vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဒီးတၢ်ဖီၣ်ဃံးတဖၣ် (Health advice and restrictions) - ကျိာ် (Karen)

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ,တၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်မၤသီထီၣ်က့ၤအီၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဘၣ်ဃးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်I (COVID-19) အတၢ်ရၤလီၤအသးန့ၣ် လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်အခါ,ကိးဘၣ်ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အလီကျိၤလၢ 1800 675 398 (24 နၣ်ရံၣ်) န့ၣ်တက့ၢ်.
ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤန့ၣ်, ကိးဘၣ် TIS National လၢ 131 450, မ့တမ့ၢ်ကိးဘၣ်ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ် အလီကျိၤလၢ 1800 675 398 ဒီးဆီၣ်လီၤတၢ်ဃုထၢလၢအမ့ၢ် 0 တက့ၢ်.
၀ံသးစူၤပာ်၀းသၢဖျၢၣ် (000) လၢဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်အဂီၢ်ဧိၤတက့ၢ်.

တၢ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်

လၢတၢ်ကပာ်ပဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ဒီးပှၤတ၀ၢပူၤဖျဲးဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ် (COVID-19) အဂီၢ်တၢ်အကါဒိၣ်လၢနမၤအီၤသ့န့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ.

 • စိၥ်ဃၥ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲၥ်တဖၣ်ထီဘိဒီးမ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢတၢ်ပျဲပူၤနၤလၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီအဖီခိၣ်ဘၣ်န့ၣ်,သိးအီၤဖဲနအိၣ်လၢနဟံၣ်ချၢအခါတက့ၢ်.
 • သ့ကဆှီနစုတဖၣ်ခဲအံၤခဲအံၤတက့ၢ်. သူဘၣ်ဆးပၠၣ်ဒီးထံမ့တမ့ၢ်သူဘၣ်ကသံၣ်ထံဒံးဒူးစုတက့ၢ်. တၢ်အံၤမၤစၢၤပာ်ပှၤပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးလၢခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ် (COVID-19), လၢအအိၣ်မူလၢ တၢ်အမဲာ်ဖံးခိၣ်တဖၣ်အလိၤသ့တဘျုးသီ န့ၣ်လီၤ.
 • ပာ်တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤ ၁.၅မံထၢၣ်ယံၤလိာ်သးဒီးပှၤအဂၤတဖၣ်တက့ၢ်.
 • ဖဲနအိၣ်မ့ၢ်တဆူၣ်တချ့အခါ, မၤကွၢ်နသးဒီးအိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်တက့ၢ်. မၤကွၢ်ဘၣ်နသးဆိဆိ,ဖဲနတၢ်ဆါအ ပနီၣ်တဖၣ်အိၣ်ဒၣ်စၢ်စၢ်ဖိအခါဒၣ်လဲာ်န့ၣ်တက့ၢ်. တၢ်အံၤမၤစၢၤမၤကဘှၢလီၤ COVID-19 အတၢ်ရၤလီၤအသးန့ၣ်လီၤ.
 • COVID-19 အတၢ်မၤကွၢ်န့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ် ကလီအီၤလၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်လီၤ. တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်ပှၤလၢအမဲဒံးခဲရ် ကးတအိၣ် တဖၣ်,အဒိဒ်သိးပှၤတမှံၤလၢထံကီၢ်လၢအဂၤတဖၣ်,ပှၤသုးလီၢ်သုးကျဲဃုဖံး ဃုမၤ တဖၣ်ဒီးပှၤလၢအဃုထံရူၢ်ကီၢ်သဲး တၢ်အိၣ် ကဒုတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • ဖဲမ့ၢ်ကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကဆဲးဒီသဒၢသးလၢ COVID-19 အခါဆဲးဘၣ်အီၤတက့ၢ်.
 • ဖဲနမ့ၢ်လဲၤနုာ်လီၤဆူမုၢ်၀ဲၤအလီၢ်အကျဲမ့တမ့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်တခါန့ၣ်, နကဘၣ်သြီနုာ်လီၤနမံၤခီဖျိတၢ်သူ Service Victoria app န့ၣ်လီၤ. 

ကတီၢ်အံၤဘံးထိရံယါအပူၤတၢ်ဖီၣ်ဃံးအပတီၢ်တဖၣ်

ဘံးထိရံယါတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပဒိၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ဆီတလဲတၢ်ဖီၣ်ဃံးတဖၣ်ဖဲတၢ်အိၣ် သးတဖၣ်မ့ၢ်ဆီတလဲအသးအခါသ့လီၤ.

