vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ (Education) - ကညီကျိာ် - Karen

တၢ်ဆီတလဲလၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အတၢ်ဖံးတၢ်မၤဖဲခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢးစ်(COVID-19)အခါဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢမိၢ်ပၢ်ဒီးပှၤကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်တၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

နမၤန့ၢ်အါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဲးကလံးအကျိာ်လၢပ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့-တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢမိၢ်ပၢ်တဖၣ်, ကၠိဖိတဖၣ်ဒီးပှၤသိၣ်လိနဲၣ်ယုၤတၢ်တဖၣ်အကဘျံးပၤ သ့၀ဲဒၣ်လီၤ. 

ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢနကစၢ်အကျိာ်ဒၣ်န၀ဲန့ၣ်,ကိး TIS National လၢ 131 450 သ့၀ဲဒၣ်ဒီးဃ့န့ၢ်ဘၣ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤ,မ့ၢ်၀ံၤမၢအ၀ဲသ့ၣ်ဒုးဘၣ်ဘျးန့ၢ်နၤဒီး Coronavirus (COVID-19) အလီကျိၤလၢ 1800 338 663 န့ၣ်တက့ၢ်.

ကတိၤတၢ်ဒီးနဖိအခါဖဲခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်(COVID-19)အတၢ်ရၤလီၤအသးအကတီၢ် (Talking to your child during coronavirus)

တၢ်နဲၣ်လီၤတခါအံၤကမၤစၢၤနၤလၢတၢ်ကတဲတၢ်ဒီးနဖိဘၣ်ဃးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်(COVID-1)န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢတၢ်ကအိၣ်ဒီးတၢ်တဲသကိးလၢအပူၤဖျဲးဒီးတၢ်တဲလီၤတံၢ်သးတဖၣ်အမဲာ်ညါ,လ့းခ်လၢအကဲတၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ.

တဘၣ်ပျံၤလၢတၢ်ကတဲသကိးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်(COVID-19)အဂ့ၢ်တဂ့ၤ.

 • ဖိသၣ်အါတက့ၢ်န့ၣ်ကနၢ်ဟူဘၣ်လံဘၣ်ဃးဘဲရၢးစ်ဒီးမိၢ်ပၢ်ဒီးပှၤကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်တၢ်တဖၣ်တကြၢးဟးဆှဲးကတိၤတၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ်တဂ့ၤ.
 • တၢ်တကတိၤတၢ်ဘၣ်ဃးတၢ်တမံၤမံၤန့ၣ်ဒုးဘၣ်ယိၣ်ဖိသၣ်အသးအါထီၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤစၢၤနဖိတူၢ်ဘၣ်လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်နီၢ်နီၢ်လၢဂံၢ်ထံးလၢတၢ်နာ်န့ၢ်အီၤသ့အအိၣ်တက့ၢ်. တၢ်အံၤမၤလီၤတံၢ်အသးဒိၣ်န့ၢ်ဒံးတၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်နၢ်ဟူဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢတံၤသကိးမ့တမ့ၢ်ပှၤဂ့ၢ်၀ီအမံဒယၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

သူဘၣ်တၢ်တဲတၢ်တီတီလိၤလိၤလၢအဘၣ်လိာ်အသးဒီးဖိသၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်

