vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ (Business and work) - ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਵਾਸਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ?

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 28 ਮਈ ਤੋਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਸੇਵਾ (Victorian Government QR Code Service) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ , ਜਿੰਮ , ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਅਤੇ ਵਾਲ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਸੇਵਾ (Victorian Government QR Code Service) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (QR code system) ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ (DH) ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਸੇਵਾ (Victorian Government QR Code Service) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

ਸੰਪਰਕ ਲੱਭਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਸੇਵਾ (Victorian Government QR Code Service) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

 1. ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

  ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਸੇਵਾ (Victoria Government QR Code Service) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।

  ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

  ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ DH ਸੰਪਰਕ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

  ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ' Register' ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

  ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਮਿਲੇਗੀ।

 2. ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ 13 22 15 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ 13 14 50 ਉੱਤੇ TIS National ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸਪੈਮ ਫੋਲਡਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

  ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ।

 3. ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ QR code ਸਰਵਿਸ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਸਵਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

  ਪੋਰਟਲ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ QR code/s ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹੋ।

  ਸੁਰੱਖਿਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਪਾਸਵਰਡ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • 10 ਅੱਖਰ
  • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ 1 ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ R)
  • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ 1 ਛੋਟਾ ਅੱਖਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ r)
  • 1 ਅੰਕ

  ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

  ਆਪਣਾ ਪਾਸਵਰਡ ਦੋ ਵਾਰ ਦਾਖਿਲ ਕਰੋ ਅਤੇ 'Change password' ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

 4. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡਲਈ , ਆਪਣੇ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੇਖੋ।

  ਨਾਮ
  ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾਖਿਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।

  ਕੁੱਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • Jack's Juice Bar
  • Aphrodite's Dance Hall
  • Sarah and Tina's wedding

  ਉਦਯੋਗ
  ਉਸ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਕਲੱਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, 'Other Services' ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।

  'Next' ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

 5. ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੇਖੋ।

  ਕੁੱਝ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਫੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ)। ਇਹ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਲਈ ਵੱਖਰੇ QR codes ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

  ਪਹਿਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਉਹੀ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 'ਨਾਮ' ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਾਖਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।

  ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ

  ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲ ਕਰੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Jack’s Juice Bar – Footscray)।

  ਪਤੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 1 ਅਤੇ 2

  ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਪਤਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰੋ।

  ਉਪਨਗਰ/ਸ਼ਹਿਰ

  ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ, ਉਪਨਗਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲ ਕਰੋ।

  ਪੋਸਟਕੋਡ

  ਆਪਣਾ ਸਥਾਨਿਕ ਪੋਸਟਕੋਡ ਦਰਜ ਕਰੋ

 6. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਰ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ) ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਪਰਕ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਲਈ QR codes ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ DH ਸੰਪਰਕ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

  ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਪਰਕਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੈਨੇਜਰ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਪਰਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰੋ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਪਰਕ ਹੋ, ਤਾਂ 'Yes' ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ '7. Add an area' ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 'No, there is another contact person'।

  ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਦਾਖਿਲ ਕਰੋ:

  • ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ
  • ਆਖਰੀ ਨਾਮ
  • ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ
  • ਈਮੇਲ ਦਾ ਪਤਾ
 7. ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ QR code ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਖੋ।

  ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਬੈਠਣਾ) ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ '8. Add more locations' ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

  ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ, 'Add area' ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖੇਤਰ) ਦਾਖਿਲ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਨੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ:

  • 'Area name' ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।
  • 'Area description' ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  • 'Type' ਅੰਦਰਵਾਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ।
  • 'Remove' ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
 8. ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।

  ਹੋਰ ਸਥਾਨ
  'Add another location' ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

  ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

  ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ:

  • 5. ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ
  • 6. ਮੁੱਢਲਾ ਸੰਪਰਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ
  • 7. ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ

  ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋੜ ਹੈ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 'Register' ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

  ਵਧਾਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੰਪਰਕ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ QR code ਪੋਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।

 9. ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੁਣ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ QR code ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਮਪੇਜ ਦੇਖੋਗੇ।

  ਇੱਥੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ
  • ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ
  • ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ COVIDSafe ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

  ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰੋ

  ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ QR code ਸਥਾਨ ਲੌਗਇਨ ਪੰਨੇ ਜਾਂ ਕਿਊ ਆਰ ਕੋਡ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ (QR code Commercial Passenger Vehicle) ਦੇ ਲੌਗਇਨ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

  • ਉਹ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦਾਖਿਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ।
  • 'Log in' ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

  ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰੋ

  ਲੌਗ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ

  • ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ-ਸੱਜੇ ਵਿੱਚ ਆਈਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
  • 'Log Out' ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ TIS ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ 13 22 15 ਉੱਤੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।

COVIDSafe ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (COVIDSafe workplace information)

COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

 • 13 22 15 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨੁਵਾਦਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ।
 • ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕੋਲ COVIDSafe ਯੋਜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ

 • ਘਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ
 • ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ
 • ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੈਗਟਿਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਓ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਦਾ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦਾ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

 • ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
 • ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰੋ
 • ਵਰਕਸੇਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ 13 23 60
 • DHHS ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਓ 1800 675 398

  ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ (Exposure to coronavirus in workplaces)

  ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ।

  ਪਿਛੋਕੜ

  (21 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਨਵਿਆਈ ਗਈ)

  ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਏ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੂਹਾਨ, ਹੂਬੇਈ ਰਾਜ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ World Health Organization (WHO) ਦੁਆਰਾ 11 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

  ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

  ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ?

  ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੈ।

  ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਛੂਤ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਮੂਨੀਆ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਬੁਖਾਰ
  • ਕਾਂਬਾ ਛਿੜਨਾ ਜਾਂ ਪਸੀਨਾ
  • ਖੰਘਣਾ
  • ਖਰਾਬ ਗਲਾ
  • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ
  • ਵਗਦਾ ਨੱਕ
  • ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਵਾਚਣਾ

  ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਪੀੜ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖਣਾ, ਰੁਕਿਆ ਨੱਕ, ਜੀਅ ਕੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  World Health Organization ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੰਘਣ ਅਤੇ ਛਿੱਕਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੈਲਾਅ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ।

  ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

  ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ

  ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।

  ਸਬੰਧਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

  • ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, Department of Health and Human Services (DHHS) ਕੋਲੋਂ – ਲਿੰਕ ਹੇਠਾਂ ਹੈ)
  • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੂਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
  • ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿਣਾ
  • ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ) ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੈ।
  • ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ:
   • ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਫਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ
   • ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ
   • ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ

  ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ

  ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਹੋਵੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਟਾਉਣ।

  ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਹੋਵੇ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ (HSRs) ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

  ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਸਬੰਧਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂਪਣ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  • ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ
  • ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲ-ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ
  • ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ)
  • ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਚਿੱਤ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਉਪਕਰਣ ਕਿਉਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ
  • ਫੋਨਾਂ, ਮੇਜ਼ਾਂ, ਦਫਤਰਾਂ, ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ
  • ਛੂਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ
  • ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਸਫਰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਹੋਣ
  • ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ
  • ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਝਣ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ:
   • ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ
   • ਉਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ
   • ਉਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹਨ
   • ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ – ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਲਕੇ ਹੋਣ

  ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਂਵੇਂ ਹਲਕੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਤੁਰੰਤ ਸਵੈ-ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ਜਾਂ DHHS ਦੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 675 398 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਓ
  • ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿੱਤੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ

  ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਹੋਵੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ:

  • DHHS ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਗ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ (ਲਿੰਕ ਹੇਠਾਂ ਵੇਖੋ)
  • ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ

  ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨ੍ਹੀ ਛੇਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਪੌਜ਼ਿਟਿਵ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸਨ।

  ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ DHHS ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਵਜੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸੀ।

  ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਸਕਿੰਟਾਂ ਲਈ) ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੱਥ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60% ਅਲਕੋਹਲ)
  • ਜੇ ਹੱਥ ਗੰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ
  • ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ:
   • ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
   • ਟਾਇਲਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
   • ਜਨਤਕ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
   • ਖੰਘਣ, ਛਿੱਕਣ ਜਾਂ ਨੱਕ ਸਾਫ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
  • ਖੰਘਦੇ ਅਤੇ ਛਿੱਕਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਢੱਕੋ, ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੋ
  • ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ
  • ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੂਹੇ ਜਾਂਦੇ ਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਾਫ ਅਤੇ ਰੋਗਾਣੂ-ਰਹਿਤ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਨ, ਕੀਅ-ਬੋਰਡ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਠੇ, ਬੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ
  • ਜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ

  ਆਮ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

  ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ।

  ਕੀ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਚਿੱਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

  • ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ HSRs ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ
  • ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਧੂ ਖਤਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ
  • ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਉਚਿੱਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ
  • ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਦਾਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਸਲਾਹ ਲਵੋ

  ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ)। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਛੂਤ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨਿਗਰਾਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਛੂਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

  ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਜ਼

  ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2004 (OHS Act) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ:

  • ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇ
  • ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼, ਸਿਖ਼ਾਈ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ
  • ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ
  • ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ
  • ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਉਚਿੱਤ ਹੋਵੇ) ਦੇ ਸਮੇਤ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ
  • ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ
  • ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ HSRs ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ

  OHS ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ:

  • ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ
  • ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਜੋ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
  • OHS ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਣ ਕਰਨ

  ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ (Apply for work)

  6 ਸਾਧਾਰਣ ਕਦਮ

  1. vic.gov.au/workingforvictoria ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

   ਚੁਣੋ ‘ਮੈਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ’।

   ਕੰਮ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ’ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

   ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ Sidekicker ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ।

  2. ਆਪਣੇਵੇਰਵੇਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ‘ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ’ ਚੁਣੋ।

  3. ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

   ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ

   ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

  4. ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

   ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।

   ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

   ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਮੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲਈ ‘ਆਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ’ ਨੂੰ ਵੇਖੋ।

   ਪਿਛਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਤਜ਼ਰਬਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ’ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ – ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

   ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

  5. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ Working for Victoria ਕਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

   ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਗੁਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

  6. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

   ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  Reviewed 20 May 2021

  24/7 Coronavirus Hotline

  If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

  Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

  Was this page helpful?