vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

ናይ ሕክምና ምኽሪን ቀይድታትን (Health advice and restrictions) - ትግርኛ (Tigrinya)

ብዛዕባ ለበዳ ኮሮናቫይስ (COVID-19) ዝገልጽ ሓበሬታታትን፤ እዋናዊ ለውጥታትን ምኽርን።

ዘተሓሳስበካ እንተኾይኑ ናብ ናይ ኮሮና ቫይረስ ፍሉይ መስመር (Coronavirus Hotline) ሆ ብ1800 675 398 (24 ሰዓታት) ጌርካ ደውል።
ኣስተርጓማይ እንተደሊኻ፤ ን TIS National ብስልኪ 131 450 ጌርካ ደውል፣ ወይ ናብ ናይ ኮሮና ቫይረስ ፍሉይ መስመር (Coronavirus Hotline) ብ1800 675 398 ደውል እሞ ድሕሪኡ 0  ጠውቕ።
በጃኹም ሰለስተ ዜሮ (000) ንህጹጽ ኩነታት ጥራይ ተጠቐምሉ።

ክትዝክሮ ዘሎካ

ንቤተሰብናን ንማሕበረሰብናን ካብ ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ንኽንዕቅቦም ክንገብሮም እንኽእል ኣገደስቲ ነገራት ኣለዉ፦

 • መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን (መዐመም) ኵሉ ሻዕ ምሳኻ ኽትሕዝ ኣሎካ፣ ካብ ቤትካ ወጻኢ ኽትከይድ ከለኻ ድማ ሕጋዊ ዝኾነ ምኽንያታት እንተዘይብልካ ክትገብሮ አሎካ።
 • ኣእዳውካ አዘውቲርካ ምሕጻብ። ሳምና ተጠቐም ወይ ከኣ ሳኒታይዘር ምሳኻ ሓዝ። እዚ ካብቲ ኣብ ዝባን ዝኾነ ነገራት ክጸንሕ ዝኽእል ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ከዕቑበና ይኽእል።
 • ካብ ካልኦት ሰባት እንተ ወሐደ 1.5 ሜተር ርሕቐት ሓሉ።
 • እንተ ተጸሊኡካ፡ ተመርመር (get tested) ካብ ቤትካውን ኣይትውጻእ። ቀልጢፍካ ተመርመር ዋላ እዃ ፍኹስ ዝበለ ምልክት ሕማም ኮሮናቫይረስ እንተ ኣልዩካ፡ እዚ ንምልባዕ ናይ ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ይቕንሶ እዩ።
 • መርመራ ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ንኹሉ ሰብ ብናጻ እዩ ዝውሃብ። እዚኸኣ ሜዲኬር (Medicare) ካርድ ንዘይብሎም፣ ካብ ካልእ ሃገር ንዝሙጹ በጻሕቲ፣ ንአህጉራዊያን ተመሃሮ፣ ንተሰዲዶም ዝዓዪን ንሐተትቲ ዑቕባን የካትት።
 • ካብቶም ክኽተቡ ዝፍቀደሎም እንተ ደኣ ዄንካ፡ ተኸተብ።
 • ኣብ ዝኾና ናይ ስራሕ ቦታ ኣንተ ኣቲኻ፤ Service Vic app ተጠቒምካ ተመዝጊብካ ኽትኣቱ ኣለካ።

