vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Mga payo at paghihigpit (Health advice and restrictions) - Tagalog (Filipino)

Impormasyon, mga binago at payo tungkol sa pagsiklab ng coronavirus (COVID-19).

Kung ikaw ay nag-aalala, tawagan ang coronavirus hotline sa 1800 675 398 (24 oras).
Kung kailangan mo ng taga-interprete, tawagan ang TIS National sa 131 450, o tawagan ang coronavirus hotline sa1800 675 398 at pindutin ang opsyon 0.
Mangyaring gamitin lamang ang Triple Zero (000) para sa mga emerhensya.

Ang dapat mong tandaan

May mga importanteng bagay na maaari nating gawin upang mapanatiling ligtas ang ating mga pamilya at komunidad laban sa coronavirus (COVID-19):

 • Magdala ng mask sa lahat ng oras at isuot ang mask kung nasa labas ka ng iyong bahay, maliban kung may nalalapat na iksepsyon ayon sa batas.
 • Hugasan nang madalas ang mga kamay. Gumamit ng sabon at tubig o hand sanitizer. Makakatulong ito na manatili tayong ligtas sa COVID-19, na maaaring manirahan nang maraming araw sa mga ibabaw ng mga bagay.
 • Panatilihin ang distansya na hindi bababa sa 1.5 metro sa ibang tao.
 • Kung ikaw ay may karamdaman, magpasuri at manatili sa bahay. Ang pagpapasuri nang maaga, kahit na banayad lang ang iyong mga sintomas, ay makakatulong na pabagalin ang pagkalat ng COVID-19.
 • Ang pagpapasuri para sa coronavirus (COVID-19) ay libre para sa lahat. Kabilang dito ang mga taong walang Medicare card, tulad ng mga bisita mula sa ibang bansa, mga manggagawang migrante at mga taong humihiling ng asylum.
 • Magpabakuna laban sa COVID-19 kung karapat-dapat kang mabakunahan.
 • Kung ikaw ay pumasok sa isang negosyo o lugar ng trabaho, kailangan mong mag-check-in gamit ang Service Victoria app.

Mga kasalukuyang antas ng paghihigpit sa Victoria

Maaaring baguhin ng Victorian Chief Health Officer ang mga paghihigpit kung magbabago ang sitwasyon.

Mula 11:59 ng gabi sa Martes ika-27 ng Hulyo 2021

 • Walang mga paghihigpit sa paglabas ng bahay.
 • Walang limitasyon sa distansyang malalakbay mo.
 • Maaari kang maglakbay sa buong Victoria, pero may ilang mga paghihigpit sa paglalakbay sa mga alpine resort.
 • Maaari ka lamang maglakbay sa rehiyonal na mga Victorian Alpine Resort kung nagpasuri ka sa COVID-19 nang hindi lalampas sa 72 oras bago dumating sa alpine resort, at nakatanggap ka ng negatibong resulta ng pagsusuri bago ang pagdating. Ang mga bata na wala pang 12 taong gulang ay hindi kailangang magpasuri. Dapat mong ipakita ang patunay ng negatibong resulta ng pagsusuri bilang kondisyon ng pagpasok sa mga lugar ng ski, halimbawa isang mensaheng text mula sa iyong tagasuri.
 • Kailangan mong magdala ng face mask sa lahat ng oras, maliban kung may nalalapat na iksepsyon alinsunod sa batas.
 • Kailangan mong mag-suot ng face mask sa mga loob at labas, maliban kung may nalalapat na iksepsyon alinsunod sa batas. Hindi mo kailangang magsuot ng face mask sa iyong bahay o sa bahay ng iyong matalik na partner.
 • Hindi pinapayagan ang mga pribadong pagtitipon. Nangangahulugan ito na hindi ka maaaring bisitahin ng mga kaibigan o pamilya sa iyong bahay at hindi ka rin maaaring bumisita sa kanilang bahay.
 • Maaari kang makipagkita sa mga kaibigan at pamilya sa labas sa mga pampublikong lugar sa grupo na hanggang 10 katao (hindi kasama sa bilang ang mga sanggol na wala pang isang taon). Ang pampublikong lugar ay isang lugar na mapupuntahan ng mga miyembro ng publiko gaya ng parke o dalampasigan. Hindi kasama rito ang iyong bakuran sa bahay.
 • Kung ikaw ay pumasok sa isang negosyo o lugar ng trabaho, kailangan mong mag-check-in gamit ang Service Victoria app. Kabilang dito ang mga lugar na kagaya ng mga tindahan, kapihan at mga opisina sa lugar ng trabaho.

