • Thiɛ̈k ë raan cï thou alëu bï yic naŋ agut cï kɔc ke 300. Kɔc kek kɔɔr bïk ajuiɛɛr ë thiɛ̈k ë raan looi acie yeke mat në akɛ̈r ye kɔɔr bï ya lɔ thïn känic.
 • Amaatnhiim ye thɛɛk yath/nhialic alëu bëloi tënë kɔc ka 100 alɔŋthïn baai ku aɣeer tëne kɔc ka 300. Kutnhom koric ë raan 1 kaam arakic 4 sqm keya aye thiëc.

Gɔ̈ŋ ë kamaan

 • Restaurants, pubs, bars ku cafes alëu bik liep ke nyuc tënë akuën ë kɔc ka 100. Kutnhom kɔric eya thiëc. Ɣän luɔi ebën abï naŋ COVID Check-In Marshal bë daai kɔc cë bɛ̈ɛ̈n thïn ye Service Victoria app.
 • Ɣän kor tënë arakic 100 sqm alëu yic naŋ kɔc ka 25.
 • Ɣän miëth acë liep tënë nyuc. Kutnhom akoric acë looi ke akuën ë 100 tënë ɣän tök.

Gɛ̈ɛ̈t ë nyin

 • Ɣän gɛ̈tnyin cïtmɛn cinemas, casinos, pokies, arcades, karaoke ku nightclubs acë liep kek kutnhom koric, akuën kubaai ku tɔ̈thïn COVID Check-in Marshal .
 • Ɣän baai, naŋic ɣöt athör ebën ku bëëi akeunhom, acë liep tënë kɔc ka 100 alɔthin baai ku aɣer ke kɔc ka 300 aɣer tënë lääu yic. Kutnhom kɔric eya thiëc. Akuën akutnhom ë kɔc ka 10.
 • Ɣän luɔi ebën abï naŋ COVID Check-In Marshal bë daai kɔc cë bɛ̈ɛ̈n thïn ye Service Victoria app.

Alɛ̈th ë kum ë wum ku thok

 • Raan nɔŋ run ka 12 ku lanhial adhil ruk alanh kum ë wum ku thok thïn baai ku aɣer alëu na yïn acë lööŋ puöl. Yïn acië wïc ba alanh kum ë wum ku thok ya ruɔ̈k baai.
 • Alɛ̈th ë kum ë wum ku thok adhil bï kek ya muk ë thää thok abɛ̈n, yilë na ye pan ë ŋɛk cieŋ, ka na ye pɛ̈l ye löŋ puɔ̈l.
 • Kä nyooth wɛ̈t ye löŋ gam duɔ̈ŋ ba ye cieŋ alanh ë kum thok ku wum anɔŋic:
  • na yïn anɔŋ bëc/arɛm ë guɔ̈p tɔ̈ thïn cïtmɛn de bëc/arɛm ë dɛ̈l tök arët tɔ̈ ë yïn nyin tedä dɛ̈k ë wëëi yic
  • Na yïn acï wëëi muɔ̈n arët të luui yïn ë pol ë tuuc ë gup

Athëm ku lël rɔt

Na nɔŋ yïn guɔ̈p kuat ë cït ë tuaany de coronavirus (COVID-19), yïn adhil ba rɔt  cɔk athem ku rɛ̈ɛ̈r ë baai agut bï yïn kë yök në thëmdu yic kaŋ nyic. Dun ë lɔ ë luɔi yic ka adukään yiic.

Kïït ŋïc ë COVID-19 anɔŋic:

 • Atuɔ̈c, wiir tedä tuc
 • Ɣɔɔl tedä tök ë röl
 • Wëi ë yic riɛl apɛi
 • Jol ë wum
 • Määr ë ŋör tedä thiëëp

Athëm de tuaany ë coronavirus (COVID-19) acïn wëu yeke thiëëc tënë raan abɛ̈n. Kän anɔŋic kɔc cïn kääd ë Medicare, cïtmɛn de kɔc këny në bɛ̈ɛ̈i kɔ̈k yiic, abaköök/apaköök ë luɔi ku kɔc cï kɔɔr tëde rëër cï kat ë bɛ̈ɛ̈i ken yiic.

