vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

سفر و حمل ونقل (Travel and transport) - هزاره گی (Hazaragi)

ده باره ترانسپورت عمومی، قرنتین و ممنوعیت سفر کدو ده دیگه ایالت ها معلومات بیگرید.

شیمو معلومات غدرتر د زبان انگلیسی د Travel and transport page پیدا کده میتنید.

اگر شیمو کمک زیاد تر ده زبان خود خو لازم درید, شیمو تیس نیشنل ره ده شماره 131 450 زنگ زیده درخواست یک ترجمان کنید, بعد ازو بوگید که شمو ره ده شماره تیلفون 1800 800 007 مرکز ارتباطات ترانسپورت عمومی ویکتوریا وصل کنه.

یکجای مو متینی که تایستون خو COVIDSafe بیلیم و ویکتوریا را واز نگاکنیم.

مردم ویکتوریا دوست دیره که د بورو د بین طبعیت باشه، از لب بحر، دریا، پارک و از جنگلات لذت بوبره. اگرتمام مو د ای تایستو COVIDSafe باشی، مو میتنی که ویکتوریا را واز بیلی که تمام که لذت بوبرن.

پیش ازیکه شمو سفر کنین، قانون و مقررات محل را توخ کنین (check local rules and conditions) که شمو آماده باشین وقتی که شمو اونجی رسیدین و تمام معلومات فعلی ره د باره اندازه گیری صحی دیشته باشین د   www.coronavirus.vic.gov.au

اگر شمو ناجوراستین، خود خو معاینه کنین و د خانه بیشین یا اگر شمو از خانه بور شدین، از جای خو بور نیشین تا وقتیکه نتیجه خو نگرفتین.

بلدی ازیکه قنجغه پیگیری کمک کنین، یک نوت قنجغه نفرای که سفر مونین د جاهای که شمو رفتین و نفرای که شمو ملاقات کیدین بلدی خو نگا کنین. 
شاید ای تایستو همه چیز کم وقت بیگره. وقتی که د صف ایسته موشین یا از یک جای شلوغ تیر موشین، ماسک خو بوپیشن اگر شمو فاصله گرفته نمیتنین، حوصله دیشته شین و بلدی دیگرو جای بیدین که اونا بلدی از شمو جای بیدیه.

مد نظر بیگرین که د جاهای مشهور دیدنی د وقتهای مختلف دیدن کنید یا پیش ازیکه بورین توخ کنین تفریح کشتی اجازه استه.

شاید محدودیت د سر تعداد نفر که دیک وقت میتنه دیک جای بوره باشه. ای شامل موشه د جاهای شیشتنی، هوتل، رستوران، کافه و جاهای توریستی (جای که وازباشه). کوشش کنید زنگ بزنید د جای که امکان شی باشه تا که از صف استاد شدو و برگشتو جلوگیری کنین.

اماده باشین که محدودیت شاید تغیر کنه د زمان که شمو دور استین. قانون محدودیت ویکتوریا را د انیجنی توخ کنین یا زنگ بزنید د خط مخصوص وایرس کرونا (COVID-19)  د شماره  1800675398

از همه مهمتر، طبعیت را احترام کنید. دمسیرتعین شده باشین. اشغال خو قنجغه خو بوبرین. تابلو و رهنماییی که از طرف کسیکه نجات میدیه از غرق شدو و رهنمایی پارک دیده موشه ره پیگیری کنین.

اگر نیاز د ترجمان دیرین، زنک بزنید بلدی TIS National د شماره  131450.

بلدی معلومات غدرتر د زیبونون دیگه سر بزنید د ویبسایت https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-coronav….

خیمه زیدو و کاروانها

اگر شمو تصمیم دیرین که خیمه بزنید یا د کاروان بورید بلدی تعطیلات مطمین باشین که سفر خو پیش ازیکه بورین تصمیم شی بیگرین تا بوفامین و مراعات کنین تمام قانون را وقتیکه اونجی رسیدین. 