 • နဖိအသးနံၣ်န့ၣ်ဒွးဃုာ်အီၤတက့ၢ် ဟ့ၣ်အီၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤခီဖျိတၢ်သူ၀ဲဒၣ်ကျိာ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ကနၢ်ပၢၢ်၀ဲဒၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.
 • ဖဲနစံးဆၢတၢ်ကိးမံၤဒဲးမ့ၢ်တသ့ဘၣ်ဆၣ်အတွးတအိၣ်ဘၣ်,တၢ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်ဖဲအလိၣ်ဘၣ်နၤအခါမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • ကျဲးစၢးအဂ့ၤကတၢၢ်လၢတၢ်ကစံးဆၢအီၤပှဲၤတၢ်တီတၢ်လိၤဒီးဆှဲဆှဲတက့ၢ်. တဘၣ်ဟ့ၣ်အီၤဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအါအဂီၢ်ဂီၢ်လၢတဘျီအဂီၢ်,မ့ၢ်လၢတၢ်အံၤမၤတံာ်တာ်အသးသ့အဃိန့ၣ်လီၤ.
 • အိၣ်ဘၣ်ပှဲၤတၢ်ကွၢ်တၢ်လၢအဂ့ၤတကပၤဖဲကတိၤတၢ်ဒီးနဖိအခါတက့ၢ်.
 • ဟးဆှဲးတၢ်ကတိၤတၢ်လၢအဒုးကဲထီၣ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢနဖိအဂီၢ်တက့ၢ်.

လူၤပိာ်နဖိအတၢ်နဲၣ်နၤတက့ၢ်

 • မၢနဖိတဲဘၣ်နၤတၢ်တမံၤလၢ်လၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ကနၢ်ဟူဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး COVID-19 ဒီးမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်တူၢ်ဘၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.
 • ဟ့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ်လၢအကသံကွၢ်တၢ်န့ၣ်တက့ၢ်. အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤနသးလၢနကစံးဆၢတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်ဒီးသံကွၢ်ဘၣ်နတၢ်အိၣ်သးလၢနီၢ်ခိနီၢ်သးခံမံၤလၢာ်အဂီၢ်တက့ၢ်.
 • ဖိသၣ်တနီၤကဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢပှၤဂၤအဂီၢ်အါန့ၢ်အကစၢ်အသးန့ၣ်လီၤ. ပျဲအဆဲးကျိးဘျးစဲဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးတံၤသကိးတဖၣ်တသ့ဖဲအသ့အါအါခီဖျိတၢ်သူစဲးဖီကဟၣ်ဒ်သိး Facetime န့ၣ်တက့ၢ်.

မ့ၢ်ပှၤလၢအကတဲလီၤတံၢ်ဖိသၣ်အသးတက့ၢ်

 • သ့ၣ်ညါပလၢၢ်ဘၣ်တၢ်ကတိၤလၢနသူအီၤဃုာ်ဒီးနဖိတဖၣ်ဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်တက့ၢ်. သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်နဲဒၣ်လၢဖိသၣ်တဖၣ်ကကနၣ်၀ဲဒၣ်သးပှၢ်အတၢ်ကတိၤသကိးတၢ်အါန့ၢ်ညီနုၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • တဘၣ်ကွၢ်ကပာ်နဖိအတၢ်သူၣ်ပျံၤသးဖုတဖၣ်တဂ့ၤ. တၢ်အံၤတၢ်နၢ်ပၢၢ်အီၤသ့၀ဲဒၣ်လၢအကဘၣ်ယိၣ်တၢ်မ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်တလဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်ဒ်သိးအံၤနီတဘျီဘၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ.
 • တဲဘၣ်နဖိလၢကသံၣ်သရၣ်တဖၣ်ဒီးစဲအ့ၣ်ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ်လၢအအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်တၢ်လီၢ်၀း၀းတဖၣ်မၤတၢ်ဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ်လၢအကမၤလိသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဘၣ်ဃးဒီး COVID-19ဒ်သိးကပာ်ပှၤပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပညိၣ်ကွၢ်လိၤလိၤဆူတၢ်လၢနမၤအီၤလၢတၢ်ကအိၣ်ပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးန့ၣ်တက့ၢ်

