vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Ɣööt (Housing) - Thuɔŋjäŋ (Dinka)

Kuɔɔny ku lëk alɔŋ ɣööt tɛ̈n kɔɔc cë ɣööt jïïr yiic ku kɔɔc leŋ ɣööt cë jïïr yiic.

A lëu ba lëk kɔ̈k yök tɛ̈n ke cë gɔ̈t thoŋ Nyïŋlïth Ɣööt.

Na wïc bë yï lɛ̈k thuɔŋ du, ka yï yup Athook (TIS) nämba kën 131 450 ku luel wɛ̈t bë yï wiëc raan bï waar thok, ku lɛ̈k keek bïk yï tuööm thok kek kɔɔc muk telepun kɔ̈mkorona (COVID-19) kën 1800 338 663.

Reviewed 06 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?