vic_logo
coronavirus.vic.gov.au

Faleʻi ki he moʻuí mo e ngaahi fakataputapuí (Health advice and restrictions) - Tongan (Tongan)

Ngaahi fakamatala, ngaahi tala fakamuimui mo e ngaahi fale’i fekau’aki mo e mafola ‘a e kolonavailasi (KOVITI-19)

Kapau ‘oku ke hoha’a, tā ki he laine tokoni ‘a e kolonavailasi´ 1800 675 398 (houa 24).
Kapau ʻokú ke fiemaʻu ha fakatonulea, tā ki he TIS National ʻi he 131 450, pe tā ki he laine tokoni ʻa e kolonavailasi ko e 1800 675 398 peá ke lomiʻi ʻa e 0.
Kātaki ʻo tauhi ʻa e Noa ʻe Tolú (000) maʻá e ngaahi meʻa fakavavevave pē.

Meʻa kuo pau ke ke manatuʻí

‘Oku ‘i ai ha ngaahi meʻa mahuʻinga ʻe lava ke tau fai ke maluʻi ai hotau ngaahi fāmilí mo e komiunitií mei he kolonavailasí (COVID-19):

 • Toʻotoʻo ha meʻa maluʻi fofonga he taimi kotoa pē ʻokú ke ʻi tuʻa ai mei ho ʻapí, tukukehe kapau ʻoku ʻi ai ha ʻuhinga fakalao ke fakaʻatā ai koe.
 • Fanofano maʻu pē ho nimá. Ngāueʻaki ʻa e koa mo e vai pe ko e fanga kiʻi hina fanofano sanitaisá. ‘E tokoni ʻeni ke maluʻi kitautolu mei he kolonavailasí (COVID-19), ‘a ia ‘oku nau lava ke moʻui ‘i ha funga meʻa pē ‘o laui ‘aho.
 • Tauhi ‘a e vā mamaʻo mita ‘e 1.5 mei he niʻihi kehé.
 • Kapau ‘okú ke ongoʻi puke, ‘alu ‘o sivi,  get tested, peá ke nofo maʻu ‘i ‘api. Neongo kapau ʻoku maʻamaʻa pē ʻa e ngaahi fakaʻilongá, ka ko hoʻo vave ʻo siví, ‘e tokoni ia ki hono taʻotaʻofi ‘a e mafola ‘a e kolonavailasí (COVID-19).
 • Ko e sivi KOVITI-19 ‘oku taʻetotongi ki he tokotaha kotoa pē. ‘Oku kau heni ‘a kinautolu ‘oku ‘ikai ha kaati Medicare, ‘o hangē ko kinautolu ʻoku ʻaʻahi mei muli, kau folau ngāue mo e kau kumi hūfanga.
 • Huhu maluʻi KŌVITI-19 leva kapau ‘okú ke ‘atā ke fai pehē.
 • Kapau te ke hū ki ha pisinisi pe ngāueʻanga, kuo pau ke ke hū ʻo ngāueʻaki ʻa e Service Victoria app.

Tuʻunga lolotonga ‘o e fakataputapuí ‘i Vikatōlia

Ko e 'Ofisa Mo'ui Pule 'a Vikatolia pe te ne lava ke liliu ‘a e ngaahi fakataputapuí ni kapau ʻe liliu ‘a e ngaahi tukungá.