ናይ ቪክቶርያ እዋናዊ ቐይዲ ደረጃታት

ኵነታት እንተ ተቐይሩ፡ ሓላፊ ሓለዋ ጥዕና (Chief Health Officer) ኣብቲ ቐይድታት ለውጢ ኺገብር ይኽእል እዩ።

ካብ ሰሉስ ዕለት 27 ሓምለ 2021 ካብ ሰዓት 11ን 59 ናይ ምሸት ጀሚሩ

 • ኣብቲ ካብ ቤት ክትወጽኣሉ እትኽእል ምኽንያት ዝግበር ዝዀነ ቀይዲታት የለን።
 • ርሕቀት እቲ ትገብሮ ጕዕዞ ገደብ የብሉን።
 • ኣብ ምሉእ ቪክቶርያ ክትጐዓዝ ትኽእል ኢኻ፣ እንተዀነ ግን ናብቲ መዘናግዒ ኣኽራናት (ኣልፓይን ሪዞርት) ምኻድ ዝተወሰነ ቀይዲታት ኣለዎ።
 • ናብቲ ኣብ ክልላት ቪክቶሪያ ዝርከብ መዘናግዒ ኣኽራናት (ኣልፓይን ሪዞርት) ኽትጐዓዝ እትኽእል ኣብቲ ቦታ ቕድሚ ምብጻሕካ ቅድሚ 72 ሰዓታት መርመራ ወሲድካ እቲ ውጽኢት መርመራ ድማ ኣሉታዊ እንተ ኾይኑ ጥራይ ኢዩ። ዕድሚኦም ትሕቲ 12 ዓመት ዝኾኑ ቆልዑት ክምርመሩ አየድልዮምን። ናብ ዓውዲ በረድ (ski fields) ክትኣቱ ከለኻ ከም ሓደ ረቑሓ መእተዊ አሉታዊ ዝኾነ ውጽኢት መርመራ ክተርኢ አሎካ፤ ንኣብነት ካብቲ መርመራ ዝገበረልካ ብሞባይል ዝተልኣኽ ናይ ፅሑፍ መልእኽቲ።
 • ሕጋዊ ዝኾነ ምኽንያታት እንተዘይብልካ፤ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ኵሉ ሳዕ ምሳኻ ኽትሕዝ ኣሎካ፤
 • ሕጋዊ ዝኾነ ምኽንያት እንተ ዘይሃልዩካ ኣብ ግዳም ኰነ ኣብ ውሽጢ ህንጻታት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክትገብር ኣሎካ። ኣብ ቤትካ ወይ ኣብ ቤት ፈታዊኻ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክትገብር ኣየድልየካን።
 • ብውልቂ ዝተዳላዉ አኼባታት ምክያድ አይፍቀድን። እዙይ ማለት ድማ አዕርሕትኻ ወይ ስድራ ቤትካ ናብ ቤትካ ክመፁ ኣይፍቀደልካን እዩ፣ ናብ ቤቶም ክትከይድ እውን ኣይፍቀደልካን እዩ።
 • አዕርሕትኻን ስድራ ቤትካን ኣብ ግዳማዊ ህዝባዊ ቦታታት ምስ ክሳዕ 10 ዝኾኑ ሰባት (ካብ ትሕቲ 12 ወርሒ ንታሕቲ ንዝዀኑ ሕጻናት ሓዲግካ) ክትራኸብ ትኽእል ኢኻ። ህዝባዊ ቦታ ዝኮነ ሰብ ክኾዶ ዝኽእል ቦታ እዩ፡ ከም መናፈሲ ቦታ/ፓርክ ወይ ገምገም ባሕሪ ማለት እዩ፤ ኣብ ድሕሪ ቤት ወይ ኣብ ቅድሚ ቤት ዝርከብ ማለት ግን ኣይኮነን። ኣብ ድሕሪት ቤትካ ዘሎ ቐጽሪ ኣይሓቍፍን እዩ።
 • ኣብ ዝኾና ናይ ስራሕ ቦታ ኣንተ ኣቲኻ፤ Service Vic app ተጠቒምካ ተመዝጊብካ ኽትኣቱ ኣለካ። እዚ ከም ሱፐርማርኬታት፡ ካፈታትን ኣቢያተ ጽሕፈት ዝኣመሳሰሉ ኣብያተ ንግዲ የካትት።

