vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

អាជីវកម្ម និងការងារ (Business and work) - ខ្មែរ (Khmer)

ការរឹតត្បិតអាជីវកម្ម និងការគាំទ្រដើម្បីជួយអ្នករៀបចំផែនការ និងឆ្លើយតបទៅនឹងវីរុសកូរ៉ូណា (កូវីដ-១៩)។

អ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់និយោជិត និងអ្នកស្វែងរកការងារធ្វើ និងម្ចាស់អាជីវកម្ម ព្រមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងជាភាសាអង់គ្លេស នៅលើ ទំព័រអាជីវកម្ម និងការងាររបស់យើង។

ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការជំនួយបន្ថែមជាភាសារបស់អ្នក អ្នកអាចទូរសព្ទទៅ TIS National លេខ 131 450 ហើយស្នើសុំអ្នកបកប្រែផ្ទាល់មាត់ បន្ទាប់មកស្នើសុំឱ្យគេភ្ជាប់អ្នកទៅ អាជីវកម្ម រដ្ឋវិចថូរៀ តាមលេខ 13 22 15។

ការប៉ះពាល់នឹង វីរុសកូរ៉ូណានៅកន្លែងធ្វើការ (Exposure to coronavirus in the workplace)

ការព្រមានឱ្យបានដឹងអំពីហានិភ័យទាក់ទងជាមួយការប៉ះពាល់នឹងវីរុសកូរ៉ូណា(ខូវីដ-១៩) នៅកន្លែងធ្វើការ។

ហេតុការណ៍ជុំវិញ

(បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ថ្ងៃទី២១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០)

ការផ្ទុះរាលដាលនៃជំងឺផ្លូវដង្ហើមដែលបានបង្កឡើងដោយវីរុសកូរ៉ូណាថ្មី ត្រូវបានគេរកឃើញជាដំបូងនៅទីក្រុងវូហាន ខេត្ត Hubei ប្រទេសចិន។ ការផ្ទុះរាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩) ត្រូវបានប្រកាសថាជាជំងឺរាតត្បាតនៅថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ ដោយ World Health Organization (WHO)។ ជំងឺរាតត្បាតគឺជាការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺទូទាំងពិភពលោក។

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋវិចថូរៀបានប្រកាសពីស្ថានភាពអាសន្នក្នុងរដ្ឋវិចថូរៀ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយការឆ្លងរីករាលដាលនៃ វីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩)។

តើវីរុសកូរ៉ូណាជាអ្វី?

វីរុសកូរ៉ូណា គឺជាក្រុមគ្រួសារដ៏ធំមួយនៃវីរុសដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានជំងឺនៅក្នុងសត្វ ឬមនុស្ស។ វីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩) គឺជាវីរុសកូរ៉ូណា ដែលត្រូវបានគេរកឃើញថ្មីៗបំផុត។

មេរោគវីរុសកូរ៉ូណា អាចបង្កឱ្យមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមពីស្រាល ទៅធ្ងន់ធ្ងរ។

រោគសញ្ញាអាចមានចាប់ពីជំងឺស្រាល រហូតដល់ជំងឺរលាកសួត។ មនុស្សដែលរងផលប៉ះពាល់អាចជួបប្រទះ៖

 • គ្រុន
 • ញាក់ ឬបែកញើស
 • ក្អក
 • ឈឺបំពង់ក
 • ដង្ហើមខ្លី
 • ហៀរសំបោរ
 • បាត់បង់អារម្មណ៍ស្រង់ក្លិន

ក្នុងកាលៈទេសៈជាក់លាក់ខ្លះឈឺក្បាល ឈឺសាច់ដុំ តឹងច្រមុះ ដំណើរចង់ក្អួត ក្អួត និងចុះរាគក៏អាចត្រូវបានពិចារណាផងដែរ។

World Health Organization បានបញ្ជាក់ថា កត្តាជំរុញសំខាន់នៃការឆ្លងរោគគឺមកពីអ្នកជំងឺដែលមានរោគសញ្ញាតាមរយៈការក្អក ឬកណ្តាស់។ ការឆ្លងរោគដោយមនុស្សដែលគ្មានរោគសញ្ញាគឺអាចទៅរួច ក៏ប៉ុន្តែជាកម្រ។

