vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဒီးတၢ်ဖီၣ်ဃံးတဖၣ် (Health advice and restrictions) - ကျိာ် (Karen)

တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဒီးတၢ်ဖီၣ်ဃံးအတၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလၢခံကတၢၢ်တဖၣ်,ပာ်ဃုာ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးမ့ၢ်တၢ်ကအိၣ်ဆိးမုာ်မုာ်ဒ်လဲၣ်,မ့ၢ်တၢ်ကမၤန့ၢ်တၢ်မၤကွၢ်ဒ်လဲၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲ မၤစၢၤလၢအအိၣ်၀ဲဒၣ်လၢနဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

If you are concerned, call the coronavirus hotline 1800 675 398 (24 Hours).
If you need an interpreter, call TIS National on 131 450.
Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

တၢ်လၢနကဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်

မ့ၢ်ဒ်သိးပကပာ်ပဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်ဒီးပှၤတ၀ၢလၢအတၢ်ကပူၤဖျဲးဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်(COVID-19) အဂီၢ် န့ၣ်တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်လၢပမၤအီၤသ့န့ၣ်အိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ-

 • သ့ကဆှီနစုတဖၣ်ခဲအံၤခဲအံၤတက့ၢ်. သူဘၣ်ဆးပၠၣ်ဒီးထံမ့တမ့ၢ်ဟးစိာ်ဃုာ်ကသံၣ်ထံဒံးဒူးစု တက့ၢ်. တၢ်အံၤမၤစၢၤပာ်ပှၤလၢတၢ်ကပူၤဖျဲးဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်(COVID-19), လၢအအိၣ်မူလၢ တၢ်အမဲာ်ဖံးခိၣ်တဖၣ်အလိၤသ့၀ဲဒၣ်အါနံၤအါသီအဃိန့ၣ်လီၤ.
 • အိၣ်ယံၤဒီးပှၤအဂၤတဖၣ် ၁.၅ မံထၢၣ်တက့ၢ်.
 • ထီဘိန့ၣ်နကဘၣ်စိာ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်သၣ်တခါဃုာ်ဒီးနၤလီၤ.
 • နကဘၣ်ဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တခါ(မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လၢအဖိးသဲစးလၢနတဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်အဃိဘၣ်ဒီး) ဖဲမ့ၢ်အိၣ်လၢတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤတၢ်အလီၢ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်အပူၤဒီးဖဲ အိၣ်လၢ ကျးရိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အပူၤ(ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ပနီၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်),ဖဲအိၣ်လၢကမျၢၢ်တၢ်တီထီၣ် ဆှၢလီၤ အလိၤဒီးဖဲအိၣ်လၢထဲးကစံၣ်အပူၤမ့တမ့ၢ်ဒိးသကိးသိလ့ၣ်တပူၤဃီအခါန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တခါန့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ်အီၤဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲာ်လၢတၢ်အိၣ်သးအဂၤတဖၣ်အပူၤဖဲနအိၣ်စီၤစုၤဒီးပှၤအဂၤလၢတၢ်ဒ့ၣ်စၢၤ ၁.၅ မံထၢၣ်မ့ၢ်တသ့ဘၣ်အခါန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမၤစှၤလီၤခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢးစ်(COVID-19) အတၢ်ရၤလီၤသးအတၢ်လီၤပျံၤန့ၣ်လီၤ.
 • ထံၣ်လိာ်သးဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးတံၤသကိးတဖၣ်လၢတၢ်ချၢလၢတၢ်ဒွဲပူၤအလီၢ်တက့ၢ်. ပတၢ်အိၣ် သးလၢတၢ်ကမၤန့ၢ် ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢးစ်(COVID-19)ဖဲပအိၣ်လၢတၢ်ချၢအခါန့ၣ်စှၤလီၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ် လီၤ.
 • ဖဲနအိၣ်မ့ၢ်တဆူၣ်တချ့အခါ, မၤကွၢ်ဘၣ်နသး ဒီးအိၣ်ဘၣ်လၢဟံၣ်တက့ၢ်. တၢ်မၤကွၢ်ဆိသးဖဲ နတၢ်ဆါအပနီၣ်မ့ၢ်စၢ်၀ဲဒၣ်အခါဒၣ်လဲာ်န့ၣ်,မၤစၢၤမၤကဘှၢလီၤ ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢးစ်(COVID-19)အတၢ်ရၤလီၤန့ၣ်လီၤ.
 • ခိၣ်ရိၣ်နၣ်ဘဲရၢးစ်(COVID-19)အတၢ်မၤကွၢ်န့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ကလီအီၤလၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်လီၤ. တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်ပှၤလၢအ Medicare card တအိၣ်တဖၣ်အဂီၢ်,အဒိဒ်သိးပှၤတမှံၤလၢအဟဲ လၢထံကီၢ်အဂၤတဖၣ်,ပှၤသုးလီၢ်သုးကျဲဃုဖံးဃုမၤတဖၣ်ဒီးပှၤလၢအဃ့န့ၢ်တၢ်အိၣ်ကဒုခွဲးယာ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘံးထိရယါကတီၢ်အံၤတၢ်ဖီၣ်ဃံးအပတီၢ်တဖၣ်

ဘံးထိရံယါတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အပဒိၣ်ခိၣ်ကျၢၢ် ဆီတလဲတၢ်ဖီၣ်ဃံးတဖၣ်ဖဲတၢ်အိၣ်သးမ့ၢ်ဆီတလဲအသးအခါသ့ လီၤ.

ကတီၢ်အံၤတၢ်ဖီၣ်ဃံးတဖၣ်

စးထီၣ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တခါအံၤ-

 • ပှၤအဂၤ ၁၀၀ ထံၣ်လိာ်အသးလၢတၢ်ချၢတၢ်လီၢ်တဖၣ်သ့၀ဲလီၤ. တၢ်အံၤကဘၣ်မ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ချၢလၢအအိၣ်လၢကမျၢၢ်အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတခါအပူၤလၢအဒိဒ်သိးဒီးဖီကရၢၢ်မ့တမ့ၢ်ပီၣ်လဲၣ်နံၤ-တမ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢနဟံၣ်န့ၣ်ဘၣ်.
 • နတူၢ်လိာ်ပှၤတမှံၤလၢနဟံၣ်တသီန့ၣ်ပှၤအဂၤထီၣ်ဘး ၃၀ ဂၤသ့လီၤ.
 • နဟံးန့ၢ်ပာ်နံၤသဘျ့အဂီၢ်တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဃုာ်ဒီးနဟံၣ်ဖိဃီဖိဒီးထီၣ်ဘးပှၤအဂၤ ၃၀ ဖဲနမ့ၢ်ကလဲၤနံၤသဘျ့လၢဘံးထိရံယါအပူၤအခါန့ၣ်သ့လီၤ.
 • တၢ်တံာ်မၤဃံမၤလၤခိၣ်သူ,တၢ်ကယၢကယဲဒီးနီၢ်တဂၤတၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်အတၢ်မၤစၢၤတဖၣ်ဟဲဆူနဟံၣ်သ့လီၤ.
 • တၢ်အီၣ်အကျးတဖၣ်,ဖၢးဘ်,ဘါစ်ဒီးခၣ်ဖ့စ်န့ၣ်အိးထီၣ်အသးလီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်ကဘၣ်လူၤပိာ်ထွဲခံ စကွဲမံထၢၣ်တၢ်ဘျၢ လၢတၢ်ကပာ်ပနီၣ်ပှၤဟဲပှ့ၤအီၣ်တၢ်တဖၣ်အတၢ်ဆ့ၣ်နီၤလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အ ဒွဲပူၤဒီးအချၢတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဟဲပှ့ၤအီၣ်တၢ်အနီၢ်ဂံၢ်ထီၣ်ဘး ၂၅ ဂၤန့ၣ်တၢ်ပျဲအီၤတချုး တၢ်စးထီၣ်သူခံစကွဲမံထၢၣ်တၢ်ဘၢၣ်စၢၤအတၢ်ဘျၢန့ၣ်လီၤ.
 • ခၣ်စံၣ်နိၣ်န့ၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤဃုာ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်ပှၤဟဲသူတၢ်အနီၢ်ဂံၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢအခီစၢးတ်န့ၣ်တၢ်ပျဲအီၤဘၣ်ဆၣ်တၢ်ကဘၣ်မၤအီၤလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢတဖၣ်ဖဲမ့ၢ်သ့အခါန့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဆါတၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢကျးရိၣ်ဖှိၣ်အပူၤတဖၣ်န့ၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤလီၤ.
 • တၢ်ဆဲးကျိးအတၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲတဖၣ်တၢ်ပျဲအီၤလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အပူၤဒီးအချၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
