vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Gorsa fayyaa fi qoqqobbii (Health advice and restrictions) - Oromo (Oromo)

Odeeffannoo, odeessaa fi gorsa waa’ee dhohiinsa dhukkubaa coronavirus (COVID-19).

Yoo si yaaddesse toora gargaarsa coronavirus 1800 675 398 (sa’aa 24) bilbili.
Afaan hiikaa yoo barbaadde, TIS National 131 450 yookaan toora gargaarsa Bilbilaa coronavirus 1800 675 398 irratti bilbilii akka si dabarsuuf lakoysa 0 tuqi.
Bilbila Duwaa Sadeenii (000) balaa sardamaa qofaaf gargaarami.

Waan yaadachuu qabdu

Nageenya maatii fi hawaasa keenyaa dhibee coronavirus (COVID-19) irraa eeguuf wanneen barbaachisaan nuti godhchuu qabnu ni jira:

 • Harka kee yeroo hunda dhiqadhu. Saamunaa fi bishaan yookaan qulqulleessituu harkaa (hand-sanitizer) dhimma bahi. Kuniis coronavirus (COVID-19) kan iddoo bu’e irra guyyootaf silaa jiraatuu danda’u irraa fayyuummaa keenya nuuf eega.
 • Yoo xiqaate namoota biroo irraa meetirii 1.5 irraa hiiqi.
 • Yeroo mana irraa deemtu haguuggoo fuulaa uffatuu qabda. Kunis mana keessaa fi alas dabalee ti. Kunis balaa dhohiinsa dhibee dhukuba COVID-19 gadi xiqqeessa.
 • Keessummoota mana keetti qabaatuu yookaan atis itti dhaquu hin dandeessu. Jaalalloon mana walii dhaquun ni hayyamamaaf.
 • Mana kee irraa nyaata si barbaachisu bitatuu fi tajaajilaaf, fi sochii qaamaa taasisuuf hanga kilomeetirii 5 qofa deemuu dandeessa.
 • Yoo si dhukube  laalamii, mana turi. Yoo mallattoo xiqqoo dhukubaa sitti dhagahama tahe illee dursitee laalamuun dadabraa dhibee coronavirus (COVID-19) suuteessa.
 • Coronavirus (COVID-19) laalamuun tola nama hundaaf. Kuniis namoota Medicare hin qabne, kan akka keessummoota biyya alaa irraa dhufan, hojjetoota godaantotaa (migrant workers) fi namoota koluu gaafatan (seeking asylum).
 • Seerri kan siif hayyamu yoo tahe COVID-19 talaalami.

Qoqqobbii Victoria kan yaroo ammaa

Qondaaalli Ol-aanaa Fayyaa Victoria (Victorian Chief Health Officer) yoo haalli jijjiirame, qoqqobbii jijjiiruu danda’a.

Kamisa, Adoolessa (July) 15 bara 2021, halkan sa'aa 11:59 irraa jalqabee

Sababoota shan qofaaf mana kee irraa deemta:

Yoo kunuunsa fi gargaarsa kennuuf tahe malee keessummoota mana keetti qabaatuus tahe atis keessumummaa mana namaa dhaquu hin dandeessu. Jaallalloon kee fi nama tokko mukuu si baasu mana keetti si dubbisuu danda'an.

Yoo balaa sardamaa tahe mana kee keessaa deemuu dandeessa - fakkeenyaaf yoo balaa gajahumsa yookaan jeequmsa maatii keessa jirta tahe.

Yeroo mana irraa deemtu haguuggoo fuulaa uffatuu qabda. Kunis mana keessaa fi alas dabalee ti.

Jijjiiramni kun sochii namootni naannoo Victoria keessa taasisan hir'isuuf beeksisamaa jira. Yoo hundi keenya akkas godhne, maatii, hiriyoota fi hawaasa keenya tiksuuf nu gagaara.

