vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

مسکن (Housing) - فارسی - Persian (Farsi)

پشتیبانی و اطلاعات در باره مسکن برای مستاجرین و موجرین.

 شما می توانید اطلاعات بیشتر را به زبان انگلیسی در صفحه مسکن ما پیدا کنید.

در صورت نیاز به کمک بیشتر به زبان خودتان، میتوانید از طریق شماره 131 450 با TIS National تماس گرفته و درخواست یک مترجم شفاهی نمایید، سپس درخواست ارتباط با خط ویژه ویروس کرونا (COVID-19) به شماره 1800 338 663 نمایید.

 

Reviewed 06 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?