vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

مشوره صحی و قیودات (Health advice and restrictions) - هزارگی (Hazaragi)

مشوره صحی و تغیرات د قیودات , شامل معلومات د باره ازیکه چی رقم محفوظ بومنی , معاینه شدو ,و کمک موجود بلدی شمو.

اگر تشویش دارید، با شماره تلفون 398 675 1800 (24 ساعت) لین تلفون coronavirus تماس بگیرید.
اگر به ترجمان شفاهی ضرورت دارید ، با شماره 450 131 با TIS National تماس بگیرید.
لطفاً (000)سه صفر را فقط برای موارد اضطراری نگه دارید.

چیزای که باید د یادشیم باشه

بسیار چیزای مهم استه که مو میتینی انجام بدی که فامیل و مردم خود را از وایرس کرونا (Covid-19) نجات بیدی:

 • دستای خوداییم بو شید. آو و صابو استفاده کید یا مواد ضد عفونی قد شیم باشه. ای چیزا مو ره ازوایرس کرونا (COVID-19) محفوظ نگا مونه، د غیر ازو ای وایروس ب چندین روز د بله کدام چیز میته زنده بومنه.
 • 1.5 متر از دیگرو داییم فاصیله بیگرید.
 • داییم ماسک روی قد خو بگرید .
 • شمو باید ماسک روی بوپشید و قتی د داخل فروشگاهها, دکانای کلان استید (متوجه إعلانات باشید )، وقتیکه د ترانسپورت عمومی و داخل تکسی یا موتر شریکی استید (مگر ایکه اگو دلیل قانونی دیرید که نپشید).
 • بلدی از شمو ماکم توصیه موشه وقتیکه فاصله 1.5 متر از دیگرو گرفته نمتنید ماسک روی بوپشید.ای کار خطر پخش وایروس کرونا (COVID-19) ره کمتر مونه.
 • فامیلا و رفیقای خود بورو بنیگرنید، نسبت د خانه. احتمال مبتلا به وایرس کرونا (COVID-19) و بورو کمتر استه.
 • اگر ناجور استین، خود خو معاینه کنید و خانه بیشین. خود خو زود ماینه کنین حتی اگرعلایم کمتر دیرین، ای کمک مونه پخش وایرس کرونا (COVID – 19) کندترکنه.
 • معاینه بلدی وایرس کرونا (COVID-19) بلدی تمام مفت استه. ای شامل کسایکه کارد مدیکر ندره موشه، مثل کسایکه از خارج کشور برای دید باز دید امده، کارگرای مهاجر و پناهنده ها هم موشه.


سطح قیودات فعلی در ویکتوریا

Victorian Chief Health Officer میتنه که قیودات را تغیر بیدیه اگر وضعیت تغیر کنه.

قیودات فعلی

ازامی وقت:

 • تا 100 نفر ره میتینه د بورو از خانه ملاقات کنه. ای باید د بورو د یک جاهی عمومی باشه، مثل پارک و یا کنار ساحل - د خانه شیم نباشه.
 • شمو د یک روز میتنید تا 30 نفر ره د خانه خومهمان دیشته شید.
 • شمو میتنید یک جای بلدی چگر بیگرید قنجغه فامیل خو و تا 30 نفر اگر شمو رخصتی د ویکتوریا مورید.
 • سلمانی، آرایشگرو کسیکه خدمات شخصی میدیه میتینه که د خانه شیم بایه.
 • ریستورانت ها، پپ، کلب های شبانه و کافی خانه واز استه. اونا باید قانون فاصله دو متری را مراعات کنه بلدی ازیکه تعداد مشتری را د داخل کم کنه. تا 25 نفر مشتری بدون در نظر داشت فاصله 2 متری اجازه استه.
 • قمار خانه ها قنجغه محدودیت د سر تعداد مشتری واز استه.
 • پخش میوزیک زنده اجازه دیره در صورتیکه باید د بورو برگذار شونه.
 • جای غذا خوری وازاسته.
 • ورزش های تماسی د بورو و داخل اجاز دیره.
 • جیم وکلاسای ورزش داخلی تا 50 را محدود استه. . کلاسا د بورو دا 100 نفر را اجازه دیره. جیم و جاهای ورزش داخلی باید قانون فاصیله چار مترمربع را مراعات کنه.
 • حوض او بازی واز استه. حوض اوبازی داخلی باید قانون فاصله چار متر مربع را مراعات کنه و حوض اوبازی د بورو باید قانون دو متر مربع را مراعات کنه تا بیتنه تعداد مشتری را محدودکنه. و
 • سینما واز استه قنجغه محدودیت د سرتعداد مشتری .
 • محفل عروس برگذارشده میتنه. اندازه جای را استفاده مونه که حساب کنه چند نفر میتنه شرکت کنه. صالون عروسی باید قانون دو متر مربع را پیگیری کنه. اگر شمو عروسی د خانه خو میگرین، تا 30 را میتنه شرکت کنه.
 • مراسیم فاتیحه برگذارشده میتنه. اندازه جای را استفاده مونه که حساب کنه چند نفر میتنه شرکت کنه. صالون عروسی باید قانون دو متر مربع را پیگیری کنه. اگر شمو عروسی د خانه خو میگرین، تا 30 را میتنه شرکت کنه.
 • جمع شدونی بخاطر کارای مذهبی میتنه برگذارشونه. قانون دو متر مربع را استفاده کنه تا حسبا کنه که چند نفر میتنه شرکت کنه. کدام محدودیت د اندازه گروپ نیه، محفل های داخلی و بیرونی میتنه که د وقت برگذار شونه.
 • صالون های اجتماعی، مثل کتابخانه و جاهایی جمع شد، واز استه. اونا باید قانون دومتر مربع را استفاده کنه تا تعداد مردوم را محدود کنه .