Trabaho at edukasyon

 • Ang mga paaralan at childcare ay bukas.
 • Ang mga pamantasan at pasilidad ng mas mataas na edukasyon ay bukas.
 • Kung magagawa mong magtrabaho at mag-aral mula sa bahay, dapat mo itong patuloy na gawin.
 • Kung hindi mo magagawang magtrabaho mula sa bahay, maaari kang pumunta sa trabaho.
 • Ang mga lugar ng trabaho gaya ng mga opisina ay maaaring magdagdag ng 25% sa kapasidad nito o 10 katao, alinman ang mas mataas. Ang limitasyon sa bilang (cap) ay maaaring sobrahan kung mahigit 25% o 10 katao (alinman ang mas mataas) ay hindi magawang magtrabaho mula sa bahay.

Mga kalakal at serbisyo

 • Ang mga tindahan ay bukas, na may limitasyon sa densidad (kapal ng mga tao) na 1 tao sa bawat 4 na metro kuwadrado. Habang namimili kailangang panatilihin ang limitasyon sa bilang ng mga parokyanong pinahihintulutan sa tindahan. Ang limitasyong ito at tumutulong upang lahat ng nasa tindahan ay nagpapanatili ng 1.5 metrong distansya sa isa't isa.
 • Ang mga serbisyong pampaganda at personal na pangangalaga ay bukas, na may limitasyon sa densidad na 1 tao sa bawat 4 na metro kuwadrado. Ang mga mask ay maaaring tanggalin kung kailangan sa pagtanggap ng serbisyo, gaya ng mga facial at pag-aahit ng balbas. Ang nagseserbisyo sa iyo ay kailangang magsuot ng face mask, maliban kung may nalalapat na iksepsyon alinsunod sa batas.

Palakasan

 • Lahat ng mga palakasan sa komunidad ay pinapayagan sa mga loob at labas.
 • Ang pinakamababang bilang ng mga kasali (mga manlalaro, mga coach, mga referee, mga opisyal at mga tagapag-alaga/ magulang) na kailangan sa pagsasanay o paligsahan ay pinapayagang dumalo, napapailalim sa mga limitasyon sa densidad.
 • Ang mga panloob na centre ng pisikal na libangan, kabilang ang mga gym, ay bukas na may limitasyon sa densidad.
 • Ang mga pang-grupong klase sa ehersisyo na panloob at panlabas ay pinapayagan na may limitasyon na 10 katao.
 • Ang mga languyan ay bukas, na may pinakamaraming bilang na 100 katao sa bawat panloob na espasyo at 300 katao sa bawat panlabas na espasyo.

Relihiyon at seremonya

 • Ang mga kasalan ay maaaring daluhan ng pinakamaraming bilang na 50 katao. Kabilang sa limitasyon na ito ang mag-asawa at dalawang saksi. Ang tagapagdiwang, litratista at ibang nagtatrabaho sa lugar na pagdarausan ay hindi kabilang sa limitasyon na ito.
 • Ang mga paglilibing ay maaaring daluhan ng hanggang 50 katao. Ang mga tao na kinakailangang magsagawa ng paglilibing ay hindi kasali sa limitasyong ito.
 • Maaaring ganapin ang mga pagtitipong panrelihiyon na may 100 katao sa loob at 300 katao sa labas. Paiiralin din ang limitasyon sa densidad na 1 tao sa bawat 4 na metro kuwadrado.

Hospitalidad

 • Ang mga restoran, pub, bar at kapihan ay maaaring magbukas na may serbisyo para sa nakaupong parokyano para sa kabuuang bilang ng tao sa lugar-dausan (venue cap) na 100 katao. Paiiralin din ang mga limitasyon sa densidad. Lahat ng mga lugar-dausan ay magkakaroon ng COVID Check-In Marshal upang tiyakin na ang mga tao ay nagtse-check-in sa Service Victoria app.
 • Ang mga lugar-dausan na mas maliit sa 100 metro kuwadrado ay maaaring magkaroon ng hanggang 25 katao.
 • Ang mga food court ay bukas para sa serbisyong nauupuan ng mga parokyano. Ang mga limitasyon sa densidad ay paiiralin na may pinakamaraming bilang ng mga parokyano na 100 katao sa bawat lugar-dausan.

