Victoria government logo
coronavirus.vic.gov.au

व्यवसाय र काम (Business and work) - नेपाली (Nepali)

तपाईंलाई योजना बनाउन मद्दत गर्नका लागि र कोरोनाभाइरस (COVID-19) को सामना गर्न व्यवसायिक प्रतिबन्ध तथा सहायता।

तपाईंको भाषामा अद्यावधिक जानकारी पाउनको लागि कोरोनाभाइरस हटलाइनलाई 1800 675 398 मा फोन गर्नुहोस् र दोभाषेको लागि शून्य (0) थिच्नुहोस्।

Reviewed 16 March 2022

Coronavirus Hotline

Call the Coronavirus Hotline if you need help to report a rapid antigen test (RAT) or if you have any questions about COVID-19.

The Victorian Coronavirus Hotline diverts to the National Coronavirus Helpline every night between 4pm and 9am.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?