 • ဟ့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဒီးတၢ်န့ၢ်ပၢတၢ်တနီၤလၢတၢ်ကဲထီၣ်အသးအဖီခိၣ်န့ၣ်တက့ၢ် သိၣ်လိအီၤဒီးတၢ်အကါဒိၣ်ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်အိၣ်စီၤစုၤ,တၢ်သ့ကဆှီစုဒီးမ့ၢ်တၢ်ကမၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအကျိၤအကျဲဘၣ်ဘၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. ဒုးသ့ၣ်နီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်အမူအဒါလၢတၢ်ကဒီသဒၢပှၤဂၤလၢတၢ်ကူးဒီးတၢ်ကဆဲတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.
 • ဖဲဖိသၣ်တဖၣ်မ့ၢ်ထံၣ်ပှၤကအဂၤသိး၀ဲဒၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဖၣ်အခါ,တဲဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤပလီၢ်ပဒီအသးဒိၣ်ဒိၣ်ကလဲာ်လီၤ,သနာ်က့နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်န့ၣ်အလီၢ်တအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢပှၤအါတက့ၢ်အဂီၢ်လၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်ဘၣ်.
 • ဒုးသ့ၣ်နီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢတၢ်ကကိး၀ဲဒၣ် ၀၀၀ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်မ့တမ့ၢ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိမ့ၢ်တပူၤဖျဲးအခါတက့ၢ်.

မၤဘၣ်တၢ်ဒ်ညီနုၢ်မၤအီၤလၢအဆၢကတီၢ်ဒၣ်၀ဲန့ၣ်တက့ၢ်

 • ရဲၣ်ကျဲၤလီၤနံၤတဖၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်အီၣ်အီအဆၢကတၢ်ဒီးတၢ်မံအဆၢကတီၢ်လၢအလဲၤအသးတပယူာ်ဃီန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်တခါလၢတၢ်ကပာ်ဖိသၣ်တဖၣ်ပှဲၤတၢ်သးဖှံဒီးဆူၣ်ဆူၣ်ချ့ချ့န့ၣ်လီၤ.
 • ဖဲမ့ၢ်သ့အခါ,အိၣ်ဒီးကိးနံၤဒဲးတၢ်မၤတၢ်လၢအဆၢကတီၢ်ဒၣ်၀ဲန့ၣ်တက့ၢ်. မၤကဲထီၣ်တၢ်ရဲၣ်လီၤတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်မၤအဂီၢ်လၢတၢ်သူသကိးအီၤတခါဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ဒီးကျးလီၤအီၤလၢတၢ်ဒၢမၤခုၣ်လီၤတၢ်အမဲာ်ညါလၢပှၤကိးဂၤဒဲးထံၣ်ဘၣ်အီၤကသ့အဂီၢ်တက့ၢ်.
 • ဒုးပာ်ဃုာ်တၢ်ဒ်သိးဒီးတၢ်အိၣ်လၢတၢ်ချၢအဆၢကတီၢ်လၢ,တၢ်လိာ်ကွဲအဆၢကတီၢ်,တၢ်အိၣ်ကလီအဆၢကတီၢ်လၢတၢ်သူစဲးဖီကဟၣ်,တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်မၤသီတၢ်အဆၢကတီၢ်ဒီးတၢ်မၤလိတၢ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်အံၤဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကအိၣ်စၢ်ယဲၤစၢ်ယီၤဒီးခီဆၢနဖိအတၢ်လိၣ်ဘၣ်တဖၣ်ဒီးသးတၢ်တူၢ်ဘၣ်အတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကတိၤတၢ်ဒီးအီၤဆူညါတက့ၢ်

