vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

आवास (Housing) - नेपाली (Nepali)

भाडामा बस्ने र घरमालिकहरूको लागि आवासको बारेमा सहायता तथा जानकारी।

हाम्रो आवास (Housing) पृष्ठमा तपाईंले अंग्रेजी भाषामा थप जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ।

यदि तपाईंलाई आफ्नो भाषामा थप मद्दतको आवश्यकता छ भने, तपाईंले 131 450 मा  राष्ट्रिय अनुवाद तथा दोभाषे सेवा (TIS National) लाई फोन गर्नुहोस् र दोभाषे माग्नुहोस्, त्यसपछि कोरोनाभाइरस (COVID-19) हटलाइन नम्बर  1800 338 663 मा सम्पर्क गराइदिन अनुरोध गर्नुहोस्।

Reviewed 06 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?