Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

مشوره صحی (Health advice) - هزارگی (Hazaragi)

مشوره بلده مدیریت و محافظت د مقابل کووید-19.

اگه به یک ترجمان نیاز دیرید، به خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی به شماره 450 131 زنگ دید.

از خود خو و دیگرو د برابر کووید-19 محافظت کید

کووید-19 هنوزم د بین مردم د گردش استه. ای هنوزم می تینه باضی مردم ره خیلی مریض کنه. بهترین طریقه محافظت از دیگرو امی استه که از خود خو محافظت کنید. اگه د کووید آلوده نباشید د دیگرو هم تیید نه نید.

خود خوره تست کید

اگه دلایل تیلو ره دیرید د خانه بی شید و خود خوره تست انتی جن سریع (RAT) کنید:

  • علائمی مثل آوو بینگگ، گلون دردی، سولفه، تاوو یا لرزه دیرید.
  • قد یک نفری که د کووید-19 آلوده استه د تماس بودید.

اگه نتیجه تست شیم منفی امده، تا یک چند روز دیگه از تست انتی جن سریع استفاده کنید و تاکه علائم شیم گم نشده د خانه بومنید.

اگه امکان دیره که قد کووید-19 خیلی ناجور شونید از داکتر فامیلی خو د باره یک تست PCR پرسان کید. اگه قد تست PCR نتیجه مثبت بیگرید نیاز ندرید که نتیجه خوره گزارش بیدید.

بلده مالومات زیادتر به یک تست کووید-19 بیگریدExternal Link مراجعه کید.

متوجه صحت خو باشید

اگه تست کووید-19 شیم مثبت اماد استراحت کیده و قد یک داکتر فامیلی مشوره کید. اکثر نفرا علائم شی خفیف استه و د خانه خو خوب موشن. شیمو باید:

  • حداقل بلده 5 روز د خانه بومنید. د مکتب یا سر کار نه رید. از شفاخانا، مرکزای مراقبت سالمندا، و خدمات معیوبین دوری کید.
  • اگه د یک وضعیت ایمرجنسی از خانه بور شودنی شودید، یک ماسک بوپشید. بهترین ماسک، ماسکای جراحی یا N95 استه.
  • نفرایی ره که د ای آخیرا ملاقات کیدید یا جایایی ره که رفتید خبر کید که شیموره کووید گرفته.

اگه علایم شیم بدتر شد، باید قد داکتر عمومی (GP) خو مشوره کنید.

همچنان می تنید قد خط ملی کمکی ویروس کروناExternal Link د شماره 080 020 1800 تماس بیگرید.

اگه نمی تنید بلده مراقبت عاجل قد داکتر فامیلی خو توره بوگید، د بخش ایمرجنسی مجازیExternal Link ویکتوریا زنگ دید.

بلده مسائل ایمرجنسی د سه صفر (000) زنگ دید.

شاید بلده تا 10 روز ره بی تنید مریضی ره د دیگرو تید کنید. اگه آوو بینگگ، گلون دردی، سولفه، تاوو، لرزه، عرق، یا کوتایی نفس دیرید باید از خانه بور نشنید. اگه مطمئین نیستید از یک تست انتی جن سریع استفاده کید یا قد یک داکتر فامیلی مشوره کید.

کمک

بلده مالومات زیادتر:

بلده ازیکه قد اگو کس توره بوگید:

د باره دوایی کووید پرسان کید

دوایی کووید زندگی ره نجات میدیه و مردما ره نه میله که از خاطر کووید-19 شدیداً مریض شونن. ای دوایی باید هر قدر زود و د بین 5 روز از مریض شدو استفاده شونه تاکه تاثیر خوب دشته شن.

بلده ازیکه مالوم کنید که مستحق دوایی کووید استید یا نه به ای سوالاExternal Link جواب بیدید. اگه فکر مونید که مستحق استید قد یک داکتر فامیلی توره بوگید. یک داکتر فامیلی یقین خوره ثابت مونه که نفرایی مستحق به زودی تداوی شونن.

بلده مالومات زیادتر به ضد ویروسا و دوایی های دیگهExternal Link مراجعه کید.

یک ماسک بوپشید.

ماسک می تینه از مبتلا شدو و تید کیدون کووید-19 جلوگیری کنه. ماسک باید کیفیت خوب دیشته شه و د بله روی خوب نصب شونه. ماسکای N95 و P2 که (respirators) هم گفته موشن بهترین محافظت ره فراهم مونن.

