vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (Health advice and restrictions) - ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, coronavirus ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 1800 675 398 (24ਘੰਟੇ).
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, TIS National ਨੂੰ 131 450 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ.
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਰਿਪਲ ਜ਼ੀਰੋ (000) ਨੂੰ ਸੰਕਟਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਧੋਵੋ। ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਹੈੰਡ ਸੇਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਤਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਉੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹੋ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਖੇ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ (ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ), ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਮਿਲੋ। ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਜਲਦੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਭਾਂਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਹੀ ਹੋਣ, ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਟੈਸਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ Medicare card ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ Victorian Chief Health Officer ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ:

 • 200 ਤੱਕ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਬੀਚ – ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ।
 • ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਦਿੰਨ 100 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 100 ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲ 100 ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
 • ਵਾਲ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪੱਬ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 25 ਤੱਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
 • ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਏਖਾਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
 • ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
 • ਸਮੂਹਿਕ ਭੋਜ਼ਨਾਲੇ (ਫੂਡ ਕੋਰਟਸ) ਖੁੱਲੇ ਹਨ।
 • ਸੰਪਰਕ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਵਾਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
 • ਜ਼ਿੰਮ ਅਤੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਕਸਰਤ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮ ਅਤੇ ਅੰਦਰਵਾਰ ਖੇਡ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲਈ ਚਾਰ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 • ਤੈਰਾਕੀ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇਦੋ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
 • ਵਿਆਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 100 ਤੱਕ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 100 ਤੱਕ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੋ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਵਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰਵਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਥਾਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਕ ਘਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
 • ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ
 • ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।

12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ:

 • ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ
 • ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾ ਵਿਖੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ
 • ਟੈਕਸੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ
 • ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ।

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਬੁਖਾਰ, ਕਾਂਬਾ ਜਾਂ ਪਸੀਨਾ
 • ਖੰਘ ਜਾਂ ਗਲਾ ਦੁਖਣਾ
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ
 • ਵਗਦਾ ਨੱਕ
 • ਸੁੰਘਣ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਟੈਸਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ Medicare ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਵਾਸਤੇ ਪੌਜੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਵਾਸਤੇ ਪੌਜੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। (Word)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। (Word)

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਹਿਯੋਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ 450 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ1,500 ਡਾਲਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 675 398 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਫਰ (0) ਦਬਾਓ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਉਤਾਵਲੇ ਜਾਂ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Lifeline ਨੂੰ 13 11 14 ਉੱਤੇ ਜਾਂ Beyond Blue ਨੂੰ 1800 512 348 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੌਟਲਾਈਨ (Coronavirus Hotline) ਨੂੰ 1800 675 398 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ (3) ਦਬਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ (0) ਦਬਾਓ। ਤੁਸੀਂ Australian Red Cross ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਸੀਲੇ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ

Reviewed 06 April 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?