និយោជកមានករណីកិច្ចដើម្បីផ្តល់ និងថែរក្សាបរិយាកាសការងារដែលមានសុវត្ថិភាព ហើយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់និយោជិតដល់ កម្រិតដែលអាចអនុវត្តបានដោយសមហេតុផល។ នេះរួមមានការកំណត់ហានិភ័យដល់សុខភាព ឬសុវត្ថិភាពដែលទាក់ទងជាមួយការប៉ះពាល់ សក្តានុពលនឹងវីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩)។

ការកំណត់ហានិភ័យដល់សុខភាព

និយោជកត្រូវតែកំណត់ថាតើមានហានិភ័យដល់សុខភាពរបស់និយោជិតរបស់ពួកគេ ពីការប៉ះពាល់នឹងវីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩) នៅកន្លែង ធ្វើការដែរឬទេ។

ការកំណត់ហានិភ័យដែលជាប់ទាក់ទង អាចរួមមាន៖

 • ការតាមដានការប្រឹក្សាយោបល់របស់អ្នកជំនាញ ខណៈពេលស្ថានភាពវីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩) កើតឡើង (ឧទាហរណ៍ ពី Department of Health and Human Services (DHHS) - សូមមើលតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម)
 • ការពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយ នីតិវិធី និងការអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យការឆ្លងជំងឺ ដើម្បីធានាថាវាមានប្រសិទ្ធភាព ហើយត្រូវ បានអនុវត្តតាម
 • ការអប់រំ និងការរក្សានិយោជិតឱ្យបានជ្រាបព័ត៌មានថ្មីទាន់បច្ចុប្បន្នភាព
 • ការពិចារណាថាតើការអនុវត្តសកម្មភាពការងារ ដាក់មនុស្សផ្សេងទៀត (ដូចជាអតិថិជន ឬសមាជិកសាធារណៈ) ឱ្យមានហានិភ័យ នៃការប្រឈមនឹងវីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩) ដែរឬទេ
 • ការនិយាយជាមួយនិយោជិតដែល៖
  • បានធ្វើដំណើរ ឬមានគម្រោងធ្វើដំណើរ
  • បានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងករណីដែលបានបញ្ជាក់ថាមានវីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩)
  • មានរោគសញ្ញាវីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩)

ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដល់សុខភាព

កន្លែងណាហានិភ័យដល់សុខភាពត្រូវបានកំណត់នៅកន្លែងធ្វើការ និយោជកត្រូវតែលុបបំបាត់ចោលនូវហានិភ័យដល់កម្រិតដែលអាចអនុវត្ត បានដោយសមហេតុផល ហើយពេលណាមិនអាចលុបបំបាត់ចោលបានទេ ត្រូវកាត់បន្ថយហានិភ័យដល់កម្រិតដែលអាចអនុវត្តបានដោយសម ហេតុផល។

និយោជកក៏មានកាតព្វកិច្ចផងដែរដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនិយោជិត និងអ្នកតំណាងសុខភាព និងសុវត្ថិភាព (HSRs) ដល់កម្រិតដែល អាចអនុវត្តបានដោយសមហេតុផលលើបញ្ហានានាដែលទាក់ទងនឹងសុខភាព ឬសុវត្ថិភាពដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ឬទំនងជាប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់ពួក គេ។ នេះរួមមានការពិគ្រោះលើការសម្រេចចិត្តអំពីវិធីដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលទាក់ទងនឹងវីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩) នៅកន្លែងធ្វើការ។

ប្រភេទនៃវិធានការត្រួតពិនិត្យដែលតម្រូវ អាស្រ័យលើហានិភ័យដែលទាក់ទង ក៏ដូចគ្នានឹងភាពអាចរកបាន និងភាពសមស្របនៃការគ្រប់គ្រង សម្រាប់កន្លែងធ្វើការនីមួយៗ។ វិធានការត្រួតពិនិត្យអាចរួមមាន៖

