vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Your mental health and wellbeing - Vietnamese

Coronavirus đã ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người theo nhiều cách.
Cảm thấy căng thẳng hoặc lo lắng vì coronavirus là điều tự nhiên.
Có những việc mà bạn có thể làm nếu bạn không cảm thấy ổn.
Hãy giữ một nếp sống tốt hoặc tạo một nếp sống mới.
Giữ gìn sức khoẻ và tập thể dục.
Chăm sóc cơ thể và tâm trí của bạn.
Nói chuyện với những người mà bạn tin tưởng về việc bạn đang cảm thấy như thế nào.
Giữ liên lạc với bạn bè, gia đình và cộng đồng của bạn.
Nếu bạn cảm thấy quá tải điều quan trọng là hãy yêu cầu được giúp đỡ.
Hãy nói chuyện với bác sỹ của bạn hoặc liên hệ với Head to Help theo số 1800 595 212 hoặc vào trang headtohelp.org.au
Nếu bạn cần một thông dịch viên, trước tiên hãy gọi cho TIS National theo số 131 450.

Reviewed 07 April 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.