 • ဃုသ့ၣ်ညါဘၣ်တၢ်လၢနဖိသ့ၣ်ညါတ့ၢ်လံအီၤတဖၣ်မ့တမ့ၢ်တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်ယိၣ်၀ဲဒၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်အံၤအကါဒိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်နၢ်ဟူတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအတဘၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်ဧါတက့ၢ်.
 • သံကွၢ်ဘၣ်တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လၢတမ့ၢ်ထဲတၢ်ကစံးဆၢမ့ၢ်မ့တမ့ၢ်တမ့ၢ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.
 • ဖဲနဖိမ့ၢ်သံကွၢ်နၤတၢ်တမံၤမံၤဒီးနမ့ၢ်တသ့ၣ်ညါတၢ်စံးဆၢန့ၣ်,တဲအီၤလၢနတသ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. သူဘၣ်တၢ်သံကွၢ်ဒ်ခွဲးယာ်တခါလၢတၢ်ကဃုသ့ၣ်ညါအီၤတပူၤဃီတက့ၢ်.
 • ဖဲနဖိမ့ၢ်အိၣ်ဖျါလၢအသးတစဲမ့တမ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးသံကွၢ်တၢ်သံကွၢ်အါအါဘၣ်တခီ,တၢ်န့ၣ်တဘၣ်တၢ်နီတမံၤဘၣ်အိၣ်၀ဲသ့လီၤ.
 • တဲအဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လၢပကကနၣ်ဒီးတဲသကိးတၢ်ဆူညါန့ၣ်လီၤ.

ကျၢၢ်တံၢ်တၢ်စံးသကိးတဲသကိးပှဲၤတၢ်ပလီၢ်ပဒီသးတက့ၢ်

 • အကါဒိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်သုတပာ်တ့ၢ်နဖိလၢတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအပူၤဖဲတဲသကိးတၢ်တခါ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်တဂ့ၤ.
 • ဖဲနမၤ၀ံၤနတၢ်တဲသကိးတၢ်အခါ,ပလီၢ်သးဒီးတၢ်အပနီၣ်တဖၣ်လၢမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်တူၢ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤဧါန့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်အံၤဘၣ်တဘၣ်အ၀ဲသ့ၣ်အကလုၢ်အသီၣ်ကဆီတလဲအသး,အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ကသါထီၣ်ကသါလီၤမ့တမ့ၢ်အမိၢ်ပှၢ်အတၢ်အိၣ်ထီၣ်အိၣ်လီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်လၢနကဘၣ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးထံၣ်န့ၢ်လၢနဖိအအိၣ်

တၢ်အံၤညီနုၢ်တၢ်ကဲထီၣ်သးလၢဖိသၣ်ဒီးသးစၢ်တဖၣ်ကအိၣ်ထီၣ်ဒီးတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤန့ၣ်လီၤ. ညီနုၢ်တၢ်ခီဆၢတဖၣ်ပာ်ဃုာ်-

 • တၢ်ပျံၤဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ 
 • တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး,တၢ်သးအ့န့ဒီးတၢ်သးဘၣ်တံာ်တာ်
 • တၢ်သူၣ်အုးသးအုး
 • တၢ်သမၢတၢ်

သ့ၣ်နီၣ်ကွၢ်ထွဲလီၤနသးတက့ၢ်

တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤဆူညါတဖၣ်

လၢတၢ်ကမၤစၢၤနၤဖဲနကတိၤတၢ်ဒီးနဖိအခါ

လၢတၢ်ကနီၤဟ့ၣ်အီၤဒီးဖိသၣ်ဒီးသးစၢ်တဖၣ်

တၢ်က့ၤထီၣ်ကဒါက့ၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဖိဒံဖိသၣ်အလီၢ်ဒီးကတီၤဆိကၠိတဖၣ် (Returning to child care and kindergarten)

စးထီၣ်မုၢ်ပျဲၤလါအီးကထိဘၢၣ်ထီၣ်၅သီ.