 • ការណែនាំបុគ្គលិកឱ្យធ្វើការពីផ្ទះ
 • ការអនុវត្តគំនិតផ្តួចផ្តើមការរក្សាគម្លាតផ្នែករាងកាយ ស្របតាមអនុសាសន៍ដែលធ្វើឡើងដោយប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាល រដ្ឋវិចថូរៀ
 • ការផ្តល់គ្រឿងបរិក្ខារ ឬផលិតផលគ្រប់គ្រាន់ (ដូចជាទឹកថ្នាំអនាម័យលាងដៃ ពេលណាអាចរកបាន) ដើម្បីឱ្យនិយោជិតរក្សាការអនុវត្ត អនាម័យល្អ
 • ការផ្តល់ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់ខ្លួនសមស្រប រួមមានព័ត៌មាន ឬការបណ្តុះបណ្តាលអំពីមូលហេតុដែលឧបករណ៍ត្រូវបានតម្រូវ និងរបៀបប្រើប្រាស់វាដោយសុវត្ថិភាព
 • ការចៀសវាងការប្រើប្រាស់រួមគ្នានៃទូរស័ព្ទ តុការិយាល័យ ឬឧបករណ៍ និងគ្រឿងប្រដាប់ការងារផ្សេងទៀត
 • បង្កើតគោលនយោបាយត្រួតពិនិត្យការឆ្លងជំងឺ
 • ការលុបចោលរាល់ការធ្វើដំណើរដែលទាក់ទងនឹងការងារ លើកលែងតែចាំបាច់បំផុត
 • ការចៀសវាងការប្រជុំទល់មុខគ្នា ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តប្រាស្រ័យទាក់ទងផ្សេងទៀត ដូចជាទូរស័ព្ទ ឬការប្រជុំតាមវីដេអូ
 • ការធានាដល់និយោជិតឱ្យយល់ពីពេលណាដែលត្រូវនៅឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើការ ដូចជានៅពេល៖
  • ត្រឡប់មកពីការធ្វើដំណើរទៅបរទេស
  • ពួកគេបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងករណីដែលបានបញ្ជាក់ថាមានវីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩)
  • ពួកគេមានករណីដែលបានបញ្ជាក់ថាមានវីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩)
  • ពួកគេមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន - ទោះបីជារោគសញ្ញារបស់ពួកគេស្រាលយ៉ាងណាក៏ដោយ

ប្រសិនបើនិយោជិតគិតថា ពួកគេប្រហែលជាមានការប៉ះពាល់ជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងករណីដែលបានបញ្ជាក់ថាមានវីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩) ទោះបី ជារោគសញ្ញាស្រាលយ៉ាងណាក៏ដោយ ពួកគេមិនគួរទៅធ្វើការទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ ពួកគេគួរតែ៖

 • ដាក់ខ្លួនឱ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីគេភ្លាមៗ សូមស្វែងឱវាទផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រពីវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់ពួកគេ ឬខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍២៤ ម៉ោងរបស់ DHHS ស្តីពីវីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩) ហើយត្រូវធ្វើតេស្ត
 • ប្រាប់និយោជិករបស់ពួកគេឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន អនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលបានអនុវត្តនៅកន្លែងការងាររបស់ពួកគេ និងរក្សានិយោជិករបស់ពួកគេឱ្យបានទាន់បច្ចុប្បន្នភាព ប្រសិនបើស្ថានភាពរបស់ពួកគេផ្លាស់ប្តូរ (ឧទាហរណ៍ ប្រសិនបើពួកគេទទួល បានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩) វិជ្ជមាន)

កាតព្វកិច្ចរបស់និយោជិកដើម្បីលុបបំបាត់ ឬកាត់បន្ថយហានិភ័យទាក់ទងនឹងការប្រឈមនឹងវីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩) ដល់កម្រិតដែលអាច អនុវត្តបានដោយសមហេតុផល រួមមានការធានាថា៖

 • និយោជិតដឹងពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ ឬនរណាត្រូវជូនដំណឹង ប្រសិនបើពួកគេមានអារម្មណ៍មិនស្រួលខ្លួន ឬសង្ស័យថាពួកគេបានឆ្លង ជំងឺនេះ ស្របតាមព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយ DHHS (សូមមើលតំណខាងក្រោម)
 • និយោជិតណាម្នាក់ដែលមិនមានសុខភាពល្អ មិនត្រូវមកកន្លែងធ្វើការរួមមាននិយោជិតដែលបានធ្វើតេស្តរកមើលវីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩) ឬអ្នកដែលមានករណីដែលបានបញ្ជាក់ថាមានវីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩)។

