vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

مشوره صحی و قیودات (Health advice and restrictions) - هزارگی (Hazaragi)

معلومات، گزارشای تازه و نصیحتا د باره شیوع کرونا وایرس (کووید-19)

اگه تشویش دارید، با شماره تلفون 1800 675 398 (24 ساعت) لین تلفون کروناویرس تماس بگیرید.
اگه شمو نیاز د ترجمان دیرین، بلده تیس نیشنل د شماره 131 450 زنگ بزنین، یا بلده خط مخصوص وایرس کرونا د شماره 398 675 1800 زنگ بزنین وشماره 0 ره فشار بیدین.
لطفا بلده سه صفر (000) تانا د وقت عاجل زنگ بزنین.

چیزای که شمو باید د یادشیم باشه

چیزای مهم استه که مو انجام دیده میتنی تا فامیل و کمیونتی خو از وایرس کرونا (COVID-19) محفوظ نگاه کنی:

 • همیشه قد خود خو ماسک دشته شید و د وقتای که از خانه خو بورو استید ماسک بوپشید، مگر اینکه اگو معافیت دیشته شید.
 • دستهای خو دایم بوشین. قنجغه صابو و آو یا از مواد ضد عفونی استفاده کنین. ای موره کمک مونه از وایریس کرونا (کووید-19) محفوظ بومنی، بخاطریکه ای وایرس د روی اوگوچیز بلدی چندین روز زنده مومنه.
 • به فاصله 1.5 متر از دیگرو دور بومنید.
 • اگه شمو مریض استین، معاینه کنین و خانه بیشین. معاینه کیدون چابوک، حتی اگه علایم شیم کم استه، کمک مونه که تید شودون وایرس کرونا (کووید-19) ره کمترکنه.
 • معاینه وایرس کرونا (کووید-19) بلدی تمام مفت استه. ای شامل کسای موشه که کارد مدیکر (Medicare) ره ندره، مثل کسایکه بلدی بازدید از خارج امدن، کارگرای مهاجر استن و کسایکه پناهنده استن.
 • اگه شمو مستحق استین واکسین کوید -19 شونین، خود خوره واکسین کید .
 • اگه شمو داخل یک دوکان موشین یا جای کار، شمو باید با استفاده از اپ خدمات ویکتوریا (Service Victoria app) ثبت نام کنین.

سطح قیودات فعلی د ویکتوریا

اگه وضعیت تغیر کنه، آفسر ارشد صحی ویکتوریا میتنه که قیودات را تغیر بیدیه.

از ساعت 11:50 شاو د روز سه شنبه 27 جولای 2021

 • کدم قیودات نیه بلدی ازیکه از خانه بور شونین
 • کدم محدودیت سرازیکه چیقس دور شمو سفر مونین هم نیه.
 • می تنید که د تمام ویکتوریا سفر کنید، ولی بلده سفر کدو د آلپاین ریزورت بعضی محدودیت ها استه.
 • شیمو فقط د صورتی می تنید که د الپاین ریزوت سفر کنید که کمتر از 72 ساعت پیش از رفتو د اونجی تیست کووید-19 کده باشید، و نتیجه تیست منفی پیش از رسیدو د اونجی گرفته باشید. اطفال زیر 12 سال لازم نیسته که تیست کنن. بلده داخل شدو د میدان اسکی لازم استه که ثبوت نتیجه تیست منفی خوره نشان بیدید، بلده مثال یک مسیج از جایی که از شیمو تیست گرفته.
 • شمو باید همیشه یک ماسک قد شیم باشه، مگر اینکه کدم عذر قانونی دشته باشین.
 • شیمو باید د مکان های بیرونی و سرپوشیده ماسک بوپشید، مگر اینکه اگو معافیت قانونی دشته شید. لازم نیسته که د خانه خود خو یا د خانه شریک زندگی خو ماسک بوپشید.
 • جمشود های شخصی اجازه نیسته. ای به ای معنی استه که اجازه ندرید دوستا و فامیلا د خانه شیم مهمان بایه و شیمو اجازه ندرید که د خانه ازونا بورید.
 • می تنید که تا گروپ های 10 نفری دوستا و فامیلا ره د بورو د یک مکان عمومی بینگرنید (بدون زوستون زیر 12 ماهه) . یک جای مردمی جای استه که تمام مردم د اونجی دسترسی دیشته باشه مثل یک پارک یا لب دریا.  ای شامل حولی پشت سر خانه  شیم نموشه.
 • اگه شمو داخل یک دوکان موشین یا جای کار، شمو باید با استفاده از اپ خدمات ویکتوریا (Service Victoria app) ثبت نام کنین. ای شامل سوپرمارکیت ها، کافی شاپ ها  و دفترای کاری موشه.