Mei he 11:59 tuʻapō Tūsite 27 Siulai 2021

 • ʻOku ʻikai toe ʻi ai ha fakangatangata ki he ngaahi ʻuhinga ke mavahe ai mei ʻapí.
 • ʻOku ʻikai ha fakangatangata ʻi he mamaʻo ʻe lava ke ke fononga aí.
 • ʻE lava ke ke fononga ki ha feituʻu pē ʻi Vikatōlia, kae kehe ʻoku kei ʻi ai pē ngaahi fakataputapui ʻi he ʻalu ko ia ki he ngaahi mātanga ʻi he funga moʻunga ʻalapainí.
 • ʻE lava ke fononga atu ki he tukuʻuta ʻo Vikatōliá ki he Mātanga ʻo e ʻOtu Moʻunga ʻAlapainí kapau kuo ke ʻosi sivi KŌVITI-19 ʻo ʻikai toe laka hake ʻi he houa ʻe 72 kimuʻa peá ke tūʻuta ki he nofoʻanga takimamata ʻo e ʻotu ʻalapainé, pea maʻu ʻa e olá ʻoku nekativi. Ko e fānau siʻi hifo honau taʻu motuʻá he taʻu 12 ʻe ʻikai fiemaʻu ia ke nau sivi. Kuo pau ke ke fakahaaʻi ʻa e fakamoʻoni ʻo ha sivi ko hono olá ʻoku nekativi ko ha makatuʻunga ia ke hū ai ki he ngaahi malaʻe faiʻanga sikií, ʻo hangā ko ha kiʻi fekau mei he faiʻanga sivi naʻá ke sivi aí.
 • Kuo pau ke ke toʻotoʻo holo pē ha meʻa maluʻi fofonga ʻi he taimi kotoa pē, tukukehe kapau ʻoku fakaʻatā ʻe he laó.
 • Kuo pau ke ke tui ʻa e meʻa maluʻi fofongá ʻi fale mo tuʻa, tukukehe kapau ʻoku fakaʻatā ʻe he laó. ʻE ʻikai fiemaʻu ia ke ke tui ha meʻa maluʻi fofonga ʻi ho ʻapí pe ko e ʻapi ʻo ho hoa ʻofaʻangá.
 • Ko e ngaahi fakatahataha fakaekimoutolú ʻe ʻikai ngofua. ʻOku ʻuhinga ení ʻe ʻikai ngofua ke ʻaʻahi atu e ngaahi kaumeʻá pē fāmilí ki ho ʻapí pea ʻe ʻikai ngofua ke ke ʻaʻahi ki honau ngaahi ʻapí.
 • ʻE lava ke ke sio ki he ngaahi kaumeʻá mo e fāmilí ʻi tuʻa ʻi ha feituʻu fakapuleʻanga ʻi ha kulupu tautau toko 10 (ʻikai lau ki ai ʻa e fānau siʻi hifo he māhina ʻe 12). Ko e feituʻu fakapuleʻangá ko ha feituʻu ʻoku ʻatā ki ai ʻa e kakaí ʻo hangē ko ha paʻake pe matātahi. ʻOku ʻikai kau heni ʻa e toumui ho ʻapí.
 • Kapau te ke hū ki ha pisinisi pe ngāueʻanga, kuo pau ke ke hū ʻo ngāueʻaki ʻa e Service Victoria app. ʻOku kau heni ʻa e ngaahi feituʻu hangē ko e ngaahi supamāketí, fale kofí mo e ngaahi ʻōfisi ʻo e ngaahi ngāueʻangá.

Ngāué mo e akó

 • Kuo ʻatā ʻa e ngaahi akó mo e ngaahi ʻapi tauhi ʻo e fānau valevalé.
 • ʻE ava foki mo e ngaahi ʻunivēsití mo e ngaahi ako māʻolunga angé.
 • Kapau ʻokú ke lava ʻo ngāue mo ako mei ʻapi, ʻoku totonu ke ke hokohoko atu ke fai pehē.
 • Kapau ʻoku ʻikai lava ke ke ngāue mei ʻapi, ʻe lava ke ke ʻalu ki he ngāué.
 • Ko e ngaahi ngāueʻangá hangē ko e ngaahi ʻōfisí ʻe lava ke fakalahiʻaki ha 25% ʻa e kaungāué pe ko ha toko 10, ko fē pē ʻe tokolahi angé. ʻE lava ke toe tokolahi ange kapau ko e 25% pe toko 10 (ko fē pē ʻoku lahi angé) ʻoku ʻikai ke nau lava ʻo ngāue mei ʻapi.

Koloá mo e ngaahi sēvesí

 • Kuo ava ʻa e ngaahi falekoloá, ka kuo pau ke tauhi ʻa e fakangatangata ʻo e toko 1ki he sikuea mita ʻe 4 takatakai. Lolotonga hoʻo fakataú ‘oku fiemaʻu ke ke tauhi e fakangatangata ‘o e tokolahi ‘oku fakangofua ki ha falekoloa. Ko e fakangatangata ko ení ʻe tokoni ia ke tauhi ʻa e vahavaha mita ʻe 1.5 mei he niʻihi kehé.
 • Ko e ngaahi sēvesi fakasanisaní mo e tauhi fakatāutahá ʻe ava, ka ʻe kei tauhi ai pē ʻa e fakangatangata ʻo e toko 1 ki he sikuea mita ʻe 4. ʻE lava ke toʻo ʻa e meʻa maluʻi fofongá ʻi hano fiemaʻu ke fai ha ngāue ki he fofongá, ʻo hangē nai ko ha tafitafiʻi pe kosikosi e kavá. Ko e tokotaha ʻokú ne falahoko e ngāué ʻe fiemaʻu ke ne tui ha meʻa maluʻi fofonga, tukukehe ka ʻoku fakaʻatā ʻe he laó.

