vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Gɛ̈t ë rötpiny në luui de QR code - thuɔŋjäŋ (Dinka)

Lëk ëtë yenë röt gätpiny ë lɔ thïn tëde tacjir cï yïn kɛ̈ny në luui de QR code ku app ë konykony ë Victoria

Të yenë röt gätpiny ë lɔ thïn

1. liep app dun ë döm ë thura, ku muk puun du në QR codekɔ̈u.

2. gɔt kë döör kekë amok röt nhial.

3. tääu ë kakuk yenë keyï yök ku gɔt “gät ë rɔtpiny ë lɔ thïn ëtɛ̈n”

Tääu ë app de Service Victoria nhial.

Yeŋu ye ɣɛn ye kɔɔr ba rɔt ya gätpiny ë lɔ thïn?

Të bïn rɔt gätpiny ë lɔ thïn, yïn ee kɛ̈k ë gɛ̈tpiny cak në thää ku köl cï yïn ë tënë kɛ̈ny

Kän ee luɛɛl lɔn na nɔŋ tuaany ë COVID-19 kuany baai yic, kɔc ë rɔ̈m kuany cök   alëu bïk lëk kuk ë jam  dac yök ku cɔl kë yïn, na cï yïn tëde ɣän ë juääc cï naŋ awuɔɔk ë bëc . kän abï kony ë gël nyinthïn ë tek rɔt piny ë tuaany de COVID-19.

Ye tëno bï ɣɛn ya kɔɔr ba rɔt gätpiny ë lɔ thïn?

ɣän ku ɣööt yenë ke lɔ thïn both adhil bïk amïkeeny ya kɔɔr bïk röt ya  gätpiny të cïn wëu yeke thiëëc Victorian Government QR Service ka Victorian Government Application Programming Interface (API) cï dɔ̈ɔ̈r kekë kɛ̈k ë tëde ajuiɛɛr ë tɔ̈ɔ̈u de ka cï gätpiny.

