vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Negosyo at trabaho (Business and work) - Tagalog (Filipino)

Mga paghihigpit sa negosyo at suporta upang tulungan kang magplano at tumugon sa coronavirus (COVID-19).

Makikita mo ang higit pang impormasyon sa Ingles para sa mga empleyado at mga naghahanap ng trabaho at mga may-ari ng negosyo at mga tagapamahala sa aming Pahina ng negosyo at trabaho

Kung kailangan mo ng karagdagang tulong sa iyong wika, maaari kang tumawag sa TIS National sa 131 450 at humingi ng interpreter, at pagkatapos ay hilingin na iugnay ka sa Business Victoria sa 13 22 15.

COVIDSafe na impormasyon sa lugar ng trabaho (COVIDSafe workplace information)

Paglikha ng COVIDSafe na workplace

Dapat magkaroon ng COVIDSafe Plan ang bawat negosyo sa Victoria na bukas. Makatutulong ito para protektahan ang inyong mga manggagawa, kustomer at bisita.

Idedetalye ng inyong COVIDSafe Plan ang mga aksyong isasagawa ninyo para tumulong na pigilan ang pagpasok ng coronavirus (COVID-19) sa inyong lugar ng trabaho.

Mahigpit na sinusubaybayan at sinusuri ng Mga Awtorisadong Opisyal ng Pamahalaan ng Victoria ang mga negosyo para tiyakin na sinusunod nila ang kanilang mga COVIDSafe Plan.

May malalaking parusa, kabilang ang mga multa at abiso sa pagbabawal, para sa mga negosyong hindi susunod sa kautusang ito.

Tiyakin ang pisikal na pagdistansya - Kailangan Ninyong

 • Tiyakin na may 1.5 metrong distansya sa pagitan ng mga manggagawa at bisita hangga't maaari
 • Maglagay ng mga karatula para ipakita ang mga limitasyon ng patron sa mga pasukan ng mga saradong lugar kung saan naaangkop ang mga limitasyon
 • Tiyaking nagtatrabaho sa bahay ang mga empleyado kung maaari
 • Ipatupad ang patakarang apat na metro kuwadrado para isaayos ang mga lugar ng trabaho na ginagamit ng maraming tao at mga espasyo na nagagamit ng publiko

Magsuot ng face mask - Kailangan Ninyong

 • Tiyakin na nakasuot ng face mask ang lahat ng manggagawa at bisitang pumapasok sa lugar ng trabaho alinsunod sa payo ng pampublikong kalusugan
 • Maglaan ng sapat na pantakip sa mukha at Personal Protective Equipment (PPE) sa mga manggagawang walang ganito

Magpatupad ng mahusay na kalinisan ng katawan - Kailangan Ninyong

 • Madalas at regular na maglinis at mag-disinfect ng mga espasyong ginagamit ng maraming tao, kabilang ang mga item na madalas hinahawakan tuald ng mga hawakan ng pinto at telepono
 • Gawing available ang sabon at hand sanitizer para sa lahat ng manggagawa at kustomer sa buong lugar ng trabajo at hikayatin ang regular na paghuhugas ng kamay

Magtago ng mga rekord at kumilos kaagad - Kailangan Ninyong

 • Suportahan ang mga manggagawa para magpasuri at manatili sa bahay kahit pa banayad lang ang kanilang mga sintomas
 • Bumuo ng plano ng negosyo para sa hindi inaasahan para pamahalaan ang anumang pagkalat ng sakit
 • Magtago ng mga rekord ng lahat ng taong pumapasok sa lugar ng trabaho para sa contact tracing

Iwasan ang pakikisalamuha sa mga saradong espasyo - Kailangan Ninyong

 • Ilipat sa labas ang maraming gawain hangga't maaari, kabilang ang mga pagpupulong, tearoom, pananghalian, locker room, at paglilingkod sa mga kustomer
 • Pahusayin ang daloy ng hangin sa pamamagitan ng pagbubukas ng mga bintana at pinto

Lumikha ng workforce bubbles - Kailangan Ninyong

 • Panatilihin ang mga grupo ng mga manggagawa na nakalista sa parehong shift sa iisang lugar ng trabaho at tiyakin na walang naghahalinhinang manggagawa sa panahon ng pagpapalit ng shift

Kailangan ba ng tulong ng inyong negosyo sa paggawa ng COVIDSafe Plan?

 • Tumawag sa 13 22 15 at humiling ng libreng tagasalin
 • Dapat magkaroon ng COVIDSafe Plan ang bawat negosyo sa Victoria

Ano ang dapat gawin kung nagpapakita ka ng mga sintomas ng coronavirus (COVID-19) sa trabaho

 • Umuwi sa bahay at huwag pumasok sa trabaho
 • Magpasuri
 • May available na suportang pinansiyal habang hinihintay mo ang mga resulta ng iyong pagpapasuri
 • Bumalik lamang sa trabaho kapag nakatanggap ka na ng negatibong resulta ng pagsusuri

Ano ang dapat kong gawin kapag nagpositibo sa pagsusuri para sa coronavirus (COVID-19) ang isang katrabaho?

 • Abisuhan ang malalapit na nakasalamuha
 • Magsagawa ng masinsinang paglilinis
 • Abisuhan ang Worksafe Victoria 13 23 60
 • Abisuhan ang DHHS at humingi ng payo 1800 675 398

COVID Marshals

KALIGTASAN PARA SA MGA MANGGAGAWA

Impormasyon para sa mga manggagawa upang tulungan silang maunawaan ang kanilang mga karapatan at responsibilidad sa lugar ng trabaho sa panahon ng COVID-19.

Reviewed 04 December 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?