Na yïn cï yök ke bec/tuany në athëm de tuaany ë coronavirus (COVID-19), yïn adhil ba rëër keyï week rɔt baai pandu

Na yïn acë thiäk ke raandɛ̈t naŋ COVID-19 yïn adhil rot tɔ̈ɔ̈u baai (rëër baai) tënë niin ka 14 ku agut tënë bï yïn lëk lɔn bï yïn jäl tënë rëër yï thïn ye alathkër lui tënë Akutnhom ë Pialwëi.

Na yïn aciëŋ ke, tedä ca naŋ kaam rëër kek, raandɛ̈t wënë cë rɔ̈ɔ̈m ke raan bɛc/tuany, ke yïn abï thiëc eya ba rëër baai.

Ɣän kɔc lac rɔɔm

Yïn këwïc baloi

Na yïn anɔŋ keny tënë ayï ɣän ë wuɔɔk/luaaŋ kaam cë luel:

Tuany etän ba tïŋ ɣään yam në wuɔɔk/luaaŋ

Ɣöt käk acï yök ke nɔŋ gam lɔn cï kek wuɔk kaam ë luaŋ/tuany. Kën acië luel lɔn ka nɔŋ luaŋ/wuɔk latueŋ thïn ɣöt/Ɣän kä yic. Yïn alëu ba Ɣän ke ya neem abɛ̈ɛ̈ric të cïtmɛn aganun gël ebɛ̈n.

Kaam rɔ̈ɔ̈m ye akölnïn nyuɔth tedä thää cï raandɛ̈t wënë nɔŋ wuɔɔk/luaaŋ ë tuany COVID-19 tënë neem. Nɛ̈ɛ̈m kën aye rot looi kaam thää cï raan wënë naŋ wuɔɔk/luaaŋ bɛ̈ɛ̈n. Kën anɔŋ yic thää 48 tueŋ tënë keek tuöl kïït ŋiëc tuany.

Ɣän aye keŋic kaam gɔ̈ɔ̈r cök. Gɔ̈ɔ̈r cök acë rot looi wënë cï raandɛ̈d yök ke naŋ tuany ë COVID-19.

Ɣän gɔ̈ɔ̈r aye rëër gɛ̈tpiny yic tënë nïïn 14 cök kaam cï raandɛ̈d cë wuɔɔk/luaaŋ bɛ̈ɛ̈n neem. Nïïn 14 aye kaam bääric ë thää (kaam buŋbuŋ) lɔn raandɛ̈t wënë cë tënë kën neem ku acë rɔ̈ɔ̈m kek raandɛ̈d wënë naŋ tuany ë COVID-19 alëu bë nɛŋ kɔ̈ɔ̈m-virus tueŋ keek bïk kïït ŋïc tuany nyuɔth.

Ɣän wuɔɔk/luaaŋ abï rëër wɛrɛk yic tënë nïïn 14 gɔl piɛc rɔ̈ɔ̈mke wuɔk thiök wään.

Yök Ɣän ye kɔc lac wuɔ̈k nyuɔth

Tuany etän ba tïŋ ɣän yam në wuɔɔk/luaaŋ tedä ketïŋ thura-map ë ɣän jääŋ wuɔɔk/luaaŋ thïn Victoria.

Tënë kɔc cë naŋ cääth thïn Australia, alimk ba wël ë Ɣän wuɔɔk/luaaŋ gätpiny tënë ayï wäläya piny;

Na yïn atɔ̈thïn Victoria ku ca naŋ lɔn cï yï la keny Ɣän ka në kaam thää cë luel, keyï buɔth wël ë wëët ku yuɔ̈p ɣok kënic 1300 651 160.

Ɣän kä aa ye gäk ke beerpiny cïtmɛn wël yam acë ke lɔ̈ɔ̈m keya kë limku ba ke yatïŋ aluöt.

Ba Ɣän ë athëm bɛn tïŋ, keyï neem tëwën bï yï athëm yök thïn.

Tiers 1, 2, ku 3 ateet kedäŋ

Tier 1 Ɣän luaŋ/wuɔk

Raan ebɛ̈n wënë cë naŋ nëëmnyon Tier 1 abaŋ wuɔɔk/luaaŋ kaam cë gɔ̈tpiny ka dhil rɔt-lel tënë cïgääu, yök athëm ë COVID-19, ku tɔ̈urɔt tënë nïïn ka 14 gɔl akölnïïn ë jɔk wuɔɔk/luaaŋ. Yïn alëu eya ba yup tënë akutnhom ë Pialwëi atɔ̈ 1300 651 160.