کار و درس خواندو

 • مکتبا و مرکز نگهداری اطفال (childcare) واز استه.
 • دانشگا ها و جاهای درس عالی واز استه.
 • اگه میتنید از خانه کار و درس بیخوانید، باید از خانه ادامه بیدید.
 • اگه از خانه کار نمی تنید، می تنید سر کار بورید.
 • محل کارای مثل کارای دفتری می تنه تا 25 درصد ظرفیت خو یا 10 نفر، هر کدام شی که زیادتر بود، اضافه کنه. ای اندازه می تنه زیادتر شونه د صورتی که زیادتر از 25 درصد یا 10 نفر (هر کدام شی که زیادتر باشه) نمی تنن از خانه کار کنن.

سودا و خدمات

 • دکانا قد محدودیت تراکم یکنفر د هر چار متر مربع وازاسته. وقتی که سودا میخرین شمو باید احترام د محدودیت تعداد نفر ره مراعات کنین. ای محدودیت ها هر نفرد دکان ره کمک مونه که 1.5 متر از دیگرو فاصله بیگره.
 • خدمات زیبایی و مراقبت های شخصی قد محدودیت تراکم یک نفر ده هر چار متر مربع واز استه. د وقت گرفتن خدمات مثل آرایش کدون روی یا کم کدون ریش، می تنین که ماسک خوره پس کنید. کسی که ای خدمات ره بلده شیم مهیا مونه باید ماسک بوپشه، مگر اینکه معافیت قانونی دشته شه.

ورزش

 • تمام ورزشای کمیونتی د داخل و بورو اجازه استه.
 • حد اقل تعداد شرکت کننده ها (بازیگرا، مربی ها، ریفری ها، مسئولین و سرپرستا/آتیگو و آبیگو) که بلده آموزش و مسابقه لازم استه نظر به محدودیت تراکم اجازه شرکت دیرن.
 • مراکز سرگرمی فزیکی سرپوشیده به شمول، جیم ها با محدودیت تراکم واز استه.
 • کلاسای ورزش گروهی، هم د بورو و هم د داخل، قد محدودیت 10 نفری اجازه دیرین.
 • حوض های آوبازی سرپوشیده قد محدودیت 100 نفری و سر واز قد محدودیت 300 نفری واز استه.

مذهب و مراسم

 • عروسی ها می تنه حد اکثر قد 50 اشتراک کننده برگزار شونه. ای محدودیت شامل بیری و داماد و دو شاهد هم موشه. کسی که عقد ره میخانه، عکاس و کسایکه اونجی کار مونن شامل ازی محدودیت نموشن.
 • د فاتحه تا 50 نفر ره میتنه باشه. کسایکه فاتحه ره پیش موبره شامل ازی محدودیت نفر نموشه.
 • مراسمات مذهبی می تنه در فضای داخلی تا 100 نفر و د فضای بیرونی تا 300 نفر برگزار شونه. محدودیت تعداد نفر به حساب یک نفر د هر چار متر مربع برقرار استه.

خدمات مهمان نوازی

 • رستوران ها، شرابخانه ها، بار و کافی شاپ ها می تنه تا حد اکثر 100 نفر بلده خدمات شیشتو واز شونه. محدودیت تراکم هم تطبیق موشه. تمام مراکز یک نفرناظر ثبت-نام کووید خاد دشت که توغ کنه تمام نفرای که اشتراک مونن با استفاده از برنامه خدمات ویکتوریا ثبت نام کنن.
 • مکان های که ریزه تر از 100 متر مربع استن می تنن تا 25 نفر دشته شن.
 • فود کورتا می تنن بلده خدمات شیشتو واز باشه. محدودیت تراکم تا حد اکثر 100 نفر اشتراک کننده د هر مکان تطبیق موشه.

سرگرمی

 • مراکز تفریحی مثل سینما ها، قمار خانه ها، پوکیز، آرکیدها، کاریوکی و کلب های شوانه قد محدودیت تراکم، محدودیت حد اکثر اشتراک کننده ها و محدودیت های گروهی و یک نفر ناظر ثبت نام کووید واز استن.
 • مراکز اجتماعی، به شمول کتابخانه ها و سالون های محلی د فضای داخلی تا 100 نفر و د فضای بیرونی تا 300 نفر ره واز استه. محدودیت تراکم هم تطبیق موشه. حد اکثر تعداد نفر د گروپ 10 نفر استه.
 • تمام مراکز یک نفرناظر ثبت-نام کووید خاد دشت که توغ کنه تمام نفرای که اشتراک مونن با استفاده از برنامه خدمات ویکتوریا ثبت نام کنن.