 • ကၠ့မ်ဒီးတၢ်မၤဟူးဂဲၤနီၢ်ခိလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အဒွဲပူၤအတၢ်မၤလိအတီၤတဖၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်အီၤလၢပှၤအဂၤ၅၀ဖဲမ့ၢ်မၤလၢတၢ်သူၣ်ထီၣ်အဒွဲအပူၤအခါလီၤ. တၢ်သူၣ်ထီၣ်အချၢတီၤတၢ်မၤလိတ ဖၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်ဃာ်အီၤပှၤ ၁၀၀ ဂၤလီၤ. ကၠ့မ်ဒီးတၢ်သူၣ်ထီၣ်အဒွဲပူၤတၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲအလီၢ် အကျဲတဖၣ်ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲ လွံၢ် စကွဲမံထၢၣ်တၢ်ဘျၢ လၢတၢ်ကပာ်ပနီၣ်ပှၤသူတၢ်တဖၣ် အနီၢ်ဂံၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ပီၢ်ထံအလီၢ်တဖၣ်တၢ်အိးထီၣ်ဃာ်အီၤလီၤ. တၢ်ပီၢ်ထံအလီၢ်လၢတၢ်ဒွဲပူၤတဖၣ်ကဘၣ်လူၤပိာ်မၤထွဲလွံၢ်စကွဲယါမံထၢၣ်တၢ်ဘျၢတဖၣ်ဒီး တၢ်ပီၢ်ထံအလီၢ်လၢတၢ်ချၢတဖၣ်ကဘၣ်လူၤပိာ်ထွဲ၀ဲဒၣ် ခံ စကွဲမံထၢၣ်တၢ်ဘျၢ လၢတၢ်ကပာ်ပနီၣ်ပှၤသူတၢ်တဖၣ် အနီၢ်ဂံၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ကွၢ်ကီတၢ်ဂီၤမူအလီၢ်အကျဲတဖၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤဃုာ်ဒီးတၢ်ပာ်ပနီၣ်ပှၤသူတၢ်တဖၣ်အနီၢ်ဂံၢ်န့ၣ်လီၤ.
 • တၢ်ဖျီအမူးတဖၣ်ကဲထီၣ်သ့၀ဲဒၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအတၢ်အဒိၣ်အဆံးန့ၣ်တၢ်သူအီၤလၢတၢ် ကဒွး၀ဲဒၣ်ပှၤထီၣ်မူးအံၤသ့ပှဲၤဂၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢမူးကကဲထီၣ်အလီၢ်ကဘၣ် လူၤပိာ် ခံ စကွဲမံထၢၣ်တၢ်ဘျၢန့ၣ်လီၤ. ဖဲနမ့ၢ်ကမၤတၢ်ဖျီအမူးလၢနဟံၣ်န့ၣ်,ပှၤအနီၢ်ဂံၢ်ထီၣ်ဘး ၃၀ ဂၤဟဲထီၣ်မူးအံၤသ့လီၤ.
 • တၢ်ပျဲမၤ၀ဲဒၣ်တၢ်သံတၢ်ပှၢ်အမူးန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအတၢ်အဒိၣ်အဆံးန့ၣ်တၢ်သူအီၤလၢ တၢ် ကဒွး၀ဲဒၣ်ပှၤထီၣ်မူးအံၤသ့ပှဲၤဂၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢမူးကကဲထီၣ်အလီၢ်က ဘၣ် လူၤပိာ် ခံ စကွဲမံထၢၣ်တၢ်ဘျၢန့ၣ်လီၤ. ဖဲနမ့ၢ်ကမၤတၢ်သံတၢ်ပှၢ်အမူးလၢနဟံၣ်ပူၤန့ၣ်,ပှၤ အနီၢ်ဂံၢ်ထီၣ်ဘး ၃၀ ဂၤဟဲထီၣ်မူးအံၤသ့လီၤ.
 • တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးတဖၣ်တၢ်ပျဲအီၤလီၤ. တၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢပှၤလၢအထီၣ်တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအတၢ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးတခါအံၤသ့၀ဲဒၣ်အနီၢ်ဂံၢ်န့ၣ်တၢ်ဒွးအီၤခီဖျိတၢ်သူ၀ဲဒၣ် ခံ စကွဲမံထၢၣ်တၢ်ဘျၢန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ပနီၣ်လၢကရူၢ်အတၢ်အဒိၣ်အဆံးဒီးတၢ်သူၣ်ထီၣ်အဒွဲပူၤဒီးအချၢအမူးတဖၣ်န့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်ဒီးမူးအံၤကဲထီၣ်လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်တဘျီဃီသ့လီၤ.
 • ပှၤတ၀ၢအတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ,ပာ်ဃုာ်လံာ်ရိဒၢးတဖၣ်ဒီးပှၤတ၀ၢအလီၢ်ခၢၣ်သးလၢပှၤဂ့ၢ်၀ီဒီးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အလီၢ်အကျဲန့ၣ်တၢ်အိးထီၣ်အီၤလီၤ. တၢ်အံၤကဘၣ်သူ၀ဲဒၣ် ခံ စကွဲမံထၢၣ်တၢ်ဘျၢ လၢတၢ်ကပာ်ပနီၣ်ပှၤကညီအနီၢ်ဂံၢ်လၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအံၤအပူၤအဂီၢ်လီၤ.

နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဖၣ်

နကဘၣ်စိာ်ဃုာ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တဘ့ၣ်ဒီးနၤကိးဘျီဒဲးဖဲနဟးထီၣ်လၢနဟံၣ်ဒီးဖျီၣ်ဘၣ်အီၤဖဲနလိၣ်ဘၣ်အခါ,မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်လၢအဖိးသဲစးအိၣ်လၢနဖျီၣ်အီၤသ့ဘၣ်အခါဧိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အဒိလၢတၢ်ဂ့ၢ်လၢအဖိးသဲစးလၢတၢ်တဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တခါပၣ်ဃုာ်-

 • ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဆူးတၢ်ဆါအတၢ်အိၣ်သးလၢအဒိမ့ၢ်တၢ်ဒ်သိးဒီးဖံးဘ့ၣ်အတၢ်အိၣ်သးလၢအနးဒိၣ်မးလၢနမဲာ်သၣ်အလိၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ကသါထီၣ်ကသါလီၤအတၢ်ဂ့ၢ်ကီတခါအခါန့ၣ်လီၤ.
 • ဖဲနမၤနီၢ်ခိအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒီးကသါတလၢကသါအခါန့ၣ်လီၤ.

နကဘၣ်ဖျီၣ်နီၣ်ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်တခါ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်လၢနအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လၢအဖိးသဲစးလၢနတဖျီၣ်နီၣ် ကျၢၢ်ဘၢမဲာ်အဃိဘၣ်ဒီး ဖဲမ့ၢ်အိၣ်လၢတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤတၢ်အလီၢ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်အပူၤဒီးဖဲ အိၣ်လၢ ကျးရိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်အပူၤ(ကွၢ်ဘၣ်တၢ်ပနီၣ်ဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်),ဖဲလဲၤက့ၤတၢ်အိၣ်လၢကမျၢၢ်တၢ်တီထီၣ် ဆှၢလီၤ အလိၤဒီးဖဲအိၣ်လၢထဲးကစံၣ်အပူၤမ့တမ့ၢ်ဒိးသကိးသိလ့ၣ်တပူၤဃီအခါန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤကွၢ်သးဒီးတၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်(COVID-19)အတၢ်ဆါအပနီၣ်တခါလၢ်လၢ်အခါ,နကဘၣ် မၤကွၢ်နသး ဒီးအိၣ်ဆိးလၢဟံၣ်တုၤလီၤလၢနမၤန့ၢ်နတၢ်အစၢတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်. တဘၣ်လဲၤဆူတၢ်မၤအလီၢ်မ့တမ့ၢ်ကျးတဖၣ်အအိၣ်တဂ့ၤ.

ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အပနီၣ်တဖၣ်ပာ်ဃုာ်-

 • တၢ်လိၤကိၢ်,ကနိးမ့တမ့ၢ်ကပၢၤထီၣ်
 • တၢ်ကူးမ့တမ့ၢ်ကိာ်ယူၢ်ဆါ
 • ကသါတလၢကသါ
 • နါအ့ၣ်ထံယွၤ
 • နါနၢတၢ်အစိသ့မ့တမ့ၢ်နါလ့ၣ်ကွၢ်တၢ်အရီၢ်သ့ဟါမၢ်

ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ် (COVID-19) အတၢ်မၤကွၢ်န့ၣ်လၢပှၤကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ကလီအီၤလီၤ. တၢ်အံၤ ပာ်ဃုာ်ပှၤလၢတအိၣ်ဒီး Medicare ကးတဖၣ်အဂီၢ်,အဒိဒ်သိး ပှၤတမှံၤလၢအအိၣ်ဟဲလၢထံကီၢ်အဂၤတဖၣ်,ပှၤသုးလီၢ်သုးကျဲဃုဖံးဃုမၤတဖၣ်ဒီးပှၤလၢအဃ့ထီၣ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်အိၣ်ကဒုတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမၤကွၢ်နသးအိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အဃၢ်(COVID-19), နကဘၣ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်နသးလၢနဟံၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်ကွၢ်ဘၣ် ဖဲနမၤကွၢ်သးအိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အဃၢ် (COVID-19) အခါဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်.