Sipoti

 • Ko e kotoa e ngaahi sipoti ʻi he komiunitī ʻe ʻatā ʻo tatau pē ʻa fale mo tuʻa.
 • Ko e tokolahi ʻe kau ki aí (kau vaʻinga, kau faiako, kau fakamaau, kau ʻofisiale mo e kau tauhi/mātuʻa) ʻa ia ʻe fiemaʻu ke nau ako vaʻinga pe feʻauhi ʻe ngofua ke nau ʻi ai, ka kuo pau ke nau kei tauhi pē ʻa e ngaahi fakangatangata fakafuofua kuo ʻosi fokotuʻú.
 • Ko e ngaahi fale faiʻanga meʻá, kau ki ai mo e ngaahi fale fakamālohisinó, kuo ava ka ʻe tauhi ʻa e fakangatangata fakafuofua kuo ʻosi fokotuʻú.
 • Ko e ngaahi kulupu fakamālohisinó, tatau pē ʻi fale mo tuʻa, kuo fakaʻatā ka ʻe fakangatangata pē ki he toko 10.
 • ʻE ava ʻa e ngaahi vaikaukaú, mo ha tokolahi ko e toko 100 ʻi fale pea toko 300 ʻi tuʻa.

Feohi fakalotú mo e ngaahi kātoangá

 • Ngaahi kātoanga malí ʻe lava ke aʻu e toko lahí ki he toko 50. Ko e fakangatangata ko ení ʻoku kau ai ʻa e ongo meʻa malí mo e ongo fakamoʻoní. Ko e ‘ōfisa faimalí, tokotaha faitaá mo kinautolu ko ia ‘oku nau ngāue he kātoangá ‘oku ʻikai kenau kau he fakangatangata ko ení.
 • ʻE lava e ngaahi putú ʻo aʻu ki he tokolahi ko e toko 50. Ko kinautolu ʻe fiemaʻu ke nau tataki ʻa e ouaú ʻoku ʻikai lau ʻi he tokolahi ko ení.
 • Ko e ngaahi feohiʻanga fakalotú ʻe lava ke fai mo ha tokolahi ko e toko 100 ʻi fale pea toko 300 ʻi tuʻa. Ko e ngaahi fakangatangata fakafuofua ʻo e toko 1 ki he sikuea mita 4 ʻe ngāueʻaki.

Talitali kakai

 • ʻE lava ke ava ʻa e ngaahi falekaí, papú, pā mo e ngaahi falekofí ka ki he ngaahi feituʻu pē ʻoku ʻi ai ʻa e ngaahi tangutuʻanga pea ʻe fakangatangata ki he toko 100 pē. Ngāueʻaki ʻa e fakangatangata fakafuofua ʻo e tokolahí kuo ʻosi fokotuʻú. Ko e feituʻu kotoa pē kuo pau ke ʻi ai ha ʻŌfisa Māsolo (Check-In) KŌVITI ke ne tokangaʻi ʻa e kakaí ʻenau hū ki loto ʻo ngāueʻaki ʻa e meʻangāue fakaʻilekitulōnika Sēvesi ʻa Vikatōliá.
 • Ko e ngaahi feituʻu ko ia ʻoku siʻi hifo ʻa hono lahí ʻi he sikuea mita ʻe 100 ʻe lava ke aʻu ki he toko 25 ʻe ʻi ai.
 • Ko e ngaahi falekai tuʻu takaí ʻoku ava ka ki he sēvesi pē ki ha kakai te nau maʻu ha tangutuʻanga. Ko e fakangatangata fakafuofua kuo ʻosi fokotuʻú ʻe ngāueʻaki mo ha tokolahi taha ʻo e toko 100 ki ha feituʻu.