ماسک روی

 • هر کسی که سن شی 12 یا بالاتر استه باید د مراکز داخلی و بیرونی ماسک بوپشه مگر اینکه اگو معافیت قانونی دشته شه. د خانه لازم نیسته که ماسک بوپشین.
 • شمو باید همیشه یک ماسک قد شیم باشه، مگر اینکه کدم عذر قانونی دشته باشین.
 • مثالای عذر قانونی که نیاز نیه ماسک بوپیشن شامل موشه د:
  • اگه شمو کدم مشکل صحی مثل مشکل جدی جلدی د روی خو یا مشکل تنفسی دیرین
  • اگه وقتی که ورزش مونین، نفس شیم تنگ موشه.

معاینه کیدو و خودخو قرنطین کدو

اگه شمو اگو علایم کروناوایروس- کووید-19 درین، باید حتمن بورین خود خو  معاینه کنید و تا زمانیکه نتیجه معاینه شیم نمده د خانه بیشید. د کار و دوکانا نرین

علائم کووید-19 شامل ازینا موشه:

 • تاو، لرزه و یا عرق
 • سولفه و گلون دردی
 • نفس تنگی
 • آو بینگگ
 • از دست دیدون مزه دان و بوی

معاینه وایرس کرونا (کووید-19) بلدی تمام مفت استه. حتا بلدی کسایکه میدیکیر (Medicare) کارد ندره، مثلن برای سیاهتگر های خارجی، کارگرای مهاجر ویا کسایکه درخواست پناهندگی ددن.

اگه نتیجه معاینه کروناوایروس (کووید-19) شیم مثبت میه، شمو باید خودخو د خانه قرنطین کنین.

اگه شیمو یک تماس نزدیک قد اگو کس که کووید 19 دیره استید، شمو باید بلده 14 روز تا وقتیکه یک افسر اداره صحت اجازه بورو بور شودو ره ندیده، خود خو قرنطینه کنید (د خانه بومنید)

اگه شمو قد اگو کس زندگی مونید، یا قد شی بودید، یا کسیکه د تماس نزدیک بودید، از شمو خواسته موشه که خانه بشید.

مناطق پرخطر عمومی

شیمو باید چیز کار کنید

اگه شیمو د وقتای مشخص شده د یکی ازی مکان های پرخطر بوده اید:

 • نصیحت های مخصوص ره که بلده ازی مکان های پرخطر لیست شده مراعات کنید
 • اداره صحت ره د 160 651 1300 زنگ دید
 • د کجا تست شونی ره توغ کید

بلده توغ کدون تازه ترین مکان های پرخطر اینجی ره کلیک کید

نفرای آلوده تایید شده، د وقتایی که عفونی بوده ازی مکان ها دیدن کدن. ای به ای معنی نیسته که ای مکان ها خطردوام دار دیرن. شیمو می تنید که د مطابق محدودیت های فعلی بطور بی خطر ازی مکان ها دیدن کنید.

دوره خطر مربوط امزو تاریخ و وقت موشه که اگو نفری آلوده به کووید-19 د ازو جای رفته. ای نفر د او وقت اونجی رفته که عفونی بوده. ای به شمول 48 ساعت قبل ازیکه علائم د جان شی پیدا شونه، موشه.

ای جایا د وقتای که تماسا ره پیگیری مونه شناسایی موشه. پیگری تماس بعد ازیکه یک نفرتست شی مثبت بایه شروع موشه.

مکان ها بلده 14 روز بعد ازیکه آخرین بار یک نفر آلوده به کووید-19 د ای مدت اونجی بوره د لیست مومنه. 14 روز درازترین مدت زمان (دوران معلوم شدن علایم مریضی) استه که یک نفر که د او مکان رفته باشه و قد نفری که آلوده د کووید-19 بوده تماس پیدا کده باشه و اوره وایرس گرفته شه پیش ازیکه علائم د جان شی معلوم شونه.

مکان های پر خطر از آخرین دفه که آلوده شده باشه بلده 14 روز د لیست باقی مومنه.