 • ɣän ë cääm (nɔŋiic tëde ciɛ̈m  ku dëk, cït mɛn de cääi/ buɔ̈n, mataam (tëde ciɛ̈m), tëde dëk ku ciɛ̈m, dëk ë mäu, ɣän ë diɛ̈r, ɣän ë diɛ̈r wäkɔ̈u, kët ë diɛt ku dëk ku ɣän ë nïn ë kamaan yïlë tëde konykony ë mïïth yeke nyaai)
 • pol ë tuuc ë gup ɣöt ku polpol ë kɔc cieŋ baai (nɔŋiic ɣän ë jim cïn kɔc luɔ̈ɔ̈I thïn ku kë kënë kɔc luɔ̈ɔ̈I, ɣän yenë ke pol thïn, tëde pol  ɣöt yenë kat adit kɔ̈u ku yenë yɔɔt nhial thïn)  
 • Ɣän ë pol ë tuuc ku ɣän pol de kɔc cieŋ baai  akënbaai ( aɣeer)
 • Puɔ̈t yenë ke kuaŋ thïn, ɣän ë laak ë pïu tuc, ɣööt tuc yiic ku pïu yaak ( nɔŋiic ɣän akënthïn (ɣöt) ku akënbaai (aɣeer) nɔŋiic pïu ku bɛ̈k cie pïu në ɣän nɔŋ kë looi thïn)
 • Luɔi ë nhïm, konykony ë luui piath ku muɔ̈ɔ̈k ë ŋɛk
 • Tëde nïn ë kamaan (amïkeeny tɔ̈ të rɔm, ɣän ë kɔc cieŋ baai matnhïm)
 • Ajuiɛɛr ë kɛ̈ looi kek ku duɔ̈ɔ̈I ë nhialic (nɔŋiic ɣän ë duɔ̈)
 • Thiëëk ( gɛm ë nya) : muɔ̈ɔ̈k ë kɛ̈k gɛ̈t rötpiny aye kɔɔr ke cït të yen looi ajuiɛɛr ë thiëëk thïn
 • Thɛ̈k ë kɔc cï thou: muɔ̈ɔ̈k ë kɛ̈k gɛ̈t rötpiny ke cït të juiɛɛr ë thɛ̈k ë raan cï thou thïn.
 • ɣän ye kɔc cieŋ baai kɛ̈ŋ looi thïn ku ɣööt nɔŋiic ɣön athör ku ɣön ëkɛ̈ ye mïth ke pol (acie nɔŋiic ɣän ë pol aɣeer në ka yenë ke kat adit kɔ̈u , ɣän ë pol akuɔɔr, ku ɣän kɔ̈k yenë pol thïn ë kɔc cieŋ baai aɣeer)
 • ɣööt yenë kɛ̈k ë tëët looi thïn
 • Tiɛ̈ɛ̈ŋ ë ɣööt cieŋ ku ɣɛɛc roor
 • ɣän ajuiɛɛr ë gɛ̈ɛ̈t ë nyin yenë nyuc (ɣöt ku aɣeer)
 • ɣän cienë kɔc ye nyuɔ̈ɔ̈c aɣeer ( cïtmɛn nyooth ëkɛ̈ cï thur )
 • ɣän cienë kɔc ye nyuɔ̈ɔ̈c de gɛ̈ɛ̈t ë nyin (cïtmɛn de tëde mɛ̈c ë liɛ̈ɛ̈I, tëde nyooth ë ka pïr)
 • Arcades, ɣööt yenë kɛt thïn, amädaa ke pol ë mïth
 • ɣän ke nyooth ë kɛ̈ŋ yenë ke rɛ̈th
 • Paak yenë ke puɔ̈th mit thïn
 • Polpol (ɣän ë wëu, makana ë polpol, ɣän ë gëër de pol ë wëu)
 • gɛ̈ɛ̈t ë nyin ë Kɔcdit (ɣän yenë lɔ tɛ̈c thïn në ɣɔ̈c, tɛ̈c në ɣän cï kek yïk, gɛ̈ɛ̈t ë nyin de nyooth ëkɛ̈ thiääk ke tɛ̈c)
 • Akuut luui në ɣän yeke neem, kua acïn akɛ̈r cïnë tɛɛm thïn:
  • ɣän ye ke neem ke tïït ke nyïn, ɣän ë nyooth ëkɛ thɛɛr cï thur, ɣän akölköl
  • Polpol yenë ke lɔc në ɣän ë yam pɛ̈ɛ̈r piny apuɔ̈r aliir, alɛŋlɛŋ  yith ë kur nhïïm, gɛ̈r ë rɛ̈I wɛ̈ric, gɛ̈r ë wuëër)
  • Nɛ̈m de ka wɛ̈ric (wëër ë gɛ̈r ë rɛ̈th weɛ̈ric, rony, mɛ̈n ë rec, kat ë pïu nhïïm
 • Rɛ̈th ë tacjir yenë kɔc cath jɔt

ɣän yenë kɛ̈ŋ looi thïn käk adhil bïk kuer peei dɔ̈ yenë kɛ̈ŋ gätpiny tënë kɔc kek cïn ka kakɛn ë thur acie lëu bïk kood e QR lëu ë nyiɛ̈ɛ̈r. kän alëu bï yic naŋ luui de konykony kek tɔ̈ tënë kɔc bïk (ka cït ipad), ka gɛm ë galam ku awɛ̈rek bï kɔc röt gätpiny na ye të cie tɔ̈ɔ̈u kënë ajuiɛɛr yenë ka cï gätpiny tɔ̈ɔ̈u thïn acie tɔ̈.

Jɔɔk Aköl ë Dhiëc 26 Kol, yen acï looi bï ya këye löŋ riɛm thïn tënë kɔc luui ke raan kɔɔr kuɔɔny  ɣän yenë ke kɛ̈ŋ looi thïn bïk Victorian Government QR Code Service cïn wëu ye cuatpiny ya luɔ̈ɔ̈I ka  API compatible digital record keeping service.  kän ee aker ë ɣän yenë kɛ̈ŋ looi thïn alëu bï yök në coronavirus.vic.gov.au.

Na ye konykony de QR code acie töŋ de konykony tuɔ̈ɔ̈m kekë API. në wɛ̈t e kɛ̈k ë luup në të yenë ke gɛriic thïn, alim ba tënë coronavirus.vic.gov.au/register-to-use-vic-gov-qr-code-service.

ɣän kɔ̈k yenë kɛ̈ŋ looi akën kek keer anɔŋiic thuukdït yenë kɛ̈ŋ guɔɔl roor thïn, thuuk, ɣän ë tacjir kor ku amädaa ë ɣɔ̈c , në luui de Victorian Government QR Code Service or an API compatible digital record keeping service  cïn wëu yeke cuatpiny aye luɛɛl arët bï ya luɔ̈ɔ̈i.

