Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

Staying safe - Tagalog

May limang mahahalagang bagay na magagawa natin, upang mapanatiling 

ligtas ang ating mga pamilya at komunidad mula sa coronavirus.

Una: Hugasan ang ating mga kamay at madalas gumamit ng hand sanitizer.

Ikalawa: Panatilihin ang hindi bababa sa 1.5 metrong layo mula sa ibang tao.

Ikatlo: Magsuot ng face mask na tumatakip sa ating bibig at ilong, kung 

hindi natin mapapanatili ang ating distansya.

Ika-apat: Makipagkita sa ating mga kapamilya at mga kaibigan sa labas ng bahay, dahil mas malamang na hindi tayo mahahawahan ng virus sa labas.

Ikalima: Magpasuri kaagad at manatili sa bahay kung masama ang ating pakiramdam. 

Huwag pumunta sa trabaho o bumisita sa ibang tao.

Pumunta sa coronavirus.vic.gov.au para sa impormasyon kung paano mananatiling 

ligtas o tawagan ang Coronavirus Hotline sa 1800 675 398. 

Kung kailangan mo ng interpreter, pindutin ang zero.

Reviewed 31 March 2022