vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Imalaa fi geejjiba (Travel and transport) - Afaan Oromoo (Oromo)

Waa’ee geejjiba ummataa (public transport), adda baasamuu (quarantiene) fi kutaa biyyaa (interstate) fi biyya alaa deemuu irratti jijjiirama jiru as ilaali.

Odeeffannoo caalu afaan English argachuuf as Travel and transport page ilaali.

Gargaarsa caalu afaan keetiin yoo barbaadde, TIS Biyyaalessaa 131 450 irratti bilbilii afaan hiikaa gaafadhu, sana booda giddu-galeessa bilbila Geejjiba Ummataa Victoria (Public Transport Victoria) 1800 800 007 waliin akka wal si qunnamsiisan gaafadhu.

Seera Hayyama Imala Victoria (Victorian Travel Permit Scheme)

Amajjii/ January 11 bara 2021, galgala sa’aa 6- irraa eegalee Australia keessaa bakka kam irraa illee gara Victoria seenuuf hayyamaaf iyyatuu si barbaachisa.

Sirni hayama kanaa Kan imaltootaa fii jiraatota Victoria keessaa kan tahan gara qe’ee isaaniitti deebi’aniitiifi.

Victoriayaan akkaataa balaa dhibee dhukuba coronavirus naannicha keessa jiru irratti hundaawee godinaalee Australia naannoo magariisa, arrowa (orange) yookaan diimaa jedhee adda baasa ta’a .

Hayyamaaf iyyata naqatuuf, eessa irraa akka dhuftee fi eessa akka deemtu bal’inaan ibsuu qabda.

Namaoota hawaasa daangaa irra jiraatan hayyama isaan hin barbaachisu, garuu bakka jireenya isaanii waan dhugoomsu raga dhiheessuu qaban.

Akka itti Iyyattu:

Iyyannaa hayamaa karaa Service Victoria keysaan naqadhu

Godinaalee Hayyamaa

Godinaa Diimaa (red zone) jechuun ati Victoria seenuu hin dandeessu jechuu dha. Tarii sababootni hangi tokko ati ittiin seenuu dandeessu, kan akka hayyama Specified Worker yookaan Freight Workers, yookaan kan seerri qofaatti ilaalu yookaan kan hayyamuuf sababoota kan akka gaddaati (compassionate). Yoo ggodina diimaa irraa kan seentu taate hayyamaan maletti, dhiifamaan maletti, yokaa hayyama hujiitiin maletti adabamteeti if booda deebisamta

Godinaa arrowa (organe zone) jechuun hayyamaaf iyyatuu dandeessa, Victoria keessa geessee sa’aa 72 keessatti dhibee dhukubaa laalamuu qabda. Osoo hin ilaalamnee fi laalamuu keetiin boodas hanga deebii isaa argattutti mana turuu qabda.

Godinaa magariisa (green zone) jechuun hayyama naqatuu fi Victoria seenuu ni dandeessa jechuu dha. Victoria keessa erga geessee mallattoo dhukubaa if irratti eeguu fi yoo nageenyi sitti hin dhagahamne laalamuu qabda.

Dhiifama Hayyamni sin barbaachifneef

Sababa amansiisaa gahaa yoo qabaatte dhiifama hayamaa iyyatuu dandeessa. Kunis kan tarii dabalu:

  • Haala duaa irra jiraachuu fii awwaalchaaf
  • Sababoota kanaaf yoo kan manatti deebitu taate rakkoo fayyaatiif, nageenyaaf, kunuunsaaf yokaa tola ooluuf.
  • balaa duraa (jalaa) dheessuu (emergency relocation)
  • Nageenya beyiladaa daangaa gama biroo keeysa jiraniif.

Reviewed 15 January 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?