Yök kajuɛ̈c në biäk ëtë ye muɔ̈k ka cï gätpiny në Record keeping for Contact Tracing – lëk kek tacjir

Të yenë lëkciɛ̈ luɔ̈ɔ̈I thïn?

Kakuk ë gɛ̈t ë rɔt piny aye luɔ̈ɔ̈I abɛc ka aye rɔm në wɛ̈k ë kuënycök na ye të nɔŋ tuaany de COVID-19 ye mɛɛk ka cï deet të nɔŋ kënë cï looi thïn yen ca kɛ̈ny.

Lëk kuk ë ŋɛk alëu bï kek luɔ̈ɔ̈I ë kɔc akuma ë luɔi de pialgup bïk kony në mɛ̈c de tekpiny ë tuaany de COVID-19.

Na të cïn yen tek ë rɔt piny ë tuaany të looi ajuiɛɛr ë cï yïn lɔ thïn, kakuk cïn ke rɔt gätpiny abï kek nyaai në thök ë nïn ke 28 yiic. Na cï kakuuk yïn ke jam acï gäm tënë Victorian Chief Health Officer (Bɛ̈ny muk pialgup de kɔc ë Victoria) të bïn kony ë muɔ̈ɔ̈k de tekpiny ë tuaany, kek alëu bïk ke muk ë nïn wɛ̈r nïn ke 28 yiic na ye të kɔɔr lëk kɛ̈kë në wɛ̈t kuënycök de rɔ̈m. lëk kuk yenë keyï yök acie bï ku luɔ̈ɔ̈I kake ye ka cɛɛth kë kɛŋ ka kuat ë wɛ̈t peei dɔ̈.

Kuen kajɛ̈c në biäk  ëtë yenë kakuk nyic kek ë rɔt gɛ̈l thïn të gɛ̈t yïn rɔt piny ë laany yic.

Dɛ̈k ë ɣɛn kɔɔr tääu nhial ë dɔ̈ peei ba rɔt gätpiny ë lɔ thïn?

Kɔc juɛ̈c acie kɔɔr bïk dɔ̈ peei tääu nhial, yïn abï adam thura dun ë puun luɔ̈ɔ̈i.

Na yïn acie lëu ba puun du nyic kɛ̈ŋ luɔ̈ɔ̈I , të looi këdɔ̈ŋ thïn adhil kuer peei dɔ̈ gam  yenë röt gätpiny cïtmɛn de ipad bïn kakuk yenë keyï yök tääu thïn ka luui de galam ku awɛ̈rek na ye të cie tɔ̈u të yenë kɛ̈ŋ cï gɔ̈t acie tɔ̈

Ye QR code ŋu?

QR code ee kë ye adam thuraa ë puun du yic alëu bï nyic.

Në wɛ̈t känic, yen abï gɛ̈t piny cɔ̈kpiny ë rɔt tënë ɣän nɔŋ kë looi thïn cï yïn kɛ̈ny.

Puun diɛ̈ acie rɔt ye nyäär/giɛɛt. Bï ɣɛn gätpiny kadï?

Na puun du acie gɛ̈t ë röt ye jɔɔk emïtöŋë, tääu ë app nhial ku gät ë rɔt piny në Service Victoria  yic.  

Na ye të lëu yïn ba rɔt gätpiny në QR code në wɛ̈t cuɔ̈k luɔi ka rɛ̈ɛ̈c ë network ka matääriya , të looi këdɔ̈ŋ thïn adhil kuer peei dɔ̈ gam  yenë röt gätpiny cïtmɛn de ipad bïn kakuk yenë keyï yök tääu thïn ka luui de galam ku awɛ̈rek na ye të cie tɔ̈u të yenë kɛ̈ŋ cï gɔ̈t acie tɔ̈

Yeŋa lëu bï ɣɛn cɔɔl na ye të kɔɔr ɣɛn kuɔɔny?  

Na yïn akɔɔr kuɔɔny cɔl Victorian Department of Health COVID-19 Hotline ë 1800 675 398. Na kɔɔr yïn raanë thok war ë puunic, alim ba TIS National cɔɔl ë 131 450.

Reviewed 01 June 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?