بعضی از جاهای خیممه زیدو را نیازاسته که پیشاپیش بیگرین. باید که جای خو پیش ازیکه سفرکنین بیگرین.

1.5 متیر فاصله بیگرین و د یاد شیم باشه که مایع ضد غفونی دستی قنجغه خو دیشته باشین.

تعداد بازدید کننده محدود استه. معلومات بلدی پیگیری و ردیابی بخش از ریزرف استه.

اگر جای خیمه زیدو و کاروان خط کشی نشده، فاصله یک موتر (فاصله موتر سیدان) دورباشین یا به اندازه تارخیمیه بین از شمو و جای دیگه. 
جای کباب، اوجاغ بورو ره و جای آتش بلدی خیمه زیدو را پیش و باد از استفاده پاک کنین.

بلدی آتش داغ کیدو و خیمه زیدو د پارک ها و جنگلاها قانون استه. آیا شمو خبر دیرین که هیچوقت آتش را داغ نیلین اگر نفر نیه و ای مسولیت از شمو استه که آتش خوب صیه گول شده باشه قنجغه او نه خاک؟  د باره آتش داغ کیدو د وقتی خیمه زیدو بخوانید پیش ازیکه سفر کنید. 
آشغال خو قنجغه خو بوبرید وصیه دور بندخنید. آتش سوزی یک خطر صحی استه و مو میخوایی که تمام COVIDSafe  باشه. 

قدم زیدو، کوه گشتو، موترهای که 4 تایره، کوه یا سایکل دوانی دونباله دار

دوقت قدم زدو 1.5 متر دور باشین و مایع ضد عفونی دستی د یاد شیم باشه. اگر شمو جور نیستین معاینه کنین و خانه بیشین. 

پیش ازیکه د بورو د ای تایستو بورین، قیودات ره د VicEmergency app توخ کنین د جای دلخواه خو اگر شمو نیاز باشه که د اوگو جای دیگه بورین. 

جاهای پیاده گشتی حتمن مصروف استه. پس، د طرف چپ باشین بلدی ازیکه فاصله فزیکی خو حفظ کنین و توخ کنین که راه پیاده گردی یک طرفه استه بلدی ازیکه محفوظ از دیگروتیر شونین. 

سفر خو پلان کنین، و راه خو توخ کنین پیش ازیکه بورین. 

دمسیرتعین شده باشین. از راه یک طرفه شودو وقتی که میخوایین از یک گروپ کته تیر شونین شاید نا امن باشه و شاید جای محفوظ شده نگهداری شده یا جای که اهمیت خاص فرهنگی دیره ره خراب کنه. 

د یاد شیم باشه که شموخود شیم مسول امنیت خودخو و کسایکه ازو سرپرستی مونین د اوتو جایا استین

پارک و باغچه

ای تایستو COVIDSafe باشین د پارک و باغچه های قشنگ ازموهمیشه فاصله خو مراعات کنین، مایع ضدعفونی دستی بیرین و یک ماسک روی همیشه قنجغه شیم باشه اگر شمو د داخل بورین یا از ترانسپورت عمومی استفاده کنین. د یاشیم باشه، اگر شمو فاصله محفوظ خو گرفته نمیتنین، شمو باید یک ماسک بوپشین حتا که دبورو استین. 

فاصله 1.5 متر را مراعات کنین قنجغه نفرای که از خانه از شمو نیه – یک قالین پیکنیک اندازه خوب استه که شمو ازدیگرو د بورو به غیر از نفرای خانه خو دور باشین. 

ازیاد شیم نره که مایع ضد غفونی دستی بیگرید، اگر شمو ناجور استین، معاینه کنین و خانه بیشین. 