ስራሕን ትምህርትን

 • ቤት ትምሕርቲን መዋእለ ህፃናትን ክፉት እዩ።
 • ዮኒቨርሲታትን ላዕላዋይ ደረጃ ትምህርቲ ዝውሃበሉ ቦታታት ክፉት እዮም።
 • ካብ ገዛኻ ክትሰርሕ ወይ ክተጽንዕ እንተ ኽኢልካ ብቐጻሊ ከምኡ ክትገብር ኣሎካ።
 • ካብ ገዛኻ ክትሰርሕ እንተዘይክኢልካ ናብ ስራሕ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ።
 • ከም ኣብያተ-ጽሕፈት ዝኣመሰሉ ቦታታት ዘተኣናግድዎ ሰብ እስካብ 25 ሚኢታዊ ወይ ብቑፅሪ ናብ 10 ሰባት ካብ ክልቲኡ ናብቲዝዓበየ ክውስኹ ይኽእሉ እዮም። እዚ ገደብ እዚ ሰባት ካብ ገዝኦም ክሰርሑ እንተዘይክኢሎም ልዕሊ 25% ወይ 10 ሰባት (ካብ ክልቲኡ ዝዓበየ) ክበልፅ ይኽእል እዩ።

ንኣቕሑትን ኣገልግሎታት

 • ኣብ 4 ትርብዒት ሜትሮ 1 ሰብ ናይ ፃዕቒ ደረት ሓልየን ድኳናት ይኽፈታ። ዕዳጋ ኽትገብር ከለኻ፡ ኣብታ ዱኳን ክህልዉ ንዝፍቀደሎም ቍጽሪ ዓማዊል ከተኽብር ኣለካ። እዚ ደረት እዚ ንዅሎም ኣብቲ ድኳን ዘለዉ ሰባት ናይ 1.5 ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉ ይሕግዞም።
 • ኣብ 4 ትርብዒት ሜትሮ 1 ሰብ ናይ ፃዕቐ ደረት ሓልየን ናይ ጽባቐን ብሕታዊ ኽንክን ዝግበረን ኣገልግሎታት ክፉት እየን። ኣድላዪ ኣብ ዝዀነሉ እዋን ከም ገጽ ፅባቐን ወይ ጭሕሚ ምቕምቃምን ዝኣመሰለ ንምዝዛም መዐመም ከተልግስ ትኽእል ኢኻ። እቲ ወሃቢ ኣገልግሎትካ ሕጋዊ ዝኾነ ዘፍቅድ ምኽንያት እንተዘይሃልይዎ ማስኬራ ክገብር ኣለዎ።

ስፖርት

 • ናይ ግዳምን ናይ ውሽጥን ኩሉ ማሕበራዊ ስፖርት ፍቁድ እዩ።
 • እቶም ንኽሰልጥኑ ወይ ንኽወዳደሩ ዘድልዮም ዝተሓተ ቝጽሪ ተሳተፍቲ (ተፃወቲ፣ ኣሰልጠንቲ፣ ዳኛታት ሰበ-ስልጣን ኣለይቶምን/ወለዲ፣) እቲ ግቡእ ደረት ፃዕቒ ሓልዮም ኣኼባ ክካፈሉ ተፈቒዱሎም እዩ።
 • ኣብ ውሽጢ ህንጻ ዝርከብ ኣካላዊ መዘናግዒ ዝግበረሉ ማእከላት ጂምናዝዩም ሓዊስካ ግቡእ ደረት ጻዕቒ ሓልዩ ክኸፍት ይኽእል ኢዩ።
 • ኣብ ግዳም ኰነ ኣብ ውሽጢ ህንፃ ብጕጅለ ዝግበር ናይ ምውስዋስ ኣካላት ትምህርቲ 10 ሰባት ጥራይ ክመሃሩ ተፈቒዱሎም ኣሎ።
 • መሐንበሲ ጋብላታት ክፉት እዮም፣ ኣብ ውሽጢ ህንጻ ዘሎ ብነፍሲ ወከፍ መሐንበሲ ዝለዓለ 100 ሰባት፣ ኣብ ግዳም ዘሎ ድማ ዝለዓለ 300 ሰባት የተኣናግድ።

