vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ(Health advice and restrictions) - ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਫੈਲਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਸਲਾਹ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 1800 675 398 (24ਘੰਟੇ)।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, TIS National ਨੂੰ 131 450 ਉਪਰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਰਿਪਲ ਜ਼ੀਰੋ (000) ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ:

 • ਮਾਸਕ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
 • ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਧੋਵੋ। ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਦਿਨ ਸਤਹ ਉੱਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਘਰ ਰਹੋ। ਜਲਦੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਹਲਕੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਟੈਸਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਪਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਓ
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Service Victoria app ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ

ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ 27 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਰਾਤ 11:59 ਵਜੇ ਤੋਂ

 • ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 • ਉਸ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਲਪਾਈਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।
 • ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਐਲਪਾਈਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲਪਾਈਨ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਦਾ ਨਾਂਹ-ਵਾਚਕ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਾਂਹ-ਵਾਚਕ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂਚ-ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਟੈਕਸਟ ਸੁਨੇਹਾ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੂਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਘਰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਨਤਕ ਥਾਂ 'ਤੇ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ (12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ)। ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕਿਨਾਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਵੇਹੜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ Service Victoria app ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ

 • ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ (ਚਾਇਲਡ ਕੇਅਰ) ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਖੁੱਲੇ ਹਨ।
 • ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
 • ਦਫਤਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, 25% ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂ 10 ਲੋਕਾਂ , ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਚਤਮ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ 25% ਜਾਂ 10 ਲੋਕ (ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ) ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।

ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

 • ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ 4 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਸੀਮਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ 1.5 (ਡੇਢ) ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
 • ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ 4 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਾੜ੍ਹੀ ਕੱਟਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ।

ਖੇਡ

 • ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈਚਾਰਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
 • ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ (ਖਿਡਾਰੀ, ਕੋਚ, ਰੈਫਰੀ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ / ਮਾਪਿਆਂ) ਨੂੰ ਘਣਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
 • ਜਿਮ ਸਮੇਤ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰੀਰਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੇਂਦਰ, ਘਣਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।
 • ਸਮੂਹਿਕ ਕਸਰਤ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੋਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਹੈ।
 • ਤੈਰਾਕੀ ਪੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਲੋਕ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ 300 ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ।

ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰੋਹ

 • ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ-ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਅਤੇ ਦੋ ਗਵਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੈਂਟ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 • ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਤੱਕ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।
 • ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਤੱਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾਦਾਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚ 300 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਇਕੱਠ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ 4 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਘਣਤਾ ਸੀਮਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ

 • ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪੱਬ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਕੈਫ਼ੇ ਕੁੱਲ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਣਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਵਿਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਪ ਨਾਲ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।
 • 100 ਵਰਗਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਫੂਡ ਕੋਰਟਸ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਘਣਤਾ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਨੋਰੰਜਨ

 • ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਥਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ, ਕੈਸੀਨੋ, ਪੋਕੀਜ਼, ਆਰਕੇਡਸ, ਕਰਾਓਕੇ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਘਣਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੋਵਿਡ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।
 • ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਥਾਨ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਹਾਊਸ ਸਮੇਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਡੋਰ ਸਪੇਸ 100 ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਹਵਾਦਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ 300 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਘਣਤਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ 10 ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ।
 • ਸਰਵਿਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਐਪ ਨਾਲ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਚੈੱਕ-ਇਨ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ

 • 12 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪਵਾਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਸਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੂਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
  • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮੜੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ।
  • ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨਾ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ  ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ।

COVID-19 ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ :

 • ਬੁਖਾਰ, ਕਾਂਬਾ ਜਾਂ ਪਸੀਨਾ
 • ਖੰਘ ਜਾਂ ਗਲਾ ਦੁਖਣਾ
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ
 • ਵਗਦਾ ਨੱਕ
 • ਸੁੰਘਣ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਟੈਸਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਪਨਾਹਗਾਰ ਲੋਕ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਵਾਸਤੇ ਪੌਜੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ COVID-19 ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣਾ (ਘਰ ਰਹਿਣਾ) ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਬਲਿਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਾਈਟਾਂ (ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਜਿਥੇ ਕਰੋਨਾ-ਵਾਇਰਸ ਗ੍ਰਸਤ ਗਏ ਹਨ)

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ:

ਨਵੀਨਤਮ ਐਕਸਪੋਜਰ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਐਕਸਪੋਜਰ ਪੀਰੀਅਡ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ COVID -19 ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਛੂਤਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 48 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ ਲੱਭਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਵਿਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ (ਸਕਾਰਾਤਮਕ) ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਥਾਨ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ COVID -19 ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਿਆ ਸੀ। 14 ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ) ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਹੈ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਜਨਤਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਾਈਟਾਂ ਲੱਭੋ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਐਕਸਪੋਜਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈਜਾਂ ਜਨਤਕ ਐਕਸਪੋਜਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜੋ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਦੀ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਸੂਚੀ ਵੇਖੋ;

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ 1300 651 160 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ।

ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ।

ਦਰਜ਼ਾ 1, 2, ਅਤੇ 3 ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਦਰਜ਼ਾ 1 ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਾਈਟਾਂ

ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ਾ 1 ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, COVID-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1300 651 160 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਦਰਜ਼ਾ 2 ਐਕਸਪੋਜਰ ਸਾਈਟਾਂ

ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਦਰਜ਼ਾ 2 ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ 1300 651 160 'ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।

ਦਰਜ਼ਾ 3 ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਾਈਟਾਂ

ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ਼ਾ 3 ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੱਛਣ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੋ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੇਗਟਿਵ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਾਟਲਾਈਨ 'ਤੇ 1800 675 398 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 131 450 'ਤੇ TIS ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਮਦਨ ਗਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ 450 ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 1,500 ਡਾਲਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 675 398 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਫਰ (0) ਦਬਾਓ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਚਿੰਤਤ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ Lifeline ਨੂੰ 13 11 14 ਉੱਤੇ ਜਾਂ Beyond Blue ਨੂੰ 1800 512 348 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੌਟਲਾਈਨ (Coronavirus Hotline) ਨੂੰ 1800 675 398 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਿੰਨ (3) ਦਬਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਫਰ (0) ਦਬਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਸੀਲੇ

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ

ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ

ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ

Reviewed 29 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?