Fakafiefia

 • Ko e ngaahi faiʻanga fakafiefiá ʻo hangē ko e ngaahi faleheleʻuhilá, kasino, faiʻanga tā mīsini, ʻākeiti, kalioke mo e ngaahi naitikalapú ʻoku ava ka kuo pau ke tauhi ʻa e fakangatangata fakafuofua, ngaahi fakangatangata fakafeituʻu pea mo e ngaahi fakangatangata ʻo e ngaahi kulupú fakataha mo e ʻi ai ha ʻŌfisa Māsolo Check-In KŌVITI.
 • Ngaahi fale fakakomiunitií, kau ki ia ʻa e ngaahi laipelí mo e ngaahi fale feohiʻanga fakakaungāʻapí ʻe ava ki ha tokolahi ʻo e toko 100 ʻi fale pea toko 300 ʻi tuʻa. Ngāueʻaki ʻa e fakangatangata fakafuofua ʻo e tokolahí kuo ʻosi fokotuʻú. Ko e tokolahi taha ʻo ha kulupu ko e toko 10.
 • Ko e feituʻu kotoa pē kuo pau ke ʻi ai ha ʻŌfisa Māsolo (Check-In) KŌVITI ke ne tokangaʻi ʻa e kakaí ʻenau hū ki loto ʻo ngāueʻaki ʻa e meʻangāue fakaʻilekitulōnika Sēvesi ʻa Vikatōliá.

Meʻa maluʻi fofonga

 • Ko e taʻu 12 ki ʻolunga kuo pau ke nau tui ʻa e me'a maluʻi fofongá ʻi fale pe ʻi tuʻa tukukehe kapau kuo fakaʻatā ʻe he laó. ʻOku ʻikai fiemaʻu ia ke ke tui ha meʻa maluʻi fofonga ʻi ho ʻapí.
 • Kuo pau ke ke toʻotoʻo holo pē ha meʻa maluʻi fofonga ʻi he taimi kotoa pē, tukukehe kapau ʻoku fakaʻatā ʻe he laó.
 • Ko e fakatātā ʻo e ʻuhinga fakalao ke ʻikai ai ke tui ha meʻa maluʻi fofongá kau ai:
  • kapau ʻoku ʻi ai ha tuʻunga fakafaitoʻo ʻo hangē nai ko ha palopalema ki he kili ho matá pe ko hoʻo mānavá
  • kapau ʻoku fiu fakatau hoʻo mānavá lolotonga hoʻo fakamālohisinó.

Sivi mo nofo mavahe

Kapau ‘okú ke maʻu ha ngaahi fakaʻilonga ‘o e kolonavailasí (KŌVITI-19), kuo pau ke ke ‘alu ‘o sivi. Peá ke nofomaʻu ‘i ‘api kae ʻoua leva kuo maʻu ‘a e olá. ʻOua ‘e ʻalu ki he ngāué pe ki he falekoloá.

Ko e ngaahi fakaʻilonga ʻo e KŌVITI-19 ʻoku kau ai ʻa e:

 • mofi, fakamokosia pe tautaʻa
 • tale pe mamahi ‘a e mongá
 • nounou ‘a e mānavá
 • lelenoa ‘a e ihupeʻé
 • mole ‘a e uʻa fiekaí pe nanamú

Ko e sivi KOVITI-19 ‘oku taʻetotongi ki he tokotaha kotoa pē. ʻOku kau ki heni ʻa e kakai ʻoku ʻikai haʻanau kaati Medicare, ʻo hangē ko e kau folau ʻeveʻeva mei muli, kau folau ngāue mai pea pehē ki he kau kumi hūfangá.

Kapau ʻoku maʻu ‘a e olá ‘okú ke moʻua ‘i he kolonavailasí (KŌVITI-19), kuo pau ke ke nofo mavahe ‘i ho ‘apí.

Kapau ko ha taha koe ʻokú ke feohi vāofi mo ha taha ʻoku moʻua ʻi he KŌVITI-19 kuo pau ke ke nofo fakakolonitini (nofo ʻi ʻapi) ʻi ha ʻaho ʻe 14 kae ʻoua leva kuo fakahoko atu kuo ʻatā ke ke mavahe mei he nofo fakakolonitiní ʻe ha ʻŌfisa ʻosi Fakamafaiʻi ʻe he Potungāue Moʻuí.

Kapau ʻokú ke nofo fakataha, pe ne ke kiʻi feohi, mo ha taha ne vāofi mo ha taha, kuo pau ke fekauʻi koe ke ke nofo ʻi ʻapi.

