vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Cäth ku jötjöt (Travel and transport) - Thuɔŋjäŋ (Dinka)

Det dhɔ̈l cï jötjöt jäŋ waar yic, pɛ̈ncäth tɛ̈n kɔɔc la bɛ̈ɛ̈y kɔ̈k yiic ku bɛ̈ɛ̈yaɣeer.

A lëu ba lëk kɔ̈k yök tɛ̈n ke cë gɔ̈t thoŋ Nyïŋlïth Cäth ku jötjöt.

Na wïc bë yï lɛ̈k thuɔŋ du, ka yï yup Athook (TIS) nämba kën 131 450 ku luel wɛ̈t bë yï wiëc raan bï waar thok, ku lɛ̈k keek bïk yï tuööm thok kek kɔɔc lon Jötjöt Jäŋ Victoria nämba kën 1800 800 007.

Ajuiɛɛr Awrɛ̈ŋ ë Pɛ̈l Cäth de kɔc ë Victoria

jɔɔk ë thää 6 thëëi aköl ë tök , 11 Kön 2021 yïn abï ya kɔɔr ba awɛ̈reŋ ë pɛ̈l cäth bɛ̈n Victoria ya thiëëc në kuat ëtë tɔ̈ yïn thïn Australia. 

Ajuiɛɛr ë pɛ̈l cäth tënë kɔc cath ku kɔc kek ciëŋ Victoria kek lɔ dhuuk baai. 

Victoria acï bɛ̈k Australia kɔ̈k tɛ̈ɛ̈kiic kake ye maŋök, makec ka malual, tɔ̈ɔ̈ cï të looi tuaany de coronavirus rɔt thïn në bääi lɔŋ kënë. 

Të bïn thiëc awɛ̈reŋ ë pɛ̈l cäth, yïn abï abï kɔɔr ba ka yenë jam gam në biäk de të bïï yïn thïn ku leer ë thïn. 

kɔc ë baai kek rɛ̈ɛ̈r në akeunhom acie bï kek kɔɔr bïk naŋ awɛ̈reŋ ë pɛ̈l cäth kua abï ya kɔɔr bïk ɣän ë bɛ̈ɛ̈I cieŋkë akeunhom ya gam. 

Të yenë awɛ̈rak ë thiëc cuat thïn: 

Cuɛt ë awɛ̈reŋ ë thiëc ë pɛ̈l cäth Victoria

ɣän yenë kë awɛ̈rak ë pɛ̈l cäth kɔɔr

ɣän ë malual ee luɛɛl lɔn yen acie lëu ba bɛ̈n Victoria. Yen anɔŋ wël lik kek lëu bï yïn ke tääu thïn cïtmɛn de awɛ̈reŋ ë pɛ̈l cäth ë raan töŋ ë luɔi nyic (Specified Worker) ka raan ë luɔi ye kɛ̈ŋ ɣäth (Freight Workers), ka awɛ̈reŋ ë pɛ̈l de tök ka kuënybec në kajuɛ̈c në wël ke dhiën ë puɔ̈u. na ye të leer yïn në baai lɔŋ ye malual ke cïn awɛ̈reŋ ë pɛ̈l cäth, ka awɛ̈reŋ ë pɛ̈l luɔi ke yïn abï kuum ku dhuk ë nhom ciɛ̈ɛ̈n. 

ɣän ë makec ee luɛɛl lɔn yïn alëu ba cuɛt awɛ̈reŋ ë pɛ̈l cäth ku yiln abï cɔk athem në thää ke 72 kek cïn ke ɣëët Victoria yiic. Yïn adhil ba rëër baai ke athëm ŋoot ku cïn yen thöl, agut bï yïn këdun cï yök athëmic ke cïnuic tuaany. 

ɣän ë maŋök ee luɛɛl lɔn yïn alëu ba cuɛt ë awɛ̈reŋ ë pɛ̈l cäth  ku bär Victoria. Emïtöŋ cïn bɛ̈n Victoria yïn apuɔth ba daai në cït ë taany ku cɔk rɔt athem na ye yïn rɔt yök keyï bec guɔ̈p. 

awɛ̈rak ë pɛ̈l looi thok

yïn alëu ba cuɛt në awɛ̈reŋ ë pɛ̈l looi thok na nɔŋ yïn wɛ̈t ë yic ye gam. Kän alëu bï yic naŋ:

  • thök ë pïïr ka thiɛ̈k ë raan cï thou
  • dhuk baai në wɛ̈t ë bëc ë guɔ̈p, kɛ̈k ë pialgup, muɔ̈ɔ̈k ka wël ë dhiën ë puɔ̈u
  • jöt ë kat në wɛ̈t ëkë cï rɔt tɛ̈ɛ̈m
  • Pialgup ë liɛ̈I baai tɔ̈ në akeunhom ë bak lɔɔŋ tui

Reviewed 15 January 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?