خیلی از مردم ویکتوریا د بورو لذت موبرن، پس از اول پلان کنین، دیگرو را مدنظربیگرین و یک جای محفوظ دیگه د پلان خو دیشته باشین اگر جای اولی انتخاب شده از شمو مصروف استه. 

ولطفا د راه باشین، اشغال خو قنجغه خو بوبرین، احترام جاهای محفوظ شده را دیشته باشین و قانون ره بوفامین پیش ازیکه بورین.

لب بحر

ای تایستو مهم استه که پلان اضافه دیشته شین پیش ازیکه از خانه بورموشین، چون د جاهای مردمی که شامل لب بحر و جای او تعداد محدود بازدید کنننده اجازه دیره که هرکس 1.5 متر فاصله گرفته بیتنه. از یاد شیم نره، اگر شمو ناجور استین، معاینه شونین و خانه بیشین. 

یک ماسک روی پیش شیم باشه اگر نیاز باشه که داخل بورین، ترانسپورت عمومی استفاده کنین یا د یک جای شلوغ باشه که شمو فاصله 1.5 متر ره مراعات نمیتنین. 

پلان کنین که شمو کجامورین و مطمین باشین که واز استه. بسته شدو لب بحر ره د VicEmergency app  توخ کنین. 

از Beachsafe app استفاده کنین. ای اپ د باره لب بحر که اونجی محافظت موشه، او وهوای منطقه، و جاهای اختیاری اگر انتخاب اول شیم شلوغ باشه معلومات دیره. 

د بین بیرق سرخ و زرد او بازی کنین تا جایکه که امکان دیره، ای به ای معنی که لب بحر محافظت موشه همرای کسایکه از غرق شدو نجات میدیه و اونا خط زده جای محفوظ ره که د بین خط سرخ و زرد او بازی کنین. 

ظرفیت از خود خو بوفامین و یک پلان عاجل ره جور کنین، که شامل شونه چطور کمک بیگرین اگر نیاز دیشته باشین. 

طرف درازی جانپاک لب بحر را استفاده کین بلدی اندازه 1.5 متر د لب بحر ازدیگرو دورباشین. 

تابلو حفاظتی لب بحر ره بخوانین وقتی که رسیدن، وضعیت را توخ کنین پیش ازیکه داخل او شونین. اگر مطمین نیستین از  کسایکه از غرق شدو نجات میدیه پورسان کنین. 

از زوستو از نزدیک سرپرستی کنین وقتی که د نزدیک او استین و همیشه قنجغه یک دوست او بازی کنین. 

معلومات امنیت لب بحر(Beach safety information) همچنان د دیگه زیبو به غیر از انگلسی د دسترس استه. 

کشتی رانی، ماهی گیری و محفوظ بودو د او

اگر د بورود بحر، دیک جای آزاد، د دریا، کنداوی، آبشار ومرداب و بند او استین – فاصله 1.5 متر را از دیگرو و مایع ضد غفونی دستی د یاد شیم باشه. از یاد شیم نره، اگر ناجور استین، معاینه کنین و د خانه بیشین. 

د یاد شیم باشه که شمو نظافت ره و فاصله محفوظ فزیکی ره مراعات کنین وقتی که موتر خو تیل مونین، طعمه مایی میگرین، و د بیله بندرگاه استین یا د جای که کشتی داخل او موشه. 

وقتیکه مایی میگرین از بندرگاه، 1.5 متر از دیگه نفر که مایی میگره دور باشین، و ازیاد شیم نره که سامان خومثل تار و قلاب مایی را شریک نکین. 

مطمیین باشین که کشتی شیم خوب کار میدیه و او وضعیت پله را توغ کنین پیش ازیکه بور شونین. 

یک لیست از پله ها جورکین، اگر جای دلبخواه از شمو شلوغ باشه. د بین موتر خو باشین تا وقتی که شمو آماده نشودین که کشتی خورا د او داخل کنین. 