ሃይማኖትን ጽምብልን

 • ኣብ መርዓ እስካዕ 50 ዝዀኑ ሰባት ክርከቡ ይኽእሉ እዮም። እዚ ናይ ቁጽሪ ገደብ ድማ መርዓውትን ንኽልተ መሰኻኽርን ዘጠቓልል እዩ። እዚ ገደብ ቝጽሪ ነቲ ስነ ስርዓት መርዓ ዘፍጽም ሰብን ነቲ ሰኣላይን ከምኡውን ነቶም ኣብኡ ዝሰርሑን ኣየካትትን።
 • 50 ሰባት ዝተረኽብዎ ስነ ስርዓት ቀብሪ ኽትገብር ይፍቀድ እዩ። እዚ ገደብ ቝጽሪ እዚ ነቶም ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝመርሑ ሰባት ኣየካትትን እዩ።
 • ኣብ ሃይማኖታዊ ኣኼባታት ኣብ ውሽጢ ህንጻ ክሳዕ 100 ዝዀኑ ሰባት ኣብ ግዳም ድማ ክሳዕ 300 ዝዀኑ ሰባት ከእከቡ ይኽእሉ እዮም። ኣብ 4 ትርብዒት ሜትሮ 1 ሰብ ዘለዎ ደረት ፃዕቒ ድማ ይትግበር።

ኣገልግሎት ምትእንጋድ ኣጋይሽ

 • ኣብ ኣብያተ-ምግብን፣ እንዳ መስተን፣ ባራትን እንዳ ቡንን ብድምር 100 ዝዀኑ ሰባት ኮፍ ኢሎም ክተኣናገዱ ይኽእሉ እዮም። ፃዕቒ ደረት ድማ ይትግበር። ኣብ ኵሉ እቲ መአከቢታት ንሰባት ዝከታተል ኮቪድ ቸክ-ኢን ማርሻል (COVID Check-In Marshal) ክህልዎ እዩ፣ እሶም ድማ በቲ ናይ ሰርቪስ ቪክቶርያ ኣፕ ጌሮም ክቆፃፀሩ እዮም።
 • ካብ 100 ትርብዒት ሜትሮ ኣብ ዝንእሱ ቦታታት ክሳዕ 25 ሰባት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም።
 • ናይ ምግቢ መተኣናገዲ ቦታታት ኮፍ ኢልካ ንምትእንጋድ ክፉት እዩ። ኣብ ሓደ መአከቢ ፃዕቒ ደረት ሓልዩ እስካዕ 100 ተጠቀምቲ የተኣናግድ።

መዘናግዒ

 • ከም እኒ ሲነማታት፣ ካዚኖታት፣ ናይ ቁማር መጻወቲ (pokies)፣ መድረኽ ካርዮኪን ለይታዊ ጓይላን ዝኣመሰለ መዘናግዒ ዝግበረሉ ቦታታት ፃዕቒ ደረት ኣለዎ፣ ናይ ተጠቀምቲን ጕጅለን ደረት ኣለዎ፣ ከምኡውን ናይ ኮቪድ ፈታሺ ማርሻል ኣለዎ።
 • ከም ኣብያተ-መጻሕፍትን ናይ ጐረባብቲ ሓበራዊ ኣባይትን ዝኣመሰለ ናይ ማሕበረሰብ መአከቢታት ኣብ ውሽጢ ህንፃ ክሳዕ 100 ዝዀኑ ሰባት ኣብ ግዳም ከኣ ን300 ሰባት ክፉት ኢዩ። ፃዕቒ ደረት ድማ ይትግበር። እቲ ዝለዓለ ግዝፊ ጕጅለ 10 ሰባት እዩ።
 • ኣብ ኵሉ እቲ መአከቢታት ንሰባት ዝከታተል ኮቪድ ቸክ-ኢን ማርሻል (COVID Check-In Marshal) ክህልዎ እዩ፣ እሶም ድማ በቲ ናይ ሰርቪስ ቪክቶርያ ኣፕ ጌሮም ክቆፃፀሩ እዮም።

መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን (መዓመም/ማስኬራ)

 • ዝዀነ ይኹን ወዲ 12 ዓመትን ልዕሊኡን፣ ዝዀነ ሰብ ሕጋዊ ዝኾነ ምኽንያት እንተዘይሃልይዎ ኣብ ውሽጢ ህንጻ ይኹን ኣብ ግዳም መዐመም ክገብር ኣለዎ። ኣብ ቤትካ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ኽትገብር ኣየድልየካን እዩ።
 • ሕጋዊ ዝኾነ ምኽንያታት እንተዘይብልካ፤ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ኵሉ ሳዕ ምሳኻ ኽትሕዝ ኣሎካ፤
 • ገለ ኻብቲ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ንኸይትገብር ዝኾነ ሕጋዊ ምኽንያታት ዚኻተት:
  • ናይ ጥዕና ጸገም እንተ ኣልዩካ፣ ንኣብነት፡ ኣብ ገጽካ ክቢድ ናይ ቈርበት ሕማም ወይ ናይ ምስትንፋስ ጸገም እንተ ኣልዩካ
  • ኣካላዊ ምንቅስቓስ እናገበርካ ትንፋስካ ተሓጺሩካ።

