vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Gorsa fayyaa fi qoqqobbii (Health advice and restrictions) - Oromo (Oromo)

Gorsa fayyaa fi odeessa qoqqobbii, odeeffannoo waa’ee akka itti nageenya eeggattu, dhukuba laalamtuu, fi gargaarsa siif jiru dabalee.

Yoo si yaaddesse sararaa gargaarsa coronavirus 1800 675 398 (sa’aa 24) bilbili.
Afaan hiikaa yoo barbaadde, TIS National 131 450 irratti itti bilbili.
Duwwaa sadden (000) haala sardamaa qofaaf qabadhu.

Waan yaadachuu qabdu

Nageenya maatii fi hawaasa keenyaa coronavirus (COVID-19) irraa eegguuf wanneen barbaachisoo nuti godhuu dandeenyu ni jiran:

 • Yeroo hunda harka kee dhiqadhu. Saamunaa fi bishaan yookaan harka kan ittiin qulqulleessatan (hand sanitizer) dhimma itti bahi. Kuniis coronavirus (COVID-19) kan bakka tokko yoo bu’e guyyoota hedduuf turu irraa nu eeguuf gargaara.
 • Namoota kaan irraa meetirii 1.5 hiiqi.
 • Yeroo hunda haguuggoo fuulaa baadhattee deemuu qabda.
 • Yoo akka hin ufanneef sababa seerawaa qabaatte malee yeroo bakka waan bittuu fi gabaa keessa jirtu (mallattoo bakkicha jiru ilaali), yeroo geejjiba ummataatiin deemtuu fi taaksii yookaan konkolaataa namoota biro waliin taatee yeroo deemtu haguuggoo fuulaa uffatuu qabda.
 • Haala wal irraa hiiqa namoota kaan irraa meetirii 1.5 eeguu hin dandeenye keessattis haguuggoo fuulaa akka uffattu ni gorsamta. Kuniis balaa dadabraa coronavirus (COVID-19) xiqqeessaa.
 • Mana keessatti osoo hin taane alatti maatii fi hiriyoota (saayibban) kee argi. Ala keessa yoo tahe hireen coronavirus (COVID-19) qabamuu ni xiqqaata.
 • Yoo dhukubni sitti dhagahamu laalamii (get tested) mana turi. Yoomallattoo dhukubaa xiqqoo qabaatte illee dursitee laalamuun dadabraa dhukuba coronavirus (COVID-19) suutessa.
 • Coronavirus (COVID-19) hundi tola laalama. Kuniis namoota kaardii Medicare hin qabne dabalatee, kanneen keessummoota biyya alaa irraa dhufanii, hojjetoota godaantota (migrant workers) fi namoota kooluu-galan (seeking asylum) dabalee ti.

Qoqqobbii Victoria kan yaroo ammaa

Qondaaalli Ol-aanaa Fayyaa Victoria (Victorian Chief Health Officer) yoo haalli jijjiirame, qoqqobbii jijjiiruu danda’a.

Qoqqobbiin yeroo ammaa

Yeroo kana irraa jalqabee:

 • Hanga namoota 100 mana keessaa alatti wal arguu danda’u. Kuniis ala keessa, kan akka dirree oolmaa ummataa kan akka parkii yookaan handaara galaanaa (beach) – malee qe’ee kee keessa jechuu miti.
 • Mana keetti guyyaatti tarii keessummoota hanga namoota 30 qabaatuu dandeessa.
 • Maatii kee fi namoota kan biroo hanga namoota 30 Victroia keessa boqonnaaf bakka qubsuma boqonnaa (holiday accommodation) qabachuu dandeessa.
 • Kanneen rifeensa tolchan, miidhegsitootni fi kanneen tajaajila kunuunsa dhuunfaa namootaaf kennan (personal care services) gara mana kee siif dhufuu danda’u.
 • Manni nyaataa, bakki dhugaatii fi manni bunaa ni banamu. Lakoysa namoota mana keessaa fi alaa to’atuuf jecha seera teessuma iskuwerii meetirii lama (two square metre rule) jedhu qabaatu. Osoo seerri teessuma skuwerii meetirii lamaa hojii irra hin oolchin namoota hanga 25 qabaatuun ni hayyamama.
 • Lakoysa namoota dhimma itti bahan (customers) murtaawee waliin Casino banaa taha.
 • Qophiin Sirbaa (live music) ni hayyamama garuu ammoo hanga danda’ametti mana keessaa alatti tahuu qaba.
 • Bakki nyaata irraa bitatan (food courts) banaa taha.
 • Isportiin qaamaan wal tuxuqaa qabu mana keessaa fi alattis hayyamamaa dha.
 • Barsiisni (class) jiimii fi bakki sochii qaamaa mana keessaa hanga namoota 50 mana keessatti qabaatuu danda’a. Barsiisni (class) alatti hanga namoota 100 qabaatuu danda’a. Baay’ina namootaa murteessuuf jecha bakki jiimii fi isportiin mana keessaa seera bakka iskuwerii meetirii afur (four square metre rule) jedhu bakkaa qabaatuu qaban.
 • Bakki daakaa bishaanii banaa tahu. Baay’ina namootaa murteessuuf jecha bakki daakaa mana keessaa seera iskuwerii meetirii afur fi ala keessatti seerri skuwerii meetirii lama (two square metre rule) hojii irra ooluu qaba.
 • Lakoysa namootaa murtaawoo waliin sinimaan banaa taha.
 • Walfuudhi tasisamuu danda’a. Lakoysi namoota irratti argamanii hanga bakkichi qabatuu danda’u irratti hundaawa. Bakkichi seera bakka teessumaa iskuwerii meetirii lama (two square metre rule) jedhu hordofuu qaba. Yoo wal fuudha mana kee keessatti gaggeessatta tahe hanga namoota 30 irratti argamuu danda’u.
 • Sirni awaalchaa ni hayyamama. Lakoysi namoota irratti argamanii hanga bakkichi qabatuu danda’u irratti hundaawa. Bakkichi seera bakka teessumaa iskuwerii meetirii lama (two square metre rule) jedhu hordofuu qaba. Yoo sirna awaalchaa mana kee keessatti gaggeessatta tahe hanga namoota 30 irratti argamuu danda’u.
 • Bakki waaqeefanna amantaa hayyamamaadha. Hangi namoota kadhannaaf walitti dhufanii kan bakkichi qabatuu danda’u irratti hundaawee herrega bakkichi qabatuu danda’u kan seera bakka teessumaa iskuwerii meetirii lama (two square metre rule) jedhu hordofa. Mana keessattis tahe alatti lakoysi namootaa murtaawaa miti, tajaajillis yeroo tokkotto alaa fi keessatti taasisamuu danda’a.
 • Bakki giddu-gala hawaasaa (community venues) manneen kitaabaa (libraries) fi Manneen Hawaasaa Olla (neighbourhood house) dabalee banaa tahu. Lakoysa namoota bakkicha keessaa murteessuuf jecha seera bakka teessumaa iskuwerii meetirii lama (two square metre rule) jedhu hordofu.

Haguuggoo fuulaa

Yoo akka hin uffanneef sababa seerawaa tahe qabaatte malee yeroo hunda manaa baatu haguuggoo fuulaa baattee deemuu qabda. Fakkeenyaaf sababa seerawaan haguuggoo fuulaa si hin uffachiisne kan dabalu:

 • Yoo rakkoo fayyaa kan akka rakkoo gogaa qaamaa fuula kee irraa yookaan rakkoo afuura baafatuu qabda tahe
 • Sochii qaamaa godhuutti jirta tahee yoo afuura baafatuun si rakke.

Yoo akka hin uffanneef sababa seerawaa tahe qabaatte malee yeroo bakka waan bittuu fi gabaa keessa jirtu (mallattoo bakkicha jiru ilaali), yeroo geejjiba ummataatiin deemtuu fi taaksii yookaan konkolaataa namoota biro waliin taatee yeroo deemtu haguuggoo fuulaa uffatuu qabda. Namoota kaan irraa wal irraa fageenya meetirii 1.5 eeggatuu yoo hin dandeessu tahe haguuggoo fuulaa uffatuu si barbaachisa.