Aliwan at Libangan

 • Ang mga lugar ng libangan gaya ng mga sinehan, kasino, pokies, arcade, karaoke at nightclub ay bukas na may mga limitasyon sa densidad, mga limitasyon sa bilang ng mga parokyano at mga limitasyon sa grupo at may isang COVID Check-in Marshal na naroroon.
 • Ang mga lugar-dausan sa komunidad, kabilang ang mga aklatan at mga sentrong pangkomunidad (neighbourhood houses) ay bukas para sa hanggang 100 katao sa bawat panloob na espasyo at 300 katao sa bawat panlabas na espasyo. Paiiralin din ang mga limitasyon sa densidad. Ang pinakamaraming bilang sa isang grupo ay 10 katao.
 • Lahat ng mga lugar-dausan ay magkakaroon ng COVID Check-In Marshal upang tiyakin na ang mga tao ay nagtse-check-in sa Service Victoria app.

Mga face mask

 • Sinumang may edad na 12 taong gulang pataas ay dapat magsuot ng face mask sa loob at labas maliban kung may nalalapat na iksepsyon alinsunod sa batas. Hindi mo kailangang magsuot ng face mask sa bahay.
 • Kailangan mong magdala ng face mask sa lahat ng oras, maliban kung may nalalapat na iksepsyon alinsunod sa batas.
 • Kabilang sa mga halimbawa ng dahilan ng hindi pagsusuot ng maskara na naaayon sa batas ay:
  • kung mayroon kang kondisyong medikal na kagaya ng seryosong kondisyon sa balat ng iyong mukha o problema sa paghinga
  • kung ikaw ay kinakapos ng hininga habang nag-eehersisyo.

Pagpapasuri at pagbubukod ng sarili

Kung mayroon kang anumang mga sintomas ng coronavirus (COVID-19), dapat kang magpasuri at manatili sa bahay hanggang makuha ang iyong resulta. Huwag pumasok sa trabaho o magpunta sa mga tindahan.

Kabilang sa mga sintomas ng COVID-19 ang:

 • lagnat, panlalamig o pagpapawis
 • pag-ubo at namamagang lalamunan
 • pangangapos ng hininga
 • tumutulong sipon
 • pagkawala ng panlasa at pang-amoy

Ang pagpapasuri para sa coronavirus (COVID-19) ay libre para sa lahat. Kabilang ang mga taong walang Medicare card, tulad ng mga bisita mula sa ibang bansa, mga migranteng manggagawa at mga taong naghahanap ng asylum.

Kung ikaw ay nasuring positibo sa coronavirus (COVID-19), dapat mong ibukod ang iyong sarili at manatili sa iyong bahay.

Kung ikaw ay isang malapit na contact ng isang may COVID-19, dapat kang magkuwarentena (manatili sa bahay) nang 14 na araw at hanggang payuhan ka na maaari mo nang iwan ang kuwarentena ng isang Awtorisadong Opisyal mula sa Kagawaran ng Kalusugan.

Kung ikaw ay nakatira, o gumugol ng oras, kasama ang isang malapit na kontak, aatasan kang manatili sa bahay.

Mga pampublikong lugar na may pagkalantad

Ano ang dapat mong gawin

Kung pumunta ka sa alinmang lugar na may pagkalantad sa mga ispesipikong oras:

Pindutin ito upang makita ang mga pinakabagong lugar na may pagkalantad

Ang mga lugar na ito ay may mga kompirmadong kaso ng pagbisita habang sa panahon na sila ay nakakahawa. Hindi ito nangangahulugan na may patuloy na peligro sa mga lugar na ito. Maaari kang ligtas na bumisita sa lugar sang-ayon sa mga kasalukuyang paghihigpit.

Ang panahon ng pagkakahawa ay nagsasalamin ng petsa o oras kung kailan ang taong may COVID-19 ay dumalaw sa lugar. Ang pagbisitang ito ay nangyari habang ang taong ito ay nakakahawa. Kasama nito ang 48 na oras bago lumabas ang mga sintomas.

Ang mga lugar ay napag-alaman habang may contact tracing (pagmanman sa nalapitan). Ang contact tracing ay mangyayari pagkatapos na may taong nasuri na positibo sa COVID-19.

Ang mga lugar ay nananatiling nasa listahan sa loob ng 14 na araw pagkaraan ng huling oras na ang taong may COVID-19 ay namasyal sa lugar. Ang 14 na araw ang pinakamahabang panahon ng pagkakapisa (incubation period) na ang taong nalapitan ng isang may COVID-19 ay maaaring nahawahan bago lalabas ang mga sintomas.