ምምርማርን ምግላልን

ዝዀነ ምልክት ሕማም ኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) እንተ ኣልዩካ ግድን ክትምርመርን ውጽኢ መርመራኻ ኽሳዕ ዝመጸካ ኸኣ ግድን ካብ ቤትካ ክትወጽእ የብልካን። ናብ ስራሕ ወይ ናብ ድዃን ኣይትኺድ። ናብ ስራሕ ወይ ናብ ድዃን ኣይትኺድ።

ምልክታት ኮቪድ-19 ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልል፡-

 • ረስኒ፡ ገብገብታ ወይ ረሃጽ
 • ሰዓል ወይ ምቝሳል ጐረሮ
 • ሕጽረት ትንፋስ
 • ጸረርታ ኣፍንጫ
 • ናይ ምሽታትን ምስትምቓርን ክእለት ምጥፋእ

መርመራ ኮሮናቫይረስ (COVID-19) ንኹሉ ሰብ ብናጻ እዩ ዝውሃብ። እዚ ኸአ ሜዲኬር/Medicare ካርድ ንዘይብሎ፣ ካብ ካልእ ሃገር ንዝሙጹበጻሕቲ፣ ንኣህጉራዊያን ተመሃሮ፣ ንተሰዲዶም ዝዓዪን ንሓተትቲዑቕባን የካትት።

ኮሮናቫይረስ (COVID-19) እንተ ሓሚምካ፡ ኣብ ቤትካ ዄንካ ርእስኻ ኸተግልል ኣለካ።

ምስ ሓደ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ናይ ቀረባ ርክብ እንተልዩካ ካብ ክፍሊ ጥዕና ብዓል ስልጣን ካብ ምውሻብ ኽትወጽእ ከም እትኽእል ምኽሪ ኽሳዕ ዝወሃበካ ን14 መዓልቲ ንበይንኻ ክትፀንሕ ኣሎካ (ኣብ ገዛኻ ክትፀንሕ) ኣሎካ።

ምስ ኮሮና ቫይረስ ዘሎዎ ሰብ ብቀረባ ምስ ዝተራኸበ ትነብር ወይ ግዜ አሕሊፍካ እተዀይንካ፡ካብ ቤትካ ኽትወጽእ ከምዘይብልካ ትሕተት ኢኻ።

እተቓልዑ ህዝባዊ ቦታታት

እንታይ ክትገብር ኣሎካ?

ኣብ እተነጸሩ እዋናት ናብ ዝዀነ ይኹን እተቓልዐ ቦታታት እንተ በጺሕካ፦

ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን እተቓልዐ ቦታታት ንምርኣይ ኣብዚ ጠውቕ

እዞም ቦታታት እዚኦም በዚ ቫይረስ ዝተጠቕዑ ምዃኖም ዝተረጋገፀሎም ሰባት፤ እቲ ቫይረስ ከመሓላልፉሉ ኣብ ዝኽእሉሉ እዋን በፂሖምዎም ኣለዉ። ከምዚ ኽበሃል ከሎ ግና ምስዚ ህንጻ (ቦታ) እዚ እተተሓሓዘ ቐጻሊ ሓደጋ ኣሎ ማለት ኣይኰነን። ምስዚ ሕጂ ዘሎ ቐይድታት ብምስምማዕ ነቲ ቦታ ብደሓን ኩነታት ክትበጽሖ ትኽእል ኢኻ።

