vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဒီးတၢ်တီထီၣ်ဆှၢလီၤ (Travel and transport) - ကညီကျိာ် - Karen

ဃုသ့ၣ်ညါဘၣ်ဃးတၢ်ဆီတလဲလၢအဘၣ်ထွဲဒီးကမျၢၢ်တၢ်တီထီၣ်ဆှၢလီၤ,တၢ်အိၣ်လီၤဖျီၣ်ကွၢ်စူၣ်တၢ်ဆါဒီးကီၢ်စဲၣ်တဘ့ၣ်ဒီးတဘ့ၣ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဒီးတၢ်လဲၤဆူထံဂုၤကီၢ်ဂၤန့ၣ်လီၤ.

နဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအဲးကလံးအကျိာ်ဖဲတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤဒီးတၢ်တီထီၣ်ဆှၢလီၤအကဘျံးပၤ အလိၤသ့၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. 

ဖဲနမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢနကစၢ်အကျိာ်ဒၣ်န၀ဲန့ၣ်,ကိး TIS National လၢ 131 450 သ့၀ဲဒၣ်ဒီး ဃ့န့ၢ်ဘၣ်ပှၤကတိၤကျိးထံတၢ်တဂၤ,မ့ၢ်၀ံၤမၢအ၀ဲသ့ၣ်ဒုးဘၣ်ဘျးန့ၢ်နၤဒီး ကမျၢၢ်တၢ်တီထီၣ်ဆှၢလီၤ ဘံးထိရံယါ (Public Transport Victoria) တၢ်ကိးအလီၢ်လၢ  1800 800 007 တက့ၢ်.


ဘံးထိရံယါတၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤအတၢ်ပျဲအတၢ်တိာ်ကျဲၤ


စးထီၣ်လၢဟါ 6 နၣ်ရံၣ်မုၢ်ဆၣ်နံၤ, 11 သီယနူၤအါရံၤ 2021 န့ၣ်နကလိၣ်ပတံထီၣ်တၢ်ပျဲတခါလၢတၢ်က နုာ်လီၤဆူဘံးထိ ရံယါအပူၤလၢအီးစတြ့လယါတၢ်လီၢ်ကိးတီၤဒဲးအဂီၢ်လီၤ.


တၢ်ပျဲအသနူတခါအံၤမ့ၢ်၀ဲဒၣ်လၢပှၤလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤဒီးပှၤလီၢ်အိၣ်လီၢ်ဆိးဖိလၢဘံးထိရံယါအပူၤလၢအဟဲက့ၤကဒါဆူကီၢ်စဲၣ်အပူၤဖဲအိၣ်လၢကီၢ်စဲၣ်အဂၤအပူၤ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. 

ဘံးထိရံယါကပာ်ဖှိၣ်ပာ်ပနီၣ်အီးစတြ့လယါတၢ်လီၢ်အဂၤတဖၣ်,လၢအဒိးသန့ၤထီၣ်လၢခိၣ်ရိနၣ်ဘဲရၢးစ်အတၢ်လီၤပျံၤလၢတၢ်လီၢ်န့ၣ်အဖီခိၣ်ဒ် အလွဲၢ်လါ,တဃ့ၢ်သၣ်အလွဲၢ်မ့တမ့ၢ်အလွဲၢ်ဂီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 

လၢတၢ်ကပတံထီၣ်တၢ်ပျဲတခါအဂီၢ်,နကလိၣ်ဟ့ၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢအဘၣ်ဃးဒီးနအိၣ်ဟဲလၢလဲၣ်ဒီးနကလဲၤဆူညါန့ၣ်လီၤ.


ပှၤလၢအအိၣ်ဆိးလၢကီၢ်ဆၢတၢ်လီၢ်တဖၣ်တလိၣ်ဘၣ်တၢ်ပျဲတခါဘၣ်ဆၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ကလိၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်အုၣ်သးဘၣ်ဃးအဟံၣ်လၢအအိၣ်လၢကီၢ်ဆၢအနီၢ်ဂံၢ်န့ၣ်လီၤ. 

တၢ်ကပတံထီၣ်ဒ်လဲၣ်-

ပတံထီၣ်တၢ်ပျဲတခါခီဖျိ တၢ်မၤစၢၤအတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဘံးထိရံယါ (Service Victoria).