Ngaahi feituʻu uesiá

Ngaahi meʻa ʻoku fiemaʻu ke ke faí

Kapau naʻá ke ʻi ha taha ʻo e ngaahi feituʻu uesiá lolotonga ʻa e vaʻaha taimi ʻoku fakahāʻi atú:

Lomiʻi heni ke ke sio ki he ngaahi feituʻu uesia fakamuimui tahá

Ko e ngaahi feituʻu eni kuo ʻosi fakapapauʻi naʻe ʻaʻahi ki ai ha niʻihi lolotonga ʻenau moʻua ʻi he mahakí. ʻOku ʻikai ʻuhinga eni ia ʻoku fakatuʻutāmaki ai pē ʻa e ngaaahi feituʻu ia ko ení. ʻE lava ke ke ʻaʻahi ki he ngaahi feituʻú ni ka ʻe kei tauhi pē 'a e ngaahi fakataputapui lolotongá.

Ko e ngaahi taimi uesiá ʻokú ne fakahāʻi ʻa e ʻaho pe taimi naʻe ʻaʻahi ai ha taha ʻoku puke ʻi he KŌVITI-19 ki he feituʻu ko iá. Ko e ʻaʻahi ko ení ne fai ia lolotonga ʻa e vahaʻa taimi naʻe puke ai ʻa e tokotahá ʻi he mahakí. ʻOku kau heni ʻa e feituʻu naʻe ʻaʻahi ki ai houa ʻe 48 kimuʻa pea toki ʻasi ʻa e ngaahi fakaʻilonga ʻo e mahakí.

Ko e ngaahi feituú ni naʻe ʻiloʻi ia lolotonga hono muimuiʻi ʻa e 'alunga ʻo e tokotaha ne mahino 'oku mo'ua 'i he mahakí. Ko Fakatotolo'i 'alunga 'oku fai ia hili hano ma'u 'o ha taha ʻoku puke ʻi he KŌVITI-19.

Ko e ngaahi feituʻú kotoa ʻe tuʻu ia ʻi he lisí kae ʻoua kuo ʻosi ha ʻaho ʻe 14 mei he ʻaho fakamuimui naʻe hū ai ha taha KŌVITI-19 lolotonga ʻa e vahaʻa taimi ko iá. Ko e ʻaho ʻe 14 ʻa e ʻaho lōloa taha (taimi moʻui ʻa e siemú) ki ha taha ke ne ʻaʻahi ki ha feituʻu ʻo fetaulaki ai mo ha taha ʻoku puke ʻi he KŌVITI-19 kimuʻa ia pea toki kamata ke hā mai ʻa e ngaahi fakaʻilongá.

Ko e ngaahi feituʻu fakatuʻutāmakí ʻe kei tuʻu pē ia ʻi he lisí ʻi ha ʻaho ʻe 14 mei he ʻaho fakamuimui taha ko ia ne hoko ai ko ha feituʻu uesiá.

Vakai ki he ngaahi feituʻu fakapuleʻanga ʻoku uesiá

Lomiʻi heni ke ke sio ki he ngaahi feituʻu uesia fakamuimui tahá pe sio ki ha mape ʻo e ngaahi potu uesia fakapuleʻanga ʻi Vikatōliá.

Kiate kinautolu kuo nau ʻosi fononga ki he ngaahi vahefonua ʻo ʻAositelēliá, kātaki ʻo paaki ʻa e lisi ʻo e ngaahi feituʻu ʻoku uesia ʻo e ngaahi vahefonua takitaha ʻoku hā atu ʻi laló;

Kapau ʻokú ke ʻi Vikatōlia pea naʻá ke ʻalu ki he ngaahi feituʻú ni ʻi he ngaahi taimi naʻe tuʻu atú, muimui ʻi he lisi kuo fokotuʻu atú pea fetuʻutaki mai kia kimautolu ʻi he 1300 651 160.

Ko e ngaahi feituʻú ni ʻoku ʻo hake maʻupē ʻa e fakamuimui tahá ʻi he taimi pē ʻoku maʻu mai aí ko ia kātaki ʻo toutou vakaiʻi maʻupē.

Ke sio ki he ngaahi feituʻu faiʻanga siví, ʻalu ki he Where to get tested.

Ngaahi fakakalakalasí 1, 2, mo e 3 hono fakamatalaʻí

Feituʻu ʻoku uesiá Kalasi 1

'Ilonga ha taha naʻe ʻalu ki ha Feituʻu ʻoku uesia Kalasi 1 lolotonga ʻa e vahaʻa taimi ʻoku lisi atú kuo pau ke nofo mavahe, ʻalu leva ʻo sivi KŌVITI-19, pea nofo kolonitini ʻi ha ʻaho ʻe 14 mei he ʻaho ko ia naʻe ʻi he feituʻu uesia aí. ʻOku totonu ke ke toe fetuʻutaki ki he Potungāue Moʻuí ʻi he 1300 651 160.