እቲ እተቓለዐሉ እዋን ሓደ ሰብ ነቲ ቦታ ዝበጽሖ ዕለት ወይ ግዜ ዘንጸባርቕ እዩ። እዚ ምብጻሕ እዚ እቲ ሰብ ተላጋቢ ሕማም ከላግብ ኣብ ዝኽእለሉ እዋን እዩ ኣጋጢሙ። እዚ ኸኣ ምልክታት ሕማም ቅድሚ ምርኣዮም 48 ሰዓት ኣቐዲሙ ዘጠቓልል እዩ።

አድራሻ እዞም ቦታታት ኣብ እዋን ምድላይ ኣሰር (contact tracing) እዩ ዝፍለጥ። ምድላይ ኣሰር (contact tracing) ዝግበር ሓደ ሰብ ኮቪድ-19 ተመርሚሩ እንድሕር ተረኺብዎ እዩ።

ሓደ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ንመወዳእታ ግዜ አብቲ ቦታ ምስ በጽሐ እቲ ቦታ ን14 መዓልቲ ኣብቲ ዝርዝር ይጸንሕ። 14 መዓልቲ እቲ ዝነውሐ ናይ ምልክታት መርኣዪ እዋን (incubation period) ኮይኑ ሓደ ናብቲ ቦታ ዝኸደ ሰብ ምስ ሓደ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ተተናኺፉ ምልክታት ሕማም ቅድሚ ምርኣዩ ዘሎ እዋን እዩ።

ንሓደጋ ዝተቓልዑ ቦታታት ካብቲ ኣብ ቀረባ እዋን ጀሚሩ ን14 መዓልቲ ኣብቲ ዝርዝር ክፀንሑ እዩም።

እተቓልዐ ህዝባዊ ቦታታት ንምርካብ

ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን እተቓልዐ ቦታታት ንምርኣይ ኣብዚ ጠውቕ ወይ ድማ ኣብ ቪክቶሪያ ናይ እተቓልዑ ህዝባዊ ቦታታት ካርታ ርአ።

ኣቱም ኣብ ኣውስትራልያ እተጓዓዙ፣ በጃኹም እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዝኣት እተቓልዑ ቦታታት ዝርዝር ሕትመት ኣብ ታሕቲ ርአዩ፤

ኣብ ቪክቶርያ እንተ ኣሊኻን ኣብ እተወሰነ እዋናት ናብዘን ቦታታት እዚአን እንተ ኼድካን ነቲ ዝርዝር ምኽሪ ስዓቦ እሞ ምሳና ብ 1300 651 160 ተራኸብ።

እዚ መአከቢታት እዚ ሓድሽ ሓበሬታ ምስ ተቐበልና እዋናዊ ስለ ዝዀውን በጃኻ ኣዘውቲርካ ተመሊስካ ርአ።

መርመራ ዝግበረሎም ቦታታት ክትርኢ እንተ ደሊኻ ናብ አበይ መርመራ ምግባር ይከኣል ዝብል ርአ።

መግለጺ 1ይ፣ 2ይን፤ 3ይን ብርኪ

1ይ ብርኪ እተቓልዑ ቦታታት

ኣብቲ ተዘርዚሩ ዘሎ እዋናት ናብቲ ኣብ 1ይ ብርኪ ተሰሪዑ ዝርከብ እተቓልዑ ቦታታት ዝበጽሐ ዝዀነ ይኹን ሰብ ሽዑ ነፍሱ ከግልል አለዎ፣ ናይ ኮቪድ 19 መመርመራ ክገብር አለዎ፤ ብተወሳኺ ካብታ ዝተቓልዐላ ዕለት ጀሚሩ ን14 መዓልቲ ክውሸብ አለዎ። ብተወሳኺውን ምስ ክፍሊ ጥዕና ብ 1300 651 160 ኽትራኸብ ኣሎካ።

2ይ ብርኪ እተቓልዑ ቦታታት

ኣብቲ ተዘርዚሩ ዘሎ እዋናት ናብቲ ኣብ 2ይ ብርኪ ተሰሪዑ ዝርከብ እተቓልዐ ቦታታት ዝበጽሐ ዝዀነ ይኹን ሰብ ብህጹጽ ናይ ኮቪድ 2 መመርመራ እገብር አለዎ፤ ኣሉታዊ ውጽኢት ክሳዕ ዝረክብ ድማ ተገሊሉ ይጸንሕ። ብተወሳኺውን ምስ ክፍሊ ጥዕና ብ 1300 651 160 ኽትራኸብ ኣሎካ።

