vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Imalaa fi geejjiba (Travel and transport) - Afaan Oromoo (Oromo)

Waa’ee geejjiba ummataa (public transport), adda baasamuu (quarantiene) fi kutaa biyyaa (interstate) fi biyya alaa deemuu irratti jijjiirama jiru as ilaali.

Gargaarsa caalu afaan keetiin yoo barbaadde, TIS Biyyaalessaa 131 450 irratti bilbilii afaan hiikaa gaafadhu, sana booda giddu-galeessa bilbila Geejjiba Ummataa Victoria (Public Transport Victoria) 1800 800 007 waliin akka wal si qunnamsiisan gaafadhu.

Odeessa haaraa dhimma imalaa yookaan deemsaa

Kibxata (Tuesday), Adoolessa (July) 20 bara 2021, halkan sa'aa 11.59 irraa jalqabee Godinaa Diimaa (Red Zone) irraa gara Victoria seenuuf jirta yoo tahe:

 • Qondaalli Ol-aanaan Fayyaa (Chief Health Officer) hayyama gara Godinaa Diimaa (Red Zone) deemsisu yeroo dhaabee yookaan ugguree jira.
 • Kibxata (Tuesday), Adoolessa (July) 20 bara 2021, halkan sa'aa 11.59 booda gara Victoria yoo seenuu barbaaddee fi osoo hin seenin dura guyyoota 14f Godinaa Diimaa (Red Zone) keessa turte yoo tahe Victoria seenuuf seerri si hin kan hayyama siif kenne (exemption), kan seerri si hin ilaalle yookaan siin itti hin daballe (exception) yookaan seerri siif hayyame (eligible) tahuu qabda. Akkasumas kun jiraatota Victoria ni ilaala.

  • Hayyama Seeraa (Exemptions): Hayyama seeraa argatuuf iyyatuu qabda. Seerri dhiifama kan siif godhu (exemptions) haala addaa jalatti, kunis kan dabalu kunuunsa godhchuu fi gargaarsa kennuu dha.

  • Seerri si hin ilaalle yookaan siin itti hin daballe (exceptions): Kan seerri hin ilaalle kan akka (fakkeenyaaf, kanneen xayaara balaliisan yookaan yoo haala sardamaaf imala irra jirta tahe, yookaan yoo balaa jalaa baraaramuu dheessaa jirta tahe).

  • Kan seerri hayyame (eligible permit): Seerri hayyamuuf imala irra oggaa jiran Victoria keessa dabranii bakka biroo qubatuu fi Hojetaa Beekamtii Addaa (Specified Worker) qabu kunis hojetoota Tarree Beekamtii Addaa (Specified Worker List) keessatti tarreesaman kan ilaaluu dha.

 • Osoo Seerri dhifiama siif hin godhin (exemption), seerri siin hin ilaalu hin jedhin (exception) yookaan seerri siif hin hayyamin (eligible permit) yoo Victoria seenuuf yaalte maallaqaa AUD$5452 adabamtee akka hin seennes dhorkamuu dandeessa, yookaan baasii maallaqaa mataa keetiitiin bakka itti adda baatee guyyoota 14f turtu (hotel quarantine) tursamta.

 • Yoo nama imala irra jiru karaa dabarta tahe dhibeen dhukubaa New South Wales keessatti dhohee akka jiru qalbisadhu. Yeroo keessa dabartu akka Dameen Fayyaa New South Wales (New South Wales Department of Health.) akeeketti naannoo dhibeen dhukubaa hawaasa keessa babal'atee jiru Greater Sydney keessa dabruu irraa of eeggadhu. Yoo dirqiitti naannicha keessa dabruu si barbaachisa tahe akka peetiroola, nyaata yookaan boqonnaaf naannoo kana keessa hin dhaabbanneef imala kee dursitee waan dandeessuun itti of qopheessuu qabda.

Odeeffannoo waa'ee godinaa dimaa, keellawaa (orange) fi magariisa Australia fi New Zealand keessaa arguuf fuula odeessa imalaa (travel update page) ilaali.

Seera Hayyama Imala Victoria (Victorian Travel Permit Scheme)

Australia keessaa bakka kam irraas tahe fi New Zealand irraa gara Victoria seenuuf hayyama argatuuf iyyatuu si barbaachisa.

Sirni hayama kanaa Kan imaltootaa fii jiraatota Victoria keessaa kan tahan gara qe’ee isaaniitti deebi’aniitiifi.

Haala balaa dhibee dhukubaa coronavirus naannicha jiru irratti hundaawee kutaaleen Australia fi New Zealand, magariisa, keellawa (orange) yookaan diimaatti qoodamanii jiran.

Hayyamaaf iyyata naqatuuf, eessa irraa akka dhuftee fi eessa akka deemtu bal’inaan ibsuu qabda.

Namaoota hawaasa daangaa irra jiraatan hayyama isaan hin barbaachisu, garuu bakka jireenya isaanii waan dhugoomsu raga dhiheessuu qaban.

Akka itti Iyyattu:

Iyyannaa hayamaa karaa Service Victoria keysaan naqadhu

Godinaalee Hayyamaa

Naannoo diimaa keessaa dhufte jechuun yoo jiraataa Victoria taatee malee Victoria seenuu hin dandeessu. Yoo jiraataa Victoria taatee naannoo diimaa jedhamee qoodame keessa Victoria seentee tahe guyyoota 14f mana keetti addatti baatee turuu qabda. Tarii sababootni hangi tokko ati ittiin seenuu dandeessu, kan akka hayyama Specified Worker yookaan Freight Workers, yookaan kan seerri qofaatti ilaalu yookaan kan hayyamuuf sababoota kan akka gaddaati (compassionate). Yoo ggodina diimaa irraa kan seentu taate hayyamaan maletti, dhiifamaan maletti, yokaa hayyama hujiitiin maletti adabamteeti if booda deebisamta

Godinaa arrowa (organe zone) jechuun hayyamaaf iyyatuu dandeessa, Victoria keessa geessee sa’aa 72 keessatti dhibee dhukubaa laalamuu qabda. Osoo hin ilaalamnee fi laalamuu keetiin boodas hanga deebii isaa argattutti mana turuu qabda.

Godinaa magariisa (green zone) jechuun hayyama naqatuu fi Victoria seenuu ni dandeessa jechuu dha. Victoria keessa erga geessee mallattoo dhukubaa if irratti eeguu fi yoo nageenyi sitti hin dhagahamne laalamuu qabda.

Australia fi New Zealand keessaa zoonii diimaa, keellawaa fi magariisa jedhaman baruuf suta kana ilaali, the Victorian Travel Permit System page.

Dhiifama Hayyamni sin barbaachifneef

Sababa amansiisaa gahaa yoo qabaatte dhiifama hayamaa iyyatuu dandeessa. Kunis kan tarii dabalu:

 • Haala duaa irra jiraachuu fii awwaalchaaf
 • Sababoota kanaaf yoo kan manatti deebitu taate rakkoo fayyaatiif, nageenyaaf, kunuunsaaf yokaa tola ooluuf.
 • balaa duraa (jalaa) dheessuu (emergency relocation)
 • Nageenya beyiladaa daangaa gama biroo keeysa jiraniif.

Reviewed 27 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?