Mana kee irraa fageenya kilomeetirii 5 keessa turi

 • Sochii qaamaa fi nyaata si barbaachisan bitatuuf, mana kee irraa fageenya kilomeetirii 5 keessa qofa turuu qabda.
 • Yoo fageenya kilomeetirii 5 keessatti argatuu dadhabde bakka sitti dhihoo jiru deemuu dandeessa.
 • Hanga mana kee irraa fageenya kilomeetirii 5 caalaa hin fagaannetti, guyyaatti sa'aa 2 maatii kee yookaan nama tokko waliin sochii qaamaa taasisuun siif hayyamama.
 • Talaallii COVID-19 fudhatuuf, kunuunsa kennuu fi gargaarsa godhchuuf, yookaan dalagaa seeraan beekame yookaan barmoota hayyamame baratuuf mana kee irraa kilomeetirii 5 caalaa fagaattee deemuu siif hayyamama.

Gamtooma

 • Yoo qofaa jiraatta tahe yookaan yoo abbaa yookaan haadha qofaa ijoollee guddistu taate nama mukuu si baasu tokko uummachuuf (‘single social bubble’), nama tokko barbaaddatuu dandeessa.
 • Nama akka mukuu si baasu (bubble) ummatte kun mana keetti si dubbisuu ni danda'a.
 • Namni ati filatte kan maatii qaban yookaan namoota kaan waliin kan mana hirmaatanii jiraatan tahuu danda'u garuu yeroo namni sun qofaa jiru qofa itti dhaqxee dubbisuu dandeessa.
 • Yoo jaalalloo qabaatte keessumummaa sitti dhufuu danda'a. Jaalalloo fi nama mukuu si baasu yeroo tokko wal faana qabaatuu hin dandeessu.

Dalagaa fi barmoota

 • Yoo nama seerri hayyamuuf mana irraa dalaguu hin dandeenye taate malee mana teessee dalaguu qabda. Yoo mana irraa dalaguu daneesse, mana irraa dalaguu qabda.
 • Barmootni TAFE fi yuniversitii mana taa'amee baratamuu qaba.
 • Manni barmootaa cufaa dha, garuu ijoollota rakkoo qabanii fi kan warri isaanii mana irraa dalaguu hin dandeenye seerri hayyamuuf banaa dha.
 • Eegalli barmoota ijoollummaa (childhood education), bakki oolmaa ijeellee (kinder) fi bakki tajaajila kunuunsaa kennan banaa dha.

Sochiilee fi iddoo

 • Manneen nyaataa fi manneen bunaa nyaata fudhatanii deemanii fi nyaata namaaf buusaniif (delivery) tajaajila kennuu danda'u.
 • Manneen nyaataa fi dhugaatii yoo nyaata yookaan farshoo fudhatanii deeman tahe malee cufaa tahu.
 • Bakki gabaa barbaachisoon (bakki gabaa gudguddaa (supermarkets) fi faarmaasiin) tarii banaa tahu, garuu ammoo bakki gabaa barbaachisoo hin tahu tajaajila ajajatanii fudhatuu ('click and collect') yookaan namaaf buusuu (delivery) ni danda'an.
 • Tajaajilli bareedinaa fi qanansiisaa (personal care) cufaa tahu.
 • Iddoon hawaasaa fi bashannanaa, bakki daakaa fi isportii cufaa dha.
 • Manni kitaabaa ajajatanii fudhatuuf (click and collect) banaa dha.
 • Sirni fuudhaa fi heerumaa (haala addaa fi dhiisuu hin dandeenye yoo tahe malee) hin hayyamamu.
 • Awaalchi namoota 10 fi kanneen sirna awwalchaa gaggeessan qofatu hayyamama.
 • Walgahiin fi kabjaan amantii hin hayyamamu. Sirna kabajaa ilaalchisee qophii jiru qilleensa irra oolchuuf (yoo baay'ate namoota shan) qofatu hayyamama.

Haguuggoo fuulaa

Yoo seerri hayyameef malee namootni umriin isaanii 12 fi sanaa ol tahan yeroo mana isaanii irraa deeman haguuggoo fuulaa uffatanii deemuu qaban. Fakkeenyyaf:

 • Yoo dhibee dhukubaa qabaatte, rakkoo afuura fudhatuu, rakkoo dhukuba fuulaa, qaam-dhibama (disability) yookaan rakkoo fayyaa sammuu yoo qabaatte.
 • Yoo konkolaataa keessa qofaa kee jirta tahe yookaan maatii kee bakka tokko waliin jiraattu waliin jirta yoo tahe.
 • Yoo sochii qaamaa muddisiisaa kan akka fiigicha yookaan sussukkii, garuu haguuggoo fuulaa tokko of harkaa qabaatuu qabda.