 • တၢ်ကွၢ်ထွဲဖိဒံဖိသၣ်အလီၢ်(ကမ့ၢ်တၢ်ကွၢ်ထွဲဒီနံၤကျၢၤမ့တမ့ၢ်ဟံၣ်ဖိဃီဖိတၢ်ကွၢ်ထွဲအလီၢ်)ဒီး
 • ထီၣ်ကတီၤဆိကၠိဒ်ဆၢကတီၢ်တၢ်ပၥ်လီၤအီၤလၢတီၤပူၤ

တၢ်အံၤမ့ၢ်ဝဲ၀ံးကထိရံယါပဒိၣ်ကျဲဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤလၢတၢ်အိးထီၣ်က့ၤအီၤဖဲအပတီၢ်(၃)ပတီၢ်တခါအသိး

ကျဲဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤအပတီၢ်တဖၣ်အံၤဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢခိၤရိၤနၤတၢ်ဆါအဃၢ် (COVID-19) အနီၣ်ဂံၢ်အိၣ်ဒံးဝဲထဲလဲၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.
ပကလိၣ်မၤတၢ်ဆီတလဲတဖၣ်အံၤဒ်ဝံးကထိရံယါဆူၣ်ချ့ကိတိၥ်ခိၣ်ကျၢၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးအဖီခိၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.

ပနၢ်ပၢၢ်လၢနကသူၣ်ကိၢ်သးဂီၤဘၣ်ဃးဒီနဖိအတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလၢပဒိးန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲတၢ်ကွၢ်ထွဲဖိဒံဖိသၣ်အလီၢ်တဖၣ်ပူၤဖျဲးဝဲဃုၥ်ဒီးခိၤရိၤ
နၤတၢ်ဆါအဃၢ် (COVID-19) အတၢ်လီၤပျံၤအလီၢ်အိၣ်ဒၣ်ထဲအဆံးအစှၤန့ၣ်လီၤ.
တၢ်အံၤတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤခီဖျိ

 • ဝံးကထိရံယါဆူၣ်ချ့ကိတိၥ်ခိၣ်ကျၢၢ် ဒီး
 • Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC)  န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီတလဲလၢတၢ်ကထီၣ်က့ၤတၢ်ကွၢ်ထွဲဖိဒံဖိသၣ်အလီၢ်ဒီးကတီၤဆိကၠိတဖၣ်အံၤတၢ်မၤအီၤဒ်အမ့ၢ်တၢ်ကးတံၥ်ခူဝ့ၢ်တၢ်ဘျၢတခါအသိးန့ၣ်လီၤ.တၢ်ဘျၢတဖၣ်အံၤတၢ်မၤအီၤဒ်သိးပှၤကမျၢၢ်ကအိၣ်ထဲစှၤဂၤလၢကလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤဝဲဖဲပှၤတ၀ၢအပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.တမ့ၢ်ခီဖျိတၢ်ကွၢ်ထွဲဖိဒံဖိသၣ်အလီၢ်ဒီးကတီၤဆိကၠိတဖၣ်တပူၤဖျဲးဝဲအဃိဘၣ်.

တၢ်ကွၢ်ထွဲဖိဒံဖိသၣ်အလီၢ်ဒီးကတီၤဆိကၠိလၢနဖိထီၣ်တဖၣ်ကအိၣ်ဒီးCOVIDSafeအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ.တၢ်အံၤပၣ်ဃုၥ်ဆူၣ်ချ့ဒီးတၢ်ပူၤဖျဲးအတၢ်ထိၣ်
တၢ်ဒွးပတီၢ်လၢတၢ်မၤအီၤ,ဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤကဆှီတီၤအဒၢးဒီးတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးအပူၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်လဲၤထီၣ်ဆူတၢ်ကွၢ်ထွဲဖိဒံဖိသၣ်အလီၢ်ဒီးကတီၤဆိကၠိအံၤမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်ဝဲလၢဖိဒံဖိသၣ်ခဲလၢၥ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်ထီၣ်ဝဲခီဖျိမ့ၢ်တၢ်အလီၢ်အိၣ်နီၢ်နီၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်တၢ်မၤလိမၤဒိးဒီးတၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်အံၤအကါဒိၣ်လီၤဆီဒၣ်တၢ်လၢနကကတီၤပၥ်နဖိလၢကစးထီၣ်တီၤခီၣ်ထံး (Prep) ဖဲ၂၀၂၁အနံၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.အံၤန့ၣ်လီၤ.

