vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Коронавирус - Coronavirus (COVID-19) - Македонски (Macedonian)

Најдете информации за коронавирусот (COVID-19).

Ако сте загрижени, јавете се на дежурната линија за коронавирус на 1800 675 398 (24 часа).
Ако ви треба преведувач, јавете се на TIS National на 131 450.
Ве молиме јавете се на Три Нули (000) само во итни случаи.

Reviewed 30 June 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?