စးထီၣ်မုၢ်နၤ ၁၁.၅၉ နၣ်ရံၢ်ဖဲမုၢ်ယူၥ်လါယူၤလံ၂၇သီ ၂၀၂၁

 • တၢ်ဖီၣ်ဃံးလၢတၢ်ကဟးထီၣ်လၢဟံၣ်တဖၣ်တအိၣ်လၢၤဘၣ်.
 • တၢ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်ဒ့ၣ်စၢၤလၢနကလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်.
 • နလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤဖဲဘံးထိရံယါအပူၤ၀း၀းသ့၀ဲ,ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဖီၣ်ဃံးအိၣ်၀ဲတနီၤလၢတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဆူကစၢၢ်ကလိတၢ်အိၣ်ကသုၣ်ကသီအလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • နလဲၤဆူဘံးထိရံယါ၀့ၢ်အချၢကစၢၢ်ခိၣ်တၢ်အိၣ်ကသုၣ်အလီၢ်တဖၣ်ဧိၤသ့၀ဲဖဲနမၤကွၢ် COVID-19 အတၢ်မၤကွၢ်လၢတယံၥ်န့ၢ်ဒံး ၇၂နၣ်ရံၢ်ဘၣ်ဒီးတချုးနလဲၤတုၤဒံးဆူကစၢၢ်ခိၣ်တၢ်အိၣ်ကသုၣ်အလီၢ်,ဒီးနဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မၤကွၢ်အစၢလၢနတၢ်ဆါတအိၣ်၀ဲဘၣ်တချုးနလဲၤတုၤတၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်လၢအသးစှၤန့ၢ်၁၂နံၣ်တဖၣ်တလိၣ်မၤကွၢ်အသးဘၣ်. နကဘၣ်ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်အုၣ်ကီၤလၢနတၢ်မၤကွၢ်န့ၣ်တၢ်ဆါအဃၢ်တအိၣ်၀ဲဘၣ်အဂ့ၢ်လၢကနုၥ်လီၤဘၣ်လၢတၢ်ဒိးစကံ (ski)ပျီပူၤအလီၢ်,အဒိ,လီတဲစိအပူၤတၢ်ဂ့ၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါဟဲ၀ဲလၢပှၤမၤကွၢ်တၢ်ကရၢအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢသဲစးအတၢ်ပျဲပူၤဖျဲးအိၣ်ဘၣ်ဒီး, နကဘၣ်စိာ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တခါ ဃုာ်ဒီးနၤထီဘိန့ၣ်လီၤ.
 • မ့တမ့ၢ်လၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ပျဲပူၤဘၣ်န့ၣ်,နကဘၣ်သိးနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲၥ်လၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအပူၤဒီးအချၢခံခါလၢၥ်လီၤ. တလိၣ်နသိးနီၣ်ကျၢၢ်မဲၥ်လၢနဟံၣ်အပူၤဒီးနသကိးဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်တဂၤအဟံၣ်ပူၤဘၣ်.
 • တၢ်ပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးလၢနနီၢ်ကစၢ်ကရူၢ်န့ၣ်တၢ်တဟ့ၣ်အခွဲးဘၣ်. တၢ်အံၤအခီပညီမ့ၢ်၀ဲနတူၢ်လိၥ်တံၤသကိးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လၢကဟဲအိၣ်သကိးနၤလၢနဟံၣ်ဒီးတၢ်တပျဲလၢနကလဲၤအိၣ်သကိးအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်.
 • နထံၣ်လိၥ်သးဒီးတံၤသကိးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်လၢတၢ်ချၢဖဲကမျၢၢ်တၢ်လီၢ်လၢကရူၢ်ပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး၁၀ဂၤ(တပၣ်ဃုၥ်ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီလၢအနံၣ်၁၂လါဆူအဖီလၥ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. ကမျၢၢ်အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတခါန့ၣ်မ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢ က မျၢၢ်အါဒံအါဂၤသူသကိးအီၤသ့အလီၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ဒ်သိးဖီကရၢၢ်မ့တမ့ၢ်ပီၣ်လဲၣ်နံၤတဖၣ်န့ၣ်သ့လီၤ. တၢ်အံၤတပာ်ဃုာ်နဟံၣ်လီၢ်ခံတၢ်လီၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.
 • ဖဲနမ့ၢ်လဲၤနုာ်လီၤဆူမုၢ်၀ဲၤအလီၢ်အကျဲမ့တမ့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ်တခါန့ၣ်, နကဘၣ်သြီနုာ်လီၤနမံၤခီဖျိတၢ်သူ Service Victoria app န့ၣ်လီၤ.  တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်တၢ်လီၢ်ဒ်သိးဒီးပနံာ်ကျးရိဖှိၣ်တဖၣ်, ခဖ့တဖၣ်ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤအလီၢ် အ၀ဲၤဒၢးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့

 • တီၤကၠိဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲဖိသၣ်အလီၢ်တဖၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤလီၤ
 • ဖၠၣ်စိမိၤတဖၣ်ဒီးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ပတီၢ်ထီအလီၢ်အကျဲတဖၣ်န့ၣ်အိးထီၣ်အသးလီၤ.
 • နဖံးမၤတၢ်မ့တမ့ၢ်မၤလိမၤဒိးတၢ်လၢဟံၣ်လၢဃီမ့ၢ်သ့န့ၣ်နကဘၣ်မၤအီၤန့ၣ်လီၤ.
 • နဖံးမၤတၢ်လၢဟံၣ်မ့ၢ်တသ့၀ဲဘၣ်န့ၣ်,နလဲၤဆူတၢ်မၤလီၢ်သ့၀ဲလီၤ.
 • တၢ်မၤလီၢ်ဒ်၀ဲၤဒၢးအလီၢ်တဖၣ်တၢ်မၤအါထီၣ်အီၤတုၤလၢ ၂၅ % မ့တမ့ၢ်ပှၤ ၁၀ ဂၤ,ကွၢ်လၢကအါဖဲလဲၣ်တခါခါသ့၀ဲလီၤ. တၢ်ပၥ်လီၤပှၤအနီၣ်ဂံၢ်အံၤတၢ်မၤအါထီၣ်အီၤသ့၀ဲဖဲပှၤ၂၅ % မ့တမ့ၢ် ၁၀ ဂၤ (ကွၢ်လၢကအါဖဲလဲၣ်တခါခါ) ကဖံးမၤတၢ်လၢဟံၣ်တသ့တဘၣ်၀ဲအခါန့ၣ်လီၤ.

ပနံာ်ပီးလီတဖၣ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်

 • ကျးတဖၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤဃုၥ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်တံၢ်လိၥ်သးလၢတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤဒ်ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်ပၥ်ပနီၣ်အီၤအသိးလီၤ. ဖဲနလဲၤပှ့ၤတၢ်အခါနကဘၣ်လူၤပိာ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ပှၤပှ့ၤတၢ်အနီၢ်ဂံၢ်လၢတၢ်တူၢ်လိာ်အီၤလၢကျးတဖျၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပၥ်ပနီၣ်ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်အံၤမၤစၢၤပှၤလၢအအိၣ်လၢကျးပူၤကိးဂၤဒဲးကဘၣ်အိၣ်စီၤစုၤယံၤလိၥ်အသး ၁.၅ မံထၢၣ်လၢတဂၤဒီးတဂၤအဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်မၤဃံမၤလၤဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယၥ်ပှၤနီၢ်တဂၤအလီၢ်တဖၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤ,ပှၤကဘၣ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒၣ် အစှၤကတၢၢ်တဂၤလၢ၄မံထၣ်၀း၀းန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဃဲၣ်လီၤနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲၥ်သ့ဖဲတၢ်ကူစါယါဘျါအကတီၢ်,ဒ်အမ့ၢ်တၢ်လူၤမဲၥ်သၣ်ဒီးခၣ်ဆူၣ်တဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. မ့တမ့ၢ်လၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီအတၢ်ပျဲဘၣ်အဃိ,ပှၤလၢအမၤန့ၢ်နၤတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤကလိၣ်ကျၢၢ်ဘၢအမဲၥ်သၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲ

 • ပှၤတ၀ၢအတၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲတဖၣ်န့ၣ်တၢ်ပျဲအီၤလၢတၢ်ကမၤအီၤလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤဒီးအချၢခံခါလၢာ်န့ၣ်လီၤ.
 • ပှၤလၢအနုၥ်ပၣ်ဃုၥ်(ပှၤလိၣ်ကွဲဖိ, ပှၤသိၣ်လိတၢ်လိၣ်ကွဲသရၣ်,ပှၤစံၣ်ညီၣ်တဲၥ်တၢ်လိၣ်ကွဲမူဒါခိၣ်,ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ,ပှၤကွၢ်ထွဲတၢ်ဒီးမိၢ်ပၢ်)တဖၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်သိၣ်လိဒီၤနုၥ်လီၤပြၢတၢ်တဖၣ်တၢ်ပျဲအီၤလၢကနုၥ်ပၣ်ဃုၥ်,ဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢတၢ်လီၢ်လီၤဟိအအါအစှၤအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်မၤနီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတၢ်အိၣ်ကသုၣ်ကသီအလီၢ်တဖၣ်ပၣ်ဃုၥ်ဒီးကၠ့(မ)အလီၢ် gyms တဖၣ်, တၢ်အိးထီၣ်အီၤလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်တံၢ်လိၥ်သးစ့ၢ်ကီးတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤဒ်ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်ပၥ်ပနီၣ်အီၤအိၣ်အသိးလီၤ.
 • ကရူၢ်တၢ်မၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအတီၤဒၢးလၢတၢ်လီၢ်အပူၤအချၢခံခါလၢၥ်,တၢ်ဟ့ၣ်အခွဲးလၢကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤ၁၀ ဂၤန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ပှီၢ်ထံလီၢ်တဖၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤ,လၢကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤအနီၣ်ဂံၢ် ၁၀၀ ဂၤလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အဒၢးပူၤတတီၤစုၥ်စုၥ်ဒီးပှၤအနီၣ်ဂံၢ် ၃၀၀ ဂၤလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဒီးမူး

 • တၢ်ဖျီအမူးပူၤတၢ်ပျဲပှၤထီၣ်မူးအအါကတၢၢ်၅၀ ဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ပနီၣ်တခါအံၤပာ်ဃုာ်ပှၤဖျီသးခံဂၤဒီးအပှၤအုၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဖျီတၢ်, ပှၤဒိတၢ်ဂီၤဒီးပှၤမၤတၢ်လၢမူးအဂီၢ်တဖၣ်န့ၣ်တၢ်တဒွးဃုာ်အီၤလၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်တခါအံၤအပူၤဘၣ်.
 • တၢ်သံတၢ်ပှၢ်အမူးတဖၣ်န့ၣ်တူၢ်လိာ်ပှၤသ့ထီၣ်ဘး 50 ဂၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢကဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်သံတၢ်ပှၢ်အမူးအံၤတပာ်ဃုာ်လၢတၢ်ပာ်ပနီၣ်တခါအံၤအပူၤဘၣ်.
 • တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါတၢ်ပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးတၢ်မၤအီၤသ့ဃုၥ်ဒီးပှၢ်နီၣ်ဂံၢ် ၁၀၀ ဂၤလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤဒီး ၃၀၀ ဂၤလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်တံၢ်လိၥ်သးတၢ်ပၥ်ပနီၣ်ပှၤနီၣ်ဂံၢ်လၢကဘၣ်အိၣ်စီၤစုၤ၀ဲတဂၤန့ၣ်၄ စကွဲမံထၢၣ်စုၥ်စုၥ်လီၤ.

တၢ်တူၢ်တံၤတူၢ်တမှံၤ

 • တၢ်အီၣ်အကျး,ဖၢးဘ (pubs),ဘါ(ရ)ဒီး ခဲဖ့ၤ (cafes) တဖၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤသ့လၢလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤခဲလၢၥ်ခဲဆ့လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်တဖျၢၣ်အပူၤကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤ ၁၀၀ ဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်တံၢ်လိၥ်သးစ့ၢ်ကီးတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤဒ်ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်ပၥ်ပနီၣ်အီၤအသိးလီၤ. တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ်ခဲလၢၥ်ကအိၣ်ဒီးပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စုးပှၤလၢအသမံသမိးအသးခီဖျိဘံးကထိရံယါအဲးပ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢအဆံးန့ၢ်ဒံး ၁၀၀ စကွဲမံထၢၣ်တဖၣ်န့ၣ်တၢ်ပျဲ၀ဲပှၤ၂၅ဂၤသ့လီၤ.
 • တၢ်အီၣ်အကျးပၥ်ဖှိၣ်တဖၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤလၢတၢ်ကဆ့ၣ်နီၤအီၣ်တၢ်အဂီၢ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်တံၢ်လိၥ်သးစ့ၢ်ကီးတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤဒ်ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်ပၥ်ပနီၣ်အီၤအသိးလီၤ.

တၢ်မၤသူၣ်ဖှံသးညီ

 • တၢ်မၤသူၣ်ဖှံသးညီအလီၢ်အကျဲဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်ဂီၤမူလီၢ်,ကၤစံၤနိၤ (casinos)ဖိၤခံၤ( pokies), အါခ့း (arcades), ခါရါအိက့း(karaoke)ဒီး မုၢ်နၤခလၢးပ (nightclubs)တဖၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤဃုၥ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်တံၢ်လိၥ်သးလၢတၢ်ပၥ်ပနီၣ်ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်, ပှၤအိၣ်ဖှိၣ်တပူၤဃီအနီၣ်ဂံၢ် (patron caps)ဒီးကရူၢ်နီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်ပၥ်ပနီၣ်အီၤဒီးမူဒါခိၣ်လၢအအိၣ်၀ဲဖဲန့ၣ်လၢကသမံသမိး COVID အဂီၢ်လီၤ.
 • ပှၤတ၀ၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ်,ပၣ်ဃုၥ်လံၥ်ရိဒၢးဒီးဟံၣ်ခိၣ်ဟံၣ်ဃၢၤတၢ်လီၢ် (neighbourhood houses) တဖၣ်န့ၣ်,တၢ်အိးထီၣ်အီၤလၢပှၤ ၁၀၀ ဂၤအဂီၢ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤဒီး ၃၀၀ ဂၤလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်တံၢ်လိၥ်သးစ့ၢ်ကီးတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤဒ်ပှၤအနီၣ်ဂံၢ်လၢတၢ်ပၥ်ပနီၣ်အီၤအသိးလီၤ. ကရူၢ်တၢ်ပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးအအါကတၢၢ်မ့ၢ်၀ဲ၁၀ဂၤန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ်ခဲလၢၥ်ကအိၣ်ဒီးပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢအကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စုးပှၤလၢအသမံသမိးအသးခီဖျိဘံးကထိရံယါအဲးပ်န့ၣ်လီၤ.

နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဖၣ်

 • မ့တမ့ၢ်လၢတၢ်သိၣ်တၢ်သီအတၢ်ပျဲပူၤဘၣ်န့ၣ်,ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအသးနံၣ်အိၣ်၁၂နံၣ်ဆူအဖီခိၣ်တဖၣ်ကဘၣ်သိး၀ဲနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲၥ်လၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤဒီးအချၢန့ၣ်လီၤ. ဖဲနအိၣ်လၢဟံၣ်လၢဃီအခါတလိၣ်နသိးနီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲၥ်ဘၣ်.
 • မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢသဲစးအတၢ်ပျဲပူၤဖျဲးအိၣ်ဘၣ်ဒီး, နကဘၣ်စိာ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တခါ ဃုာ်ဒီးနၤထီဘိန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်တဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တခါလၢအဖိးသဲစးအဒိအတဲာ်တဖၣ်ပာ်ဃုာ်-
  • ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးအဒိဒ်သိးဖံးဘ့ၣ်တၢ်အိၣ်သးအဒိၣ်အမုၢ်တခါလၢနမဲာ်သၣ်အလိၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ကသါထီၣ်ကသါလီၤအတၢ်ဂ့ၢ်ကီတခါအခါ
  • နကသါတလၢကသါဖဲနမၤနီၢ်ခိအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်အခါ.

တၢ်မၤကွၢ်သးဒီးတၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်(COVID-19)အတၢ်ဆါအပနီၣ်တခါလၢ်လၢ်အခါ, နကဘၣ် မၤကွၢ်နသးဒီးအိၣ်ဆိးလၢဟံၣ်တုၤလီၤလၢနမၤန့ၢ်နတၢ်အစၢတဖၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. တဘၣ်လဲၤဆူတၢ်မၤအလီၢ်မ့တမ့ၢ်ကျးတဖၣ်အအိၣ်တဂ့ၤ.

COVID-19 တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်ပၣ်ဃုၥ်-

 • တၢ်လိၤကိၢ်,ကနိးမ့တမ့ၢ်ကပၢၤထီၣ်
 • တၢ်ကူးမ့တမ့ၢ်ကိာ်ယူၢ်ဆါ
 • ကသါတလၢကသါ
 • နါအ့ၣ်ထံယွၤ
 • နါနၢတၢ်အစိသ့မ့တမ့ၢ်နါလ့ၣ်ကွၢ်တၢ်အရီၢ်သ့ဟါမၢ်

COVID-19 အတၢ်မၤကွၢ်န့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကလီအီၤလၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်လီၤ. တၢ်အံၤ ပာ်ဃုာ်ပှၤလၢတအိၣ်ဒီး Medicare ကးတဖၣ်အဂီၢ်,အဒိဒ်သိး ပှၤတမှံၤလၢအအိၣ်ဟဲလၢထံကီၢ်အဂၤတဖၣ်,ပှၤသုးလီၢ်သုးကျဲဃုဖံးဃုမၤတဖၣ်ဒီးပှၤလၢအဃ့ထီၣ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်ကဒုတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမၤကွၢ်နသးအိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အဃၢ်(COVID-19), နကဘၣ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်နသးလၢနဟံၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်အိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်ဘၣ်ဒီးပှၤလၢအဘၣ် COVID-19 တဂၤနကဘၣ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်နသးဒ်သိးတၢ်ဆါတဘၣ်ဂၥ်ပှၤအဂၤတဂ့ၤအဂီၢ် (quarantine) အိၣ်လၢဟံၣ်လၢ၁၄သီအတီၢ်ပူၤတုၤမူဒါခိၣ်လၢအိၣ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤဟဲလၢဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤတဂၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးနၤလၢနဟးထီၣ်ကွံၥ်လၢတၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်အသးဒ်သိးတၢ်ဆါတဘၣ်ဂၥ်ပှၤအဂၤတဂ့ၤအဂီၢ်တစုန့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဆိးဘၣ်,မ့တမ့ၢ်သူဘၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးပှၤတဂၤလၢအမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဘူးထိးဘၣ်တဂၤန့ၣ်,နကဘၣ်တၢ်မၢနၤလၢနကအိၣ်လၢဟံၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကမျၢၢ်တၢ်ဆါအဃၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်သ့အိၣ်ဖျါထီၣ်အလီၢ်တဖၣ်

နကလိၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်မနုၤလဲၣ်

ဖဲနမ့ၢ်လဲၤဘၣ်ဆူတၢ်ဆါအဃၢ်မၤဘၣ်ဒိ ဘၣ်ထံးတၢ်သ့အိၣ်တ့ၢ်အလီၢ်တခါလၢ်လၢ်ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လီၤဆီအကတီၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်

 • လူၤပိာ်မၤထွဲဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လီၤလီၤဆီဆီလၢတၢ်ရဲၣ်လီၤအီၤလၢတၢ် တၢ်ဆါအဃၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်သ့အိၣ်ဖျါထီၣ်အလီၢ်တဖၣ်
 • ဆဲးကျိးဘၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အ၀ဲၤကျိၤလၢ 1300 651 160 တက့ၢ်
 • ကွၢ်ဘၣ် မ့ၢ်တၢ်ကလဲၤမၤကွၢ်သးဖဲလဲၣ်တက့ၢ်

ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤလၢတၢ်ကကွၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဆါ အဃၢ်မၤဘၣ်ဒိတၢ်သ့အိၣ်တ့ၢ်အလီၢ်တဖၣ်

တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်တဲလီၤတံၢ်လၢပှၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်လဲၤတ့ၢ်ဘၣ်အခါဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဆါအဃၢ် ဟူးဂဲၤဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ် သ့အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤအခီပညီတမ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤအိၣ်ဒီးတၢ်လီၤပျံၤလီၤဘၣ်ယိၣ်ဆူညါန့ၣ်ဘၣ်. နလဲၤဟးအီၤပူၤပူၤဖျဲးဖျဲးသ့၀ဲဒၣ်လၢအအိၣ်လိၤလိၤဒီးတၢ်ဖီၣ်ဃံးလၢအအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢကတီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆါအဃၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်သ့အိၣ်ဖျါထီၣ်အဆၢကတီၢ်နဲၣ်ဖျါမုၢ်နံၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢပှၤတဂၤလၢအအိၣ်ဒီး COVID-19 တဂၤလဲၤတ့ၢ်ဘၣ်ဖဲ တၢ်လီၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤတခါအံၤကဲထီၣ်အသးဖဲတၢ်ဆၢ ကတီၢ်လၢပှၤတဂၤအံၤအပူၤတၢ်ဆါအဃၢ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ်တၢ်သ့အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤပၣ်ဃုာ် 48 နၣ်ရံၣ်တချုးတၢ်ဆါအပနီၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ်န့ၣ်တၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤဖဲတၢ်လူၤကွၢ်က့ၤတၢ်ထိးဘၣ်အိၣ်ဘူး အတၢ်လူၤပိၥ်ထွဲအခံအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထိးဘၣ်အိၣ်ဘူးအတၢ်လူၤကွၢ်ကဲထီၣ်၀ဲဒၣ်ဖဲပှၤတဂၤလၢအမၤကွၢ်အသးအိၣ်ဒီး COVID-19 ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

တၢ်လီၢ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လၢစရီအပူၤလၢ 14 သီအကတီၢ်ဖဲပှၤလၢအအိၣ်ဒီး COVID-19 တဂၤလဲၤဘၣ်တၢ်လီၢ် န့ၣ်အကတၢၢ်တဘျီ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. 14 မ့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်အယံာ်ကတၢၢ် (လၢတၢ်ဆါအဃၢ်ကဟုထီၣ်ဖးထီၣ်)လၢပှၤတဂၤလၢအလဲၤတ့ၢ်ဘၣ်လၢတၢ်လီၢ်န့ၣ်ဒီးအ၀ဲဒၣ်အိၣ်ဘူးထိးဘၣ်ဒီးပှၤတဂၤလၢအအိၣ်ဒီး COVID-19, မၤန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါအဃၢ်သ့၀ဲဒၣ်တချုးအတၢ်ဆါပနီၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လီၤပျံၤအလီၢ်အကျဲတဖၣ်ကအိၣ်ဒံး၀ဲဒၣ်လၢစရီအပူၤလၢ 14 သီအဂီၢ်စးထီၣ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ဆါအဃၢ်လၢအမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်သ့ အိၣ်ဖျါထီၣ်လၢခံကတၢၢ်တဘျီလံၤလံၤန့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဃုဘၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ဆါအဃၢ်လၢအမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်သ့အိၣ်ဖျါထီၣ်အလီၢ်တဖၣ်တက့ၢ်