د جایای زیر باید یک ماسک بوپشید:

  • د ترانسپورت عمومی، داخل یک مکان عمومی، و د جایایی شلوغ د بیرون.
  • اگه کووید-19 دیرید و مجبورید از خانه بورو بورید
  • اگه خود شیم یا قد اگو کسی دیگه استید که د خطر مریض شدون شدید قرار دیرید.

اطفالی که سن شی 2 ساله یا کمتر استن باید ماسک استفاده نکنن بخاطریکه خطر قپه شدو بلده شی استن.

بلده مالومات زیادتر به ماسکای رویExternal Link مراجعه کید.

دوره بعدی واکسین خوره بیگرید

واکسینا بهترین طریقه بلده جلوگیری خود شیم و فامیل از مریضی شدید بخاطر کووید-19 استه. تازه ترین واکسینایی ره که بلده شیم توصیه شده باید دریافت کنید. بلده ازیکه بوفامید چند دوره توصیه شده قد داکتر فامیلی خو مشوره کید.

اگه د گذشته شیموره کووید-19 گرفته بود بازم باید خود خوره واکسین کنید. بلده وقت گرفتون دوره بعدی خو د معاینه خانه داکتر فامیلی یا دواخانه محلی خو از پیداکننده کلینیک واکسینExternal Link استفاده کید.

بلده مالومات زیادتر به واکسین کووید-19External Link مراجعه کید.

اجازه بیدید که هوای تازه داخل بایه.

کووید-19 د هوا تید موشه. امدون هوای تازه د داخل خانه می تینه از تید شدون کووید-19 کمتر کنه. وقتایی که قد دیگرو د داخل خانه جم موشید اگه امکان دشت دروازه و کلکینا ره واز بی لید. اگه امکان نه دشت، می تنید از تصفیه کننده هوای قابل حمل (HEPA filter) استفاده کنید که می تینه زره های آیروسول ره از هوا پاک کنه.

بلده مالومات زیادتر به تجدید هواExternal Link مراجعه کید.

جور شدو از کووید-19

اکثر نفرا که دیگه عفونی هم نباشه از کووید-19 احساس ناجوری مونن. بلده بدن خو مراقبت و وقت لازم ره فراهم کید که خوب جور شونه.

پیش ازیکه دوره بعدی واکسین خوره دریافت کنید، باید بلدی 6 ماه از وقتی که آلوده شده بودید ماتل کنید. ای کار اطمینان میدیه که بهترین محافظت از ویروس ره دریافت کنید.

باد ازیکه از کووید-19 خوب شودید حتی باد از 4 هفته شی امکان دیره که دوباره کووید 19 شیموره بیگره. اگه بلدی 4 هفته یا غدرتر باد ازیکه مبتلا شدین علائم دشتید، باید خود خوره تست کنید.

کووید دوامدار وقتی استه که علائم کووید-19 بلده 3 ماه یا غدرتر دوام کنه. باید پیش داکتر فامیلی خو بورید که می تینه علائم شیم ره مدیریت کنه یا د صورت نیاز به یک متخصص معرفی کنه.

مالومات زیادتر ره از کووید دوامدارExternal Link پیدا کید.

اگه تماس یک نفر آلوده استید

اگه قد یک نفر آلوده د یک خانه زندگی نید یا د تماس نزدیک بودید د خطر آلوده شدو به کووید-19 استید.

باد از تماس قد یک نفر که نتیجه تست شی مثبت امده باید بلده 7 روز علائم خوره نظارت کیده و منظم تست کنید. د ای دوران، توصیه موشه که شیمو:

  • از شفاخانا، مرکزای مراقبت سالمندا، و خدمات معیوبین دوری کید.
  • وقتایی که از خانه بور موشید، به شمول ترانسپورت عمومی و جایایی سرپوشیده مثل کار و مکتب یک ماسک بوپشید.
  • اگه امکان دشته شه، کلکینا ره واز بی لید که هوایی تازه داخل جایایی سرپوشیده شونه.

بلده مالومات زیادتر به چیک لیست بلده تماساExternal Link مراجعه کید.

Reviewed 27 July 2023

Coronavirus Hotline

Call the National Coronavirus Helpline if you have any questions about COVID-19.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?