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဘူးထိးဘၣ်ဒီးပှၤတဂၤလၢအအိၣ်ဒီး ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အဃၢ်(COVID-19)န့ၣ်,နကဘၣ်အိၣ်လီၤဖျီၣ် ကွၢ်စူၣ်တၢ်ဆါလၢ၁၄သီအဂီၢ်လီၤ. လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်ကွၢ်ဘၣ် ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဘူးတ့ၢ်ဘၣ်ဒီးပှၤတဂၤလၢအအိၣ်ဒီးခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အဃၢ် (COVID-19) အခါဘၣ်မၤတၢ်မနုၤ လဲၣ်.(Word).

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဆိးဘၣ်,မ့တမ့ၢ်သူဘၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီးပှၤတဂၤလၢအမ့ၢ်ပှၤအိၣ်ဘူးထိးဘၣ်တဂၤန့ၣ်,နကဘၣ်တၢ်မၢနၤလၢနကအိၣ်လၢဟံၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအိၣ်၀ဲဒၣ်လီၤ.

ဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဟဲနုာ်ဟါမၢ်ကွံာ်ဖဲနအိၣ်ခိးနတၢ်မၤကွၢ်အစၢအခါန့ၣ်,ဘၣ်တဘၣ် နကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကမၤန့ၢ်စ့ $450 ခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ် (COVID-19) တၢ်မၤကွၢ်အတၢ်အိၣ် လီၤဖျီၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤကမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲနၤလၢနကအိၣ် လၢဟံၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲနမၤကွၢ်နသးအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်မ့တမ့ၢ်အိၣ်ဘူးဘၣ်ဒီးပှၤလၢတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအိၣ်ဒီးတၢ်ဆါအဃၢ်တဂၤန့ၣ်,နကကြၢးဘၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအလဲစ့ $1,500 တခါအဂီၢ်လီၤ.လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဆူညါအဂီၢ်ကိးဘၣ်ခိၣ်ရိ နၣ်ဘဲရၢးစ်အလီကျိၤ (Coronavirus Hotline) လၢလီနီၢ်ဂံၢ် 1800 675 398 န့ၣ်တက့ၢ်.ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤအခါန့ၣ်,ဆီၣ်လီၤ၀း (0) တက့ၢ်.

ဖဲနၤမ့တမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢနသ့ၣ်ညါတူၢ်ဘၣ်တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤမ့တမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီအခါ,နကိး၀ဲဒၣ် Lifeline လၢ 13 11 14 မ့တမ့ၢ် Beyond Blue လၢ 1800 512 348 သ့လီၤ.ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤအခါ,အခီၣ်ထံးန့ၣ်ကိးဘၣ် 131 450 တက့ၢ်.

ဖဲနမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်အိၣ်လီၤတဲာ်ထဲတဂၤန့ၣ်,နကိး၀ဲဒၣ် Coronavirus Hotline လၢလီတဲစိနီၢ်ဂံၢ် 1800 675 398 သ့၀ဲဒၣ်မ့တမ့ၢ်ဆီၣ်လီၤ သၢ (3) တက့ၢ်. ဖဲနမ့ၢ်ကလိၣ်ဘၣ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤအခါ,၀ံသးစူၤဆီၣ်လီၤ၀း (0) တက့ၢ်. နကဘၣ်တၢ်ဘျးစဲန့ၢ်နၤဒီးပှၤမုာ်သးမၤကလီတၢ်လၢအအိၣ်လၢ Australian Red Cross လၢအကဘျးန့ၢ်နၤဒီးနလီၢ်က၀ီၤတၢ်ဆီၣ်ထွဲအတၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤတဖၣ်

၀ံသးစူၤမၤလီၤတံၢ်သူဘၣ်တၢ်အပီးအလီလၢလာ်တဖၣ်ဒီးနီၤဟ့ၣ်ဘၣ်အီၤဒီးနပှၤတ၀ၢခီဖျိအံမ့လ်,ပှၤဂ့ၢ်၀ီအမံဒယၣ်မ့တမ့ၢ် ပှၤတ၀ၢအပှာ်ယဲၤဘျးစဲတဖၣ်လၢအအိၣ်လၢနပှၤတ၀ၢအပူၤန့ၣ်တက့ၢ်.

တၢ်မၤကွၢ်သးဒီးတၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်

အိၣ်ဆိးဘၣ်ပူၤပူၤဖျဲးဖျဲး

မၤန့ၢ်တၢ်မၤစၢၤ

တၢ်ကးဘၢမဲာ်တဖၣ်

Reviewed 27 February 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?