Laalamuu fi adda bahuu

Mallattoo kam illee kan dhukuba coronavirus (COVID-19) yoo qabaatte laalamuu fi hanga itti baha isaa argattutti mana turuu qabda. Gara dalagaa yookaan gabaa hin deemin.

Mallattoon coronavirus kan inni dabalu:

 • Layidaa (qaama gubaa), dhaamochiisa yookaan dafqisiisaa
 • Qufaa yookaan dhukubbii laagaa keessaa
 • Afuura-kutaa
 • Furreessaa
 • Foolii fi dhandhama adda baasachuu dadhabuu

Coronavirus (COVID-19) hundi tola laalama. Kunis namoota kaardii Medicare hin qabne, kanneen keessummoota biyya alaa irraa dhufanii, hojjetoota godaantota (migrant workers) fi namoota kooluu-galan (seeking asylum) dabalee ti.

Yoo dhibeen dhukuba coronavirus (COVID-19) si irratti argame, mana kee keessatti qofaatti bahuu qabda. Odeeffannoo dabalaaf yoo dhibeen dhukuba coronavirus (COVID-19) si irratti argame maal godchuu akka qabdu laali (Word).

Nama dhibee coronavirus (COVID-19) qabu waliin qunnamtii dhihoo yoo qabaatte guyyoota 14 addatti bahu qabda. Odeeffannoo dabalataatiif yoo nama dhibee dhukuba coronavirus (COVID-19) qabu waliin qunnamtii dhihoo qabaatte maal godchuu akka qabdu laali (Word).

Yoo waliin jiraatta tahe, yookaan yeroo waliin dabarsitee jirta tahe, nama wal tuxuqaa qaamaa qabaate waliin walitti dhihaatte yoo tahe mana akka turtu gaafatamta.

Gargaarsi ni jira

Dhibee dhukubaa laalamtee hanga itti-baha isaa eegattutti galii maallaqaa dhabuun yoo si yaaddesse gargaarsa Lalamuu Adda Of-baasuu (Test Isolation) coronavirus (COVID-19) argachuuf gahaa ni taata. Kunis akka ati mana ittiin turtuuf si gargaara.

Yoo dhibee dhukubaa qabaatte yookaan nama dhibee dhukubaa qabu waliin qunnamtii dhihoo qabaatte , kafaltii maallaqaa $1,500 (Word) argachuuf gahaa tahuu malta. Odeefannoo dabalaaf Toora Gargaarsa Bilbilaa Coronavirus 1800 675 398 irratti bilbili. Yoo afaan hiikaa barbaadde lakoysa duwaa (0) tuqi.

Yoo ati yookaan namni biroo sodaa yookaan yaaddoo jabduun itti galte Lifeline lakoysa bilbilaa 13 11 14 irratti yookaan Beyond Blue, 1800 512 348 irratti itti bilbiluu dandeessa. Yoo afaan hiikaa barbaadde jalqaba 131 450 bilbili.

Yoo qofummaan sitti dhagahame Toora Gargaarsa Bilbilaa Coronavirus (Coronavirus Hotline) 1800 675 398 irratti bilbilii lakoysa (3) xuqi. Nama afaan siif hiiku yoo barbaadde lakoysa duwwaa (0) xuqi. Tola-ooltota (volunteer) Australian Red Cross kan tajaajila naannoo waliin wal si agarsiisanitti bilbili kun wal si qunnamsiisa.

Gargaarsa

Wanneen kanaa gadii kana kara email, sabaa-himaalee yookaan hidhata hawaasaa qabduun hawaasa keef qoodi.

Laalamuu fi adda bahuu

Nagaan turuu

Gargaarsa argachuu

Fuula haguuggachuu

Reviewed 28 February 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?