Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

Staying safe - Dari

برای حفظ خانواده و جامعه خود از خطر ویروس

کورونا، ما میتواینم پنج کار مهم را انجام دهیم.

یک: مرتب دست های خود را شسته کرده و

از مواد ضد عفونی کننده استفاده کنیم.

دو:  حداقل  فاصله ۱.۵ متری از دیگران را حفظ کنیم.

سه: اگر نمیتوانیم فاصله را حفظ کنیم، از ماسک

صورت که دهان و بینی را می پوشاند، استفاده کنیم.

چهار:  با افراد فامیل و خویشان و

دوستان خود در فضای باز دیدار کنیم.

پنج:  اگر احساس میکنید که ناخوش هستید جلدی برای تست بروید

و درخانه بمانید، به سر کار یا دیدار افراد دیگر نروید.

در مورد حمایت ها و کمک های موجود، با خط تلفن

ویروس کرونا نمبر 1800020080 تماس بگیرید.

و اگر به ترجمان ضرورت دارید، نمبر 0 را فشار دهید.

برای معلومات بیشتر به coronavirus.vic.gov.au

رجوع کنید.

Reviewed 31 July 2023

Coronavirus Hotline

Call the National Coronavirus Helpline if you have any questions about COVID-19.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.