مناطق پرخطر عمومی ره پیدا کید

بلده توغ کدون تازه ترین مکان های پرخطر اینجی ره کلیک کید و یا نقشه مکان های پرخطر عمومی د ویکتوریا ره توغ کید.

بلده کسایی که د دیگه ایالتای آسترالیا سفر کیدن، لطف کده لیست پخش شده مکان های پرخطر هر ایالت ره د تیلو توغ کید؛

اگه شیمو د ویکتوریا استید و د امو وقتای ذکر شده د اگو دنه ازی جایای بودید، نصیحتای لیست شده ره مراعات کیده قد ازمو د شماره 160 651 1300 تماس بیگرید.

هر وقت که معلومات نو بلده ازمو رسید، ای مکان ها در شی تغیرات مه یه، پس لطف کیده ای ره به صورت دوامدار چیک کید.

بلده ازیکه موقعیت های مراکز تست ره توغ کنید، د کجا تست کنی ره توغ کید.

توضیحات ردیف1، 2 و 3

مکان های پرخطر ردیف 1

هر کس که د مکان های پرخطر ردیف 1 د امو وقتایی که لیست شده رفته باشه، باید بلافاصله خود خو قرنطین کنه،تست کووید-19 کنه، و از تاریخ که د او جای رفته بلده 14 روز خود خو قرنطین کنه. شیمو باید د اداره صحت د شماره 160 651 1300 هم تماس بیگرید.

مکان های پرخطر ردیف 2

هر کس که د مکان های پر خطر ردیف 2 د امو وقتایی که لیست شده رفته باشه، باید بلافاصله تست کووید19 کنه و تا وقتیکه نتیجه منفی دریافت نکده از دیگرو جدا باشه. شیمو باید د اداره صحت د شماره 160 651 1300 هم تماس بیگرید.

متوجه علائم مریضی به صورت دوامداد باشید، اگه علائم د جان شیم پیدا شد دوباره خود خوره تست کید.

مکان های پرخطر ردیف 3

هر کس که د مکان های پر خطر ردیف 3 د امو وقتایی که لیست شده رفته باشه، باید متوجه پیدا شدون علائم مریضی باشه. اگه علائم مریضی پیدا شد، بلافاصله تست کووید-19 کید و تا وقتیکه نتیجه منفی دریافت نکدید از دیگرو خود خو جدا کید.

اگه کمک د کاریم شونه د کجا تماس بیگروم؟

اگه کمک د کار شیم شد، خط کمکی کووید-19 اداره صحت ویکتوریا ره د شماره 398 675 1800 زنگ دید.

اگه یک ترجمان تیلفونی د کار شیم شد، لطف کده قد تیس نشنل د شماره 450 131 تماس بیگرید.

کمک مالی موجود استه

اگه شمو تشویش درین که تا نتیجه معاینه شیم بایه بیکار موشین، شمو ممکنه مستحق 450 دالر که مخصوص کمک قرنطین (کووید-19)موشه باشید. ای بلدی  کمک کدو قد از شیمو استه که د خانه باشین.

اگه شمو کرونا دشته باشید ویا قد اگو مریض کرونایی د تماس بوده شید، برای شیم 1500 دالر داده موشه. بلده  معلومات اضافی خط کمکی کورناویرس ره د شماره 1800 675 398 زنگ دید. اگه ترجمان کار دشته باشید، دکمه 0 ره بزنین.

اگر شمو و یا اگو کسی ره که شمو میشناسید مضطرب یا نگران استه، شمو میتنید د خط Lifeline د شماره 13 11 14 زنگ بزنید یا د Beyond Blue د شماره 1800 512 348 زنگ بزنید. اگه د ترجمان لازم داشتید، د شماره 131 450 زنگ بزنید.

اگه شمو احساس تنهایی مونین، د شماره مخصوص (Coronavirus Hotline) 1800 675 398 زنگ بزنین و بعد دکمه 3 ره بزنین. اگه ترجمان کار دشته باشید، دکمه 0 ره بزنین. اگو نفر داوطلب از مرکز صلیب سرخ استرالیاAustralian Red Cross شمو ره زنگ میزنه و د خدمات محلی شیم وصل مونه.

منابع

لطفن معلومات پایین را با مردم خو از طریق ایمیل، رسانه عمومی و دیگه شبکه های اجتماعی شریک کنید.

معاینه کیدو و دور مندو از دیگرو

محفوظ مندو

کمک گرفتو

روی پوش کیدو

Reviewed 29 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?