vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Mga payo at paghihigpit (Health advice and restrictions) - Tagalog (Filipino)

Mga pagbabago sa payong pangkalusugan at sa mga paghihigpit, kabilang ang impormasyon kung paano mananatiling ligtas, pagpapasuri, at ang suportang makukuha mo.

Kung ikaw ay nag-aalala, tawagan ang coronavirus hotline sa 1800 675 398 (24 oras).
Kung kailangan mo ng interpreter, tawagan ang TIS National sa 131 450.
Tawagan ang Triple Zero (000) sa oras lamang ng kagipitan.

Ang dapat mong tandaan

Mayroon tayong mga importanteng bagay na magagawa para mapanatiling ligtas ang ating mga pamilya at komunidad laban sa coronavirus (COVID-19):

 • Hugasan nang madalas ang iyong mga kamay. Gumamit ng sabon at tubig o magdala ng hand sanitizer. It ay makatutulong upang panatilihin tayong ligtas laban sa coronavirus (COVID-19), na nabubuhay nang maraming araw sa mga ibabaw ng mga bagay.
 • Magpanatili ng 1.5 metrong layo mula sa ibang tao.
 • Dapat kang magdala lagi ng face mask kapag aalis ng bahay.
 • Kinakailangang magsuot ng face mask sa mga panloob na lugar sa lahat ng oras (hindi sa iyong bahay). Kabilang dito kapag ikaw ay nasa trabaho, namimili o nasa pampublikong sasakyan.
 • Lubos na inirerekomenda ang pagsusuot ng face mask sa ibang mga sitwasyon kung hindi mo kayang magpanatili ng 1.5 metrong layo mula sa ibang tao. Mapapababa nito ang panganib ng pagkalat ng coronavirus (COVID-19).
 • Makipagkita sa pamilya at mga kaibigan sa labas ng bahay, kaysa sa loob. Mas malamang na hindi tayo makakakuha ng coronavirus (COVID-19) kung nasa labas ng bahay.
 • Kung sa pakiramdam mo ay may sakit ka, magpasuri (get tested) at manatili sa bahay. Ang pagpapasuri nang maaga, kahit banayad lamang ang iyong mga sintomas, ay makakatulong upang pabagalin ang pagkalat ng coronavirus (COVID-19).
 • Ang pagpapasuri para sa coronavirus (COVID-19) ay libre para sa lahat. Kabilang dito ang mga taong walang Medicare card, gaya ng mga bisita mula sa ibang bansa, manggagawang migrante at mga taong naghahanap ng asylum.

Mga kasalukuyang antas ng paghihigpit

Maaaring baguhin ng Victorian Chief Health Officer ang mga paghihigpit kung magbabago ang sitwasyon.

Mga kasalukuyang paghihigpit

Mula sa oras na ito:

 • Hanggang 20 katao ang maaaring magkita-kita sa labas ng bahay. Ito ay dapat sa labas sa isang pampublikong lugar tulad ng parke o sa tabing-dagat – hindi sa loob ng iyong bahay.
 • Maaari kang tumanggap ng hanggang 5 bisita sa iyong bahay sa isang araw.
 • Maaari kang magreserba ng bahay-bakasyunan kasama ang iyong mga kasambahay o hanggang 5 katao kung ikaw ay magbabakasyon sa Victoria.
 • Maaari kang magpaserbisyo sa bahay mo para magpaayos ng buhok, magpaganda at para sa personal na mangangalaga sa iyo.
 • Bukas ang mga restoran, bar at kapihan. Kailangan nilang ipatupad ang patakaran na dalawang metro kuwadrado para limitahan ang bilang mga parokyano sa loob at labas ng lugar. Hanggang 25 parokyano ang pinapayagan bago ipatupad ang patakaran na dalawang metro kuwadrado.
 • Bukas ang mga kasino, at may limitasyon sa bilang ng mga parokyano.
 • Pinapayagan ang live music pero dapat itong ganapin sa labas hangga’t maaari.
 • Bukas ang mga kainan sa loob ng mga shopping centre.
 • Pinapayagan ang mga isport na may kontak (contact sports) sa loob at sa labas.
 • Ang mga gym at panloob na mga klase sa pag-eehersisyo ay limitado sa 50 katao sa loob ng lugar. Ang panlabas na mga klase ay limitado sa 100 katao. Kailangang ipatupad ng mga gym at lugar ng panloob na isport ang patakaran na apat na metro kuwadrado para limitahan ang bilang ng mga parokyano.
 • Ang mga palanguyan ay bukas. Dapat ipatupad sa mga panloob na palanguyan ang patakarang apat na metro kuwadrado at dapat ipatupad sa mga panlabas na palanguyan ang patakaran na dalawang metro kuwadrado upang limitahan ang bilang ng mga parokyano.
 • Bukas ang mga sinehan ngunit may limitasyon sa bilang ng mga parokyano.
 • Maaari nang idaos ang mga kasalan. Ginagamit ang sukat ng mga pagdarausang lugar upang kalkulahin kung ilang mga tao ang maaaring dumalo. Kailangang ipatupad sa lugar ang patakaran na dalawang metro kuwadrado. Kung gaganapin ang kasalan sa iyong bahay, hanggang 5 katao ang maaaring dumalo.
 • Pinapayagan ang mga libing. Ginagamit ang sukat ng mga pagdarausang lugar upang kalkulahin kung ilang tao ang maaaring dumalo. Kailangang ipatupad sa lugar ang patakaran na dalawang metro kuwadrado. Kung gaganapin ang libing sa iyong bahay, hanggang 5 katao ang maaaring dumalo.
 • Pinapayagan ang mga pagtitipong pang-relihiyon. Ang limitasyon sa bilang ng mga taong maaaring dumalo sa isang pagtitipong pangrelihiyon ay kakalkulahin sa pamamagitan ng paggamit ng patakaran na dalawang metro kuwadrado. Walang mga limitasyon sa laki ng mga grupo sa panloob at panlabas na mga seremonya, at maaaring isagawa ang mga serbisyo nang magkakasabay.
 • Bukas ang mga lugar na pangkomunidad, kabilang ang mga aklatan at ‘neighbourhood houses’. Kailangan nilang ipatupad ang patakaran na dalawang metro kuwadrado para limitahan ang bilang ng mga tao sa kanilang lugar

