vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Edukasyon (Education) - Tagalog (Filipino)

Mga pagbabago sa edukasyon sa panahon ng coronavirus (COVID-19) at suporta para sa mga magulang at tagapag-alaga.

Makikita mo ang higit pang impormasyon sa Ingles sa aming Pahina ng edukasyon –impormasyon para sa mga magulang, estudyante at tagapagturo

Kung kailangan mo ng karagdagang tulong sa iyong wika, maaari kang tumawag sa TIS National sa 131 450 at humingi ng interpreter, at pagkatapos ay hilingin na iugnay ka sa Coronavirus (COVID-19) hotline sa 1800 338 663.

Pagbabalik sa child care at kindergaten (Returning to child care and kindergarten)

Mula sa Lunes, Oktubre 5.

Maaari nang bumalik ang lahat ng bata sa buong metropolitan Melbourne at rehiyon at rural ng Victoria sa

 • Child care (Long Day Care o Family Day Care) at
 • Pumasok sa pang-sesyong kindergarten sa site.

Bahagi ito ng Ikatlong Hakbang ng Roadmap ng Pamahalaan ng Victoria para sa pagbubukas ng Victoria.

Nakadepende ang mga hakbang na ito sa pagbaba ng mga kaso ng coronavirus (COVID-19). Maaaring kailanganin naming gumawa ng mga pagbabago ayon sa payo ng Punong Opisyal ng Kalusugan ng Victoria.

Nauunawaan naming maaaring nag-aalala kayo sa kaligtasan ng inyong anak. Ipinayo sa amin na mga ligtas na lugar ang child care at kindergarten na may mababang panganib sa coronavirus (COVID-19).

Ipinaalam ito sa amin ng

 • Punong Opisyal ng Kalusugan ng Victoria at
 • ng Australian Health Protection Principal Committee (AHPPC).

Ginawa ang mga pagbabago sa pagdalo sa site sa child care at mga kindergaten bilang bahagi ng mga tuntunin sa lock-down. Ginawa ang mga tuntuning ito upang mas kaunting tao ang lalabas sa komunidad.

Hindi ito dahil sa hindi ligtas ang mga child care at kindergarten para sa mga bata at kawani.

Magkakaroon ang inyong child care o kindergarten ng COVIDSafe plan. Kabilang dito pagpapatupad ng mga hakbang para sa kalusugan at kaligtasan, tulad ng regular na paglilinis sa silid at kagamitan.

Mahalaga para sa lahat ng bata ang pagpasok sa child care at kindergarten. Dapat silang pumasok dahil mahalaga ito sa kanilang pag-aaral at pag-unlad. Lalo itong mahalaga para sa paghahanda ng inyong anak sa pagpasok sa Prep sa 2021.

Magiging handa ang mga paaralan para sa mga batang papasok sa Prep sa 2021 (Schools will be ready for children starting Prep in 2021)

Nagtutulungan ang mga kindergarten at paaralan para tulungan ang inyong pamilya at anak sa paglipat sa Prep sa 2021.

Ang term 1 sa paaralan ay tungkol sa pagtulong sa inyong mga anak na hindi nakapasok sa site ng kindergarten para sa mga apat na taong gulang, gaya nang plano ngayong taon.

Maraming bagay ang ginagawa ng mga paaralan para tulungan ang mga bata sa pagpasok sa Prep sa 2021, kasama rito ang:

 • Online school at mga paglibot sa silid-aralan
 • Mga video na ‘Kilalanin ang principal’
 • Mga video conference na ‘Kilalanin ang Prep team’
 • Mga pagpupulong ng mga guro sa Kindergarten at Prep
 • Pagsasanay sa mga estudyante sa Antas 5 na maging mga Prep buddy.

Kung hindi mo pa nai-enroll ang iyong anak para sa Prep sa 2021, hinihikayat ka naming tumingin na ng mga paaralan ngayon. Mainam na i-enroll ang iyong anak sa lalong madaling panahon. May kapaki-pakinabang na impormasyon ang Kagawaran ng Edukasyon at Pagsasanay tungkol sa pagsisimula ng paaralan sa website nito.

Dapat kang makipag-ugnayan sa mga kawani ng paaralan ng inyong anak kung ano ang magiging hitsura ng Prep sa 2021.

Matutulungan ka rin ng guro ng inyong anak sa kindergarten na planuhin ang paglipat ng inyong anak mula sa kindergarten papunta sa paaralan.

Kailangan mo ba ng tagasalin?

Hilingin sa inyong kindergarten na magsaayos ng isang tagasalin sa pamamagitan ng pagtawag sa 9280 1955 o pagbisita sa website na ito.

Mga bagay na magagawa mo para manatiling malusog at ligtas (Things you can do to stay healthy and safe)

Tutulong ang inyong child care o kindergarten na panatilihing ligtas ang inyong mga anak at pamilya sa pamamagitan ng

 • Pagsusuri sa temperatura ng mga bata pagdating nila sa centre o kindergarten bawat araw
 • Regular na paglilinis ng mga gusali at kagamitan
 • Paghiling sa mga nasa hustong gulang na magsuot ng mga face mask
 • Paghikayat sa mga bata o magulang na manatili sa bahay kung masama ang pakiramdam. Hihikayatin ka rin nilang magpasuri para sa coronavirus (COVID-19).

Hinihiling rin namin sa inyo na kausapin ang inyong pamilya tungkol sa pagsasagawa ng mabuting pangangalaga ng kalinisan ng katawan sa bahay kabilang ang

 • Paghuhugas ng inyong mga kamay o paggamit ng hand sanitizer bago pumunta sa child care o kindergarten
 • Pagsusuot ng face mask tuwing lalabas ng bahay, pati na sa pagpunta sa child care o kindergarten
 • Dumistansya nang 1.5 metro mula sa mga taong hindi mo kasama sa bahay. Kasama rito ang mga kawani at iba pang pamilya sa inyong child care o kindergarten
 • Pag-ubo at pagbahing sa tisyu o sa inyong siko. Laging maghugas ng inyong mga kamay matapos umubo o bumahing
 • Manatili sa bahay kung masama ang inyong pakiramdam. Kung masama ang inyong pakiramdam, dapat kang magpasuri para sa coronavirus (COVID-19). Manatili sa bahay hanggang sa bumuti ang inyong pakiramdam.

Reviewed 17 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?