vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Liu Käräk (Safety) - Thuɔŋjäŋ (Dinka)

Lëk tɛ̈n yïïn wek kɔɔc macthok bäk rëër ke we cïn käräk kaam kɔ̈mkorona (COVID-19) yic.

A lëu ba lëk kɔ̈k yök tɛ̈n ke cë gɔ̈t thoŋ Nyïŋlïth alɔŋ Kɔ̈mkorona (COVID-19) Baai Victoria.

Na wïc bë yï lɛ̈k thuɔŋ du, ka yï yup Athook (TIS) nämba kën 131 450 ku luel wɛ̈t bë yï wiëc raan bï waar thok, ku lɛ̈k keek bïk yï tuööm thok kek kɔɔc muk telepun kɔ̈mkorona (COVID-19) kën 1800 338 663.

Kat tɔŋ baai (Escaping family violence)

Yïn lëu ba kɛt wei paanduɔ̈n rin tɔŋ baai rin ba la wïc kuɔɔny kuat thää ca tak, cɔkalɔn yen thää cï kɔc pɛ̈n cäth rin kɔ̈mkorona. A cïn raan bï yïïn kuum në wëëu. Na cë yïïn cɔk kääc në bolïth, ke lɛ̈kë keek lɔn yïnnë rɔt yök ke yï cïï guɔ̈p piɔl baai paanduɔ̈n ku kaa bï yïïn gäm kuɔɔny. Yuɔ̈pë guɛu kee diäk (000) tɛ̈däyuɔ̈pë kuɛɛrpial (safe steps) emɛn ye luui në thɛɛ kee 24 ke nïn kee 7 yiic, ago kuɔɔny yök në ɣööt ke tɔ̈c wennë bï ya cɔk ye rëër ke yï piɔl guɔ̈p paanduɔ̈n, në 1800 015 188, gätë keek në imeel safesteps@safesteps.org.au tɛ̈däjaamkë në kɔmbiötar nyic (webchat) në  www.safesteps.org.au/chat

Reviewed 17 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?