vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Paglalakbay at transportasyon (Travel and transport) - Tagalog (Filipino)

Alamin ang tungkol sa mga pagbabago sa pampublikong transportasyon, kuwarentena at paglalakbay sa mga estado at sa ibang bansa.

Kung kailangan mo ng karagdagang tulong sa iyong wika, maaari kang tumawag sa TIS National sa 131 450 at humingi ng interpreter, at pagkatapos ay hilingin na iugnay ka sa call center ng Public Transport Victoria sa 1800 800 007.

Kasalukuyang mga bagong impormasyon sa paglalakbay

Mula 11:59 ng hatinggabi ng Martes ika-20 ng Hulyo 2021, kung nagbabalak kang pumasok sa Victoria galing sa isang Red Zone, mangyaring tandaan:

 • Pansamantalang inihinto ng Punong Opisyal sa Kalusugan ang pag-isyu ng mga Permit sa Red Zone.
 • Kung nais mong pumasok sa Victoria pagkalipas ng 11:59 ng hatinggabi ng Martes ika-20 ng Hulyo 2021 at ikaw ay nanggaling sa isang red zone sa loob ng 14 na araw bago pumasok, mangangailangan ka ng isang iksemsyon, pagpupuwera o permit sa pagiging marapat upang makapasok sa Victoria. Papairalin din ito sa mga residente ng Victoria.

  • Mga Iksemsyon: Dapat kang mag-aplay para sa isang iksemsyon. Ang mga iksemsyon ay ibinibigay lamang sa mga pambihirang pangyayari, kabilang ang mga kadahilanan para sa pangangalaga at pagmamalasakit.

  • Mga Pagpupuwera: Nalalapat lamang ang mga pagpupuwera sa partikular na mga kategorya (halimbawa, para sa mga tripulante ng eroplano, o kung naglalakbay ka sa isang emerhensya, o kung tinatakasan ang peligro).

  • Mga marapat na permit: Kabilang sa mga marapat na permit ang mga permit sa pag-transit para sa mga taong naglalakbay sa Victoria patungo sa ibang hurisdiksyon, at mga permit ng Tinukoy na Manggagawa na para sa mga manggagawa na nakalista saListahan ng Tinukoy na Manggagawa.

 • Kung susubukan mong pumasok sa Victoria nang walang iksemsyon, pagpupuwera o permit sa pagiging marapat, pagmumultahin ka ng AUD$5452 at maaaring hindi ka papasukin, o kaya ipapasok ka sa isang hotel ng kwarentena sa loob ng 14 na araw na ikaw mismo ang magbabayad.

 • Kung ikaw ay isang manlalakbay na nagta-transit, mangyaring tandaan na mayroong kasalukuyang pagkahawahan (outbreak) sa New South Wales. Dapat mong iwasan ang pag-transit sa mga lugar na may mataas na pagkahawahan sa komunidad sa Greater Sydney na natukoy ng Kagawaran ng Kalusugan ng New South Wales. Kung kailangan mong mag-transit sa mga lugar na ito, dapat mong planuhin nang maaga ang iyong paglalakbay upang hangga't maaari ay maiiwasan mong huminto para sa gasolina, pagkain o pamamahinga sa mga lugar na ito.

Para mabasa ang impormasyon tungkol sa kasalukuyang pula, kulay-kahel at berdeng mga sona sa Australya at New Zealand, bisitahin ang pahina ng bagong impormasyon sa paglalakbay.

Sistema ng Permiso sa Paglalakbay sa Victoria (Victorian Travel Permit Scheme)

Kailangan mong mag-aplay ng permiso upang makapasok sa Victoria buhat sa alinmang lugar sa Australya at New Zealand.

Ang sistema ng permiso ay para sa mga manlalakbay at residente ng Victoria na pauwi na dito. 

Ikinakategorya ng Victoria ang iba pang bahagi ng Australya at New Zealand bilang berde, kulay kahel o pula, depende sa panganib ng coronavirus sa lugar na iyon.

Upang mag-aplay ng permiso, kailangan mong magbigay ng mga detalye tungkol sa iyong pinanggalingan at pupuntahan. 

Ang mga taong nakatira sa mga komunidad sa hangganan ay hindi kailangan ng permiso ngunit mangangailangan sila ng patunay ng kanilang tinitirhan sa hangganan.

Paano mag-aplay:

Mag-aplay ng permiso sa Service Victoria.

Mga sonang may permiso

Ang pulang sona ay nangangahulugan na hindi ka makakapasok  sa Victoria maliban kung ikaw ay residente ng Victoria. Kung ikaw ay residente ng Victoria na pumapasok buhat sa isang pulang sona, kailangan mong magkuwarentena sa bahay nang 14 na araw. May ilang dahilan para makapasok, gaya ng permiso para sa Specified Worker o Freight Workers, o permiso para sa pagbubukod o iksemsyon, o permiso para sa pagdamay. Kung papasok ka mula sa isang pulang sona nang walang iksemsyon o permisong magtrabaho, ikaw ay magmumulta at uutusang bumuwelta. 

Ang kulay-kahel na sona ay nangangahulugang maaari kang mag-aplay ng permiso at kailangang magpasuri sa loob ng 72 oras pagdating sa Victoria. Kailangan mong manatili sa bahay bago at pagkaraan ng iyong pagsusuri hanggang makuha mo ang isang negatibong resulta.

Ang berdeng sona ay nangangahulugang maaari kang mag-aplay ng permiso at pumasok sa Victoria. Kapag nasa Victoria na, kailangang bantayan mo kung mayroon kang mga sintomas at magpasuri kung hindi maganda ang iyong pakiramdam.

Upang makita ang mga lugar sa Australya at New Zealand na pula, kulay-kahel o berdeng sona, tingnan ang mapa sa Victorian Travel Permit System page.

Mga iksemsyon sa permiso 

Maaari kang mag-aplay ng permisong iksemsyon kung mayroon kang matibay na dahilan. Maaaring kabilang dito ang:

 • Magaganap na pagtatapos ng buhay o libing
 • Pagbalik sa bahay para sa kadahilanang pangkalusugan, kagalingan, pangangalaga o upang dumamay 
 • Relokasyong pang-emerhensiya
 • Pangangalaga ng hayop sa kabilang panig ng hangganan

Reviewed 22 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?