ماسک روی

شمو دایم ماسک روی قد شیم باشه وقتی که از خانه بور موشید و دجای که نیاز باشه بوپیشد، مگر ایکه اگو دلیل قانونی دیرید که نپشید. مثال دلیل قانونی که ماسک بپشی شامل موشه:

 • اگر شمو کدام مشکلی صحی دیرین مثلا مشکل جدی جلدی د روی خو یا مشکل تنفسی دیرن
 • شمو نفس شیم تنگ موشه وقتی که ورزش مونین.

شمو باید ماسک روی بوپشید و قتی د داخل فروشگاهها, دکانای کلان استید (متوجه إعلانات باشید )، وقتیکه د ترانسپورت عمومی و داخل تکسی یا موتر شریکی استید، مگر ایکه اگو دلیل قانونی دیرید که نپشید. بلدی از شمو ماکم توصیه موشه وقتیکه فاصله 1.5 متر از دیگرو گرفته نمتنید ماسک روی بوپشید.ای کار خطر پخش وایروس کرونا (COVID-19) ره کمتر مونه.

معاینه کیدو و خودخو قرنطین کدو

اگه شمو اگو علایم کروناوایروسCOVID-19 درین، باید حتمن بورین خود خو معاینه کنید و خانه بشین تا زمانیکه نتیجه معاینه شیم نمده د دکان و یا سر کار نرید.

علایم کرونا وایروس اینا استه:

 • تاو، لرزه و یا عرق
 • سولفه و گلون دردی
 • نفس تنگی
 • آو بینگگ
 • از دست دیدون مزه دان و بوی

معاینۀ وایروس کرونا (COVID-19) بلدی تمام مفت استه. حتا بلدی کسایکه میدیکیر( Medicare ) کارد ندره، مثلن برای سیاهگر های خارجی، کارگرای مهاجر ویا کسایکه درخواست پناهندگی ددن.

اگه نتیجه معاینه کروناوایروس COVID-19 شیم مثبت میه، شمو باید خودخو د خانه قرنطین کنین. برای معلومات اضافی د انترنت بینگرنین که هروقت نتیجه معاینه کرونا وایروس COVID-19 مثبت باشه، باید چه کارا ره انجام بدید.

اگه قد اگو کس که کرونا وایروس COVID-19 دشته د تماس بودید، باید خودخو برای 14 روز قرنطین کنین. برای معلومات اضافی د انترنت بینگرنین که اگه قد اگو کس که کرونا وایروس COVID-19 دشته باشه به تماس بودید، باید چه کارا ره انجام.

اگه شمو قد اگو کس زندگی مونید، یا قد شی بودید، یا کسیکه د تماس نزدیک بودید، از شمو خواسته موشه که خانه بشید.

کمک مالی

اگه شمو تشویش درین که تا نتیجه معاینه شیم بایه بیکار موشین، شمو ممکن مستحق 450 دالر که مخصوص کمک قرنطینCOVID-19 ) ( موشه باشید.

اگه شمو کرونا دشته باشید ویا قد اگو مریض کرونایی د تماس بوده شید، برای شیم 1500 دالر داده موشه. برای معلومات اضافی به شماره 1800 675 398 زنگ بزنین و اگه ترجمان کار دشته باشید، دکمه 0 ره بزنین.

اگر شمو و یا اگو کسی ره که شمو میشناسید مضطرب یا نگران استه، شمو میتنید د خط Lifeline د شماره 14 11 13 زنگ بزنید یا د Beyond Blue د شماره 384 512 1800 زنگ بزنید. اگر د ترجمان لازم داشتید، د شماره 450 131 زنگ بزنید.

اگه شمو احساس تنهایی مونین، د شماره مخصوص (Coronavirus Hotline) 1800 675 398 زنگ بزنین و بعد دکمه 3 ره بزنین. شمو ره اگو نفر داوطلب از مرکز صلیب سرخ استرالیاAustralian Red Cross کمک مونه و شمو ره د خدمات محلی شیم وصل مونه.

منابع

لطفن معلومات پایین را با مردم خو از طریق ایمیل، رسانه عمومی و دیگه شبکه های اجتماعی شریک کنید.

معاینه کیدو و دور مندو از دیگرو

محفوظ مندو

کمک گرفتو

روی پوش کیدو

Reviewed 27 February 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?