ምልክታት ሕማምካ ተኸታተል፣ ምልክታት እንተ ድኣ ተራእዩካ እንደገና መርመራ ግበር።

3ይ ብርኪ እተቓልዑ ቦታታት

ኣብዚ ተዘርዚሩ ኣብ ዘሎ እዋናት ኣብ 3ይ ብርኪ ተሰሪዑ ኣብ ዝርከብ እተቓልዐ ቦታ ዝበጽሐ ዝዀነ ይኹን ሰብ ነቲ ምልክታት ክከታተሎ ኣለዎ። ምልክታት ሕማም እንተድኣ ኣማዕቢልካ ሽዑ ንሽዑ ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ግበር ዘይብልካ ምዃንካ ክሳብ ዝረጋገፅ ድማ ተገሊልካ ጽናሕ።

ሓገዝ እንተ ደለኹ ንመን እየ ኽድውል ዝኽእል ?

ሓገዝ እንተ ደሊኻ ናብ ክፍሊ ጥዕና ቪክቶርያ ናይ ኮቪድ-19 ቀጥታ መስመር (Hotline) ብ 1800 675 398 ደውል።

ኣስተርጓሚ ተሌፎን እንተ ደሊኻ፣ በጃኻ ምስ ቲስ ናሽናል ብ 131 450ተራኸብ።

ሓገዝ ተዳልዩ ኣሎ

ውጽኢት መርመራኻ እናተጸበኻ ኸለኻ ኣታዊኻ ብዛዕባ ምስኣን ትሻቐል እንተ ኣሊኻ፡ ናይ 450 ዶላር ድሕሪ መርመራ ርእሶም ንዘግለሉ ዝውሃብ ክፍሊት (Test Isolation Payment) ክትውሃብ ብቑዕ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። እዚ ካብ ቤትካ ንኸይትወጽእ ክሕግዘካ እዩ።

ብመርመራ እቲ ቫይረስ ከም ዘለካ ተተነጊርካ ወይ ከአ ርክብ ምስ ከም ዘለዎ ምስ እተረጋገጸ ሰብ እንተ ተራኺብካ 1500 ዶላር ክፍሊት ክትቅበል ብቑዕ ክትክውን ትኽእል ኢኻ። ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ ናብ ናይ ኮሮና ቫይረስ ፍሉይ መስመር (Coronavirus Hotline) ብ1800 675 398 ደውል። ኣስተርጓሚ እንተ ደሊኻ ንዜሮ (0) ጠውቕ።

ንስኻ ወይ ካልእ እትፈልጦ ሰብ ጭንቀት ይስምዖ እንተ ኣልዩ፡ ናብ Lifeline ኣብ 13 11 14 ወይ ናብBeyond Blue ብ 1800 512 348 ደውል። ኣስተርጓሚ እንተ ደሊኻ፡ ፈለማ ኣብ 131 450 ደውል።

እተገለልካ ዀይኑ እንተ ተሰሚዑካ፡ ናብ ናይ ኮሮና ቫይረስ ፍሉይ መስመር (Coronavirus Hotline) ብ 1800 675 398 ደዊልካ ንቁፅሪ 3 ጠውቕ። ኣስተርጓሚ እንተ ደሊኻ ንዜሮ (0) ጠውቕ። ኣብ ከባቢኻ ምስ ዘለዉ ደገፍ ዝህቡ ኣካላት ከራኽበካ ዝኽእል ናይ ቀይሕ መስቀል ኣወስትራሊያ ወለንተኛ ከራኽበካ እዩ።

ተወሳኺ ሓበሬታ

በጃኻ ነዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሓበሬታዊ ገጻት ተጠቐመሉ፣ ንማሕበረ ሰብካ ድማ ብኢመይል፡ ወይ ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣቢልካ ኣካፍሎም።

ምምርማርን ምግላልን

ድሕንነትካ ምሕላው

ሓገዝ ምርካብ

መሸፈኒታት ገጽ

Reviewed 28 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?