vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Kaligtasan (Safety) - Tagalog (Filipino)

Impormasyon para tulungan ka at ang iyong pamilya na manatiling ligtas sa panahon ng coronavirus (COVID-19).

Makikita mo ang higit pang impormasyon sa Ingles sa Homepage ng Coronavirus (COVID-19) Victoria

Kung kailangan mo ng karagdagang tulong sa iyong wika, maaari kang tumawag sa TIS National sa 131 450 at humingi ng interpreter, at pagkatapos ay hilingin na iugnay ka sa Coronavirus (COVID-19) hotline sa 1800 338 663.

Pagtakas sa karahasan sa pamilya (Escaping family violence)

Puwede mong lisanin ang inyong tahanan anumang oras upang takasan ang karahasan sa pamilya at humingi ng tulong, kahit pa may itinalagang mga paghihigpit upang protektahan ka laban sa pagkalat ng coronavirus. Hindi ka pagmumultahin. Kung pinigilan ka ng mga pulis, sabihin mo sa kanila na hindi ligtas ang iyong pakiramdam sa inyong tahanan at tutulungan ka nila. Tumawag sa Tatlong Zero (000) o makipag-ugnayan sa safe steps 24/7 na serbisyo laban sa karahasan sa pamilya sa 1800 015 188, mag-email sa safesteps@safesteps.org.au o mag-webchat sa www.safesteps.org.au/chat.

Mga Mapagkukunan (Resources)

Reviewed 17 November 2020

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?