ကၠိတဖၣ်ကအိၣ်ကတီၤပၥ်အသးလၢဖိဒံဖိသၣ်ကစးထီၣ်တီၤခီၣ်ထံးဖဲ၂၀၂၁အနံၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ (Schools will be ready for children starting Prep in 2021)

ကတီၤဆိကၠိဒီးတီၤကၠိတဖၣ်မၤဃုၥ်သကိးတၢ်တပူၤဃီလၢကမၤစၢၤနၤဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်လၢကထီၣ်ဘၣ်တီၤခီၣ်ထံး (Prep) ဖဲ၂၀၂၁နံၣ်အပူၤအံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထီၣ်ကၠိအကတီၢ်တၢဖဲကၠိအံၤကမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မၤစၢၤဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ်လၢအထီၣ်ဖိသၣ်သးနံၣ်၄နံၣ်အဂီၢ်ကတီၤဆိကၠိလၢတီၤပူၤဖဲတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤ
အီၤလၢတနံၣ်အံၤအဂီၢ်တသ့ဝဲတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကၠိတဖၣ်အံၤမၤဝဲတၢ်အါမံၤလၢကဆီၣ်ထွဲနဖိတဖၣ်လၢကစးထီၣ်ဝဲတီၤခီၣ်ထံး (Prep) ဖဲ၂၀၂၁နံၣ်အပူၤအံၤအဂီၢ်,ပၣ်ဃုၥ်-

 • တၢ်လူၤဆှၣ်ကွၢ်ကၠိဒီးတီၤပူၤလၢပှၥ်ယဲၤအဖီခိၣ်တဖၣ်
 • “တၢ်ကွၢ်လိၥ်မဲၥ်လၢကွဲၤဟူဖျါအပူၤဒီးကၠိခိၣ်”
 • “တၢ်ကွၢ်လိၥ်မဲၥ်လၢကွဲၤဟူဖျါအပူၤဒီးတီၤခီၣ်ထံးကရူၢ်”အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်
 • ကတီၤဆိကၠိဒီးတီၤခီၣ်ထံးကၠိသရၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ်
 • တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိဆူကၠိဖိ၅တီၤတဖၣ်အဂီၢ်ဒ်သိးကကဲထီၣ်ကၠိဖိတံၤသကိးလၢကကွၢ်ထွဲဝဲတီၤခီၣ်ထံးကၠိဖိတဖၣ်အဂီၢ်.

နမ့ၢ်တဆဲးလီၤဘၣ်နဖိအမံၤလၢကစးထီၣ်တီၤခီၣ်ထံး (Prep) ဖဲ၂၀၂၁အနံၣ်အံၤဒံးဘၣ်တခီ,ပဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါနခံလၢနကစးထီၣ်ဟးဃုကၠိအခဲအံၤန့ၣ်လီၤ.
မ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢနကဆဲးလီၤန့ၢ်နဖိအမံၤဖဲအဆိအချ့တသ့ဖဲအသ့ကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.ကူၣ်သ့ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိမၤဒိးဝဲၤကျိၤအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအကဲဘျုး
ဘၣ်ဃးကၠိကစးထီၣ်ကဒါက့ၤအဂီၢ်ဖဲအပှ ၥ်ယဲၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

နကဘၣ်ကတိၤတၢ်ဒီးကၠိအပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်ဖဲနဖိအကၠိဘၣ်ဃးဒီးတီၤခီၣ်ထံး (Prep) ကမၤအသးဖဲ၂၀၂၁အံၤဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.
နဖိအကတီၤဆိကၠိသရၣ်စ့ၢ်ကီးကမၤစၢၤနၤလၢကရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်နဖိအတၢ်ခီဂၥ်လဲလိၥ်လၢကတီၤဆိကၠိဆူတီၤကၠိအဂီၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.