Face masks

Kinakailangang magsuot ng face mask sa mga panloob na lugar sa lahat ng oras (hindi sa iyong bahay). Kabilang dito kapag ikaw ay nasa trabaho, namimili o nasa pampublikong sasakyan. Hindi na kailangan ang face mask kung ikaw ay nasa labas, maliban kung hindi mo mapapanatili ang 1.5 metrong layo mula sa mga taong hindi mo kasambahay.

Kailangan mo pa ring magdala ng face mask sa lahat ng oras at isuot ito kung inaatas maliban kung meron kang dahilang naaayon sa batas upang hindi magsuot ng face mask. Halimbawa:

 • Kung mayroon kang medikal na kalagayan tulad ng isang seryosong kondisyon ng balat sa mukha o suliranin sa paghinga
 • Kinakapos ka ng hininga habang nag-eehersisyo

Pagpapasuri at pagbubukod ng sarili

Kung mayroon kang anumang mga sintomas ng coronavirus (COVID-19), dapat kang magpasuri at manatili sa bahay hanggang makuha ang iyong resulta. Huwag pumasok sa trabaho o magpunta sa mga tindahan.

Ang mga sintomas ng coronavirus ay kinabibilangan ng:

 • Lagnat, panginginig o pagpapawis
 • Pag-ubo at namamagang lalamunan
 • Pangangapos ng hininga
 • Tumutulong sipon
 • Pagkawala ng panlasa at pang-amoy

Ang pagpapasuri para sa coronavirus (COVID-19) ay libre para sa lahat. Kabilang ang mga taong walang Medicare card, tulad ng mga bisita mula sa ibang bansa, mga migranteng manggagawa at mga taong naghahanap ng asylum.

Kung ikaw ay nasuring positibo sa coronavirus (COVID-19), dapat mong ibukod ang iyong sarili at manatili sa iyong bahay. Para sa karagdagang impormasyon tingnan ang Ano ang gagawin kung nag-positibo sa coronavirus (COVID-19) (Word).

Kung ikaw ay malapit na nakasalamuha ng isang taong may coronavirus (COVID-19) dapat kang mag-kuwarentena ng sarili sa loob ng 14 na araw. Para sa karagdagang impormasyon tingnan ang Ano ang gagawin kung ikaw ay malapit na nakasalamuha sa isang taon na may coronavirus (COVID-19) (Word).

Kung ikaw ay nakatira, o gumugol ng oras, kasama ang isang malapit na kontak, aatasan kang manatili sa bahay.

May suportang makukuha

Kung nag-aalala kang mawalan ng kita habang naghihintay sa iyong mga resulta, maaari kang karapat-dapat na tumanggap ng $450 na kabayarang suporta sa coronavirus (COVID-19) Test Isolation. Makakatulong ito habang nananatili ka sa bahay.

Kung ikaw ay nasuring positibo o malapit na nakasalamuha ng isang kumpirmadong kaso, maaaring karapat-dapat ka para sa isang $1,500 kabayaran. Para sa karagdagang impormasyon tumawag sa Coronavirus Hotline sa 1800 675 398. Kung kailangan mo ng interpreter, pindutin ang zero (0),

Kung ikaw o isang kakilala mo ay nakakaramdam ng pagkabalisa o pagkabahala, maaari mong tawagan ang Lifeline sa 131114 o Beyond Blue sa 1800 512 348. Kung kailangan mo ng interpreter, tawagan muna ang 131450.

Kung nakakaramdam ka ng pagkahiwalay, maaari mong tawagan ang Coronavirus Hotline sa 1800 675 398 at pindutin ang tres (3). Kung kailangan mo ng interpreter, pindutin ang sero (0). Ikaw ay ikokonekta sa isang boluntir mula sa Australian Red Cross na mag-uugnay sa iyo sa mga lokal na suportang serbisyo.

Mga Mapagkukunan

Mangyaring gamitin ang mga materyal sa ibaba at ibahagi ito sa inyong komunidad sa pamamagitan ng email, social media o iba pang mga network ng komunidad.

Pagsusuri at paghihiwalay ng sarili

Pananatiling ligtas

Paghingi ng tulong

Mga panakip sa ilong at bibig

Reviewed 21 February 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have coronavirus (COVID-19) call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?