vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Pabahay (Housing) - Tagalog (Filipino)

Suporta at impormasyon tungkol sa pabahay para sa mga nangungupahan at mga nagpapaupa (landlords).

Makikita mo ang higit pang impormasyon sa Ingles sa aming Pahina ng Pabahay

Kung kailangan mo ng karagdagang tulong sa iyong wika, maaari kang tumawag sa TIS National sa 131 450 at humingi ng interpreter, at pagkatapos ay hilingin na iugnay ka sa Coronavirus (COVID-19) hotline sa 1800 338 663.

Reviewed 17 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?