និយោជិតគួរតែផ្តល់ដំណឹងដល់និយោជិករបស់ពួកគេ ឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ប្រសិនបើពួកគេទទួលបានការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យវីរុស កូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩) វិជ្ជមាន ជាពិសេសប្រសិនបើពួកគេបានទៅកន្លែងធ្វើការ។

និយោជិកគួរតែស្វែងរកដំបូន្មានពី DHHS ជាបន្ទាន់ ប្រសិនបើមានករណីដែលបានបញ្ជាក់ថាមានវីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩) នៅកន្លែងធ្វើការ។

មនុស្សគ្រប់រូបនៅកន្លែងធ្វើការ គួរតែអនុវត្តអនាម័យល្អដោយ៖

 • លាងសម្អាតដៃរបស់ពួកគេឱ្យបានទៀងទាត់ជាមួយសាប៊ូ និងទឹក (យ៉ាងតិច២០វិនាទី) ឬទឹកថ្នាំអនាម័យជូតដៃមានជាតិអាល់កុល (យ៉ាងហោចណាស់មានជាតិអាល់កុល៦០ភាគរយ)
 • ប្រសិនបើអាចមើលឃើញដៃកខ្វក់ ត្រូវលាងវាជាមួយសាប៊ូ និងទឹក
 • លាងដៃជាមួយសាប៊ូ និងទឹកជានិច្ច៖
  • មុនពេលបរិភោគ
  • បន្ទាប់ពីទៅបង្គន់
  • បន្ទាប់ពីទៅកន្លែងសាធារណៈ
  • បន្ទាប់ពីក្អក កណ្តាស់ ឬផ្លុំច្រមុះ
 • គ្របច្រមុះ និងមាត់របស់ពួកគេនៅពេលក្អក និងកណ្តាស់ ហើយបោះចោលក្រដាសជូតមាត់ដែលបានប្រើរួចភ្លាមៗ
 • រក្សាគម្លាតយ៉ាងតិច១.៥ម៉ែត្រ រវាងខ្លួនពួកគេ និងអ្នកដទៃទៀត
 • លាងសម្អាត និងរម្ងាប់មេរោគនៅលើផ្ទៃដែលប៉ះពាល់ច្រើនជាទៀងទាត់ ដូចជាទូរស័ព្ទ ក្តារចុច ដៃទ្វារ កុងតាក់បិទបើកភ្លើង និងផ្ទៃកៅអីវែង
 • ជួបអ្នកជំនាញផ្នែកថែទាំសុខភាព ប្រសិនបើពួកគេមិនស្រួលខ្លួន ហើយនៅឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើការ និងកន្លែងសាធារណៈផ្សេងទៀត

ការធ្វើការពីទីតាំងក្រៅពីកន្លែងធ្វើការធម្មតា

ការណែនាំរបស់ប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាល រដ្ឋវិចថូរៀ គឺថាប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើការពីផ្ទះបាន អ្នកត្រូវតែធ្វើដូច្នោះ។

ថាតើការធ្វើការពីផ្ទះអាចអនុវត្តបានសមរម្យឬក៏អត់ អាស្រ័យលើភាពជាក់លាក់នៃកន្លែងការងារ គ្រឿងបរិក្ខារដែលអាចរកបានសម្រាប់និយោ ជិតធ្វើការពីចម្ងាយ និងសមត្ថភាពរបស់និយោជិតដើម្បីបំពេញការងាររបស់ពួកគេដោយសុវត្ថិភាពពីផ្ទះ។

នៅពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តអំពីថាតើនិយោជិតគួរធ្វើការពីផ្ទះឬក៏អត់ និយោជកគួរតែ៖

 • ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនិយោជិត និង HSRs
 • ពិចារណាថាតើការធ្វើការពីទីតាំងផ្សេងគ្នា នឹងនាំឱ្យមានហានិភ័យបន្ថែមដែរឬទេ
 • រក្សាបច្ចុប្បន្នភាពជាមួយព័ត៌មានអំពីហានិភ័យនៃវីរុសកូរ៉ូណា (ខូវីដ-១៩)និងវិធានការត្រួតពិនិត្យសមស្រប
 • ស្វែងរកដំបូន្មានជាក់លាក់ចំពោះកាលៈទេសៈរបស់ពួកគេ រួមមានពីនិយោជិត និងអង្គការនិយោជក ហើយនិងអ្នកផ្តល់សេវាកម្មផ្លូវច្បាប់

សម្រាប់កន្លែងធ្វើការខ្លះ ការធ្វើការពីចម្ងាយនឹងមិនអាចអនុវត្តបានដោយសមហេតុផលទេ (ដូចជាអស់អ្នកដែលមានតួនាទីពាក់ព័ន្ធនឹងអតិថិជន មុខទល់នឹងមុខ ឬការងារដែលពឹងផ្អែកលើរោងចក្រ ឬឧបករណ៍ឯកទេស)។ ពេលណាការនេះអនុវត្ត ការត្រួតពិនិត្យផ្សេងទៀតដូចជានីតិវិធី ត្រួតពិនិត្យការឆ្លងជំងឺ និងទម្រង់នៃការរក្សាគម្លាតផ្នែករាងកាយត្រូវបានអនុវត្ត ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងជងឺ។

កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់

និយោជិកមានករណីយកិច្ចក្រោមច្បាប់សុខភាព និងសុវត្ថិភាពការងារ ឆ្នាំ២០០៤ (ច្បាប់ OHS) ដល់កម្រិតដែលអាចអនុវត្តបានដោយ សមហេតុផល ដែលដាក់បញ្ចូលថាពួកគេត្រូវតែ៖

 • ផ្តល់ និងថែរក្សាបរិយាកាសការងារដែលមានសុវត្ថិភាព និងគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់និយោជិត និងអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ រួមទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្ត
 • ផ្តល់នូវព័ត៌មាន ការណែនាំ ការបណ្តុះបណ្តាល ការត្រួតពិនិត្យដល់និយោជិត និងអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យដែលចាំបាច់ ដើម្បីឱ្យមនុស្សទាំង នោះអាចបំពេញការងាររបស់ពួកគេ ក្នុងលំនាំដែលមានសុវត្ថិភាព និងគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាព
 • តាមដានសុខភាពរបស់និយោជិត
 • ត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពនៅកន្លែងធ្វើការណាមួយនៅក្រោមការគ្រប់គ្រង និងការត្រួតពិនិត្យរបស់និយោជិក
 • ផ្តល់ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងសុខភាព និងសុវត្ថិភាពដល់និយោជិត រួមទាំង (នៅពេលណាដែលសមរម្យ) ភាសាក្រៅពីភាសាអង់គ្លេស
 • ធានាថាមនុស្សផ្សេងក្រៅពីនិយោជិតរបស់និយោជិក មិនត្រូវប្រឈមនឹងហានិភ័យចំពោះសុខភាព ឬសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេដែលកើត ឡើងពីការប្រព្រឹត្តនៃការអនុវត្តរបស់និយោជក។
 • ពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនិយោជិត និង HSRs ប្រសិនបើមាន លើបញ្ហាទាក់ទងនឹងសុខភាព ឬសុវត្ថិភាពដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់ ឬទំនងជាប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់ពួកគេ។

និយោជិតក៏មានករណីយកិច្ចដែរ ក្រោមច្បាប់ OHS ដែលរួមមានពួកគេត្រូវតែ៖

 • ថែរក្សាសុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេផ្ទាល់ដោយសមហេតុផល
 • ថែរក្សាសុខភាព និងសុវត្ថិភាពដោយសមហេតុផលនៃមនុស្សដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយអំពើ ឬការធ្វេសប្រហែសរបស់និយោជិត នៅកន្លែងធ្វើការ
 • ធ្វើសហប្រតិបត្ដការជាមួយនិយោជិករបស់ពួកគេ ដោយគោរពទៅនឹងសកម្មភាពណាមួយរបស់និយោជក ដើម្បីអនុលោមតាមតម្រូវ ការដែលកំណត់ដោយ ឬក្រោមច្បាប់ OHS។

ធនធានផ្សេងៗទៀត (Resources)

Reviewed 17 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?