Tier 2 Ɣän wuɔɔk/luaaŋ

Raan ebɛ̈n cë naŋ nëëm Tier 2 ɣään wuɔk/luaŋ kaam thää cë gätpiny alëu bë laac yök athëm ë COVID-19 ku lel-rɔt agut bï keek yök ke këc wuɔk/luaŋ. Yïn alëu eya ba yup tënë akutnhom ë Pialwëi atɔ̈ 1300 651 160.

Lɔɔr tueŋ në daai tënë kïït ŋïc tuany, yök athëm peei na kïït ŋic tuany acï tuöl.

Tier 3 Ɣän wuɔɔk/luaaŋ nyuɔth

Raan ebɛ̈n yen naŋ neem Tier 3 Ɣän wuɔɔk/luaaŋ nyuɔth kaam gɛ̈tpiny adhil daai tënë kïït ŋic tuany. Na kïït ŋiëc tuany, nyinic yök athëm ë tuany COVID-19 ku lel-rot agut bï yïn lɔ̈ɔ̈m kïïn-ŋic yiec lueth.

Yeŋa lëu Ɣɛn ba cɔɔl na Ɣɛn awïc/gɔ̈ɔ̈r kuɔny?

Na yïn awïc kuɔny ke yuɔ̈p kɔc Akutnhom Kɔc Victoria ë Pialwëi COVID-19 Hotline atɔ̈ 1800 675 398.

Na yïn awïc/agɔ̈ɔ̈r raan wɛ̈ɛ̈r thok telepunic, ke limku ba yup TIS National atɔ̈ 131 450.

Kuɔɔny atɔ̈

Na diɛɛr yïn në biäk de cuɔ̈k döm ë wëu ë luɔi ke yïn tït në kakuk bï kek yök athëmic, yïn alëu ba naŋ yic yök yïn wëu ke $450 ë kuɔɔny athëm de tuaany ë coronavirus (COVID-19). Kän abï yïn kuɔny në rëër baai.

Na cï yïn yök ke bec në athëmic ka ye raan cï yic thiɔ̈k kekë raan yen cï nyic ke bec, yïn alëu ba naŋ yic döm yïn në wëu ke $1,500 payment. Tënë gɔ̈ɔ̈r yï wël ë lɛ̈k juëc keyï cɔl laany ye dac/lac kuany ee tuaany ë Coronavirus në 1800 675 398 Na yïn kɔɔr/awïc raan ë thok waaric,ke yï tuany geu/namba yic (0).

Na yïn tedä ke raan nyic/ŋic yïn wënë ee rɔt yök ke kuc kë looi rɔt ka diɛr, yïn alëu ba Lifeline cɔɔl/yuɔ̈p në 13 11 14 tedä ke Beyond Blue në 1800 512 348. Na yïn kɔɔr/awïc raan ë thok waric, tueŋ ke yï cɔɔl 131 450.

Na ye yïn rɔt yök keyï rɛ̈ɛ̈r ë rɔt, yïn alëu ba laany ye dac kuany de tuaanny ë coronavirus (COVID-19) cɔɔl në 1800 675 398 ku tuany diäk (3). Na yïn kɔɔr/awïc raan ë thok waaric,ke yï tuany geu/namba yic (0). Yïn abï dɔ̈ɔ̈r/tuɔ̈m thok ba jam kekë raan ë kuɔɔny abɛc tënë Australian Red Cross yen bï yïn dɔ̈ɔ̈r kekë konykony ë kuɔɔny thiɔ̈k ke yïn ë baai cieŋ.

Ka yenë ke röt kuɔny

Alim ba ka yenë ke röt kuɔny tɔ̈ piny kë luɔ̈ɔ̈I ku rɔm kekë kɔc kuk ë baai në imeil, media yenë rɔ̈m thïn ke juäc ka kuɛr kɔ̈k yenë kɛ̈k ë baai nyuɔɔth thïn.

Thëm ku wɛ̈k ë röt

Rëër ke cïn kërɛɛc yök

Yök ë kuɔɔny

Alɛ̈th ë kum nyin

Reviewed 29 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?