Laalamuu fi adda bahuu

Mallattoo kam illee kan dhukuba coronavirus (COVID-19) yoo qabaatte laalamuu fi hanga itti baha isaa argattutti mana turuu qabda. Gara dalagaa yookaan gabaa hin deemin.

Mallattoon coronavirus kan inni dabalu:

 • Layidaa (qaama gubaa), dhaamochiisa yookaan dafqisiisaa
 • Qufaa yookaan dhukubbii laagaa keessaa
 • Afuura-kutaa
 • Furreessaa
 • Foolii fi dhandhama adda baasachuu dadhabuu

Coronavirus (COVID-19) laalamuun tola nama hundaaf. Kunis namoota kaardii Medicare hin qabne, kanneen keessummoota biyya alaa irraa dhufanii, hojjetoota godaantota (migrant workers) fi namoota kooluu-galan (seeking asylum) dabalee ti.

Yoo dhibeen dhukuba coronavirus (COVID-19) si irratti argame, mana kee keessatti qofaatti bahuu qabda. 

Nama dhibee coronavirus (COVID-19) qabu waliin qunnamtii dhihoo yoo qabaatte guyyoota 14 addatti bahu qabda.

Yoo waliin jiraatta tahe, yookaan yeroo waliin dabarsitee jirta tahe, nama wal tuxuqaa qaamaa qabaate waliin walitti dhihaatte yoo tahe mana akka turtu gaafatamta.

Iddoo ummatni dhibee dhukubaaf saaxilaman

Maal godhchuu akka qabdu

Yeroo beekame kana keessatti iddoo dhibee dhukubaaf saaxilaman turte yoo tahe:

Iddoo dhiheenya dhibee dhukubaaf saaxilama arguuf as xuqi

Namootni yeroo dhibeen dhukubaa isaan qabee ture bakka kana dhufanii jiran. Kana jechuun balaan dhibee dhukubaa bakka kana itti fufaa jira jechuu miti. Qoqqobbii kenname eeggattee bakka kana deemuu ni dandeessa.

Iddoon dhibee dhukubaaf saaxilamuun yeroo namni COVID-19 qabame guyyaa yookaan sa'aa itti bakka kana deemu kan ibsuu dha. Yeroo namni dhibee dhukubaan qabame bakka kana deeme ibsa. Kunis osoo mallattoon dhukubaa irratti hin argamin sa'aa 48 dursee bakki itti argame dabalee ti.

Yeroo faana-bu'iinsaa iddoon kunneen adda baasamanii beekaman. Faana-bu;iinsi yeroo namni tokko laalamee dhukuba COVID-19 qabamuun isaa beekamu kan faana bu'amuu dha.

Eega namni dhibee dhukubaan qabame bakka sana turee booda iddoon sun guyyoota 14f tarreessa dhibeef saaxilaman keessa tura. Guyyootni 14 yeroo dhukubni kun qaama nama dhukubaan qabmee keessatti wal hortuu fi namni dhibee dhukubaan qabame mallattoon dhukubaa irratti argamuu dha.

Iddoon balaan dhibee dhukubaaf saaxilaman guyyoota 14f tarreessa keessa turu.

Iddoo dhibee dhukubaaf saaxilaman as ilaali

Iddoo dhiheenya dhibee dhukubaaf saaxilaman arguuf yookaan Victoria keessaa iddoo dhibee dhukubaaf saaxilaman kaartaa irratti arguuf as xuqi.

Kanneen Australia keessa imalaa turaniif iddoon dhibee dhukubaaf saaxilaman tokkoon tokkoo isaanii tarreessa maxansame kan kanaa gadii ti;

Yoo Victoria keessa jiraatta tahee fi yeroo beekame keessatti iddoo dhibee dhukubaaf saaxilaman turte yoo tahe gorsaaf 1300 651 160 irratti nu qunnami.