နလိၣ်ဘၣ်ပှၤကျိးထံတၢ်ဖိဧါ.
ဃ့လၢနကတီၤဆိကၠိကသုးကျဲၤန့ၢ်နၤပှၤကျိးထံတၢ်ဖိခီဖျိကိးလီတဲစိဖဲ၉၂၈၀၁၉၅၅မ့တမ့ၢ်လဲၤကွၢ်ဘၣ်ဖဲ ပှၥ်ယဲၤအံၤအပူၤတက့ၢ်.

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်လၢနကအိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဒီးပူၤဖျဲးအဂီၢ် (Things you can do to stay healthy and safe)

တၢ်ကွၢ်ထွဲနဖိအလီၢ်မ့တမ့ၢ်ကတီၤဆိကၠိကပၥ်နဖိဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိလၢတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ်ခီဖျိ

 • ကသမံသမိးနဖိတဖၣ်အတၢ်လိၤကိၢ်ယီၢ်အူဖဲအဝဲသ့ၣ်ဟဲတုၤဖဲအတၢ်လီၢ်မ့တမ့ၢ်အကတီၤဆိကၠိအပူၤကိးနံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ.
 • ထီဘိမၤကဆှီတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဒီးတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ်
 • မၢဝဲပှၤနီၢ်ဒိၣ်တဖၣ်သိးတၢ်ကးဘၢမဲၥ်သၣ်
 • ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဖိသၣ်ဒီးမိၢ်ပၢ်လၢအအိၣ်တဆူၣ်တချ့တဖၣ်ကအိၣ်ဝဲလၢဟံၣ်လၢဃီန့ၣ်လီၤ.အဝဲသ့ၣ်ကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါစ့ၢ်ကီးနၤလၢနကလဲၤမၤကွၢ်ခိၤရိနၤတၢ်ဆါအဃၢ် (COVID-19) န့ၣ်လီၤ.

ပအဲၣ်ဒိးမၢစ့ၢ်ကီးနၤလၢနကကတိၤတၢ်ဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ကၠီးလိမၤဒိးသးလၢကအိၣ်ဒီးနီၢ်ခိတၢ်ကဆှဲကဆှီလၢဟံၣ်ပူၤဃီပူၤပၣ်ဃုၥ်

 • သ့ကဆှီနစုမ့တမ့ၢ်သူကသံၣ်ထွါစုတချုးနဟဲဆူတၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်အလီၢ်မ့တမ့ၢ်ကတီၤဆိကၠိအပူၤ
 • သိးဘၣ်တၢ်ကးဘၢမဲၥ်တဘျီလၢ်လၢ်ဖဲနဟးထီၣ်ဆူနဟံၣ်ပူၤအခါ
 • အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိၥ်အသးဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်လၢအိၣ်တပူၤဃီဒီးနၤ၁.၅မံထၢၣ်တက့ၢ်.တၢ်အံၤပၣ်ဃုၥ်ကၠိအပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိအဂၤဖဲတၢ်ကွၢ်ထွဲနဖိအလီၢ်မ့တမ့ၢ်ကတီၤဆိကၠိတဖၣ်
 • နကဘၣ်ကူးဒီးကဆဲလီၤလၢထံၣ်ရှူမ့တမ့ၢ်နစုနၢၣ်ခံကဆူးအပူၤ.ထီဘိသ့ကဆှီနစုဖဲနကူးမ့တမ့ၢ်ကဆဲဝံၤအလီၢ်ခံတက့ၢ်.
 • ဖဲနအိၣ်တဆူၣ်တချ့အခါအိၣ်လၢဟံၣ်တက့ၢ်.နအိၣ်မ့ၢ်တဆူၣ်တချ့ဘၣ်န့ၣ်,နကဘၣ်မၤကွၢ်ခိၤရိနၤတၢ်ဆါအဃၢ် (COVID-19) န့ၣ်လီၤ.အိၣ်လၢနဟံၣ်တုၤနအိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်က့ၤတက့ၢ်.

Reviewed 06 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?