တၢ်ပျဲအဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်

ဟီၣ်က၀ီၤလၢအလွဲၢ်ဂီၤ အခီပညီမ့ၢ်၀ဲနနုာ်လီၤဘံးထိရံယါအပူၤတသ့ဘၣ်. တၢ်ဂ့ၢ်ကအိၣ်တနီၤလၢနကနုာ်လီၤ ဘံးထိရံယါဒီးတၢ်ပျဲ,အဒိဒ်သိး Specified Worker မ့တမ့ၢ် Freight Workers တၢ်ပျဲတခါ,မ့တမ့ၢ်တၢ် ကွၢ်က ပာ်ကွံာ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ပျဲပူၤဖျဲးအတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲတခါလၢတၢ်ကဘၣ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်ပှၤလၢအဆူးအဆါဒီးပှၤသးပှၢ်လၢအလိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲနမ့ၢ်ကအိၣ်ဟဲ၀ဲဒၣ်လၢဟီၣ်က၀ီၤအလွဲၢ်ဂီၤလၢတအိၣ်ဒီးတၢ်ကွၢ်ကပာ်မ့တမ့ၢ်တၢ်ပျဲပူၤဖျဲးမ့တမ့ၢ်တၢ်ဖံးမၤတၢ်သ့အတၢ်ပျဲတခါခါဘၣ်ဒီးနကဘၣ်တၢ်ဃ့နၤဒီးစ့အီၣ်လိးဒီးတၢ်ကမၢနက့ၤကဒါက့ၤန့ၣ်လီၤ.


ဟီၣ်က၀ီၤလၢအအိၣ်ဒီးတဃ့ၢ်သၣ်အလွဲၢ် အခီပညီမ့ၢ်၀ဲနပတံထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ပျဲတခါသ့ဒီးနကလိၣ်မၤကွၢ်နသးလၢ 72နၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤဖဲနဟဲတုၤလၢဘံးထိရံယါအပူၤအခါန့ၣ်လီၤ. နကဘၣ်အိၣ်ဆိးလၢဟံၣ်တချုးဒီးဖဲနမၤကွၢ်နသး၀ံၤအ လီၢ်ခံတုၤလီၤလၢနဒိးန့ၢ်က့ၤနတၢ်မၤကွၢ်အစၢလၢအစံးတၢ်ဆါအဃၢ်တအိၣ်ဘၣ်တစုန့ၣ်လီၤ.

ဟီၣ်က၀ီၤအလွဲၢ်လါ အခီပညီမ့ၢ်၀ဲနပတံထီၣ်၀ဲဒၣ်တၢ်ပျဲတခါဒီးနုာ်လီၤဆူဘံးထိရံယါအပူၤသ့လီၤ. တဘျီဖဲမ့ၢ်အိၣ် လၢဘံးထိရံယါအပူၤန့ၣ်နကြၢးကွၢ်ဟုၣ်တၢ်ဆါပနီၣ်တဖၣ်ဒီးမၤကွၢ်နသးဖဲနတူၢ်ဘၣ်တၢ်တမုာ်တလၤအခါန့ၣ်တက့ၢ်. 


တၢ်ပျဲပူၤဖျဲးတဖၣ်အဂီၢ်တၢ်ပျဲ

နပတံထီၣ်တၢ်ပျဲပူၤဖျဲးတခါအဂီၢ်အတၢ်ပျဲဖဲနမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လၢအဖိးသဲစးအခါသ့လီၤ. တၢ်အံၤပာ်ဃုာ်-

  • သးသမူလဲၤခံကတၢၢ်အတၢ်မၤအသးမ့တမ့ၢ်တၢ်သံတၢ်ပှၢ်အမူး
  • တၢ်ဟဲက့ၤကဒါဆူဟံၣ်မ့ၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့,တၢ်အိၣ်မုာ်ဆိးပၢၤ,တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ်မ့တမ့ၢ်တၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤအတၢ်ဂ့ၢ်တဖၣ်အဃိ
  • ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူတၢ်သုးလီၢ်သုးကျဲ
  • ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဒုအတၢ်အိၣ်မုာ်ဆိးပၢၤလၢကီၢ်ဆၢလၢန့ၣ်တကပၤ

Reviewed 15 January 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?