vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Nageenya (Safety) - Afaan Oromoo (Oromo)

Yeroo coronavirus (COVID-19) odeeffannoo sii fi maatiin kee nagaan turuu gargaaru.

Odeeffannoo caalu afaan English argachuuf as Coronavirus (COVID-19) Victoria homepage Ilaaluu dandeessa.

Gargaarsa caalu afaan keetiin yoo barbaadde, TIS Biyyaalessaa 131 450 irratti bilbilii afaan hiikaa gaafadhu, sana booda toora gargaarsa bilbilaa 1800 338 663 irratti  Coronavirus (COVID-19) waliin akka wal si qunnamsiisan gaafadhu.

Gajahumsa (jeequmsa) maatii dheessuu (Escaping family violence)

Dhibee daddabraa coronavirus ittisuuf qoqqobbiin yoo bakka jiraate illee gajahumsa (jeequmsa) maatii jalaa miliquu fi gargaarsa barbaaduuf mana kee gad dhiistee deemuu dandeessa. Hin adabamtu. Yoo poolisiin si dhaabe, akka mana keessaa nagaa dhabdee baate itti himi, isaanis si gargaaru. Zeeroo sadeen (000) irratti bilbili yookin tajaajil gajahumsa (jeequmsa) maatii safe steps 24/7 bilibla 1800 015 188 irratti qunnami, email safesteps@safesteps.org.au yookin mar-sariitii irraan kara www.safesteps.org.au/chat itti dubbadhu.

Gargaarsa (Resources)

Reviewed 17 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?