ဆီၣ်လီၤဖဲအံၤလၢတၢ်ကကွၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဆါအဃၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်သ့အိၣ်တ့ၢ်အလီၢ်လၢအကဲတၢ်ပာ်ဖျါလၢခံကတၢၢ်အဂီၢ် မ့တမ့ၢ်ကွၢ်ဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤလၢအပာ်ဖျါကမျၢၢ်အဂီၢ်တၢ်ဆါအဃၢ်မၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်သ့အိၣ်တ့ၢ်အလီၢ်တဖၣ်လၢဘံးထိရံယါအပူၤတဘ့ၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

ပှၤလၢအလဲၤက့ၤတၢ်လၢအီးစတြ့လယါအပူၤတဖၣ်,၀ံသးစူၤကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဆါအဃၢ်လၢအမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်သ့အိၣ်ဖျါထီၣ်အလီၢ်အကျဲအစရီလၢတၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤဃာ်အီၤလၢကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်စုာ်စုာ်အဂီၢ်လၢအအိၣ်လၢလာ်န့ၣ်တက့ၢ်,

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်လၢဘံးထိရံယါအပူၤဒီးလဲၤတ့ၢ်ဘၣ်လၢတၢ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ပာ်ဖျါတဲလီၤတံၢ်အီၤန့ၣ်,လူၤပိာ်ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢတၢ်ရဲၣ် လီၤအီၤဒီးဆဲးကျိးဘၣ်ပှၤလၢ 1300 651 160 တက့ၢ်.

တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်မၤသီထီၣ်အီၤဒ်တၢ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအသီတဖၣ်အသိး,အဃိ၀ံသးစူၤသမံသမိးဘၣ်အီၤခဲအံၤခဲအံၤတက့ၢ်.

လၢတၢ်ကကွၢ်၀ဲဒၣ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ်လၢအမ့ၢ်တၢ်မၤကွၢ်တၢ်ဆါအဃၢ်အဂီၢ်,လဲၤအိၣ်သကိးဘၣ် မ့ၢ်တၢ်ကမၤကွၢ်သးလၢတၢ်လီၢ်ဖဲလဲၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.

အပတီၢ် 1, 2, ဒီး 3 လၢတၢ်ရှဲပၠးဃာ်လံအီၤ

အပတီၢ် 1 တၢ်ဆါအဃၢ်လၢအမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်သ့အိၣ်ဖျါထီၣ်အလီၢ်တဖၣ်

ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအလဲၤတ့ၢ်ဘၣ်လၢ အပတီၢ် 1 တၢ်ဆါအဃၢ်လၢအမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်သ့အိၣ်ဖျါထီၣ်အလီၢ်ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ရဲၣ်လီၤဃာ်အီၤ တဖၣ်န့ၣ်ကဘၣ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်အသးတဘျီဃီ,မၤန့ၢ် COVID-19 အတၢ်မၤကွၢ်တခါ,ဒီးအိၣ်လီၤဖျီၣ်ကွၢ်ဟုၣ်တၢ်ဆါလၢ 14 သီစးထီၣ်တသီဃီဖဲအအိၣ်ဘၣ်လၢတၢ် ဆါအဃၢ်အကျါန့ၣ်လီၤ. နကြၢးဆဲးကျိးစ့ၢ်ကီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အ၀ဲၤကျိၤ (Department of Health) လၢ 1300 651 160 န့ၣ်လီၤ.

အပတီၢ် 2 တၢ်ဆါအဃၢ်လၢအမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်သ့အိၣ်ဖျါထီၣ်အလီၢ်တဖၣ်

ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအလဲၤတ့ၢ်ဘၣ်လၢ အပတီၢ်  2 တၢ်ဆါအဃၢ်လၢအမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်သ့အိၣ်ဖျါထီၣ်အလီၢ်ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ရဲၣ်လီၤဃာ်အီၤ တဖၣ်န့ၣ်ကြၢးမၤန့ၢ်  COVID-19 အတၢ်မၤကွၢ်တခါ,ဒီးအိၣ်လီၤဖျီၣ်ဘၣ်အသးတုၤလီၤလၢအ၀ဲသ့ၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ်အစၢလၢတၢ်ဆါအဃၢ်တအိၣ်ဘၣ်တစုန့ၣ်လီၤ. နကြၢးဆဲးကျိးစ့ၢ်ကီးတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အ၀ဲၤကျိၤ (Department of Health) လၢ 1300 651 160 န့ၣ်လီၤ.

ကွၢ်ဟုၣ်ဘၣ်တၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်ဆူညါ,မၤကွၢ်ကဒီးသးအသီတဘျီဖဲတၢ်ဆါအဃၢ်မ့ၢ်အိၣ်ဖျါထီၣ်ကဒါအခါန့ၣ်တက့ၢ်.

