vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ (Travel and transport) - ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)

ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ (ਅਲਹਿਦਗੀ) ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।

ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ TIS ਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ 1800 800 007 ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ (ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕਹੋ।

ਇਕੱਠਿਆਂ ਮਿਲਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ COVIDSafe ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਬੀਚਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋਏ  ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ COVIDSafe ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਾਂਗੇ।

ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ  ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ (check local rules and conditions) ਤਾਂ ਜੋ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ  ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੋ ਅਤੇ www.coronavirus.vic.gov.au ਵਿਖੇ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ  ਅੱਪਡੇਟ ਲਈ ਜਾਓ ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਘਰੇ  ਰਹੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਾ ਛੱਡੋ|

ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ  ਦਾ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, । ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ|

ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ  ਸਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ  ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਣ।

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ  ਵੱਖ ਵੱਖ  ਸਮੇ  ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ|

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ  ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਕਰਸ਼ਣ (ਜਿੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਜਾਂ  ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਜਿੱਥੋਂ  ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ  ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਲਚਕਦਾਰ  ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ  ਦੌਰਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (COVID-19) ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 675 398 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਮਹੱਤਵਪ  ਹੈ  ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਮਨਜ਼ੂਰਛੁਦਾ  ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਰੇਂਜਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ TIS National ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

ਹੋਰਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ https://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-information-about-coronav… ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਕੈਂਪਿੰਗ ਅਤੇ ਕੈਰਾਵੈਨਾਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪਿੰਗ ਜਾਂ ਕੈਰਾਵੈਨ ਲਈ  ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ  ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ , ਤਾਂ ਜੋ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਤੁਸੀਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੈਂਪਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀਟਾਣੂੰ ਰਹਿਤ (ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼) ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਯਾਤਰੀਆਂ  ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ  ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (ਬੁਕਿੰਗ) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੈਂਪਿੰਗ ਜਾਂ ਕੈਰਾਵਾਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ (ਸਿਡਾਨ ਦਾ ਆਕਾਰ) ਜਾਂ ਤੰਬੂ ਦੇ ਖੰਭੇ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਚੱਪੂ ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ।

ਬਾਰ-ਬੇ-ਕਿਊ, ਬਾਹਰਵਾਰ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਦੀਆਂ ਗਰਮ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।

ਸਾਡੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪਫਾਇਰ  ਅਤੇ ਕੈਂਪਿੰਗ  ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ ਨਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ| ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪਫਾਇਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ।

ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁੱਟੋ । ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ  ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ COVIDSafe ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ|

ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ, ਹਾਈਕਿੰਗ, 4WD ਚਲਾਉਣਾ, ਪਹਾੜ ਜਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ 

ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਸਮੇਂ, 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਘਰੇ ਰਹੋ।

ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਤਰਜੀਹੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ VicEmergency app ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ।

ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖੱਬੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੰਘਣ ਲਈ ਟਰੈਕ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ ਹਨ|

ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਮਨਜ਼ੂਰਛੁਦਾ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ  ਟਰੈਕਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਂ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਰ-ਕਨੂੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ।

ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਬਗੀਚੇ

ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੁੰਦਰ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬਗੀਚਿਆਂ ਵਿੱਚ COVIDSafe ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰਵਾਰ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਨਾਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਭਾਂਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਵਾਰ ਹੀ ਹੋਵੋ।

ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ – ਪਿਕਨਿਕ ਵਾਲਾ ਕੰਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸੂਚਕ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਪਿਕਨਿਕ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਾਸੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਵਾਲਾ ਟਿਕਾਣਾ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੋ।

ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ (ਬੀਚ)

ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ  ਵਧੇਰੀਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬੀਚਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲਮਾਰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ|ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਘਰੇ ਰਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਭੀੜ  ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ।

ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੰਦ ਹੋਏ ਬੀਚਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ VicEmergency app ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

Beachsafe app ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੀਚਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। 

ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਤੈਰੋ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪੀਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਤੈਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ  ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਕਿੰਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਬੀਚ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਬੀਚ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਤੌਲੀਏ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਬੀਚ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ  ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ|

ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ , ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਰੋ।

ਬੀਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ (Beach safety information) ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ

ਭਾਵੇਂ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ, ਝਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ - 1.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਘਰੇ ਰਹੋ।

ਤੇਲ ਭਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ , ਮੱਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਈ ਚੋਗਾ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਜੈਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਠੇਲਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕ‌ਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸੇ ਜੈਟੀ ਤੋਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵੇਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 1.5 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੰਡੀਦਾਰ ਭਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰੋ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਥਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਠੇਲਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 

ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨਪਸੰਦ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਠੇਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ  ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੈਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ|

ਤੁਹਾਡਾ  ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ iOS  ਲਈ  Boating Vic app ਜਾਂ ਐਂਡਰਾਇਡ  ਲਈ ਬੋਟਿੰਗ ਵਿਕ ਐਪ Boating Vic app for Android ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ।

ਜਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ: ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਣ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਡੋਂਗੀ (ਕਾਈਐਕ) ਜਾਂ ਤਿੱਖੇ ਸਿਰਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤੀ (ਕੈਨੋਏ) ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਲਮਾਰਗਾਂ  'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਲਈ VicEmergency app ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ  ਨਾ  ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰੇਂਜਰਾਂ ਦੀ  ਸਲਾਹ  ਲਓ|

ਵਿਕਟੋਰੀਅਨ ਯਾਤਰਾ ਪਰਮਿਟ ਸਕੀਮ (Victorian Travel Permit Scheme)

ਸੋਮਵਾਰ, 11 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਪਰਮਿਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇ, ਸੰਤਰੀ ਜਾਂ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ।

ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।

ਸਰਹੱਦੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।

ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ:

ਸਰਵਿਸ ਵਿਕਟੋਰੀਆ (Service Victoria) ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ 

ਪਰਮਿਟ ਜ਼ੋਨ

ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ Specified Worker ਜਾਂ Freight Workers ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਦਇਆਵਾਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ (ਇਕਸੈਪਸ਼ਨ) ਜਾਂ ਛੋਟ (ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ) ਪਰਮਿਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਛੋਟ (ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ), ਅਪਵਾਦ (ਇਕਸੈਪਸ਼ਨ) ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਾਲ ਜ਼ੋਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੰਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

ਹਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਉਪਰੰਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ।

ਛੋਟਾਂ (ਐਗਜ਼ੈਮਸ਼ਨ) ਵਾਲਾ ਪਰਮਿਟ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੈਧ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟ (ਐਗਜ਼ੈਮਸ਼ਨ) ਵਾਲੇ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

  •  ਮੌਤ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
  • ਸਿਹਤ, ਭਲਾਈ, ਦੇਖਭਾਲ ਜਾਂ ਤਰਸਵਾਨ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ
  • ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਾਨ ਬਦਲੀ
  • ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਭਲਾਈ।

Reviewed 15 January 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?