vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

कोरोनाभाइरस - Coronavirus (COVID-19) - नेपाली (Nepali)

कोरोनाभाइरस (COVID-19) को बारेमा जानकारी पत्ता लगाउनु होस्।

यदि तपाईंलाई सरोकार भएमा Coronavirus को हटलाइन नम्बर 1800 675 398 मा (२४ घण्टानै ) सम्पर्क गर्नुहोस्l
यदि तपाईंलाई दोभाषेको आवश्यकता परेमा TIS National को नम्बर 131 450 मा सम्पर्क गर्नुहोस्l
आकस्मिक सेवा को लागि मात्र तिनवटा शुन्य (000) प्रयोग गर्नुहोस्l

Reviewed 13 May 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?