Feituʻu ʻoku uesia Kalasi 2

'Ilonga ha taha ne 'osi 'a'ahi ki ha Feitu'u Uesia Kalasi 2 lolotonga 'a e vaha'a taimi 'oku lisi atu, mahu'inga 'aupito ke ke'alu 'o sivi KOVITI-19pea ke nofo mavahe kae 'oua kuo ma'u mai ho'o sivi 'oku ke hao. ʻOku totonu ke ke toe fetuʻutaki ki he Potungāue Moʻuí ʻi he 1300 651 160.

Hokohoko atu ke siofi ʻa e ngaahi fakaʻilongá, toe sivi kapau ʻe ʻasi ʻa e ngaahi fakaʻilongá.

Feituʻu ʻoku uesia Kalasi 3

'Ilonga ha taha naʻe ʻaʻahi ki ha Feituʻu ʻoku uesia Kalasi 3 lolotonga ʻa e vahaʻa taimi ʻoku lisi atú ʻoku totonu ke siofi ʻa e ngaahi fakaʻilongá. Kapau ʻe fakalalahi ʻa e ngaahi fakaʻilongá, vave tahá ʻalu leva ʻo sivi KŌVITI-19 pea nofo mavahe kae ʻo leva kuo maʻu ʻa e olá ʻoku nekativi.

Ko hai ʻe lava ke u tā ki aí kapau te u fiemaʻu tokoni?

Kapau te ke fiemaʻu tokoni tā ki he laine tokoni KŌVITI-19 ʻa e Potungāue Moʻui ʻa Vikatōliá ʻi he 1800 675 398.

Kapau te ke fiemaʻu ha fakatonulea telefoni, kātaki ʻo fetuʻutaki ki he TIS National ʻi he 131 450.

Tokoni ‘oku ala maʻu

Kapau ʻokú ke hohaʻa ki he mole hoʻo vahé lolotonga hoʻo talitali ki he ola hoʻo siví, mahalo pē ʻokú ke ʻatā ke maʻu ʻa e $450 ko e tokoni ki he nofo mavahe ʻo tali ki he ola ʻo e sivi kolonavailasi (KŌVITI-19). ʻE tokoni eni kia koe ke ke nofo ʻi ʻapi.

Kapau ʻoku maʻu ho siví ʻokú ke moʻua he vailasí pe fetuʻutaki vāofi mo ha taha ʻoku moʻua mo ia he vailasí te ke ʻatā nai ki ha totongi $1,500. Ke maʻu ha fakamatala lahiange telefoni ki he laine tokoni ‘o e Kolonavailasí ki he 1800 675 398. Kapau ‘okú ke fiemaʻu ha fakatonulea, lomiʻi ‘a e noá (0).

Kapau ‘okú ke ongoʻi hohaʻa mo taʻemanonga pe ko ha taha ‘okú ke ‘ilo, ʻe lava ke ke telefoni ki he Lifeline ki he 13 11 14 pe Beyond Blue ‘i he 1800 512 348. Kapau ‘okú ke fiemaʻu ha fakatonulea, ‘uluaki telefoni ki he 131 450.

Kapau ʻokú ke ongoʻi liʻekina, ʻe lava ke ke telefoni ki he laine tokoni ʻa e Kolonavailasi (Coronavirus Hotline ) ʻi he 1800 675 398 peá ke lomiʻi ʻa e tolú (3). Kapau ‘okú ke fiemaʻu ha fakatonulea, lomiʻi ‘a e noá (0). ʻE fakahoko leva koe ki ha taha ngāueʻofa mei he Kolosi Kula ʻa ʻAositelēliá (Australian Red Cross) ʻa ia te nau lava ʻo fakahoko koe ki ha potungāue tokoni pē ʻi ho feituʻú.

Maʻuʻangatalá

Kātaki ‘o ngāueʻaki ‘a e ngaahi fakahinohino ʻi laló ‘o vahevahe atu ia ki ho mou ngaahi komiunitií, ‘i ha ‘īmeili, mītia fakasōsiale, pe ko ha toe faʻahinga kulupu netiueka pē.

Sivi mo nofo mavahe

Nofo malu

Kumi tokoni

Meʻ’a maluʻ’i fofonga

Reviewed 29 July 2021

24/7 Coronavirus Hotline

If you suspect you may have COVID-19 call the dedicated hotline – open 24 hours, 7 days.

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only.

Was this page helpful?