پیش ازیکه شمو داخل او شونین، اپ Boating Vic app ره نصب کنین بلدی iOS یا اپ کشتی وانی ویکتوریا بلدی تیلفون اندورایت (Boating Vic app for Android) که یک سفر محفوظ و خوش را پلان کنین. 

آماده باشین که زنده بومنین: پنچ راه بلدی ازیکه د بین کشتی، کیاک یا کنوی محفوظ بومنین را توغ کنین، 

اپ VicEmergency app  را توخ کنین بلدی اخطار و خطرپیش ازیکه داخل او شونین. 

وقتی که رسیدن، تابلو حفاظتی را توخ کین. وضعیت را توخ کنین پیش ازیکه داخل او موشین، از مردم محل و کسایکه از پارک حفاظت مونه پورسان کنین اگر مطمین نبودین.

طرح اجازه نامه سفر ویکتوریا (Victorian Travel Permit Scheme)

ازروز دوشنبه ساعت 6 بیگاه، تاریخ 11 ماه جنوری 2021 شمو نیاز دیرین که بلدی اجازه نامه درخواست بیدین از هرجای استرالیا که باشین بلدی ازیکه داخل ویکتوریا شونین.

سیستم اجازه نامه بلدی کسای استه که سفر مونن و باشینده ویکتوریا که دویکتوریا زنده گی مونن پس میین.

ویکتوریا دیگه بخشهای استرالیا را تقسیم بنده مونه د سوز، مالته یی یا سرخ بستگی د وضعیت وایرس کرونا د او منطقه استرالیا دیره.

بلدی ازیکه درخواست اجازه نامه بیدین، شمو باید معلومات د باره ازیکه از کجا امدن و کجا مورین بیدین.

کسایکه دمرزها زنده گی مونه نیاز د اجازه نامه ندیره ولی باید ثبوت ادرس خانه که داونجی زنده گی مونه باید د سر مرز نیشو بیدیه.

چطور درخواست بیدین:

از طریق خدمات ویکتوریا ( Service Victoria) درخواست بیدین.

بخشهای اجازه نامه (Permit zones)

بخش سرخ به معنی که شمو نمیتنین که د ویکتوریا سفرکنین. د بعضی از حالت مثل که شمواجازه نامه Specified Worker یا Freight Workers دیشته باشین ، یا که یک دلیل استثنایی دیرین و اجازه نامه معافیت دیرین بخاطرکدام دلیل دلسوزی و سرپرستی از مریض میتنین که داخل ویکتوریا شونین. اگر شمو از بخش سرخ بدون معافیت، کدام دلیل استثنایی، یا اجازه نامه کاری داخل شونین شموره جریمه کیده پس رایی مونه.

بخش مالته یی به معنی که شمو باید بلدی اجازه نامه درخواستی بیدین ووقتی که داخل ویکتوریا شدین د بین 72 ساعت که داخل ویکتوریا شودین باید معاینه شونین. شمو باید پیش از و بعد از معاینه کیدون خو خانه بیشین تاوقتی که نتیجه منفی بلدی معاینه خو نگرفتین.

بخش سوز به معنی که شمو بلدی اجازه نامه درخواستی میدین و داخل ویکتوریا موشین. وقتی که داخل ویکتوریا شودین باید متوجه علایم خو باشین اگر مریض استین خود خو معاینه کنین.

حالت استثنایی 

شمو بلدی اجازه نامه استثنایی درخواست دیده میتنین اگر شمو کدم دلیل صیه دیرین. ای شامیل اینزی دلیلا موشه:

  • بلدی اوگو مریضی خطرناک که آخر زنده گی بلدی کس باشه یا فاتحه
  • د خانه پس میین بخاطرصحی، تندرستی، سرپرستی یا کدام دلیل دلسوزی و سرپرستی
  • جابجای شدون عاجل
  • بخاطر تندرستی یک حیوان که د دیگه طرف مرز استه.

Reviewed 15 January 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?