Bakki kun akkuma odeeffannoo haaraan argameen haaresama waan taheef yero yerootti deddeebi'ii ilaali.

Iddoo itti laalamtu arguuf bakka Eessatti akka laalamtu jedhu ilaali.

Irraa-jalee 1, 2, fi 3 ibsame

Irraa-jalee 1 iddoo dhibee dhukubaaf saaxilame

Namni yeroo tarreesame keessatti iddoo irraa-jalee 1 (Tier 1) ture daddaffiidhaan adda bahuu (isolate), COVID-19 laalamuu fi guyyaa dhibee dhukubaaf saaxilame irraa qabee guyyoota 14f qofaatti bahuu (quarantine) qaba. Akkasumas Damee Fayyaa lakoysa 1300 651 160 irratti qunnamuu qabda.

Irraa-jalee 2 iddoo dhibee dhukubaaf saaxilame

Namni yeroo tarreesame keessatti iddoo irraa-jalee 2 (Tier 1) ture hariitiidhaan COVID-19 laalamuu fi hanga itti baha laalamuu argatutti adda bahuu (isolate) qaba. Akkasumas Damee Fayyaa lakoysa 1300 651 160 irratti qunnamuu qabda.

Mallattoo dhukubaa kee to'atuu itti fufi, yoo mallattoon sitti deebi'ee laalami.

Irraa-jalee 3 iddoo dhibee dhukubaaf saaxilame

Namni yeroo tarreessame keessatti iddoo Irraa-jalee 3 (Tier 3) saaxilame mallattoo dhukubaa itti dhagahamuu if irratti to'atuu qaba. Yoo mallattoon dhukubaa si irratti argame, daddaffiidhaan COVID-19 laalamii hanga itti baha isaa argatutti adda of baasi.

Yoo an gargaarsa barbaade eenyuttin bilbiluu danda'a?

Yoo gargaarsa barbaadde Toora Gargaarsa Bilbilaa COVID-19 Damee Fayyaa Victoria (Victorian Department of Health COVID-19 Hotline) lakoysa bilbilaa 1800 675 398 irratti bilbili.

Yoo bilbila irraan afaan hiikaa barbaadde TIS National lakoysa 131 450 irratti itti bilbili.

Gargaarsi ni jira

Dhibee dhukubaa laalamtee hanga itti-baha isaa eegattutti galii maallaqaa dhabuun yoo si yaaddesse gargaarsa Lalamuu Adda Of-baasuu (Test Isolation) coronavirus (COVID-19) argachuuf gahaa ni taata. Kunis akka ati mana ittiin turtuuf si gargaara.

Yoo dhibee dhukubaa qabaatte yookaan nama dhibee dhukubaa qabu waliin qunnamtii dhihoo qabaatte , kafaltii maallaqaa $1,500 argachuuf gahaa tahuu malta. Odeefannoo dabalaaf Toora Gargaarsa Bilbilaa Coronavirus 1800 675 398 irratti bilbili. Yoo afaan hiikaa barbaadde lakoysa duwaa (0) tuqi.

Yoo ati yookaan namni biroo sodaa yookaan yaaddoo jabduun itti galte Lifeline lakoysa bilbilaa 13 11 14 irratti yookaan Beyond Blue, 1800 512 348 irratti itti bilbiluu dandeessa. Yoo afaan hiikaa barbaadde jalqaba 131 450 bilbili.

Yoo qofummaan sitti dhagahame Toora Gargaarsa Bilbilaa Coronavirus (Coronavirus Hotline) 1800 675 398 irratti bilbilii lakoysa (3) xuqi. Yoo afaan hiikaa barbaadde lakoysa duwaa (0) tuqi. Nama afaan siif hiiku yoo barbaadde lakoysa duwwaa (0) xuqi. Tola-ooltota (volunteer) Australian Red Cross kan tajaajila naannoo waliin wal si agarsiisanitti bilbili kun wal si qunnamsiisa.

Gargaarsa

Wanneen kanaa gadii kana kara email, sabaa-himaalee yookaan hidhata hawaasaa qabduun hawaasa keef qoodi.

Laalamuu fi adda bahuu

Nagaan turuu

Gargaarsa argachuu

Fuula haguuggachuu

Reviewed 27 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?