vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

कोरोनाभाइरस - Coronavirus (COVID-19) - नेपाली (Nepali)

कोरोनाभाइरस (COVID-19) को बारेमा जानकारी पत्ता लगाउनु होस्।

यदि तपाईंलाई सरोकार भएमा Coronavirus को हटलाइन नम्बर 1800 675 398 मा (२४ घण्टानै ) सम्पर्क गर्नुहोस्l
यदि तपाईंलाई दोभाषेको आवश्यकता परेमा TIS National को नम्बर 131 450 मा सम्पर्क गर्नुहोस्l
आकस्मिक सेवा को लागि मात्र तिनवटा शुन्य (000) प्रयोग गर्नुहोस्l

आफ्ना साथीहरू र परिवारलाई सुरक्षित राख्नु भएकोमा धन्यवाद (Thank you for protecting your friends and family – Nepali)

Reviewed 13 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?