vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

ਰਿਹਾਇਸ਼ (Housing) - ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ TIS ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ 1800 338 663 ਉੱਤੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਹੌਟਲਾਈਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਹੋ।

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ (Coronavirus and renting rights)

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਕਰਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਉਪ-ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਨੂੰਨ 29 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਸਿਵਲ ਐਂਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (VCAT) ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

1.    ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

  • ਕੰਮ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ
  • ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰਾਹਤ ਗਰਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਹਨ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਖ਼ਰਚ - ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜਾਂ, ਬਿੱਲ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨ੍ਹਾ ਕੁ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ, ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਟੇਨੈਂਟਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਸਟਿਸ  ਕਨੈਕਟ'ਸ ਡੀਅਰ ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਟੂਲ ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

2.    ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ?

ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ – ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲਿੰਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ।

ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੋ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੇਵਲ ਕਿਰਾਏ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ:

  • ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ
  • ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ
  • ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ
  • ਆਮ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਕਮ
  • ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਰਕਮ
  • ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਤਰੀਕ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਮੂਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਸਥਾਈ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ (Word, 28KB) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ

3.    ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ (ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਾਨੂੰ 1300 55 81 81 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ 131 450 ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ (Consumer Affairs Victoria) ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹੋ।

ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋਵੇ।

Reviewed 15 January 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?