Ang mga lugar ng peligro ay manatiling nasa listahan nang 14 araw simula sa pinakahuling pagkalantad.

Tingnan ang mga lugar ng pagkalantad

Pindutin ito upang makita ang mga pinakabagong lugar na may pagkalantad o tingnan ang isang mapa ng mga pampublikong lugar na may pagkalantad sa Victoria.

Para sa mga nagbiyahe sa buong Australya, mangyaring ilathala ang mga lugar ng pagkalantad sa bawat estado sa ibaba;

Kung ikaw ay nasa Victoria at napuntahan mo ang mga lugar na ito sa loob ng mga nabanggit na oras, sumunod sa nakalistang payo at tawagan kami sa 1300 651 160.

Ang mga lugar ng kaganapan ay binabago kapag may bagong impormasyon na natanggap kaya palagi mong i-tsek ito.

Upang makita ang mga lugar ng pagsusuri, bisitahin ang "Where to get tested".

Ipinapaliwanag ang tungkol sa Tiers 1, 2, at 3.

Ang mga lugar na may pagkalantad sa Tier 1

Sinumang tao na pumunta sa isang lugar na may pagkalantad na Tier 1 sa mga nakalistang oras ay kailangang kaagad na ihiwalay ang sarili, magpasuri sa COVID-19 at magkuwarantena ng 14 araw mula sa petsa ng pagkalantad. Kailangang tawagan mo rin ang Kagawaran ng Kalusugan sa 1300 651 160.

Ang mga lugar na may pagkalantad na Tier 2

Sinumang tao na pumunta sa isang lugar na may pagkalantad na Tier 2 sa mga oras na nakalista ay dapat kaagad na magpasuri sa COVID-19 at ihiwalay ang sarili hanggang makatanggap siya ng isang negatibong resulta. Kailangang tawagan mo rin ang Kagawaran ng Kalusugan sa 1300 651 160.

Ipagpatuloy na manmanan kung may mga sintomas, at magpasuri na naman kung may mga sintomas na lalabas.

Ang mga lugar na may pagkalantad na Tier 3

Sinumang tao na pumunta sa isang lugar na may pagkalantad na Tier 3 sa mga oras na nakalista ay kailangang magmanman kung may mga sintomas. Kung may lalabas na mga sintomas, magpasuri kaagad sa COVID-19 at ihiwalay ang sarili hanggang makatanggap ka ng isang negatibong resulta.

Sino ang maaari kong matawagan kung kailangan ko ng tulong?

Kung kailangan mo ng tulong, tumawag sa COVID-19 Hotline sa 1800 675 398 ng Kagawaran ng Kalusugan sa Victoria.

Kung kailangan mo ng isang interpreter sa telepono, mangyaring tumawag sa TIS National sa 131 450.

May suportang makukuha

Kung nag-aalala kang mawalan ng kita habang naghihintay sa iyong mga resulta, maaari kang karapat-dapat na tumanggap ng $450 na kabayarang pansuporta sa coronavirus (COVID-19) Test Isolation. Makakatulong ito habang nananatili ka sa bahay.

Kung ikaw ay nasuring positibo o malapit na nakasalamuha ng isang kumpirmadong kaso, maaaring karapat-dapat ka para sa isang $1,500 na kabayaran. Para sa karagdagang impormasyon tumawag sa Coronavirus Hotline sa 1800 675 398. Kung kailangan mo ng interpreter, pindutin ang zero (0).

Kung ikaw o isang kakilala mo ay nakakaramdam ng pagkabalisa o pagkabahala, maaari mong tawagan ang Lifeline sa 13 11 14 o Beyond Blue sa 1800 512 348. Kung kailangan mo ng interpreter, tawagan muna ang 131 450.

Kung nakakaramdam ka ng pagkakahiwalay, maaari mong tawagan ang Coronavirus Hotline sa 1800 675 398 at pindutin ang numero tres (3). Kung kailangan mo ng interpreter, pindutin ang zero (0). Ikaw ay ikokonekta sa isang boluntaryo mula sa Australian Red Cross na mag-uugnay sa iyo sa mga lokal na pansuportang serbisyo.

Mga Mapagkukunan

Mangyaring gamitin ang mga materyal sa ibaba at ibahagi ito sa inyong komunidad sa pamamagitan ng email, social media o iba pang mga network ng komunidad.

Pagsusuri at paghihiwalay ng sarili

Pananatiling ligtas

Paghingi ng tulong

Mga panakip sa ilong at bibig

Reviewed 29 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?