အပတီၢ် 3 တၢ်ဆါအဃၢ်လၢအမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်သ့အိၣ်ဖျါထီၣ်အလီၢ်တဖၣ်

ပှၤတဂၤလၢ်လၢ်လၢအလဲၤတ့ၢ်ဘၣ်လၢ အပတီၢ်  3 တၢ်ဆါအဃၢ်လၢအမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးတၢ်သ့အိၣ်ဖျါထီၣ်အလီၢ်ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢတၢ်ရဲၣ်လီၤဃာ်အီၤ တဖၣ်န့ၣ်ကြၢးကွၢ်ဟုၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဆါအပနီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်အိၣ်ဖျါထီၣ်န့ၣ်,မၤန့ၢ် COVID-19 အတၢ်မၤကွၢ်တခါတဘျီဃီဒီး အိၣ်လီၤဖျီၣ်ဘၣ်တုၤလီၤလၢနဒိးန့ၢ်ဘၣ်အစၢလၢတၢ်ဆါအဃၢ်တအိၣ်ဘၣ်တစုန့ၣ်တက့ၢ်.

ဖဲယမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအခါယကိးမတၤသ့လဲၣ်.

ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤအခါကိးဘၣ်ဘံးထိရံယါတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အ၀ဲၤကျိၤ ( Victorian Department of Health COVID-19) အလီကျိၤလၢ 1800 675 398 န့ၣ်တက့ၢ်.

ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်လီတဲစိပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤအခါန့ၣ်,၀ံသးစူၤဆဲးကျိးဘၣ် TIS National လၢ 131 450 တက့ၢ်.

တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဃးဒီးနစ့တၢ်ဟဲနုာ်ဟါမၢ်ကွံာ်ဖဲနအိၣ်ခိးနတၢ်မၤကွၢ်အစၢအခါန့ၣ်,ဘၣ်တဘၣ် နကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်စ့ $450 ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ် (COVID-19) တၢ်မၤကွၢ်အတၢ်အိၣ် လီၤဖျီၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤကမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲနၤလၢနကအိၣ် လၢဟံၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမၤကွၢ်နသးအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်မ့တမ့ၢ်အိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤလၢတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်တဂၤန့ၣ်,နကကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအလဲစ့ $1,500 တခါအဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်ကိးဘၣ်ခိၣ်ရိ နၣ်ဘဲရၢးစ်အလီကျိၤ (Coronavirus Hotline) လၢလီနီၢ်ဂံၢ် 1800 675 398 န့ၣ်တက့ၢ်. ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤအခါန့ၣ်,ဆီၣ်လီၤ၀း (0) တက့ၢ်.

ဖဲနၤမ့တမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢနသ့ၣ်ညါတူၢ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအခါ,နကိး၀ဲဒၣ် Lifeline လၢ 13 11 14 မ့တမ့ၢ် Beyond Blue လၢ 1800 512 348 သ့လီၤ. ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤအခါ,အခီၣ်ထံးန့ၣ်ကိးဘၣ် 131 450 တက့ၢ်.

ဖဲနမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်အိၣ်လီၤတဲာ်ထဲတဂၤန့ၣ်,နကိး၀ဲဒၣ် Coronavirus Hotline လၢလီတဲစိနီၢ်ဂံၢ် 1800 675 398 သ့၀ဲဒၣ်မ့တမ့ၢ်ဆီၣ်လီၤ သၢ (3) တက့ၢ်. ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤအခါန့ၣ်,ဆီၣ်လီၤ၀း (0) တက့ၢ်. နကဘၣ်တၢ်ဘျးစဲန့ၢ်နၤဒီးပှၤမုာ်သးမၤကလီတၢ်လၢအအိၣ်လၢ Australian Red Cross လၢအကဘျးန့ၢ်နၤဒီးနလီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်

၀ံသးစူၤမၤလီၤတံၢ်သူဘၣ်တၢ်အပီးအလီလၢလာ်တဖၣ်ဒီးနီၤဟ့ၣ်ဘၣ်အီၤဒီးနပှၤတ၀ၢခီဖျိအံမ့လ်,ပှၤဂ့ၢ်၀ီအမံဒယၣ်မ့တမ့ၢ် ပှၤတ၀ၢအပှာ်ယဲၤဘျးစဲတဖၣ်လၢအအိၣ်လၢနပှၤတ၀ၢအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်မၤကွၢ်သးဒီးတၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်

အိၣ်ဆိးဘၣ်ပူၤပူၤဖျဲးဖျဲး

မၤန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤ

တၢ်ကးဘၢမဲာ်တဖၣ်

Reviewed 29 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?